x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Stenograma şedinţei de lucru cu Comisiile de pregătire a documentelor pentru Congresul al XIV-lea al PCR

Stenograma şedinţei de lucru cu Comisiile de pregătire a documentelor pentru Congresul al XIV-lea al PCR

27 Iun 2009   •   00:00

Şedinţa a fost prezidată de tova­răşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român.● Tov. Nicolae Ceauşescu: Aţi pri­mit materialele?
Să începem cu Programul-directivă.
Vă rog, tovarăşi, să spuneţi ce aveţi, observaţiile, la material.
Sigur, în ce priveşte, nu asupra lui, ci asupra tematicii, pentru că în ce priveşte nivelurile o să le vedem pe parcurs. Până la 15 mai, toată lumea are timp să se uite la aceste lucruri.

● Tov. Manea Mănescu: După ce vom avea şi programul.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Să vedem problemele mari.
Sigur, obiectivele acestea fundamentale nu trebuie aşa, că nu începem cu proprietatea socialistă.

● Tov. Manea Mănescu: Întotdeauna aţi spus că este obiectivul fundamental.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Uitaţi-vă şi la celelalte.
Poate ar trebui să avem în vedere, să vedem cum vom caracteriza noul nivel de dezvoltare a României, cerinţele esenţiale sau fundamentale, pentru că nu putem să mergem să luăm ca orientare ţările capitaliste dezvoltate din două motive. În primul rând, pentru că multe s-au dezvoltat şi se dezvoltă mai mult în direcţia - acum îndeosebi - a creşterii ponderii veniturilor din servicii co­merciale, nu industriale. De altfel, în toată ponderea, industria în venitul naţional nu depăşeşte 40%.

● Tov. Manea Mănescu: Mai mult de o treime este din venitul acesta, din servicii, cum aţi spus dumneavoastră.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: În al doilea rând, dezvoltarea lor a fost strâns le­ga­tă de sistemul colonialist, care acum nu mai poate să stea la bază, dar şi acum se bazează pe exploatarea ţă­ri­lor în curs de dezvoltare, plus pe men­ţinerea împăr­ţirii societăţii între bo­ga­ţi şi săraci şi în accentuarea, în ulti­mul deceniu, a sărăciei în aceste ţări.
În general, va trebui să ne aşezăm, să dăm câteva cerinţe, principii după care să ne conducem.

● Tov. Gheorghe Rădulescu: Să nu luăm ca model ţările capitaliste.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Aşa este, că asta fac acum câteva ţări socialiste, care încep să ia ca bază acest lucru. Sigur, societatea capitalistă a dezvoltat un nivel înalt, dar au menţinut însă inegalităţile şi le-au accentuat. Şi Marx, şi Lenin, şi Stalin au insistat mult pe dezvoltarea forţelor de producţie, ţinând seama de diviziunea interna­ţio­nală a muncii, care să asi­gure mij­loa­cele necesare, satisfa­cerea cerin­ţe­lor de viaţă ale oamenilor muncii, dar nu îmbogăţirea unui grup şi sărăcirea altora.
● Tov. Gheorghe Rădulescu: Alte mobiluri.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Pentru că, prin diviziunea internaţională a muncii, o dată cu dezvoltarea ţărilor sărace, va trebui să se ajungă la o altă concepţie, la un echilibru, pentru că există o limită. În timp ce unele ţări n-au nimic, câteva ţări se dezvoltă.
Problema dezvoltării trebuie legată de satisfacerea necesităţilor ştiinţifice ale oamenilor, de muncă şi de trai, să fie o economie care să poată să asigure de lucru oamenilor, să asigure produsele necesare. Aici ar trebui să încercăm noi să clarificăm câteva lucruri.

● Tov. Gheorghe Rădulescu: Este o propunere în legătură cu felul în care se caracterizează Congresul al XIV-lea, la pagina doi: Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, Congresul victoriei socialiste, al independenţei depline, economice şi politice a României. Este puţin acest lucru. Deja acum obţinem victorii, iar aşa cum este trecut este puţin.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Asta, în Teze?

● Tov. Gheorghe Rădulescu: În programul-directivă, la pagina doi.

● Tov. Elena Ceauşescu: Este la pa­gina doi, deasupra capitolului I.

