x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Special REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A UNITĂŢILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR (Cap. I - III)

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A UNITĂŢILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR (Cap. I - III)

04 Oct 2005   •   00:00

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de invăţămant preuniversitar, denumit in continuare regulament, cuprinde norme referitoare la organizarea şi funcţionarea unităţilor de invăţămant preuniversitar de stat şi particular, in conformitate cu Legea invăţămantului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, indrumare şi control din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, din inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, denumite in continuare inspectorate şcolare, pentru personalul de conducere, indrumare, control, didactic de predare şi instruire practică, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii şi părinţii care vin in contact cu unitatea de invăţămant.

Art.3. In Romania, cetăţenii au drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de invăţămant, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, de rasă, de naţionalitate, de apartenenţă politică sau religioasă, fără restricţii care ar putea constitui o discriminare sau o segregare.

Art.4. Statul coordonează şi sprijină organizarea şi funcţionarea unităţilor de invăţămant de pe teritoriul ţării. Sprijinul acordat de stat nu afectează, in limitele legii, independenţa instituţională in organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice unităţilor de invăţămant.

Art. 5. Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul unităţilor de invăţămant se desfăşoară potrivit principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi potrivit actelor normative generale şi speciale.

Art.6. (1) Unităţile de invăţămant sunt organizate şi funcţionează in baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, a prezentului regulament, a deciziilor inspectoratului şcolar şi a regulamentului intern al fiecărei unităţi.

(2) Regulamentul intern este aprobat de Consiliul de administraţie, cu participarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, recunoscute la nivel de ramură, existente in şcoală şi cuprinde reglementări specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii, in concordanţă cu prevederile legale, in vigoare.

(3) Regulamentul intern se propune şi se dezbate de către consiliul profesoral, la care participă, cu drept de vot, şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic, reprezentanţi ai părinţilor şi ai elevilor din clasele a IX a - a XII-a/a XIII-a.

(4) Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru tot personalul salariat al unităţii de invăţămant, pentru elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Art.7. In incinta unităţilor de invăţămant preuniversitar sunt interzise, potrivit legii, crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios, orice formă de activitate care incalcă normele convieţuirii sociale, care pun in pericol sănătatea fizică, psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.

Art.8. (1) Anul şcolar incepe la 1 septembrie şi se incheie la 31 august din anul calendaristic următor.

(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor de examene se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, după consultarea reprezentanţilor federaţiilor sindicale, reprezentative la nivel de ramură - invăţămant.

(3) In situaţii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamităţi naturale etc. cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.

(4) Suspendarea cursurilor şcolare se poate face, după caz:
 • a) la nivelul unităţii de invăţămant, la cererea directorului, după consultarea sindicatelor şi cu aprobarea inspectorului şcolar general;
 • b) la nivelul grupurilor de unităţi din acelaşi judeţ/municipiu Bucureşti, la cererea inspectorului şcolar general, cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
 • c) la nivel regional sau naţional, prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării.

  (5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare pană la sfarşitul semestrului, respectiv al anului şcolar. Aceste măsuri se stabilesc prin decizie a directorului unităţii/unităţilor de invăţămant.

  Art.9. Pentru invăţămantul seral, cu frecvenţă redusă şi pentru invăţămantul la distanţă, structura anului şcolar, efectivele colectivelor de elevi şi modalităţile de evaluare sunt aceleaşi cu cele din invăţămantul de zi, cu adaptările specifice.

  CAPITOLUL II - ORGANIZAREA UNITĂŢILOR DE INVĂŢĂMANT

  Art.10. (1) Reţeaua unităţilor de invăţămant de stat care organizează cursuri de zi, serale, cu frecvenţă redusă şi la distanţă, precum şi planurile de şcolarizare se aprobă, potrivit prevederilor legale in vigoare.

  (2) Unităţile de invăţămant primar şi gimnazial sunt obligate să şcolarizeze, cu prioritate, in limita planului de şcolarizare aprobat, elevii care au domiciliul in aria de cuprindere a unităţii de invăţămant respective. Inscrierea se face in urma unei solicitări scrise din partea părintelui / tutorelui legal.

