x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Programul nuclear românesc - Pregătea Nicolae Ceauşescu bomba atomică?

Programul nuclear românesc - Pregătea Nicolae Ceauşescu bomba atomică?

31 Ian 2009   •   00:00

Despre filiera canadiană a programului nuclear românesc există mai multe informaţii în fosta arhivă a Comitetului Central a PCRProgramul nuclear, ca şi cel al "noii revoluţii agrare", era coordonat tot de Ceauşescu ● AGERPRES


De exemplu, la începutul anului 1966, autorităţile române estimau faptul că vor plăti aproximativ 500.000 de dolari pentru "acţiu­nea de obţinere a ofertelor, depla­sările necesare pentru discuţii, documen­tare şi verificare la faţa locului a nivelului unor realizări din diferite ţări, cum ar fi Canada şi, eventual, SUA, RFG, Anglia". Cât priveşte pre­ţul unei centrale atomoelectrice de 1.000 MW, dotată cu reactoare care foloseau uraniu natural şi apă grea, în martie 1966 se estima faptul că pentru o asemenea investiţie erau necesare 6-7 miliarde de lei, în timp ce o centrală termoelectrică de o pu­tere similară care folosea ligni­tul drept combustibil, costa aproximativ 4 miliarde de lei.

Dacă se ana­liza raportul pre­ţurilor de cost ale combustibililor folosiţi de cele două ti­puri de centrale, se ajungea la urmă­toarele concluzii: lignit – 0,09-0,14 lei/KWh (250-400 lei/tcc); uraniu ro­mânesc – 0,05 lei/KWh (pentru eva­luarea mi­ne­reului de uraniu – foarte bun, din punct de vedere al calită­ţi­lor energetice – a fost utilizat urmă­to­rul curs de schimb: 1 $ = 50 lei). Prac­tic, dacă se alegea varianta centralei nucleare, diferenţa dintre cele două investiţii (2-3 miliarde de lei) se putea recupera în 6-12 ani nu­mai din diferenţa de costuri dintre combustibilii folosiţi.

Nu trebuie pierdut din vedere faptul că in­vesti­­ţii­le pentru des­chiderea unei mine de lignit erau mai mari decât la o mi­nă de ura­niu, iar costurile de ex­ploa­­tare ale unei centrale termoelectrice clasice (pe lignit) depă­şeau pe cele ale unei centrale atomoelectrice.

La 19 mai 1966 a avut loc la Bu­cu­reşti o şedinţă specială, prezidată de Gheorghe Rădulescu. Deciziile adop­­tate la şedinţa respectivă au fost următoarele: solicitarea unor oferte preliminare din URSS, Fran­ţa, Suedia, Anglia, RFG şi Canada pentru li­vrarea unei centrale nu­clea­roelec­trice, a unei uzine de fa­bricat apă grea, a unei uzine de fa­bricat bare de combustibil şi a unei uzine de prelucrare a mine­reu­lui de uraniu; tra­ta­rea obiectivelor men­ţionate mai sus ca im­por­turi com­plexe; finalizarea temelor teh­nice pentru formularea cererilor de oferte până la data de 1 iunie 1966; obţinerea ofertelor preliminare în două-trei luni; invitarea la Bucu­reşti a fir­me­lor furnizoare "pentru lămurirea tu­tu­ror elemen­telor necesare elabo­ră­rii ofertelor preliminare".

La 16 sep­tembrie 1966, membrii Prezi­diu­lui Permanent al CC al PCR au aprobat propunerea lui Bu­jor Almăşan, ministrul Minelor, refe­ritoare la "trimiterea de probe de mi­ne­reu de uraniu unor firme stră­ine de la care au fost solicitate oferte pentru centrala nuclearoelectrică şi pentru instalaţia de pre­lucrare a mi­ne­reului de uraniu".

Pentru a pune în aplicare pla­nul de dezvoltare a programului nu­clear românesc, au­to­rităţile de la Bu­cu­reşti au întreprins demersuri în ve­de­rea normali­ză­rii rela­ţiilor poli­ti­ce, economice şi di­plo­matice cu Ca­nada.

În aprilie 1967 au avut loc la Ottawa negocieri între cele două părţi, soldate cu stabilirea de relaţii diplomatice, precum şi reglemen­ta­rea unor chestiuni de ordin comercial, consular şi financiar.

Ulterior, au avut loc ceremoniile de acredi­ta­re reciprocă a amba­sa­dorilor nerezidenţi pe lângă guvernele României, respectiv Ca­na­dei, iar la 22 martie 1968 a avut loc la Ottawa cere­mo­nia semnării pri­mu­lui acord co­mer­cial româno-cana­dian postbelic, va­labil pe o durată de trei ani.

În apri­lie 1968, în cursul dis­cu­ţii­lor ro­mâno-canadiene purtate în le­gă­tură cu "construirea în ţara noastră de către unele firme din Canada a unor centrale nucleare elec­trice şi de uzine conexe", au­torităţile de la Ottawa "au solicitat ca până la sem­na­rea contractelor respective să se cla­rifice de către organele competente ale celor două ţări problema arieratelor". În octombrie, membrii Prezidiului Permanent al CC al PCR au aprobat pro­punerile referi­toa­re la regle­men­ta­rea problemelor finan­ciare dintre România şi Canada aflate "în suspensie ca urmare a celui de-al doilea război mondial şi a transformărilor social-politice din ţara noastră".

