x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Hotărârea-chemare a Plenarei Consiliului Naţional al Oamenilor Muncii

Hotărârea-chemare a Plenarei Consiliului Naţional al Oamenilor Muncii

22 Iul 2009   •   00:00

Sub preşedinţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, în zilele de 12-13 iulie a.c. a avut loc Plenara Consiliului Naţional al Oamenilor Muncii, care, într-un spirit de înaltă responsabilitate şi exigenţă comunistă, de puternică angajare patriotică, revoluţionară, a dezbătut şi aprobat în unanimitate:Raportul cu privire la realizarea planului naţional unic de dezvoltare economico-socială şi a programelor de perfecţionare a organizării şi modernizarea proceselor de producţie pe semestrul I şi măsurile ce se impun pentru îndeplinirea planului la toţi indicatorii pe semestrul II şi întregul an 1989; Raport cu privire la proiectul Planului naţional unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1990; Programul-Directivă al Congreslui al XIV-lea al Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1991-1995 şi orientărilor de perspectivă până în anii 2000-2010.

Participanţii la lucrările Plenarei Consiliului Naţional al Oamenilor Muncii, în deplină unitate de cuget şi simţire cu întregul partid şi popor, şi-au exprimat, în unanimitate, deplina adeziune şi profunda satisfacţie faţă de recenta Hotărâre a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind realegerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu la cel de-al XIV-lea Congres, în suprema funcţie de secretar general al partidului - act de profundă semnificaţie politică şi patriotică, opţiune istorică ce se constituie într-o puternică garanţie pentru prezentul şi viitorul socialist şi comunist al patriei, pentru înfăptuirea cu succes a obiectivului strategic fundamental de trecere a României la stadiul de ţară socialistă mediu dezvoltată, a Programului de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintarea spre comunism.

Plenara a subliniat şi cu acest prilej meritul de uriaşă însemnătate al tovarăşului Nicolae Ceauşescu - eminent militant revoluţionar şi patriot înflăcărat, Erou între eroii neamului, ctitor de geniu al României socialiste moderne, personalitate politică proeminentă a lumii contemporane - în vastul proces de desfăşurare a operei de construcţie socialistă în patria noastră, în elaborarea şi înfăptuirea programelor realiste, profund ştiinţifice şi mobilizatoare de dezvoltare economico-socială a ţării, de creştere în ritmuri înalte a forţei sale economice, a industriei şi celorlalte ramuri, de ridicare necontenită a bunăstării materiale şi spirituale a tuturor oamenilor muncii.

Subliniind faptul că Plenara are loc în condiţiile în care comuniştii, întregul popor, toţi oamenii muncii dezbat cu înaltă responsabilitate, în spiritul profundului democratism al orânduirii noastre, documente programatice de o excepţională însemnătate pentru continuarea cu succes, pe o treaptă nouă, superioară a operei de construcţie socialistă în patria noastră - Proiectul Programului-Directivă şi Tezele pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român - participanţii la lucrări au reliefat, în deplină unanimitate, cu cele mai alese sentimente de stimă şi vie recunoştinţă, rolul determinant, hotărâtor al tovarăşului Nicolae Ceauşescu în definirea cu înaltă clarviziune ştiinţifică a caracterului legic, obiectiv şi unitar al procesului revoluţionar pe care l-a cunoscut societatea românească în epoca de glorie şi măreţie inaugurată de Congresul al IX-lea, în stabilirea obiectivelor şi liniilor directoare ale strategiei dezvoltării României în perioada 1991-1995 şi în perspectivă până în anii 2000-2010, în imprimarea unui curs dinamic, înnoitor întregii vieţi economico-sociale a ţării.

Plenara a adus, totodată, un călduros omagiu tovarăşei Elena Ceauşescu, eminent om politic şi savant de largă recunoaştere internaţională, militant de frunte al partidului şi statului nostru, pentru remarcabila sa contribuţie la elaborarea şi înfăptuirea programelor de dezvoltare a ţării, la organizarea şi modernizarea activităţii din toate sectoarele vieţii economice şi sociale, la afirmarea puternică şi înflorirea continuă a ştiinţei, învăţământului şi culturii româneşti.

Însuşindu-şi întrutotul teza de excepţională însemnătate teoretică şi practică a secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, cu privire la rolul fundamental, hotărâtor al proprietăţii socialiste în edificarea noii orânduiri - teză care şi-a demonstrat pe deplin viabilitatea în cei peste 41 de ani ce au trecut de la naţionalizarea principalelor mijloace de producţie în ţara noastră - participanţii la Plenară se angajează să acţioneze cu înaltă responsabilitate patriotică, revoluţionară pentru întărirea şi dezvoltarea continuă a avuţiei naţionale, pentru creşterea răspunderii tuturor oamenilor muncii, în calitatea lor de producători, proprietari şi beneficiari, faţă de modul în care sunt gospodărite mijlocele materiale şi băneşti.