  (3) Părintele/tutorele legal are dreptul de a solicita şcolarizarea fiului/fiicei sale la o altă unitate şcolară de invăţămant primar sau gimnazial decat cea la care domiciliul său este arondat. Inscrierea se face in urma unei solicitări scrise din partea părintelui / tutorelui legal şi se aprobă de către consiliul de administraţie al unităţii de invăţămant la care se solicită inscrierea, in limita planului de şcolarizare aprobat, după asigurarea şcolarizării elevilor aflaţi in aria de cuprindere a şcolii respective.

  (4) Inspectoratele şcolare stabilesc arondarea străzilor din fiecare localitate la unităţile de invăţămant primar/gimnazial cele mai apropiate. Arondarea se face, inclusiv, pentru unităţile de invăţămant liceal sau profesional, care organizează clase de invăţămant primar / gimnazial.

  (5) Unităţile şcolare, cu sprijinul autorităţilor locale şi al serviciului de evidentă a populaţiei, au obligaţia de a face, anual, recensămantul copiilor de 6 / 7 ani din zona arondată.

  Art.11. (1) In invăţămantul preuniversitar, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, conform art.158 din Legea invăţămantului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Activitatea de invăţămant pe grupe de studiu se reglementează prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

  (2) Studiul disciplinelor de specialitate din invăţămantul de artă şi sportiv se realizează pe clase, pe grupe sau individual, potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin metodologii specifice.

  (3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate stabili, prin reglementări specifice, şi alte discipline de invăţămant la care predarea se face pe grupe sau individual.

  Art.12. (1) La inscrierea in invăţămantul gimnazial, liceal, şi profesional (şcoala de arte si meserii şi anul de completare), continuitatea studiului limbilor moderne se asigură in funcţie de oferta educaţională a unităţii de invăţămant.

  (2) La inscrierea in invăţămantul liceal şi profesional (şcoala de arte si meserii şi anul de completare), pentru a evita impărţirea excesivă a elevilor in grupe de studiu al unor limbi moderne, directorul unităţii de invăţămant poate interveni, la solicitarea scrisă a părinţilor şi a elevilor, pentru inversarea ordinii de studiere a celor două limbi sau chiar pentru schimbarea lor.

  Art.13. (1) In invăţămantul liceal, in cadrul aceluiaşi profil/specializare, clasele se constituie in funcţie de oferta educaţională a unităţii de invăţămant, de limbile moderne care se studiază in unitatea de invăţămant, de opţiunile elevilor şi de alte criterii proprii, cuprinse in regulamentul intern.

  (2) Pentru studiul disciplinelor din Curriculum la decizia şcolii, al limbilor moderne sau pentru situaţii speciale, clasele pot fi impărţite in grupe. Constituirea de grupe poate fi efectuată numai in situaţia in care studiul cu intreaga clasă nu este posibil.

  (3) O grupă de studiu conţine minimum 10 elevi; in situaţii speciale, inspectoratul şcolar poate aproba grupe cuprinzand cel puţin 7 elevi, cu asumarea consecinţelor financiare implicate.

  (4) In invăţămantul preuniversitar, in situaţii speciale, grupele, clasele şi anii de studiu sub efectiv funcţionează cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

  Art.14. (1) In unităţile de invăţămant preuniversitar, cursurile se desfăşoară intr-un singur schimb, in situaţia in care resursele materiale şi umane permit acest lucru.

  (2) Invăţămantul primar, precum şi clasele terminale din invăţămantul gimnazial, liceal şi din şcoala de arte şi meserii funcţionează, de regulă, in această ordine, in programul de dimineaţă.

  (3) In invăţămantul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute, după fiecare oră şi o pauză de 20 de minute, după cea de-a doua oră de curs.

  (4) In situaţiile in care clasele I - a IV-a funcţionează impreună cu clasele din alte cicluri de invăţămant, ora de curs este de 50 de minute, iar in ultimele cinci minute invăţătorii organizează activităţi extracurriculare, de tip recreativ.

