x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Generalul Stănculescu a tranzacţionat armament contra peşte oceanic din Mauritania

Generalul Stănculescu a tranzacţionat armament contra peşte oceanic din Mauritania

de dr. Petre Opriş    |    11 Aug 2009   •   00:00
Generalul Stănculescu a tranzacţionat armament contra peşte oceanic din Mauritania
Sursa foto: Arhivele Naţionale/

În ziua de 31 mai 1989, s-a des­fă­şu­rat la Bucureşti, sub conducerea dir­ec­t­ă a lui Nicolae Ceauşescu, şe­dinţa Consiliului Apărării. Cu acel prilej, generalul Victor Stănculescu, pri­m-ad­junct al ministrului Apă­ră­rii Na­ţionale şi şef al Departamentului pentru Producţia de Apărare şi înzestrare a Armatei, a prezentat con­clu­ziile "Raportului cu privire la înde­plinirea planului de producţie, ex­port, asimilări produse noi de tehnică militară şi investiţii speciale în anul 1988" astfel:

"Ca urmare a analizei făcute sub conducerea Dumneavoastră, la ni­velul economiei naţionale, în Plenara Comitetului Central şi în şedinţele Comitetului Politic Executiv, precum şi în şedinţele de lucru pe care le-aţi avut, în primele 5 luni ale acestui an, din punct de vedere al realizării pla­nului producţiei de apărare, indicatorii s-au îmbunătăţit, astfel că vă putem raporta că, pe primele 5 luni, planul este îndeplinit în proporţie de 101,5% şi reprezintă 40% din planul anual, iar faţă de perioada corespun­ză­toare din anul 1988, când era numai de 33% (sic!). Însă, aşa cum a raportat şi tovarăşul ministru, aceasta nu a rezolvat problema calităţii. Noi desfăşurăm activitatea împreună cu mi­nisterele, centralele şi întreprin­derile, precum şi cu întregul aparat al controlului de calitate, lucrând în strânsă colaborare cu Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor şi cu aparatul mi­litar de control pentru ca, în dome­niul calităţii şi fiabilităţii produselor, să se îndeplinească programele care s-au stabilit pentru creşterea calităţii produselor militare. Aşa cum aţi ordonat Dumneavoastră, s-au stabilit şi mă­suri privind colabo­rarea cu controlul de calitate în domeniul autovehi­cu­lelor, unde Inspectoratul Gene­ral de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor şi Organul de control al Mi­nist­erului de Interne fac aceste verifi­cări pentru export.

De asemenea, vă raportez că am avut unele probleme legate de modul cum s-au asimilat unele materiale în metalurgie şi chimie, în sensul că unele din acestea nu au putut ajunge la parametrii stabiliţi şi din această cauză, de asemenea, am avut unele greutăţi, care au fost raportate şi definesc unele lipsuri în funcţionarea tehnicii militare. Am avut şi unele întârzieri în livrarea din partea me­talurgiei şi chimiei a unor produse care se înglobează în producţia de apărare. I-am informat pe tovarăşii prim-viceprim-miniştri ai Guvernului care coordonează aceste ramuri, dânşii au acţionat şi raportez că, la ora actuală, am intrat aproape într-un ritm complet de asigurare a materialelor, atât la nivelul cantităţii, cât şi din punct de vedere al calităţii, aşa cum aţi indicat Dumneavoastră.

Mai sunt unele lipsuri în dome­niul propunerilor privind preţurile de cost prezentate Dumneavoastră. Deşi am acţionat pentru reducerea acestora, unele preţuri de cost au fost respinse la nivelul Dumneavoastră şi aceasta pe bună dreptate. Am învăţat din aceasta şi vom lua măsuri ca, împreună cu ministerele produ­că­toa­re, să creştem exigenţa în analiza econo-mică pe întreprinderi.

