x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Plan de măsuri privind sărbătorirea zilei de 1 Mai

Plan de măsuri privind sărbătorirea zilei de 1 Mai

30 Apr 2009   •   00:00

La 1 Mai anul acesta se împlinesc 50 de ani de la marea demonstraţie patriotică, antifascistă şi anti­răz­boi­ni­că de la 1 Mai 1939, în organizarea şi desfăşurarea căreia tovarăşul Nicolae Ceauşescu, tovarăşa Elena Ceauşescu au avut un rol determinant. Totodată, se împlinesc 100 de ani de la declararea zilei de 1 Mai ca zi a solidarităţii internaţionale a celor ce muncesc.Poporul român sărbătoreşte aceste evenimente într-o deplină unitate în jurul gloriosului nostru partid comunist, al secretarului său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, într-o atmosferă de puternică angajare patriotică a comuniştilor, a tuturor oamenilor muncii pentru transpunerea în viaţă a tezelor, ideilor şi orientărilor de excepţională însemnătate teore­tică şi practică cuprinse în magistrala Expunere a tovarăşului Nicolae Ceauşescu la şedinţa comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice şi organizaţiilor de masă şi obşteşti din noiembrie 1988, amplu şi mobilizator program de muncă şi acţiune revoluţionară al întregului partid şi popor pentru înfăptuirea neabătută a Programului partidului, a hotarârilor Congresului al XIII-lea şi Conferinţei Na­ţi­o­na­le ale partidului, întâm­pi­nând ziua de 1 Mai cu rezultate deosebite în toate domeniile vieţii economico-sociale.

Aniversarea a 50 de ani de la ma­rea demonstraţie patriotică, antifascistă şi antirăzboinică de la 1 mai 1939 constituie un prilej de a releva bogatele tradiţii de luptă ale po­po­rului nostru, activitatea revo­lu­ţi­o­na­ră a partidului Comunist Român în conducerea marilor bătălii de clasă împotriva exploatării şi asu­pri­rii, a războiului şi fascismului, pentru realizarea unităţii de acţiune a clasei muncitoare, prin crearea Frontului Unic Muncitoresc, semnificaţia politică a sărbătoririi de către clasa muncitoare a zilei de 1 Mai în România.

În istoria mişcării muncitoreşti şi revoluţionare din ţara noastră vor rămâne înscrise cu litere de aur activi­tatea revoluţionară şi rolul determinant al tovarăşului Nicolae Ceauşescu, al tovarăşei Elena Cea­u­şes­cu în organizarea şi desfăşurarea marii demonstraţii antirăzboinice şi antifasciste din Capitală, de la 1 Mai 1939, prima mişcare puternică din Europa, din acei ani, care a chemat nu numai po­po­rul român şi clasa muncitoare din Ro­mânia, dar şi clasa muncitoare de pe întregul continent la lupta împo­triva fascismului şi războiului, pentru apărarea independenţei tuturor statelor. Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, tova­ră­şa Elena Ceauşescu s-au aflat în fruntea luptei revoluţionare a po­po­rului român pentru libertatea, independenţa şi suveranitatea pa­tri­ei, pentru transformarea re­vo­lu­ţi­o­nară a societăţii româneşti.
Întreaga naţiune aduce cu îndrep­tă­ţită mândrie patriotică, şi cu acest pri­lej, un vibrant omagiu tov­a­ră­şului Nicolae Ceauşescu, marele Erou între eroii neamului, înflăcărat patriot revoluţionar.

Pe baza tezelor, ideilor şi orientărilor tovarăşului Nicolae Ceauşescu, organele şi oganizaţiile de partid, de masă şi obşteşti vor intensifica activitatea ideologică şi politico-educativă, de formare a omului nou, cu o înaltă conştiinţă socialistă, revoluţionară, în vederea mobilizării tuturor colectivelor de oameni ai muncii pentru întâm­pi­narea Congresului al XIV-lea al partidului şi a celei de-a 45-a aniversări a victoriei Revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă, cu noi şi remarcabile succese în îndeplinirea planului pe anul 1989 şi pe întregul cincinal.