  (5) Pentru clasele din invăţămantul gimnazial, liceal, profesional (şcoala de arte si meserii şi anul de completare) şi din invăţămantul postliceal, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a treia oră de curs, se poate stabili o pauză de 15 minute.

  (6) In situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor pot fi modificate, cu aprobarea inspectorului şcolar general, la propunerea, bine fundamentată, a consiliului de administraţie al unităţii de invăţămant.

  CAPITOLUL III - CONDUCEREA UNITĂŢILOR DE INVĂŢĂMANT

  Secţiunea 1-Dispoziţii generale

  Art.15. (1) Conducerea unităţilor de invăţămant preuniversitar este asigurată in conformitate cu prevederile Legii invăţămantului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

  (2) La nivelul fiecărei unităţi de invăţămant din Romania, se infiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii in educaţie, conform prevederilor legale in vigoare.

  Secţiunea a 2- a - Directorul

  Art.16. (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de invăţămant, in conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărarile Consiliului de administraţie al unităţii de invăţămant, precum şi cu alte reglementări legale.

  (2) Directorul este subordonat inspectoratului şcolar, reprezentat prin inspectorul şcolar general. Fişa postului şi fişa de evaluare ale directorului sunt elaborate de inspectoratul şcolar, in baza reperelor stabilite şi comunicate in teritoriu de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

  (3) Directorul reprezintă unitatea de invăţămant in relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, in limitele competenţelor prevăzute de lege.

  (4) Directorul trebuie să manifeste loialitate faţă de unitatea de invăţămant, credibilitate şi responsabilitate in deciziile sale, incredere in capacităţile angajaţilor, să incurajeze şi să susţină colegii, in vederea motivării pentru formare continuă şi pentru crearea in unitate a unui climat optim desfăşurării procesului de invăţămant.

  (5) Directorul unităţii de invăţămant cu personalitate juridică, in care funcţionează compartiment financiar-contabil prin care se realizează evidenţa contabilă sintetică şi analitică, precum şi execuţia bugetară, coordonează direct acest compartiment. Personalul compartimentului financiar-contabil este subordonat directorului şi işi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor stabilite de acesta, prin fişa postului.

  (6) Directorul are drept de indrumare şi control asupra activităţii intregului personal salariat al unităţii de invăţămant; el colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic.

  (7) Vizitarea unităţii de invăţămant şi asistenţa la orele de curs sau la activităţi şcolare / extraşcolare, efectuate de către persoane din afara unităţii de invăţămant, se fac numai cu aprobarea directorului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de control asupra unităţilor de invăţămant.

  Art.17. (1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii şcolare sunt cele prevăzute de lege, de prezentul regulament, precum şi de regulamentul intern.

  (2) Directorul beneficiază de indemnizaţie de conducere, conform reglementărilor legale in vigoare.

  (3) Norma didactică de predare a directorului şi/ sau degrevarea de ore a acestuia se stabilesc prin fişa postului, in baza normelor metodologice aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

  (4) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar general.

  Art.18. (1) Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, in faţa cărora prezintă rapoarte semestriale şi anuale.

  (2) In cazul in care hotărarile acestor organisme incalcă prevederile legale, directorul are dreptul să interzică aplicarea lor şi este obligat să informeze, in acest sens, in termen de 3 zile, inspectorul şcolar general.

  (3) Directorul numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amanări sau diferenţe. Preşedinte al acestor comisii este directorul sau directorul adjunct.

