x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Ziang Zemin, liderul PC Chinez, recita din Eminescu în limba română!

Ziang Zemin, liderul PC Chinez, recita din Eminescu în limba română!

de dr. Petre Opriş    |    23 Iul 2009   •   00:00
Ziang Zemin, liderul PC Chinez, recita din Eminescu în limba română!
Sursa foto: Mike Fiala/AFP/Mediafax

În noaptea de 3 spre 4 iunie 1989, unităţi ale armatei chineze au intervenit în forţă împotriva cetăţenilor care se aflau în piaţa Tien An Men din Beijing. Persoanele respective încercau de câteva săptămâni să-şi ex­prime deschis nemulţumirile faţă de actele de corupţie de care erau bănuiţi anumiţi membri ai Partidului Comunist Chinez (PCC), aflaţi în funcţii înalte de condu­cere - de partid şi de stat.

Autorităţile de la Beijing au prezentat acţiunile grupurilor de protestatari din Piaţa Tien An Men ca fiind dirijate din afara ţării. În acest sens, au fost nominalizate SUA, Hong-Kong şi Taiwan. În paralel, în presa occidentală s-au publicat câteva fotografii, precum şi relatări despre duritatea cu care au acţionat militarii chinezi împotriva manifestanţilor.

Pentru Nicolae Ceauşescu, intervenţia armată din capitala Chinei a constituit un prilej de reafirmare a neîncrederii sale în spiritul reformator pe care Mihail Gorbaciov se străduia să îl impună în toate statele socialiste. Totodată, reprimarea "rebeliunii contrare­volu­ţionare" de la Beijing a constituit o oportunitate pentru el de a-şi îm­bunătăţi legăturile cu liderii conservatori din PCC.

În acest sens a hotărât ca Nicolae Constantin să efectueze o vizită în capitala Republicii Populare De­mocrate Coreene, în prima de­cadă a lunii iulie 1989. La întoar­cerea sa de la Phenian, fostul preşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (CSP) s-a oprit la Beijing pentru a transmite noii conduceri a PCC un mesaj special din partea preşedintelui României.

La 10 iulie 1989, Constantin "a fost primit de noul secretar gene­ral al Partidului Comunist Chinez, Ziang Zemin, cu care a avut loc o convorbire". Detaliile discuţiei au fost prezentate lui Nicolae Ceau­şescu de ambasadorul Româ­niei acreditat la Beijing şi de Nicolae Constantin, la întoarcerea sa în ţară. Apoi, principalele idei au fost expuse de fostul preşedinte al CSP în şedinţa CPEx al CC al PCR din 14 iulie 1989 - la iniţiativa lui Nicolae Ceauşescu (ANIC,  fond CC al PCR - Cancelarie, dosar 53/1989, f. 12; 17-21)

Astfel, liderul PCR a demonstrat încă o dată faptul că menţinerea socialismului în România era strâns legată de propria sa persoană. Atâta timp cât Nicolae Ceau­şescu şi cei din imediata sa apro­piere se aflau la putere, România rămânea încremenită în postulatele staliniste enunţate inclusiv de liderii comunişti de la Beijing.
Stenograma şedinţei Comitetului Politic Executiv al CC al PCR din ziua de 14 iulie 1989
Şedinţa a fost prezidată de tova­răşul Nicolae Ceauşescu, secretar ge­neral al Partidului Comunist Român.
La şedinţă au participat tovarăşii Emil Bobu, Elena Ceauşescu, Lina Ciobanu, Nicolae Constantin, Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Miu Dobrescu, Ludovic Fazekaş, Paul Niculescu, Constantin Olteanu, Gheor­ghe Oprea, Gheorghe Pană, Du­mitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Ştefan Andrei, Radu Bălan, Gheorghe David, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Vasile Milea, Ana Mureşan, Cornel Pacoste, Barbu Petrescu, Tudor Postelnicu, Constantin Radu, Ion Radu, Ion Stoian, Ioan Toma, Ioan Totu, Ion Ursu.
Au fost invitaţi tovarăşii: Vasile Bărbulescu, Silviu Curticeanu, Ion Sîrbu, Ion Păţan, Ioan Ungur, Marin Enache, Gheorghe Stoica, Eugeniu Rădulescu, Nicolae Vaidescu, Ion M. Nicolae, Irimie Catargiu, Petre Fluture, Nicolae Amza, Alexandru Di­mitriu, Pavel Aron, Paula Prioteasa, Constantin Zanfir, Gheorghe Constantinescu, Maria Flucsă, Gheorghe Antonescu, Maxim Berghianu, Ion Ceauşescu, Vasile Bulucea, Viorel Vizureanu, Ferdinand Nagy, Victor Ciobanu, Ion Badea, Decebal Urdea, Nicolae Ionescu, Emilian Dobrescu, Dumitru Apostoiu, Gheorghe Fulea, Nicolae Io­nescu, Ilie Văduva, Constantin Mitea, Eugen Florescu, Nicolae Mihalache. (...)

