x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Piata muncii Locuri de muncă vacante, în instituții medicale, în București (238 de posturi)

Locuri de muncă vacante, în instituții medicale, în București (238 de posturi)

05 Oct 2019   •   22:31
Locuri de muncă vacante, în instituții medicale, în București (238 de posturi)

238 de locuri de muncă vacante, în instituții spitalicești din București. Află ce trebuie să faci ca să aplici și să participi la concurs.

Asistent medical generalist Pr. PL și asistent medical generalist PL (2 posturi)
Spitalul Clinic Colentina din București

Angajator: Spitalul Clinic Colentina din București
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Tipul postului: Temporar
Nivelul postului: Funcții de execuție

Spitalul Clinic Colentina din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție temporar vacante, astfel:

asistent medical generalist Pr. PL, Boli Parazitare – 1 post (01.06.2019 – 27.01.2021);
asistent medical generalist PL, Secția Neurologie II- T.A. – 1 post (09.08.2019 – 09.05.2021).
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical generalist (PL):
diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale;
certificat de membru eliberat de A.M.G.M.A.M.R. vizat pentru anul în curs;
asigurare de răspundere civilă profesională pentru anul în curs;
aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5) pentru a profesa în domeniu;
6 luni vechime în specialitate;
asistent medical generalist principal (PL):
diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale;
certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. vizat pentru anul în curs;
asigurare de răspundere civilă profesională pentru anul în curs;
certificat de grad principal;
minimum 5 ani vechime în specialitate;
aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5) pentru a profesa în domeniu.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Cancerul de sân – cum te pot proteja ceapa și usturoiul

Febra albă la copii – când apare și ce poți face ca să scapi de ea

11-17 octombrie 2019, ora 12:00 – termenul (perioada) limită de depunere a dosarelor;
24 octombrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
30 octombrie 2019, ora 10.00, proba practică și interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Colentina, București, Șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 19-21, sector 2, telefon 021/319.17.80.

locuri vacante în domeniul medical, în București

Funcții contractuale (37 de posturi)
Spitalul Clinic Colentina, București

.............................................

Citește mai departe AICI

×