În cadrul manifestărilor politico-ideologice vor fi înfăţişate lupta poporului român, a clasei muncitoare pentru unitate, libertate şi independenţă naţională, semnificaţia politică a marii demonstraţii antifasciste şi antirăzboinice de la 1 Mai 1939, activitatea revoluţionară, patriotică şi contribuţia remarcabilă a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, a tovarăşei Elena Ceauşescu în organizarea luptelor muncitoreşti împotriva fascismului şi războiului, în înfăptuirea revoluţiei şi construcţiei socialiste în patria noastră.

Vor fi puse în evidenţă marile realizări obţinute de poporul român în dezvoltarea economico-socială în anii construcţiei socialiste, mai ales în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, ce se constituie într-o epocă de grandioase transformări revoluţionare, fără precedent în istoria ţării, care va rămâne înscrisă pentru totdeauna în conştinţa naţiunii ca "Epoca de Aur a României socialiste, Epoca Nicolae Ceauşescu", luminoasele perspective de dezvoltare multila­terală a patriei.

În centrul activităţilor politico-ideologice şi educative se va situa cunoaşterea temeinică a tezelor, ideilor şi orientărilor cuprinse în monumentala operă a secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, inestimabilă contribuţie la dezvoltarea creatoare a materialismului dialectic şi istoric, la îmbogăţirea tezaurului socialismului ştiinţific, a teoriei şi prac­ti­că­rii revoluţionare, la fundamentarea strategiei dezvoltării în ritm sus­ţi­nut a societăţii româneşti, a progra­melor de largă perspectivă, ce asigu­ră înaintarea fermă a României pe calea socialismului şi comunismului.

Se va prezenta activitatea prodigioasă a tovarăşei Elena Ceauşescu, eminent om politic şi de stat, personalitate ştiinţifică de largă re­cu­noaştere naţională şi internaţională, dedicată cu abnegaţie revoluţionară şi înalt patriotism înfăptuirii planurilor şi programelor de dezvoltare economico-socială a ţării, afirmării ştiinţei, învăţământului şi culturii ca factori determinanţi ai progresului multilateral al României.
Un loc important îl va ocupa pre­zentarea politicii externe a partidului şi statului nostru, a strălucitei activităţi desfăşurate pe plan internaţional de tovarăşul Nicolae Cea­u­şes­cu, care constituie o contribuţie remarcabilă la soluţionarea constructivă a marilor probleme ale lumii contemporane, la înfăptuirea idealurilor de independenţă, pace şi progres ale popoarelor, România bucurându-se în prezent de un prestigiu fără precedent pe toate meri­dianele globului.

Pentru sărbătorirea acestor evenimente se propun următoarele:
Sâmbătă, 29 aprilie 1989, în Capitală, la Sala Sporturilor şi Culturii ori la Sala Palatului Republicii Socialiste România, să aibă loc adunarea festivă consacrată zilei de 1 Mai, ani­versării a 50 de ani de la marea de­monstraţie patriotică, antifascistă şi antirăzboinică de la 1 Mai 1939, îm­plinirii a 100 de ani de la declararea zilei de 1 Mai ca zi a solidarităţii internaţionale a celor ce muncesc.

Adunarea să fie urmată de un spectacol cultural-artistic organizat de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din Ro­mâ­nia, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Uniunea Asociaţiilor Studenţilor Comunişti din România, Consiliul Naţional al Or­ganizaţiei Pionierilor, Ministerul Apărării Naţionale, Radiotelevi­ziunea Română împreună cu Co­mi­te­tul municipal Bucureşti al PCR şi Comitetul municipal Bucureşti de cultură şi educaţie socialistă. Spectacolul să fie transmis în ziua de 1 Mai la Televiziune.

