x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR La Plenara Comitetului Central, Ceauşescu a pus istoria să lucreze în folosul "prezentului glorios"

La Plenara Comitetului Central, Ceauşescu a pus istoria să lucreze în folosul "prezentului glorios"

24 Oct 2009   •   00:00

Stimaţi tovarăşi,
Analiza stadiului actual al socialismului în România prezentată pe larg în documentele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, demonstrează că sub conducerea gloriosului nostru partid, poporul a obţinut realizări remarcabile în întreaga dezvoltare economică-socială. Într-o perioadă istorică scurtă, ţara noastră a parcurs mai multe etape istorice, de la orânduirea burghezo-moşierească în care mai existau multe rămăşiţe feudale, la făurirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate. Dintr-o ţară slab dezvoltată agrar-industrială, România a devenit în anii construcţiei socialiste şi îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, un stat puternic industrial-agrar, cu o industrie modernă, dezvoltată pe baza celor mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, cu o agricultură socialistă în plin progres.

Activitatea ideologică, teoretică, politico-educativă, trebuie să pună cu putere în evidenţă toate aceste măreţe transformări re­voluţionare şi realizări obţinute de poporul român pe calea socia­lismului, să tragă învăţămintele şi concluziile din întreaga activitate practică de până acum, subliniind cu putere învăţămintele pentru viitor.

Pentru a înţelege cât mai bine stadiul actual al dezvoltării so­cietăţii socialiste româneşti este necesar să punem permanent în evidenţă întreaga dezvoltare a poporului român, să acordăm o atenţie deosebită cunoaşterii istoriei, a luptei poporului nostru pentru formarea sa, pentru formarea naţiunii, a statului naţional unitar, a limbii şi culturii române.

În activitatea ideologică, politico-educativă ştiinţele istorice trebuie să ocupe un loc mai important pentru că numai prin înţelegerea ştiinţifică pe baza adevărurilor istorice a trecutului şi a luptei poporului nostru vom înţelege mai  bine cum s-a format, la ce nivel de dezvoltare a ajuns poporul nostru, ce a însemnat în istoria sa trecerea pe calea socialismului şi făurirea cu succes a socialismului.
Întregul popor şi îndeosebi tineretul trebuie să înţeleagă bine că de mai bine de 2.000 de ani înaintaşii noştri, oamenii cei mai iubiţi, poporul însuşi, adevăratul făuritor al istoriei au dus lupte grele cu mari sacrificii, dar au avut în vedere întotdeauna atât trecutul şi prezentul, dar şi viitorul poporului, al ţării noastre şi au făcut totul, şi-au dat chiar viaţa, pentru asigurarea unui viitor luminos.

Este bine să se înţeleagă că cei mai înaintaţi oameni din rândul poporului nostru, masele largi populare, nu s-au gândit niciodată să părăsească pământul unde s-au născut, unde au trăit strămoşii  lor şi unde trebuie să trăiască urmăşii urmaşilor întotdeauna. Poporul nostru s-a născut şi dezvoltat pe aceste meleaguri şi trebuie respinse cu fermitate unele teze ale unor pretinşi istorici care încearcă să falsifice adevărul şi realitatea, dăunând şi popoarelor lor şi colaborării şi prieteniei.

Subliniez toate acestea pentru că în activitatea ideologică teore­tică, politică-educativă de formare a omului nou, istoria trebuie să aibă permanent un rol de importanţă deosebită. Numai aşa vom făuri buni constructori ai socialismului şi comunismului în România.

Analizând stadiul actual al dezvoltării economico-sociale, al construcţiei socialiste, activitatea noastră ideologică şi teoretică, politico-educativă trebuie să sublinieze cu putere marile realizări în dezvoltarea generală a ţării, creşterea puternică a producţiei industriale, agricole, a venitului naţional şi ridicarea continuă a bunăstării materiale şi spirituale a poporului. În obţinerea acestor măreţe realizări, rolul determinant, revoluţionar l-au avut forţele de producţie, care au cunoscut o puternică dezvoltare şi au asigurat progresul multilateral al ţării noastre.