  Art.19. In realizarea funcţiei de conducere, directorul are următoarele atribuţii:
 • a) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare a şcolii, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia;
 • b ) este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate de unitatea de invăţămant;
 • c) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de invăţămant similare din Uniunea Europeană sau din alte zone;
 • d) emite decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaţionale şi de dezvoltare instituţională;
 • e) propune inspectorului şcolar general proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliul profesoral, de Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social in Formarea Profesională (pentru invăţămantul profesional, tehnic şi postliceal) şi aprobat de consiliul de administraţie;
 • f) numeşte invăţătorii / diriginţii la clase şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, care este şi şeful comisiei diriginţilor, in urma consultării şefilor de catedră/ ai comisiilor metodice, cu respectarea principiului continuităţii şi al performanţei;
 • g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu;
 • h) in baza propunerilor primite, numeşte şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, comisia pentru curriculum, comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, şefii compartimentelor funcţionale, ai comisiilor şi colectivelor pe domenii şi solicită avizul consiliului profesoral cu privire la programele de activitate ale acestora;
 • i) numeşte, dintre membrii comisiei de curriculum, echipa de intocmire a orarului unităţii de invăţămant, pe care il verifică şi il aprobă;
 • j) poate propune consiliului profesoral, spre aprobare, cadre didactice care să facă parte din consiliul de administraţie şi solicită Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, Consiliului local, desemnarea reprezentanţilor lor in consiliul de administraţie al unităţii de invăţămant;
 • k) stabileşte atribuţiile directorului/directorilor adjuncţi, ai şefilor catedrelor şi ai comisiilor metodice, ai colectivelor pe domenii, precum şi responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie;
 • l) vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului colectiv de muncă;
 • m) elaborează, după consultarea şefilor de catedre /comisii metodice, proiectele de incadrare pe discipline de invăţămant, urmărind respectarea principiului continuităţii;
 • n) asigură, prin şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, aplicarea planului de invăţămant, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;
 • o) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate in activitatea de indrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară in unitatea de invăţămant. Instrumentele respective se aprobă in Consiliul de administraţie al unităţii de invăţămant, cu avizul consultativ al sindicatelor reprezentate la nivelul unităţii şcolare;
 • p) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ. In cursul unui an şcolar, directorul efectuează săptămanal 3-4 asistenţe la orele de curs, astfel incat fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru. La asistenţele efectuate sau la unele activităţi ale catedrelor, directorul este insoţit, de regulă, de şeful de catedră;
 • r) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic;
 • s) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor; atribuţiile acestora sunt precizate in regulamentul intern al unităţii de invăţămant;
 • t) aprobă graficul desfăşurării tezelor semestriale;
 • u) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite, pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale;
 • v) aprobă regulamentele de funcţionare a cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de invăţămant:
 • w) indeplineşte atribuţiile stabilite prin alte metodologii aprobate de M.Ed.C.

  Art.20. Directorul, in calitate de angajator, are următoarele atribuţii:
 • a) incheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat şi aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform codului muncii şi contractului colectiv de muncă aplicabil;
 • b) aprobă concediu fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru intreg personalul, in condiţiile asigurării suplinirii activităţii acestora;
 • c) consemnează zilnic, in condica de prezenţă, absenţele şi intarzierile de la orele de curs ale personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic, de la programul de lucru;
 • d) atribuie, prin decizie internă, personalului didactic titular, personalului asociat sau cadrelor didactice pensionate, in regim de cumul sau plată cu ora, orele de curs rămase neocupate;
 • e) numeşte şi eliberează din funcţie personalul didactic auxiliar şi nedidactic, conform legislaţiei in vigoare;
 • f) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de invăţămant, de la o gradaţie salarială la alta, in condiţiile prevăzute de legislaţia in vigoare.

  Art.21. Directorul unităţii de invăţămant, in calitate de evaluator, are următoarele atribuţii:
 • a) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului didactic, pe care il propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor Legii nr. 128/1997, privind statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
 • b) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea salariului de merit şi a gradaţiilor de merit.

  Art.22. Directorul unităţii de invăţămant, in calitate de ordonator de credite, răspunde de:
 • a) elaborarea proiectului de buget propriu;
 • b) urmărirea modului de incasare a veniturilor;
 • c) necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare, in limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu;
 • d) integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate in administrare;
 • e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară.