Evidenţiind cu îndreptăţită mândrie stadiul înalt de dezvoltare al României, care dintr-o ţară slab dezvoltată a devenit o ţară industrial-agrară în plin avânt pe baza celor mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, ale cunoaşterii umane, Plenara a subliniat cu tărie că toate marile succese înregistrate în dezvoltarea generală a patriei noastre demonstrează cu forţa de necontestat a faptelor superioritatea noii orânduiri, bazată pe proprietatea deplină a întregului popor asupra mijloacelor de producţie, faptul că numai şi numai socialismul asigură condiţiile deplinei independenţe economico-sociale, a bunăstării şi fericirii, că el reprezintă cu adevărat viitorul omenirii de libertate, de bunăstare, de egalitate şi pace.
Plenara relevă contribuţia decisivă, de excepţie, a secretarului general al partidului la elaborarea şi aplicarea neabătută a conceptului umanist al democraţiei muncitoreşti-revoluţionare, al edificării noii societăţi cu poporul şi pentru popor, prin asigurarea participării active, nemijlocite a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii, a întregului popor, sub conducerea Partidului Comunist Român - centrul vital al naţiunii noastre socialiste - la perfecţionarea activităţii economico-sociale, la adoptarea şi înfăptuirea hotărârilor privind realizarea construcţiei socialiste în patria noastră.

Plenara a subliniat cu deplină satisfacţie faptul că, în bilanţul importantelor succese obţinute în această primă parte a anului, la loc de frunte se situează lichidarea datoriei externe - istorică victorie a poporului român, ce asigură adevărata independenţă economică şi politică a patriei şi care atestă convingător forţa şi capacitatea economiei româneşti, realismul şi caracterul profund ştiinţific al strategiei de dezvoltare economico-socială a ţării.

Marile realizări obţinute au făcut posibilă încheierea majorării retribuţiilor personalului muncitor la data de 1 iulie 1989, cu o lună mai devreme decât se stabilise iniţial, ceea ce constituie o elocventă expresie a politicii profund umaniste a partidului nostru, a faptului că o dată cu dezvoltarea generală a forţelor de producţie şi a nivelului de dezvoltare a patriei creşte şi bunăstarea întregului popor, a întregii naţiuni şi a fiecărui cetăţean în parte.

Plenara Consiliului Naţional al Oamenilor Muncii îşi însuşeşte întrutotul sarcinile, indicaţiile şi orientările de o inestimabilă valoare teoretică şi practică pentru perfecţionarea activităţii de organizare şi conducere a economiei naţionale cuprinse în magistrala cuvântare a tovarăşului Nicolae Ceauşescu în cadrul acestui larg forum al democraţiei muncitoreşti-revoluţionare şi hotărăşte, în unanimitate, ca ea să fie adoptată ca mobilizator program de muncă şi acţiune revoluţionară al tuturor oamenilor muncii, al întregului popor.

Plenara cheamă pe toţi făuritorii bunurilor materiale şi spirituale din patria noastră, în frunte cu comuniştii, să-şi unească eforturile pentru transpunerea exemplară în viaţă a acestui important document, în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan pe semestrul II şi pe întregul an, a programelor speciale existente, a obiectivelor revoluţiei tehnico-ştiinţifice în toate ramurile şi sectoarele de activitate.

Pe baza analizei riguros-ştiinţifice a activităţii desfăşurate de oamenii muncii din industrie, construcţii, transporturi, circulaţia mărfurilor şi finanţe, Plenara apreciază că realizările din primul semestru al anului 1989 - obţinute în pofida crizei economice mondiale ce a afectat, într-o măsură sau alta, toate statele lumii - demonstrează justeţea politicii partidului şi statului nostru privind dezvoltarea intensivă, în ritmuri înalte şi la parametri calitativi superiori a economiei, pe baza planului naţional unic, a întăririi şi creşterii continue a proprietăţii socialiste, asigură înfăptuirea cu succes a sarcinilor pe acest an şi pe întregul cincinal.

În cadrul lucrărilor Plenarei s-a subliniat că planul pe anul 1990, dar şi obiectivele cuprinse în proiectul Programului-Directivă pentru Congresul al XIV-lea, elaborate sub directa îndrumare şi cu contribuţia nemijlocită a secretarului general al partidului, asigură atât ridicarea nivelului general de dezvoltare al patriei - pe baza afirmării puternice a ştiinţei şi tehnicii moderne în toate sectoarele -, cât şi trecerea la un nou nivel şi stadiu al societăţii noastre socialiste, realizarea unei noi calităţi a muncii şi vieţii întregului popor.

Examinând cu înaltă exigenţă, în spirit critic şi autocritic, lipsurile şi neajunsurile manifestate în unele domenii de activitate, Plenara cere guvernului, ministerelor şi centralelor, organismelor democraţiei muncitoreşti-revoluţionare, tuturor unităţilor economice, să adopte cele mai eficiente măsuri tehnico-materiale în vederea îmbunătăţirii radicale a întregii munci, pentru îndeplinirea exemplară, la cel mai ridicat nivel de calitate şi eficienţă, a planului pe semestrul II, pentru încheierea cu rezultate cât mai bune a acestui an, punându-se astfel o bază trainică pentru realizarea cu succes a prevederilor pe 1990 şi pe întregul cincinal.

• Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Secţia Organizatorică, dos. nr. 36/1989

×