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Avem aici o informare de la tovarăşii chinezi în legătură cu ceea ce s-a întâmplat la ei. Informarea are 11 pagini. Nu am dat-o să se citească, dar poate totuşi s-o dăm să se citească.
Venind acum din RPD Coreeană, tovarăşul Nicolae Constantin s-a oprit în China şi a fost primit de noul secretar general al Partidului Comunist Chinez, Ziang Zemin, cu care a avut loc o convorbire.
Să ne prezinte tovarăşul Nicolae Constantin informarea pe care ne-a făcut-o.

● Tov. Nicolae Constantin: Conform sarcinii date de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul general al parti­dului, la întoarcerea din Phenian am rămas în Beijing pentru a transmite un mesaj conducerii Partidului Comunist Chinez.
Luni, 10 iulie, la orele 15:00 am fost primit de tovarăşul Ziang Zemin, se­cretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez. La primire am fost întâmpinaţi de tovarăşul Ziang Zemin cu urarea de bine aţi venit şi suntem bucuroşi de vizita dumneavoastră, spusă în limba română.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: El a fost în România de mai multe ori.

● Tov. Nicolae Constantin: După ce am transmis mesajul din partea tovarăşului Nicolae Ceauşescu şi a tovarăşei Elena Ceauşescu şi am făcut referiri la telegrama adresată cu ocazia alegerii în funcţia de secretar general şi că ne exprimăm convingerea fermă că Partidul Comunist Chinez are puterea de a rezolva pro­blemele interne fără nici un amestec din afară, că sub conducerea Partidului Comunist Chinez, poporul chinez va depăşi greutăţile provocate de acţiunile elementelor contra­revolu­ţionare şi va realiza hotărârile celui de-al XIII-lea Congres al partidului privind asigurarea construcţiei socia­liste în China pentru bunăstarea şi fericirea întregului popor.
În continuare am expus realizările obţinute de poporul român sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu secretarul general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, hotărâ­rea plenarei Comitetului Central ca tovarăşul Nicolae Ceauşescu să fie reales secretar general la cel de-al XIV-lea Congres, cât şi documentele aprobate în plenară. De asemenea, am expus poziţia fermă a conducerii partidului nostru privind principiile construcţiei socialismului.
Tovarăşul Ziang Zemin a rugat să se trans­mită tovarăşului Nicolae Ceau­şes­cu şi tovarăşei Elena Ceau­şescu cor­diale şi sincere mulţumiri pentru te­legrama de felicitare cu ocazia ale­gerii sale în funcţia de secretar gene­ral.
Vă rog să transmiteţi tovarăşului Nicolae Ceauşescu, din partea mea şi a tovarăşilor Deng Xioaping, Li Xia­nian, Li Peng şi Yang Shanqkun, cele mai calde mulţumiri pentru mesajul transmis, cele mai cordiale salutări, urări de sănătate şi viaţă îndelungată spre binele şi fericirea poporului român şi suntem cu toţii foarte bucuroşi că tovarăşul Nicolae Ceau­şescu va fi reales secretar general al partidului la cel de-al XIV-lea Congres al partidului.
Vă rog să-i comunicaţi tovarăşului Nicolae Ceauşescu că, referitor la rebeliunea contrarevoluţionară şi a evenimentelor care au avut loc în China, şi în special la Beijing, s-a ajuns în ase­menea situaţie, încât, pentru a păstra cuceririle revoluţionare, singura cale este numai intervenţia armatei po­pulare pentru a lichida rebeliunea contrarevoluţionară.
Trebuie să spunem că aceasta a reprezentat un lucru rău, dar în proverbul nostru se poate spune că a avut şi partea sa bună. Ele ne-au obli­gat să reflectăm la foarte multe pro­bleme.
Deşi, în prezent, s-a obţinut victoria decisivă în lichidarea rebeliunii contrarevoluţionare, mai sunt multe de făcut, suntem încrezători că vom reuşi să depăşim greutăţile existente.
Dorim încă o dată să mulţumim Partidului Comunist Român, perso­nal tovarăşului Nicolae Ceauşescu pentru poziţia justă adoptată şi sprijinul faţă de măsurile luate.
Pentru noi a fost un moment în care am văzut cu luciditate cum lumea capitalistă vrea să distrugă socialismul.
Rog să-l informaţi pe tovarăşul Nicolae Ceauşescu că partidul nostru se va menţine, în continuare, pe cele patru principii:
Primul: Conducerea de către partid şi numai sub conducerea Partidului Comunist Chinez, rolul său de conducător nu se poate schimba, deoarece este rezultatul revoluţiei chineze şi nici un partid nu-l poate înlocui.
Al doilea: Continuarea pe calea socialistă. Vom persevera pe această cale, deoarece ea a constituit idealul nostru dintotdeauna, a reprezentat programul partidului.
Considerăm că proprietatea socia­listă şi obştească asupra mijloacelor de producţie este singura cale pentru construirea socialismului; ea constituie nucleul sistemului socia­list, proprietatea privată este în foar­te, foarte mică parte.
Al treilea: Nu vom renunţa la ideile marxism-leninismului.
Al patrulea: Nu vom schimba principiul dictaturii democratice; în trecut nu am acordat atenţie acestui principiu. Subliniez că cele patru principii au fost aprobate de cel de-al XIII-lea Congres al partidului.
Vom promova, în continuare, o politică de reforme şi deschidere spre exterior, nu putem să stagnăm, să ne închistăm în trecut.
În cadrul procesului de reformă trebuie acţionat pentru eliminarea feno­menelor care frânează dezvolta­rea forţelor de producţie.
Un lucru să fie clar: nu vom mai to­lera abaterea de la calea socialistă. Indiferent de condiţiile istorice şi economice specifice fiecărei ţări socia­liste, ele au elemente comune fundamentale, adică menţinerea şi creş­terea rolului conducător al partidului şi căii socialiste.
În cadrul evenimentelor ce au avut loc la noi, a fost vizibil un fenomen ce a constituit o lecţie pentru noi.
În şcoli şi universităţi nu ne-am ocupat suficient de educaţia politică şi ideologică a elevilor şi studenţilor şi, în consecinţă, am căzut victima ideilor democraţiei occidentale de tip burghez.
Partidul Comunist Chinez, în cei 60 de ani de la înfiinţare, a luptat permanent pentru democraţie şi li­bertate, dar nu pentru cele de tip bur­ghez pe care le-au evidenţiat elevii şi studenţii.
După lichidarea rebeliunii contrarevoluţionare, foarte multe state occidentale au lansat atacuri la adresa noastră. De pe poziţia proletariatului pot să afirm că noi am suprimat un grup restrâns de elemente de dreapta şi avem dovezi materiale că acestea au fost sprijinite din umbră de Statele Unite ale Americii, Hong-Kong şi Taiwan.