  Art.23. Directorul unităţii de invăţămant indeplineşte şi următoarele atribuţii:
 • a) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de invăţămant şi de completarea carnetelor de muncă;
 • b) răspunde de intocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de studii;
 • c) răspunde de intocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;
 • d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale şi sportive a unităţii de invăţămant, coordonează activitatea din internat şi de la cantină;
 • e) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
 • f) răspunde de corectitudinea incadrării personalului şi de intocmirea, la termen, a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;
 • g) supune, spre aprobare, consiliului reprezentativ al părinţilor o listă de priorităţi care vizează conservarea patrimoniului, completarea şi modernizarea bazei materiale şi sportive, reparaţii, imbogăţirea fondului de carte al bibliotecii, stimularea elevilor capabili de performanţe şcolare, precum şi a celor cu situaţie materială precară, din fondurile gestionate de consiliul reprezentativ al părinţilor;
 • h) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din invăţămantul obligatoriu, conform prevederilor Legii invăţămantului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi alegerea manualelor pentru elevi;
 • i) asigură, prin diriginţi/invăţători, distribuirea carnetelor pentru plata alocaţiei de stat pentru copii şi răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii de invăţămant, conform legislaţiei in vigoare;
 • j) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, in unitatea de invăţămant;
 • k) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvarşite de personalul unităţii de invăţămant, in limita prevederilor legale in vigoare;
 • l) aplică sancţiunile prevăzute de prezentul regulament şi de regulamentul intern, pentru abaterile disciplinare săvarşite de elevi.

  Art.24. Anual, directorul elaborează un raport general privind starea şi calitatea invăţămantului din unitatea şcolară pe care o conduce. Raportul general privind starea şi calitatea invăţămantului din unitatea şcolară este prezentat in consiliul profesoral şi in Consiliul reprezentativ al părinţilor. Un rezumat al acestuia, conţinand principalele constatări, va fi făcut public, inclusiv prin afişare clasică sau electronică.

  Art.25. In comunele şi oraşele mici, cu mai multe unităţi de invăţămant, directorul uneia dintre acestea poate primi, din partea inspectorului şcolar general, atribuţii de coordonare a activităţii din cadrul celorlalte şcoli, in condiţii stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

  Art.26. (1) Directorul adjunct işi desfăşoară activitatea in subordinea directorului, care ii elaborează fişa postului, in concordanţă cu atribuţiile stabilite prin prezentul regulament şi prin regulamentul intern, ii evaluează activitatea şi ii acordă calificativul anual; acesta răspunde in faţa directorului, a consiliului profesoral, a consiliului de administraţie şi a organelor de indrumare, evaluare şi control, pentru activitatea proprie, conform fişei postului.

  (2) Directorul adjunct răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din unitatea de invăţămant şi indeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade determinate, precum şi pe cele stabilite prin fişa postului şi prin regulamentul intern al unităţii de invăţămant şi preia toate prerogativele directorului, in lipsa acestuia.

  (3) In unităţile de invăţămant gimnazial, liceal şi profesional (şcolile de arte şi meserii şi anul de completare), directorul adjunct avizează activitatea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, numit din randul cadrelor didactice angajate ale şcolii.

  Secţiunea a 3-a - Consiliul profesoral

  Art.27. (1) Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică, cu norma de bază in unitatea de invăţămant respectivă, titular şi suplinitor şi are rol de decizie in domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unităţii de invăţămant este obligat să participe la şedinţele consiliului profesoral, atunci cand se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci cand este invitat, absenţele nemotivate constituindu-se in abateri disciplinare.

  (2) La şedinţele consiliului profesoral, directorul invită, in funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali.

  (3) Consiliul profesoral se intruneşte la inceputul şi la sfarşitul fiecărui semestru. De asemenea, acesta se intruneşte in următoarele situaţii: cand directorul consideră necesar, la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului elevilor, a jumătate plus unu din membrii Consiliului reprezentativ /Asociaţiei părinţilor sau la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliul de administraţie.

  (4) Consiliul profesoral poate fi convocat in şedinţă extraordinară şi la cererea a minimum o treime din numărul membrilor săi.