Vă asigur că, împreună cu ministerele respective şi cu centralele Departamentului, în spiritul in­di­ca-ţiilor Dumneavoastră, al ho­tărârilor de partid, vom acţiona mai bine pentru ca planul pe acest an să fie în­de­plinit integral şi, aşa cum aţi indicat Dumneavoastră, să avem un spor de calitate care să dea acestor produse ceea ce trebuie pentru toate produsele destinate apărării ţării şi, atunci când este nevoie, să fie competitive şi la export".
Pentru a înţelege concluziile gene­ralului Victor Stănculescu de la reuniunea de la 31 mai 1989 a Consiliului Apărării, precum şi viziunea lui Nicolae Ceauşescu privind dezvoltarea exportului de armament, muniţii şi tehnică militară românească în anul 1989, putem face apel la un document inedit - aflat în prezent la Arhivele Naţionale Istorice Centrale şi pe care îl publicăm în continuare. Acesta a fost trimis la 17 mai 1989 lui Nicolae Ceauşescu de Ion Coman, în scopul aprobării unei tranzacţii mai puţin obişnuite: produse militare româ­neşti, în valoare totală de 26,5 mi­lioane de dolari, în contrapartidă cu mari cantităţi de peşte (sardine, stavrid şi macrou) provenite din Oceanul Atlantic, din largul coastelor Mauritaniei. Partea română urma să livreze, printre altele, tunuri antiaeriene calibru 30 mm şi muniţia necesară pentru acestea (în valoare de circa 11 mili­oa­ne de dolari). Afacerea respectivă era avantajoasă pentru autorităţile de la Bu­cureşti, deoarece piesele de artile­rie de acel tip nu puteau fi vândute pe alte pieţe externe cu profitul scontat.

Conform contractului semnat la 18 mai 1989 de reprezentanţii celor două părţi, autorităţile române primeau cash 2 milioane de dolari din Mauritania şi peşte oceanic în valoare de 24,5 milioane de dolari, până la sfârşitul anului 1991. În acelaşi timp, Departamentul pentru Producţia de Apărare şi Înzestrare a Armatei, comandat de generalul-locotenent Victor Stăn­cu­lescu, livra produsele speciale stabilite în acordul respectiv.

Rezoluţia lui Nicolae Ceauşescu pe documentul primit de la Ion Coman a fost laconică şi imperativă: "Da". Apoi, şeful Cancelariei CC al PCR i-a în­ştiinţat în scris, la 18 mai 1989, pe Constantin Dăscălescu, prim-ministrul Guvernului, Ion Coman (secretarul CC cu probleme speciale) şi generalul-co­lonel Vasile Milea, ministrul Apărării Naţionale, despre avizul favorabil dat de preşedintele României.


17 mai 1989.
Nota trimisă lui Nicolae Ceauşescu de Ion Coman, referitoare la contractul ce urma să fie încheiat cu mi­nis­trul Apărării din Mauritania, maio­rul Cheig Sid' Ahmed Baba, în scopul livrării de către România a unor produse militare în contrapartidă cu peşte oceanic din Mauritania.

Arhiva Comitetului Politic Executiv  Cancelaria C.C. al P.C.R.
Nr. 790 31 V 1989 Nr. 01298 18 V 1989 - Rezoluţie: - Da. ss. Nicolae Ceau­şescu 1245/18.5.1989

Notă
La 17.05.1989 s-a convenit cu mi­nistrul Apărării şi membru al Comitetului Militar de Salvare Naţională din Mauritania, maiorul Cheig Sid' Ah­med Baba, finalizarea unui contract pentru livrarea în această ţară a unor produse speciale în valoare totală de 26.589.442 dolari SUA.

Condiţiile de plată sunt:
- 2 milioane dolari SUA plată cash, prin acreditiv;
- diferenţa de 24.589.442 dolari SUA în maximum 30 luni, în compensaţie cu peşte, în cantităţile şi la termenele ce vor fi convenite între Ministerul Pescuitului din Mauritania şi Ministerul Industriei Alimentare din ţara noastră.

Contractul va intra în vigoare după semnarea acordului de compensare cu peşte şi eliberarea de către Ministerul Finanţelor sau Ministerul Pescuitului din Mauritania a unei scrisori de garanţie în care să se menţioneze că, în cazul în care din vina părţii mauritaniene nu se vor livra cantităţile convenite de peşte, plata să se facă în dolari SUA.

Printre produsele convenite a fi livrate se află şi tunul antiaerian cal. 30 mm tractat şi muniţia respectivă. Acest tun este greu vandabil, fiind livrat la export până în prezent unui singur partener, cu un curs de revenire mai slab.

Valoarea produselor oferite, mai puţin tunurile cal. 30 mm şi muniţia, este de 15.465.442 dolari SUA, la care se realizează un curs de revenire de 12,06 lei/dolar SUA.
În cazul includerii în contract a tunurilor şi a muniţiei, în valoare de 11.124.000 dolari SUA, se va realiza un curs de revenire total de 17,75 lei/dolar SUA.
Contractul urmează a se semna la 18.05.1989, orele 11:00.
ss. Ion Coman

×
Subiecte în articol: din arhiva cc al pcr