În acest scop, Guvernul de la Bu­cu­reşti ofe­rea la 21 octombrie 1968 autorităţilor de la Ottawa o sumă globală şi forfetară de 2,7 milioane de dolari în scopul stingerii tutu­ror litigiilor financiare ce existau între cele două ţări. Suma respectivă urma să fie plătită în circa 10 ani "prin prelevări de 8% din valoa­rea exporturilor româneşti din Canada" şi reprezenta circa 11% din va­loa­rea pretenţiilor canadiene recu­noscute la Bucureşti.

În luna noiembrie 1968, a avut loc la Bucureşti prima întâlnire în­tre delegaţiile Canadei şi României consacrată reglementării proble­melor financiare ale celor două părţi. Cu acel prilej, reprezentanţii autorităţilor de la Ottawa au pre­zentat o listă cu pretenţiile lor (estimate la aproximativ 65 milioane de dolari) şi au respins oferta propusă de Guvernul de la Bucureşti. În con­secinţă, negocierile referitoare la cumpărarea din Canada a unei cen­trale nuclearo-electrice au fost afectate de nerezolvarea problemei datoriei publice a României faţă de Canada.

Reluarea tratativelor între cele două părţi s-a produs la iniţiativa autorităţilor de la Ottawa, după ce Mitchell Sharp, secretarul de stat pentru Afaceri Externe al Canadei, a onorat invitaţia adresată de auto­ri­tăţile de la Bucureşti, de a întreprinde o vizită oficială în România. În şedinţa din 3 mai 1971, membrii Prezidiului Permanent al CC al PCR au aprobat încheierea Acordului comercial de lungă durată cu Canada. A urmat, în mod firesc, rea­li­za­rea studiului de fe­zabilitate al centralei atomo-electrice (sistem CANDU, cu uraniu natural şi apă grea) ce urma să fie construită în România. După finalizarea studiului respectiv, în anul 1976, s-au des­făşurat ultimele runde de ne­go­cieri pentru achi­zi­ţionarea centralei nucleare şi a fost încheiat un Acord interguvernamental privind cooperarea în domeniul utilizării energiei nucleare în sco­puri paş­nice (Ottawa, 31 octombrie 1977).

Un an mai târziu, au fost semnate documentele finale privind construirea în comun a unei centrale nuclearo-electrice în Româ­nia (Bu­cu­reşti, 16 decembrie 1978). În contractul respectiv s-a pre­vă­zut, prin­tre altele, angajarea de că­tre Guvernul de la Bucureşti a unor credite în valoare totală de 1 mi­liard de dolari canadieni (680 de mi­lioa­ne pentru finanţarea importurilor din Canada şi un credit financiar de 320 de milioane) în sco­pul susţinerii programului de construire a centralei nucleare la Cernavodă.

În luna mai 1979, Guvernul de la Ottawa a aprobat contractul ro­mâ­no-canadian referitor la construi­rea a patru reactoare nucleare de tip CANDU la Cernavodă. Acest contract a permis, printre altele, crearea în Canada a 31.000 de locuri de muncă.

În concluzie, putem afirma faptul că nerezolvarea la timp a pro­ble­melor financiare dintre Româ­nia şi Canada a produs efecte nega­tive chiar în programul iniţiat de autorităţile de la Bucureşti pentru construirea unei centrale nuclea­ro-electrice. În planurile elaborate de inginerii şi specialiştii români la mijlocul anilor ’60 nu au fost prevăzute întârzieri majore gene­ra­te de deciziile adoptate de politicienii români, indiferent de culoa­rea lor politică, în momentul în care s-au aflat la putere.

Practic, programul nuclear ro­mâ­nesc a fost întârziat cu cel puţin 12 ani şi, din păcate, după anul 1980, hotărârile dictate de Nicolae Ceauşescu în legătură cu achitarea anticipată a datoriei externe a ţării – decizii aprobate de membrii Comitetul Politic Executiv al CC al PCR, de membrii Consiliului de Mi­niştri şi de deputaţii din Marea Adunare Naţională – au accentuat criza de energie din România din anii ’80. Centrala nuclearo-electrică de la Cernavodă a fost pusă în funcţiune cu mari eforturi financiare şi umane la câţiva ani după lovitura de stat de la 22 decembrie 1989. Prima criticitate a reactorului nr. 1 a fost atinsă la 17 aprilie 1996, iar exploatarea comercială a energiei electrice produse de reactorul respectiv a început la 2 de­cembrie 1996.

În 1989, aşadar, România avea un program nuclear al cărui înce­put se află în 1966. Despre inten­ţiile ori încercările de fabricare a bombei atomice nu au reieşit încă date din arhive.
Lt. col. dr Petre Opriş


Cititi si :  Pregătea Nicolae Ceauşescu bomba atomică? (partea I)

×
Subiecte în articol: special două canada centrale uraniu ottawa