  (5) Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.

  (6) Directorul unităţii de invăţămant numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.

  (7) La sfarşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii, in funcţie de situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal, incheiat cu această ocazie. Directorul unităţii de invăţămant răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii in aplicare a hotărarilor şedinţei respective.

  (8) Procesele-verbale se scriu in "Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral" care se inregistrează in unitatea de invăţămant pentru a deveni document oficial, se leagă şi se numerotează. Pe ultima foaie, directorul unităţii de invăţămant ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului.

  (9) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, este insoţit, in mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează intr-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de invăţămant.

  Art.28. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:
 • a) analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general privind starea şi calitatea invăţămantului din unitatea şcolară;
 • b) dezbate, avizează şi propune Consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare a şcolii;
 • c) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora ;
 • d) alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administraţie şi actualizează, dacă este cazul, componenţa acestuia;
 • e) aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de invăţămant;
 • f)validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare invăţător/diriginte, precum şi situaţia şcolară după incheierea sesiunii de amanări, diferenţe şi corigenţe;
 • g) numeşte comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvarşite de personalul salariat al unităţii de invăţămant, conform legislaţiei in vigoare;
 • h) stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform prevederilor legale in vigoare, ale prezentului regulament şi ale regulamentului intern;
 • i) decide asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvarşesc abateri;
 • j) decide asupra acordării recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al unităţii de invăţămant, conform reglementărilor in vigoare;
 • k) validează notele la purtare mai mici de 7, precum si calificativele la purtare mai mici de "bine", pentru clasele I-IV;
 • l)validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar in curs;
 • m) avizează proiectul planului de şcolarizare;
 • n) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului de instruire practică şi de predare, care solicită acordarea salariului de merit, a gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta;
 • o) dezbate şi avizează regulamentul intern al unităţii de invăţămant, in şedinţă la care participă cel puţin 2/3 din personalul salariat al unităţii de invăţămant;
 • p) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează activitatea instructiv-educativă şi transmite inspectoratului şcolar propuneri de modificare sau de completare;
 • q) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din unitatea de invăţămant.

  Art.29. (1) şedinţele consiliului profesoral al unităţii de invăţămant se constituie legal in prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor.

  (2) Hotărarile se iau prin vot deschis sau secret, in funcţie de opţiunea membrilor, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al acestora şi sunt obligatorii pentru intregul personal salariat al unităţii de invăţămant.

  Secţiunea a 4-a - Consiliul de administraţie

  Art.30. (1) Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor Legii invăţămantului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997, privind Statutul personalului didactic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului regulament.

  (2) Consiliul de administraţie are rol de decizie in domeniul organizatoric şi administrativ.

