x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Notă privind aniversarea a 68 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român

Notă privind aniversarea a 68 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român

08 Mai 2009   •   00:00

La 8 mai 1989 se împlinesc 68 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român, conducătorul politic încercat al clasei muncitoare, al întregului popor în lupta pentru lichidarea exploatării şi asupririi, pentru transformarea revoluţionară a societăţii româneşti.Totodată, anul acesta se împlinesc 96 de ani de la crearea primului partid politic al clasei muncitoare din ţara noastră - PSDMR - şi a 45 de ani de la constituirea Frontului Unic Muncitoresc.

Aceste evenimente au pus puternic în evidenţă unitatea de acţiune revoluţionară a clasei muncitoare din patria noastră, care încă de la începuturile existenţei sale a constituit forţa fundamentală, de bază, a societăţii româneşti în lupta pentru dreptate socială şi naţională, în înfăptuirea actului demnităţii naţionale de la 23 August 1944, ceea ce a creat condiţii pentru victoria revoluţiei şi construcţiei socialiste, pentru realizarea partidului comunist unic al clasei muncitoare din România.

- Poporul nostru sărbătoreşte aceste evenimente într-o deplină unitate în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, marele Erou între eroii neamului, înflăcărat patriei re­voluţionar, eminent gânditor şi om politic al lumii contemporane, într-o atmosferă de puternică angajare comunistă, muncitorească a tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea neabătută a tezelor, ideilor şi orientărilor cuprinse în magistrala Expunere a strălucitului nostru conducător de partid şi de stat la marele forum democratic din noiembrie 1988 şi în cuvântarea la istorica Plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 12-14 aprilie 1989.
În lumina indicaţiilor, orientărilor şi sarcinilor formulate de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, în centrul preocupărilor comitetelor judeţene, ale organelor şi organizaţiilor de partid, de masă şi obşteşti se va situa ridicarea nivelului politico-ideologic al comuniştilor, al tuturor oamenilor muncii, sporirea combativităţii revoluţionare, a răspunderii pentru îndeplinirea exemplară, în condiţii de înaltă calitate şi eficienţă, a prevederilor de plan pe acest an şi pe întregul cincinal, a angajamentelor asumte în cinstea Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român şi a celei de-a 45-a aniversări a revoluţiei de elibe­rare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă.

- În cadrul manifestărilor politico-ideologice şi cultural-educative se vor reliefa semnificaţia politică şi istorică a făuririi Partidului Comunist Român, a tezelor de inestimabilă valoare teoretică şi practică ale tovarăşului Nicolae Ceauşescu privind rolul clasei muncitoare în etapa actuală ca principală forţă socială, unitatea sa de acţiune revoluţionară, rolul partidului politic unic al clasei muncitoare în edificarea socialismului şi comunismului.

- Se va releva cu aleasă cinstire şi profundă recunoştinţă eroica activitate re­voluţionară, pătrunsă de un fierbinte patriotism şi înaltă răspundere comunistă, a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, a tovarăşei Elena Ceauşescu, succesele obţinute pe drumul revoluţiei şi construcţiei socialiste, sub conducerea clarvăzătoare a Partidului Comunist Român. Vor fi puse cu putere în evidenţă istoricele realizări ale socialismului, ale poporului român în epoca inaugurată de Congresul al
IX-lea al partidului, pe care în semn de aleasă recunoştinţă pentru strălucitul ctitor al României socialiste de astăzi, întreaga naţiune o numeşte cu demnitate şi mândrie "Epoca Nicolae Ceauşescu".

- Va fi prezentată contribuţia hotărâtoare, determinantă a tovarăşului Nicolae Ceauşescu la elaborarea şi înfăptuirea politicii ştiinţifice a partidului şi sta­tului, de industrializare socialistă a ţării, de dezvoltare puternică şi armonioasă a tuturor zonelor patriei şi ramurilor economiei naţionale, asigurând adevărata independenţă economică şi politică a Româniai. Totodată, vor fi înfăţişate măreţele succese obţinute în dezvoltarea ştiinţei, învăţământului şi culturii, în creşterea nivelului de trai material şi spiritual al întregului popor.

- Se va evidenţia excepţionala însemnătate a tezei revoluţionare fundamentată cu rigoare ştiinţifică de tovarăşul Nicolae Ceauşescu privind creşterea tot mai puternică, în noua etapă a construcţiei socialiste şi în perspectivă, în toate domeniile economico-sociale, a rolului de conducător politic al Partidului Comunist Român, centrul vital al societăţii noastre, dinamizatorul energiilor creatoare ale întregului popor în măreaţa operă de edificare a socialismului şi comunismului în România.

- Întreaga muncă politico-ideologică, mijloacele de informare în masă vor re­leva politica externă activă, promovată de partidul şi statul nostru, prodigioasa activitate internaţională desfăşurată de secretarul general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, proeminentă personalitate a lumii contemporane, pentru în­făp­tuirea aspiraţiilor de progres şi bunăstare ale popoarelor, idealurilor păcii şi colaborării între toate statele lumii.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Cancelarie, dos. nr. 93/1989

×