● Tov. Gheorghe Rădulescu: Este puţin sus: Cogresul victoriei socialiste, pentru că orice element în construcţia socialismului este victorie socialistă. Este puţin ca numai un element să caracterizeze. Trebuie o caracterizare de bază.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Bine, acestea le mai vedem. Numai ca principiu.

● Tov. Elena Ceauşescu: Acestea nu sunt stabile, nu este definitiv.
● Tov. Nicolae Ceauşescu: Deci, la tematică asta ar fi.
La problemele dezvoltării judeţelor şi localităţilor. Sigur, aici sunt principii, dar poate ar fi bine ca în fiecare judeţ, oraş, comună să se creeze comisii şi să prezinte planuri cum să se dezvolte judeţul, oraşul şi comuna.

● Tov. Elena Ceauşescu: Păi, avem în plan, pe comune, pe oraşe, pe judeţe. Aceasta este sarcina, să vedem cum se va dezvolta judeţul, oraşul, comuna.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Fiecare să-şi elaboreze programe de dezvoltare economico-socială a fiecărui judeţ, comună, oraş şi asta bazat pe autoconducere şi autogestiune. Fiecare, împreună cu întreprinderile industriale, agricole să-şi realizeze cum văd ei dezvoltarea, să nu aştepte să le spunem noi, să se apuce fiecare să facă acest lucru.

● Tov. Elena Ceauşescu: Pe baza cifrelor pe care le au.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Să facă propuneri cum văd ei dezvoltarea, unele activităţi industriale din industria pe care o au, legat de modernizare, de ridicarea nivelului tehnic, de calitate, că accentul în viitor îndeosebi pe asta va fi pus.

● Tov. Elena Ceauşescu: Îndeosebi pe acestea.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Să facem deja o notă, s-o trimitem judeţelor.

● Tov. Elena Ceauşescu: În primul rând, să definitivăm planul şi pe urmă să trimitem.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Fiecare ştie ce are în comună.

● Tov. Elena Ceauşescu: Pe cifrele care sunt stabilite.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Să ajungă la 10.000 producţia industriei mici în toate comunele.

● Tov. Elena Ceauşescu: Pe valorile stabilite.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Pe indicatori, să se apuce să vadă cum să organizeze economia localităţilor, că fără asta nu se poate. Noi avem stabilite orientările generale, dar fiecare să-şi facă, să aibă, să le discute, să le dezbată.

● Tov. Elena Ceauşescu: Să-şi întocmească program.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Acolo unde vorbim de colaborarea în producţie şi de cooperare să punem accentul pe problema colaborării tehnico-ştiinţifice între state.

● Tov. Elena Ceauşescu: Acestea sunt cuprinse în Teze. Se vorbeşte de intensificarea politicii partidului nostru, de colaborare, prietenie şi pace. Este acest lucru.

● Tov. Ioan Ursu: Este la pagina 10 din material.
● Tov. Nicolae Ceauşescu: Sunt câteva observaţii. Problemele învăţământului nu trebuie puse la capitolul Populaţie, forţă de muncă, formarea şi perfecţionarea pregă­tirii cadrelor.

● Tov. Elena Ceauşescu: Învă­ţământul nu este la forţa de muncă.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Este vor­ba de ridicarea nivelului ge­neral.
Pe urmă, problema mediului înconjurător: nu trebuie legată de apă şi de gospodărirea apei.

● Tov. Elena Ceauşescu: Trebuie băgat la cercetare.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Să avem un capitol special.

● Tov. Gheorghe Rădulescu: Cu mediul înconjurător.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Sigur, ca redactare vom mai vedea. Am impresia că trebuie să se apuce să redacteze şi după aceea vom mai vedea.
Văd că voi daţi aici în procente, dar probabil, când vom termina, vom da în cifre absolute, pentru că nu trebuie să venim cu ve­nitul naţional în procente, nici cu producţia marfă sau celelalte.

● Tov. Elena Ceauşescu: Te referi la cincinal, că la ceilalţi a dat. Acelea sunt realizări, iar dincolo sunt indicatori pe care trebuie să-i vedem cum îi stabilim.

● Tov. Manea Mănescu: Am dat cât este la capitolul industrie, cât este la celelalte capitole. S-a dat şi în cifre absolute. Vom  putea să facem acest lucru, pentru că trebuie dat şi în cifre absolute.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Trebuie dat, pentru că este greu când spui omului produs social 125, pentru că 125 poate fi mult, sau poate fi puţin, sau numărul de muncitori.