  Art.31. Atribuţiile consiliului de administraţie sunt:
 • a) asigură respectarea prevederilor legislaţiei in vigoare, ale actelor normative emise de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi ale deciziilor inspectorului şcolar general;
 • b) administrează, prin delegare din partea consiliului local, terenurile şi clădirile in care işi desfăşoară activitatea unităţile de invăţămant preuniversitar şi prin preluare de la vechiul consiliu de administraţie, celelalte componente ale bazei materiale-mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale care sunt de drept proprietatea unităţii de invăţămant.
 • c) aprobă planul de dezvoltare a şcolii, elaborat de un grup de lucru desemnat de director, după dezbaterea şi avizarea sa in consiliul profesoral;
 • d) aprobă regulamentul intern al unităţii de invăţămant, după ce a fost dezbătut in Consiliul profesoral şi in comisia paritară;
 • e) elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de invăţămant, pentru personalul nedidactic, in vederea acordării calificativelor anuale, primelor lunare şi salariilor de merit;
 • f) acordă calificative anuale pentru intreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din raportul general privind starea şi calitatea invăţămantului din unitatea şcolară, a analizei şefilor catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte compartimente funcţionale;
 • g) aprobă, la propunerea directorului, acordarea salariului de merit pentru toate categoriile de salariaţi din unitatea de invăţămant. Pentru personalul didactic de predare şi de instruire practică, aprobarea se acordă pe baza aprecierilor sintetice ale consiliului profesoral şi cu respectarea metodologiei specifice;
 • h) stabileşte acordarea premiilor lunare pentru personalul unităţii de invăţămant;
 • i) stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor salariaţilor unităţii de invăţămant, a propunerilor directorului şi in urma consultării sindicatelor;
 • j) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru din unitatea de invăţămant;
 • k) controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitand rapoarte sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice;
 • l) aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei in vigoare;
 • m) avizează şi propune consiliului local, spre aprobare, proiectul planului anual de venituri şi cheltuieli, intocmit de director şi contabilul şef, pe baza solicitărilor şefilor catedrelor/comisiilor metodice şi ale compartimentelor funcţionale;
 • n) hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislaţiei in vigoare;
 • o) acordă avizul consultativ pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct;
 • p) propune nivelul indemnizaţiei de conducere a directorului;
 • q) avizează proiectele de plan anual de şcolarizare, de state de funcţii şi de buget ale unităţii de invăţămant;
 • r) stabileşte structura şi numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar, pe baza criteriilor de normare elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru fiecare categorie de personal;
 • s) aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul unităţii şcolare;
 • t) validează raportul general privind starea şi calitatea invăţămantului din unitatea şcolară şi promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale in vigoare

  Art.32. Membrii consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate, pe baza delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului, prin decizie.

  Art.33. (1) Consiliul de administraţie al unităţii de invăţămant este format, potrivit legii, din 9-15 membri, intre care:
 • a) directorul unităţii de invăţămant;
 • b) directorii adjuncţi;
 • c) 1-5 reprezentanţi ai cadrelor didactice, aleşi de consiliul profesoral;
 • d) contabil / contabil şef, dacă există la nivelul unităţii şcolare;
 • e) reprezentanţi ai autorităţii publice locale, ai asociaţiei de părinţi, ai elevilor din clasele a IX - a - a XII-a /a XIII-a, ai agenţilor economici (obligatoriu pentru invăţămantul profesional şi tehnic), precum şi ai instituţiilor şi organizaţiilor comunităţii locale;
 • (f) in mediul rural se va avea in vedere ca, in consiliile de administraţie, să fie reprezentate corespunzător structurile şcolare din satele care aparţin localităţilor respective; reprezentarea poate fi asigurată de către cadrul didactic coordonator al structurii şcolare;

  (2) Personalul didactic de predare şi de instruire practică, care face parte din consiliul de administraţie, este ales de consiliul profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalţi membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care au calităţi manageriale şi performanţe profesionale deosebite.

  (3) Preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de invăţămant.

  (4) La şedinţele consiliului de administraţie participă, fără drept de vot, cu statut de observator/ observatori, liderul sindical / liderii sindicali din unitatea de invăţămant. Punctul de vedere al liderului sindical se menţionează in procesul-verbal al şedinţei.

  (5) Preşedintele consiliului de administraţie invită in scris, cu 48 de ore inainte de data şedinţei, membrii consiliului de administraţie şi observatorii, care nu fac parte din personalul şcolii.

  (6) Preşedintele consiliului de administraţie numeşte, prin decizie, secretarul consiliului de administraţie, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie.

  (7) La sfarşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, toţi membrii şi invitaţii, dacă există, au obligaţia să semneze procesul-verbal, incheiat cu această ocazie. Preşedintele consiliului răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii in aplicare a hotărarilor şedinţei respective.

  (8) Procesele-verbale se scriu in "Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie", care se inregistrează in unitatea de invăţămant pentru a deveni document oficial, se leagă şi se numerotează. Pe ultima foaie, preşedintele ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului.

  (9) Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie este insoţit, in mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează in biroul directorului, intr-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la preşedintele şi la secretarul consiliului.