În municipiile reşedinţă de judeţ să se organizeze, în zilele de 25-28 aprilie 1989, adunări festive în cadrul cărora să ia cuvântul primii secretari ai comitetelor judeţene de partid. Comitetul Central al Partidului Comunist Român să organizeze o Sesiune ştiinţifică cu tema: "Contribuţia determinantă a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, a tovarăşei Elena Ceauşescu în organizarea şi des­fă­şurarea marii demonstraţii patriotice, antifasciste şi antirăzboinice de la 1 Mai 1939, a marilor bătălii revo­lu­ţionare pentru unitatea, liberta­tea, independenţa şi progresul pa­triei. Eroica activitate re­vo­lu­ţionară a tovarăşului Nicolae Cea­u­şescu consacrată partidului şi po­po­rului, triumfului socialismului şi comunismului în România".

Organizaţiile de masă şi obşteşti centrale, instituţiile cu profil ideologic, uniunile de creaţie să organizeze simpozioane, activităţi politico-educative consacrate evenimentelor.

Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România şi Muzeul de istorie a Partidului Comunist Român, a mişcării revoluţionare şi democratice din România să organizeze expoziţia omagială fotodocumentară şi de carte cu tema "50 de ani de la marea demonstraţie patriotică, antifascistă şi antirăzboinică de la 1 Mai 1939. Rolul determinant al tovarăşului Nicolae Ceauşescu, al tovarăşei Elena Ceauşescu în lupta poporului român pentru apărarea democraţiei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a patriei, pentru edificarea socialismului şi comunismului în România".

Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România şi Uniunea Artiştilor Plastici să organizeze o expoziţie de artă plastică, sculptură şi grafică cu te­matică inspirată din lupta maselor populare, conduse de Partidul Comunist Român, pentru unitate şi independenţă, libertate şi dreptate socială, din epopeea edificării societăţii socialiste multilateraldezvoltate în patria noastră. Expoziţii similare să fie organizate în toate municipiile reşedinţă de judeţ.

Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste să asigure editarea, potrivit planurilor editoriale pe anul 1989, de lucrări social-politice, ştinţifice şi beletristice dedicate evenimentelor.
Teatrele şi instituţiile de spectacole să programeze, din repertoriile aprobate, opere dramatice, filme şi lucrări muzicale care reflectă lupta clasei muncitoare, a poporului român pentru dreptate socială şi naţională, unitate şi independenţă, marile succese obţinute în edificarea societăţii socialiste multilate­ral dezvoltate în România. În aşe­ză­mintele de cultură să se organizeze concerte, montaje literar-muzicale, seri de poezie şi cântece patriotice, revoluţionare, prin care se va aduce un înalt omagiu secretarului gene­ral al partidului, preşedintele Republicii, tovarăşul Nicolae Cea­u­şescu, tovarăşei Elena Ceauşescu, pentru strălucita activitate re­vo­lu­-­ţi­o­­nară consacrată înaintării Ro­mâ­niei pe drumul progresului şi civilizaţiei socialiste.
Muzeele judeţene de istorie să organizeze expoziţii omagiale, foto­do­cumentare dedicate marii manifestări patriotice de la 1 Mai 1939, eroicei activităţi revoluţionare a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, consacrată propăşirii patriei, bi­ne­lui şi fericirii poporului român.

Comitetele judeţene, organele şi organizaţiile de partid, de masă şi obşteşti, Frontul Democraţiei şi Unităţii Socialiste să intensifice activitatea de educare politică, patriotică, revoluţionară a oamenilor muncii, a tineretului şi copiilor, organizând ample manifestătri în cadrul cărora să fie relevate lupta de secole a poporului român pentru unitate, independenţă şi dreptate socială, tradiţiile mişcării muncitoreşti şi revoluţionare din ţara noastră, semnificaţia politică şi ecoul intern şi internaţional al marii demonstraţii patriotice, antifasciste şi antirăzboinice de la 1 Mai 1939, însemnătatea creării Frontului Unic Muncitoresc, a declarării zilei de 1 Mai ca zi a solidarităţii inter­na­ţi­o­na­le a celor ce muncesc.