● Tov. Manea Mănescu: Vom da în cifre absolute, vom da şi dinamica, şi ritmul.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Agricultura, dezvoltarea şi moder­nizarea bazei tehnico-materiale. Aveţi în vedere că baza de producţie este pământul. Asta aveţi în vedere, aveţi fondul funciar şi ridicarea fertilităţii. Vom folosi intensiv fondul funciar şi problema tehnologiei, adică a calităţii.
Sigur, la transporturi este bine, dar trebuie să ne propunem obiectivul de a asigura un transport economic, reducerea cheltuielilor, optimizarea lui. Şi pe urmă, cu baza, ce spunem?

● Tov. Manea Mănescu: Aşa cum ne-aţi spus la modernizare, la transporturi.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Eu atrag atenţia că în Directive trebuie, mai cu seamă, să dăm nişte orientări calitative, inclusiv investiţiilor şi construcţiilor, să arătăm în acest domeniu care este obiectivul, ce trebuie să realizăm.
Cu judeţele am discutat. Fiind vorba de program-directivă trebuie să dăm orientări calitative, că altfel o să fie numai nişte cifre şi nu este bine.

● Tov. Gheorghe Rădulescu: Să se arate direcţia calitativă a dezvoltării.

● Tov. Elena Ceauşescu: Sigur, pornind de la modernizare, în toate ramurile să stea la bază modernizarea şi, în fiecare ramură, de aici trebuie să pornim.
● Tov. Nicolae Ceauşescu: Problema ridicării nivelului general de cultură şi conştiinţă a oamenilor trebuie s-o dăm legat de ştiinţă, de învăţământ, nu la nivelul de trai şi calitatea vieţii.
Când trecem la industrie să punem dezvoltarea principalelor ramuri, însă aici trebuie în primul rând problemele de orientare generală a dezvoltării industriei.

● Tov. Gheorghe Rădulescu: La pagina cinci se spune că obiectivul fundamental al cincinalului 1991-1995 îl constituie întărirea, în continuare, a proprietăţii socialiste de stat şi cooperatiste. Aici am înţeles, că aţi spus dumneavoastră, să nu înceapă cu întărirea proprietăţii. Mai departe se spune, în scopul consolidării poziţiei României de ţară mediu dezvoltată...

● Tov. Elena Ceauşescu: Scoatem problema aceasta.

● Tov. Gheorghe Rădulescu: Nu este bine pus acest lucru.

● Tov. Elena Ceauşescu: Nu trebuie să mai punem, pentru că mediu dezvoltată în sistemul socialist este altceva.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Şi în sistemul socialist sunt ţări slab dezvoltate.
De aceea am spus să ne gândim la felul cum trebuie pus ce trebuie să realizăm ca să asigurăm un nivel dezvoltat.

● Tov. Elena Ceauşescu: Dar să nu punem mediu.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Se por­neş­te de la nivelul actual.

● Tov. Elena Ceauşescu: Este sistem capitalist şi sistem socialist, nu există alt sistem.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Chiar în programul-directivă, pro­blemele organizării economico-sociale, problema perspectivei socie­tăţii noastre socialiste trebuie să-şi găsească un anumit loc, că este problema esenţială a socialismului şi comunismului. Forţele de producţie sunt esenţiale, că numai pe baza dezvoltării înalte a forţelor de producţie, în mod echilibrat, armonios, în raport cu necesităţile, se poate înainta.
Vom pune aceste lucruri concret, atunci când vom discuta pe capitole.

Tov. Elena Ceauşescu: Aici trebuie să lucreze industria, agricultura, ştiinţa. Toţi trebuie să lucreze la capitolul acesta; diferenţele sunt altceva.

Tov. Nicolae Ceauşescu: În felul acesta să se lucreze.

Tov. Manea Mănescu: Pe baza celor spuse de dumneavoastră o să ne apucăm să lucrăm.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Eu atrag atenţia cum trebuie făcut.

Tov. Manea Mănescu: Discuţia este foarte bună şi utilă pentru noi.

