x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Propuneri privind organizarea instruirii anuale unitare a organizatorilor de partid, preşedinţi ai consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste

Propuneri privind organizarea instruirii anuale unitare a organizatorilor de partid, preşedinţi ai consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste

18 Feb 2009   •   00:00

În baza instrucţiunilor CC al PCR urmează să aibă loc instruirea anuală unitară a organizatorilor de partid, preşedinţi ai consiliilor unice agroindustriale de stat şi coo­peratiste.1. Instruirea anuală a organizatorilor de partid, preşedinţi ai consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste, să se organizeze în mod unitar la Bucureşti, în ultima decadă a lunii februarie 1989, potrivit programului alăturat.

2. Activităţile prevăzute în programul de instruire să se desfăşoare în plen, precum şi pe grupe de judeţe cu condiţii asemănătoare şi să cuprindă:
a) Expuneri pe probleme de fond ale politicii partidului nostru, în spiritul tezelor, orientărilor şi indicaţiilor tovarăşului Nicolae Ceau­şescu, secretarul general al partidului la Şedinţa comună a Plenarei CC al PCR şi organismelor democraţiei muncitoreşti revoluţionare, precum şi la Plenara lărgită a Consiliului Naţional al Agriculturii din noiembrie şi, respectiv decembrie 1988, privind:
– Creşterea exigenţei şi răspunderii consiliilor unice agroindustriale de stat şi coperatiste în organizarea şi desfăşurarea campaniilor agricole, în îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor din agricultură.
– Realizarea programelor de dezvoltare a agirculturii şi înfăptuirea noii revoluţii agrare, îmbunătăţirea stilului şi metodelor de muncă, perfecţionarea întregii activităţi organizatorice şi politico-educative.
b) Seminarizarea organizatorilor de partid, preşedinţi ai consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste privind modul în care şi-au însuşit hotărârile de partid şi legile ţării, tezele, indicaţiile şi orientările secretarului general al partidului, îndeosebi în domeniul agriculturii, precum şi tehnologiile stabilite; preocuparea lor pentru a  asigura aplicarea neabătută în practică a acestora.
c) Dezbaterea temeinică, în spirit critic şi autocritic, a activităţii desfăşurate şi a neajunsurilor ma­nifestate anul trecut, a măsurilor  luate şi acţiunilor ce trebuie întreprinse în continuare pentru ca în anul 1989 să se obţină cele mai mari producţii vegetale şi animaliere, realizarea exemplară, cantitativă şi calitativă a obligaţiilor contractuale şi a sarcinilor de livrări la fondul centralizat al statului.
d) Schimburi de experienţă în institute şi staţiuni de cercetări, în unităţi agricole de stat şi coopera­tiste distinse cu înaltul titlu de "Erou al Noii Revoluţii Agrare".
e) Vizionarea unor filme documentare prin care să se prezinte atât experienţa înaintată a unor IAS şi CAP ce realizează an de an producţii agricole, cât şi o serie de lispuri manifestate în multe unităţi, în ce priveşte organizarea şi desfăşurarea campaniilor agricole, evaluarea, recoltarea şi livrarea producţiilor la fondul centralizat al statului, aplicarea  tehnologiilor, folosirea fondului funciar, a bazei tehnico-materiale şi a forţei de muncă, în respectarea normelor de ordine şi disciplină care au determinat obţinerea de producţii scăzute la cereale, plante tehnice, în horticultură şi zootehnie.

* În conformitate cu orientările şi indicaţiile tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretarul general al partidului, privind activitatea din agricultură, în cadrul expunerilor, se­minarizărilor, dezbaterilor, schim­­burilor de experienţă şi a celorlalte activităţi ce se vor organiza cu prilejul instruirii se va pune un accent deosebit pe modalităţile practice de acţiune şi răspunderile ce re­vin organizatorilor de partid, birourilor de coordonare a acti­vităţii politico-organizatorice de partid, birourilor de coordonare a activităţii consiliilor populare şi birourilor executive ale consiliilor unice agroindustriale în:
– îmbunătăţirea radicală a muncii organizatorice şi politico-educative desfăşurate de organizaţiile de partid de la sate, a activităţii tehnico-economice în cadrul fiecărui consi­liu unic agroindustrial, promovarea fermă a ordinii, disciplinei, răspunderii şi spiritului revoluţionar, astfel încât toate unităţile agricole să obţină producţii cel puţin la nivelul prevederilor planului de stat;
– introducerea unei ordini de­săvârşite în apărarea fondului funciar, cultivarea cu randament ma­xim a tuturor terenurilor prin aplicarea cu stricteţe a tehnologiilor stabilite, realizarea întocmai a programelor de creştere a suprafeţei arabile şi de ridicare a potenţialului productiv al pământului, executarea noilor lucrări de  irigaţii, desecări şi combatere a eroziunii solului, exploatarea cu înaltă eficienţă a amenajărilor existente;
– creşterea răspunderii staţiunilor de mecanizare a agriculturii pentru realizarea producţiilor planificate şi aplicarea fermă a prevederilor legii ca veniturile acestora să fie strâns legate de rezultatele unităţilor pe care le deservesc.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR – Secţia Cancela­rie, dos. nr. 4/1989

×