Organizaţiile Uniunii Tineretului Comunist, ale studenţilor, pionie­rilor, sindicatelor, femeilor, celelalte organizaţii de masă şi obşteşti să organizeze vizite colective la muze­e­le de istorie, monumente istorice, la obiective şi locuri care evocă trecutul glorios de luptă al partidului şi poporului nostru, la grandioasele ctitorii ale "Epocii Nicolae Cea­u­şes­cu".
Presa, revistrele culturale şi de specialitate, Radioteleviziunea să publice şi să transmită, pe baza unor programe speciale, pagini, articole, studii, reportaje şi emisiuni care vor releva lupta clasei muncitoare împotriva exploatării şi asupririi, pentru libertate şi independenţă. De asemenea, va fi prezentată unitatea de acţiune a clasei muncitoare, importanţa creării în 1944 a Frontului Unic Muncitoresc, precum şi împlinirea a 100 de ani de la de­cla­rarea zilei de 1 Mai ca zi a soli­da­ri­tă­ţii internaţionale a celor ce mun­cesc. Vor fi înfăţişate măreţele reali­zări obţinute de poporul român în anii de glorie ai "Epocii Nicolae Cea­u­şescu", perspectivele luminoase de dezvoltare economico-socială a României.
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor să emită timbre şi efecte poştale.

Sediile Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat şi Marii Adunări Naţionale, ale comitetelor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale de partid, ale ministerelor şi celorlalte instituţii centrale, unităţilor econo­mico-sociale să fie pavoazate, în zile­le de 1 şi 2 Mai, cu portretul tova­ră­şu­lui Nicolae Ceauşescu, secretarul ge­neral al Partidului Comunist Ro­mân, preşedintele Republicii Socia­lis­­te România, cu drapele ale Repu­blicii Socialiste România şi Partidului Comunist Român, în proporţie egală, cu lozinci adecvate.

Comitetele judeţene de partid să ia măsuri pentru asigurarea pazei şi securităţii tuturor unităţilor economico-sociale, sediilor de partid şi de stat, ale organizaţilor de masă şi obşteşti, ale celorlalte instituţii. Serviciul să fie asigurat de membri ai birourilor organelor de partid cu activitate permanentă, de membri ai comitetelor executive ale consiliilor populare.

Ministerul Afacerilor Externe, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socia­liste să organizeze, prin orificiile diplomatice, reuniuni, gale de filme şi expoziţii de carte social-politică, care să evoce lupta de veacuri a poporului român pentru unitate şi independenţă, tradiţiile revolu­ţi­o­na­re ale clasei muncitoare, ale Parti­du­lui Comunist Român. Vor fi pre­zen­tate pe larg marile realizări obţi­nu­te de România în anii glorioşi ai "Epo­cii Nicolae Ceauşescu", obiecti­vele dezvoltării economico-sociale a patriei. Va fi înfăţişată politica externă promovată de partidul şi statul nostru, prestigioasa activitate internă şi internaţională a tova­ră­şu­lui Nicolae Ceauşescu, consacrată înfăptuirii aspiraţiilor poporului român de progres şi bunăstare, idealurilor păcii şi colaborării între toate statele lumii.

Publicaţiile pentru străinătate să consacre numere şi rubrici speciale, să asigure articole, materiale documentare şi seturi de fotografii care, cu sprijinul oficiilor diplomatice, să fie puse la dispoziţia ziarelor şi revistelor de peste hotare, a altor mijloace de informare în masă. Radioteleviziunea Română să pregătească programe şi benzi înregistrate cu emisiuni pe care să le transmită organismelor similare din străinătate cu care întreţine relaţii de colaborare.

Comitetele judeţene de partid, organizaţiile de masă şi obşteşti centrale să elaboreze programe de acţiuni proprii în vederea aplicării prezentelor măsuri.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Cancelarie, dos. nr. 12/1989

×