Tov. Elena Ceauşescu: Trebuie făcut programul acesta de mo­dernizare în teritoriu pe fiecare judeţ. La asta trebuie să lucrăm.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Spre deosebire de felul cum am făcut până acum, în continuare trebuie să participe şi judeţele, să participe localităţile, să participe centralele şi întreprinderile şi, de asemenea, să participe institutele de cercetări, să spună cum văd ei dezvoltarea ramurii, sectorului, localităţii. Procedând aşa pu­nem oamenii să gândească. Asta trebuie să facem! Vom face acest lucru nu numai pentru localităţi, ci şi cu centralele, întreprinderi­le, institutele de cercetare. Facem câteva orientări şi le dăm tuturor.
În domeniul cercetării ştiinţifice, de exemplu, să se cuprindă în programul de cercetare, în program şi în directivă unele probleme fundamentale de perspectivă, nu să ne ocupăm de dezvoltare fundamentală, să avem câteva probleme, aşa cum este, de exemplu, cu problema aceasta a fuziunii la rece, că toţi spun că este "descoperirea secolului".

Tov. Ion Ursu: Avem un program, l-am început sub indicaţia tovarăşei Elena Ceauşescu. Şi noi ne-am ocupat de fuziunea la rece. De o lună a început; nu s-au ocupat nici ei mai de mult.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Ei s-au ocupat şi au lucrat zeci de ani. Spun unii că de 15 ani lucrează. Noi am discutat de vreo 10 ani să ne ocupăm de problema aceasta.

Tov. Elena Ceauşescu: Au constatat de o lună de zile că pot ajunge pe altă cale la acest lucru.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Noi de aici trebuie să tragem anumite concluzii. Pentru un domeniu de cercetare nu trebuie să se meargă pe o singură cale, trebuie mers pe câteva, dacă te concentrezi pe o singură cale, de la început eşti condamnat.

Tov. Elena Ceauşescu: Multe vin prin observare.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Este problema aceasta - oamenii trebuie să gândească cum să soluţioneze problemele pe diferite căi. Trebuie să aibă în atenţie şi problema aceasta a cosmosului.

Tov. Ion Ursu: Avem programe, tovarăşa Elena Ceauşescu cunoaşte acest lucru.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Să abor­dăm câteva probleme de care să ne ocupăm.

Tov. Ion Ursu: Şi noi, de câţiva ani, ne ocupăm de acest lucru.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Trebuie să ne ocupăm şi noi. Acum vreo 12 ani ne ocupam de transformarea directă a energiei solare în energie electrică. Spuneau că au colectiv şi că lucrează, dar nu s-a finalizat. Trebuie să luăm câteva probleme de care se ne ocupăm.

Tov. Ion Ursu: Avem un număr de 27 de programe.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Trebuie să avem şi în domeniul me­dicinei şi al biologiei, să abordăm câteva probleme din toate domeniile.

Tov. Ion Ursu: Aşa facem. De fapt, suntem preocupaţi de cer­cetarea ştiinţifică în toate domeniile.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Bine.
Să trecem la Teze.
Sigur, discuţia aceasta cu ţară mediu dezvoltată este şi aici. Dacă aveţi ceva de spus? Sigur, aici mai cu seamă la redac­ta­re.

Tov. Gheorghe Rădulescu: Eu aş avea o problemă. La pagina şapte se vorbeşte despre preocuparea partidului pentru întărirea şi înflorirea continuă a naţiunii socialiste, ca factor dinamizator al construcţiei socialismului, al întăririi unităţii poporului în jurul partidului.
Aici consider că trebuie să punem modul cum a soluţionat partidul nostru problema naţională, pentru că aşa cum este pus aici nu este cum trebuie.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Da, sigur, trebuie pus acest lucru.

Tov. Gheorghe Rădulescu: Trebuie pus că s-a soluţionat şi cum s-a soluţionat.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Noi avem nişte lucruri mai bune despre problema aceasta naţională şi despre naţiune. Trebuie să luăm toate aceste probleme, să le îmbunătăţim, să le dezvoltăm, că noi nu trebuie să spunem despre creşterea rolului conducător al partidului, cum este la pagina cinci. Dau şi eu un exemplu. Noi trebuie şi teoretic să subliniem despre faptul că în etapa actuală, în condiţiile existente, existenţa unui partid politic cu un program, cu o concepţie clară constituie o necesitate.
În primul rând, trebuie să venim să atragem din nou atenţia, pentru că şi pentru poporul nostru este necesar să fie bine înţeles lucrul acesta.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Cancelarie, dos. nr. 26/1989

×