  Art.34. (1) Consiliul de administraţie se intruneşte lunar, precum şi ori de cate ori consideră necesar directorul sau o treime din membrii acestuia şi este legal constituit in prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi. Consiliul de administraţie este convocat şi la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elevilor, sau a jumătate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi.

  (2) Hotărarile consiliului de administraţie se iau prin vot, cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.

  Secţiunea a 5-a - Catedrele/comisiile metodice

  Art.35. (1) In cadrul aceleiaşi unităţi de invăţămant, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum patru membri, pe discipline de studiu, pe discipline inrudite sau pe arii curriculare.

  (2) In invăţămantul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe ciclu de invăţămant.

  Art.36. Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:
 • a) elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de invăţămant şi strategia acesteia, cuprinzand obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la decizia şcolii;
 • b) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
 • c) consiliază cadrele didactice, in procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale;
 • d) elaborează instrumentele de evaluare şi notare;
 • e) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;
 • g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul in care se realizează evaluarea elevilor;
 • f) organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale; g) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare;
 • h) şeful de catedră / comisie metodică stabileşte atribuţiile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;
 • i) şeful de catedră / comisie metodică evaluează activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice şi propune consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora, in baza unui raport bine documentat;
 • j) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare - acţiuni specifice unităţii de invăţămant, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;
 • k) şeful de catedră sau un membru desemnat de acesta efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare şi de instruire practică din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari şi la cadrele didactice nou venite in unitatea de invăţămant;
 • l) elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă in consiliul profesoral;
 • m) implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice.

  Art.37. (1) şeful catedrei / comisiei metodice răspunde in faţa directorului şi a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia.

  (2) şeful catedrei / comisiei metodice are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director şi de a efectua asistenţe la orele de curs, in special la profesorii stagiari, la cei nou veniţi, sau la cei in activitatea cărora se constată disfuncţii in procesul de predare-invăţare sau in relaţia profesor-elev.

  (3) şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul unităţii de invăţămant, sau ori de cate ori directorul ori membrii catedrei / comisiei consideră că este necesar.

  Secţiunea a 6-a - Consiliul clasei

  Art.38. (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi, pentru toate clasele, cu excepţia celor din invăţămantul primar, din liderul elevilor clasei respective.

  (2) Preşedintele consiliului clasei este invăţătorul/dirigintele.

  Art.39. Consiliul clasei işi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase avand ca principale obiective:
 • a) armonizarea cerinţelor educative ale personalului didactic de predare şi instruire practică cu solicitările elevilor şi ale părinţilor;
 • b) evaluarea progresului şcolar al elevilor;
 • c) stabilirea modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de invăţare;
 • d) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare.

  Art.40. Consiliul clasei are următoarele atribuţii:
 • a) analizează, semestrial, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;
 • b) analizează volumul temelor pentru acasă şi ia măsuri de corelare a acestora intre diferitele discipline;
 • c) stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atat pentru elevii cu probleme de invăţare sau de comportament, cat şi pentru elevii cu rezultate deosebite;
 • d) propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, in funcţie de comportarea acestora in unitatea de invăţămant şi in afara acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7,00;
 • e) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
 • f) participă la intalniri cu părinţii şi elevii, cel puţin o dată pe semestru şi ori de cate ori este nevoie, la solicitarea dirigintelui / invăţătorului, sau a cel puţin 1 / 3 dintre părinţii elevilor clasei;
 • g) propune dirigintelui, directorului sau consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi de prezentul regulament şi de regulamentul intern;
 • h) elaborează, semestrial, aprecieri sintetice despre progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev şi informează, in scris, părintele.

  Art.41. (1) Coordonarea activităţii claselor de elevi se realizează prin invăţători/diriginţi, numiţi de directorul unităţii de invăţămant, dintre cadrele didactice de predare şi de instruire practică de prestigiu şi cu experienţă, care predau la clasa respectivă.

  (2) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic investit de director cu această responsabilitate.

  (3) Invăţătorul/dirigintele işi proiectează şi işi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual al unităţii de invăţămant şi
 • ×