x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Articolul zilei Proprietatea oamenilor muncii asupra mijloacelor de producţie

Proprietatea oamenilor muncii asupra mijloacelor de producţie

11 Iun 2009   •   00:00

Actul naţionalizării, înfăptuit la 11 iunie 1984, se înscrie ca un moment crucial în destinele poporului nostru, trecerea în mâinile oamenilor muncii a principalelor mijloace de producţie constituindu-se ca un element fundamental, orga­nic, al procesului revoluţionar declanşat la 23 august 1944.Naţionalizarea a răs­puns unei legalităţi obiective a înfăptuirii măreţei opere de făurire a orânduirii socialiste şi comuniste în Romănia, a răspuns, totodată, unei necesităţi fundamentale a istoriei noastre naţionale. Prin actul naţionalizării, de la care se îm­plinesc 41 de ani, s-au pus de acord pute­rea politică a clasei muncitoare, a po­po­rului, o dată cu proclamarea Republicii, cu baza economică a societăţii, a noii orânduiri.

Experienţa acestor ani demonstrează capacitatea Partidului Comunist Român de a conduce procesul revoluţionar, inaugurat prin victoria revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă din august 1944, de a fi acţionat cu fermitate în vederea promovării unei politici noi de dezvoltare a României, în condiţiile istorice create. Pentru Partidul Comunist Român a fost foarte clar faptul că se impunea cu stringenţă ieşirea din starea de înapoiere în care se afla ţara; de asemenea, trebuie să ac­ţioneze în vederea lichidării cu de­să­vâr­şire a orânduirii burghezo-moşiereşti, a exploatării omului de către om. Progresul poporului român depindea în mod de­cisiv de creşterea unui nou tip de pro­prie­tate, potrivit esenţiei societăţii soc­ia­lis­te. Naţionalizarea principalelor mi­j­loa­ce de producţie a corespuns, în acest context, unei cerinţe vitale a viitorului Ro­mâ­niei şi poporului român, iar indust­ria­li­zarea înfăptuită pe acest temei a determinat într-un grad covârşitor patria pe trepte de civilizaţie şi progres, care au legitimat în instanţa istoriei superioritatea orânduirii sociale faţă de vechea orânduire burghezo-moşierească. (...)

Din perspectiva istoriei, uriaşele resurse ale proprietăţii de tip socialist s-au relevat cu deosebit de mari succese în perioada deschisă de Congresul al IX-lea al partidului. Sub emblema tutelară a gândirii şi acţiunii revoluţionare ale secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, s-a acţionat şi se acţionează neîncetat pentru dezvoltarea proprietăţii socialiste, ca bază a noii orânduiri, izvor al bunăstării şi progresului naţional. După cum sublinia tovarăşul Nicolae Ceauşescu, "nu se poate vorbi de o economie socialistă fără a aşeza la baza ei proprietatea socialistă asupra mij­loa­ce­lor de producţie. Aceasta constituie o legitate obiectivă, fără de care nu se poate vorbi de făurirea unei orânduiri sociale mai drepte şi mai bune. Practica noastră a demonstrat şi demonstrează pe deplin că proprietatea socia­listă, ca proprietate a întregului popor, indiferent sub ce formă este - de stat sau cooperatistă - întărirea şi dezvoltarea ei reprezintă singura cale pentru înfăp­tuirea în viaţă a principiilor de echitate şi dreptate socială, de dezvoltare puternică a forţelor de producţie, de asigurare a bunăstării şi independenţei fiecărei naţiuni". (...)

Aşa cum releva secretarul general al partidului în expunerea la marele forum democratic din luna noiembrie a anului 1988, precum şi în cuvântarea de la Plenara CC al PCR din aprilie a.c., una din problemele cardinale ale actualităţii muncii şi vieţii poporului nostru, ale acti­vităţii partidului, în calitate de forţă politică conducătoare a societăţii, constă în dezvoltarea proprietăţii socialiste, având în vedere asigurarea climatului de dreptate şi echitate propriu societăţii noatre, necesitatea întăririi democraţiei în România socialistă. "Numai în con­diţiile când oamenii muncii sunt proprie­tari ai mijloacelor de producţie se poate realiza şi adevărata egalitate, şi adevărata democraţie socialistă! Aceasta constituie baza dezvoltării orânduirii noastre, a victoriei socialismului în patria noastră. Avem răspunderea şi trebuie să facem totul pentru întărirea continuă a proprie­tăţii întregului popor, deoarece numai aceasta constituie baza dezvoltării ge­ne­rale a patriei, a bunăstării generale."

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu dă astfel expresie crezului partidului nostru, a în­tre­gului popor, al tuturor celor ce mun­cesc în România socialistă.

Evocând marea cucerire a poporului ro­mân de la 11 iunie 1948, ni se impune as­tăzi în conştiinţă, cu deosebită forţă, în­datorirea revoluţionară şi patriotică de a va­lorifica cât mai bine această şansă is­torică pe care ne-a oferit-o socialismul, de a fi stăpâni pe roadele muncii noastre, de a trăi într-o ţară liberă şi demnă, într-un climat de dreptate şi echitate socială, în care exploatarea şi asuprirea omului de către om au fost pentru totdeauna eradicate. Înfăptuind politica partidului de dezvoltare generală şi permanentă a Ro­mâniei, ne revine răspunderea de a participa cu întreaga capacitate de creaţie la dezvoltarea avuţiei naţionale, a proprie­tăţii socialiste, factorul esenţial care de­termină progresul naţiunii române, asi­gurarea viitorului prosper şi luminos pentru toţi fiii acestui pământ străbun.
Traian Gînju - România liberă, nr. 13.169/1989

×
Subiecte în articol: partidului articolul zilei