● Tov. Gheorghe Rădulescu: Sigur că au fost sprijinite.

● Tov. Nicolae Constantin: Vă rog să-i transmiteţi - a spus Ziang Ze­min - tovarăşului Nicolae Ceau­şescu cele mai calde mulţumiri pentru amabili­tatea de a vă trimite la noi, pentru a vă putea informa oficial asupra poziţiei Partidului Comunist Chinez faţă de evenimentele care au avut loc în ţara noastră.
De asemenea, să spuneţi că pentru mine România este o ţară binecunoscută, am fost în mai multe oraşe din România decât în China.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: A fost în peste 20 de oraşe din ţara noastră.

● Tov. Nicolae Constantin: De ase­menea, vă raportez tovarăşe secretar general, că recită versuri din poeziile lui Mihai Eminescu, îi face plăcere versurile editate. Recită versurile lui Eminescu în limba română.
În continuare a spus: vom face totul pentru a dezvolta pe mai de­parte relaţiile dintre Partidul Comunist Chinez şi Partidul Comunist Român, dintre popoarele noastre, în toate domeniile de activitate, vom pune un accent deosebit pe dezvoltarea rela­ţiilor de cooperare şi colaborare, vom extinde legăturile dintre ministere şi organele centrale din ţările noastre.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Foarte bine.

● Tov. Nicolae Constantin: În conti­nuare a spus că rog să-l asiguraţi pe tovarăşul Nicolae Ceauşescu de sentimentele noastre prieteneşti şi bune, să transmite-ţi mulţumirile noastre pentru tot ce a făcut şi face, că partidul nostru a fost în situaţii mai deosebite.
Primirea s-a desfăşurat într-o at­mos­feră caldă, apropiată şi prietenească.

×