Trebuie să punem cu putere în evidenţă rolul revoluţionar şi determinant al forţelor de producţie ca factor hotărâtor al dezvoltării economico-sociale şi făurirea cu succes a societăţii socia­liste. De altfel, trebuie să subliniem în acest sens, că aceasta reprezintă o legitate general valabilă pentru dezvoltarea şi progresul întregii societăţi omeneşti.

Pornind de la aceasta, să analizăm cum a acţionat partidul nostru, statul nostru socialist în asigurarea înfăptuirii acestor obiective strategice. Trebuie să subliniem cu putere rolul important al fondului de dezvoltare şi acumulare,  alocarea unei părţi importante din venitul naţional - de peste 30% - în întreaga perioadă de după Congresul al IX-lea al partidului, care a asigurat creşterea puternică a mijloacelor de producţie, a fondurilor fixe, a avuţiei naţionale, realizarea marilor obiective industriale, agrare, sociale, culturale, asigurând astfel ridicarea României pe înalte culmi de progres şi civilizaţie socialistă. Pornind de la aceste realităţi, să punem cu putere în evidenţă necesitatea continuării, în conformitate cu cerinţele legilor obiective de dezvoltare, repartizării în continuare a circa 30% din venitul naţional pentru fondul de dezvoltare şi acumulare.

Este bine cunoscut că în mai multe rânduri şi la mai multe Congrese ale partidului, după 1965, am subliniat faptul că dacă nu vom asigura dezvoltarea forţelor de producţie şi repartizarea lor judicioasă pe teritoriu şi alocarea unei părţi însemnate din venitul naţional pentru dezvoltare, atunci vom condamna România la rămânere în urmă, la înapoiere pentru o lungă perioadă de timp. Trebuie să spunem cu toată tăria, pe baza realităţilor, că viaţa a demonstrat cu putere justeţea politicii partidului nostru de dezvoltare puternică a industriei, a agriculturii, a forţelor de producţie pe baza celor mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, că numai şi numai pe această bază s-au putut obţine marile realizări în dezvoltarea generală a ţării.

De asemenea, acum, când în unele ţări socialiste se pune în discuţie însăşi existenţa proprietăţii socialiste de stat şi coope­ratiste, este necesar să punem cu putere în evidenţă, în întreaga noastră activitate teoretică, politico-educativă, rolul determinant al proprietăţi socialiste de stat şi cooperatiste în realizarea ma­rilor progrese, în dezvoltarea generală a României şi să subli­niem cu toată tăria că făurirea cu succes a socialismului în patria noastră, dar în general în lume, nu se poate realiza decât pe baza dezvoltării tot mai puternice a proprietăţii socialiste de stat şi coo­peratiste, punând la bază cele mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii în toate domeniile. Totodată, este necesar să subliniem importanţa deosebită a marii proprietăţi, fără a diminua sau a neglija dezvoltarea micii producţii industriale, dar trebuie să demonstrăm ştiinţific, teoretic, că numai şi numai marea proprietate asigură dezvoltarea generală a societăţii noastre socia­liste, ca de altfel a oricărei societăţi şi trebuie să facem totul pentru asigurarea întăririi şi dezvoltării continue a marii proprietăţi socialiste.

Punând în evidenţă marile realizări obţinute de poporul român în construcţia socialistă, este necesar să subliniem rolul istoric al Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, care a pus capăt politicii de ploconire faţă de tot ceea ce este străin, şablonismul, conservatorismului, concepţiei "modelului unic" în cons­truc­ţia socialistă, copierii mecanice a ceea ce se face în alte ţări şi a redat partidului, poporului, sentimentul demnităţii, al încrederii în forţele proprii, subliniind necesitatea aplicării neabătute a principiilor socialismului ştiinţific, a legilor obiective corespunzător realităţilor din ţara noastră.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Secţia Cancelarie, dos. nr. 78/1989

×
Subiecte în articol: din arhiva cc al pcr