x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Raport cuprinzând rezultatul cercetării abaterilor semnalate prin scrisoarea anonimă, adresată conducerii partidului, săvârşite de unele cadre din conducerea judeţului Vâlcea

Raport cuprinzând rezultatul cercetării abaterilor semnalate prin scrisoarea anonimă, adresată conducerii partidului, săvârşite de unele cadre din conducerea judeţului Vâlcea

15 Mai 2009   •   00:00

Autorul scrisorii arată că tovarăşa Pătru Venerica s-a înconjurat de diferite elemente necinstite şi a întreprins unele măsuri pentru rezolvarea intereselor unor persoane, puse pe căpătuială, încălcând prevederile legale şi principiile eticii şi echităţii socialiste.În acest sens se arată că în anul 1986 s-a mutat cu o serie de persoane favorite în blocul D.1, realizat cu confort sporit, iar în anul 1988, s-a mutat în blocul D.11, din aceeaşi zonă, unde, de asemenea, şi-a adus favoriţii săi care aveau apartamente de locuit bune.

Autorul arată că la realizarea lucrărilor de construcţii de la blocul D.11 s-au încălcat prevederile legale şi au fost rea­lizate lucrări suplimentare şi finisaje costisitoare, după gustul fiecăruia dintre cei care cunoşteau, cu anticipaţie, că se vor muta în aceste apartamente; de asemenea, se mai sesizează că au fost procurate garnituri de mobilă unicat, făcute cu materiale pentru export şi altele.

În legătură cu protejaţii tovarăşei Pătru Venerica se arată că unii dintre aceştia, deşi au avut în trecutul lor abateri grave au devenit cei mai apropiaţi consultanţi şi colaboratori ai săi în desfăşurarea întregii activităţi, în timp ce orga­nul judeţean de partid este pus în faţa faptului împlinit.

Din controlul efectuat a rezultat că cele semnalate co­respund realităţii.

Din cercetarea făcută la faţa locului, din analiza documentelor, cât şi din discuţiile purtate cu unele cadre a reieşit cu claritate că se cunoştea dinainte faptul că în blocul D.11 se va muta primul secretar al Comitetului judeţean de partid Pătru Venerica, inspectorul-şef al Inspectoratului judeţean al Ministerului de Interne - Păsărin Paulian, se­cretarul Comitetului de partid al oraşului Olăneşti - Vlădoiu Aurel, medicul primar al Spitalului judeţean - Banacu Mihail, Stoica Ioana - profesoară la Liceul de matematică-fizică din municipiul Râmnicu-Vâlcea - soţia prim-vicepreşedintelui Comitetului executiv al Consililui popular judeţean Mehedinţi - şi directorul IAS Râmnicu-Vâlcea - Teodorescu Emil.

1. Atribuirea spaţiului locativ, creat în blocul D.11, s-a făcut prin încălcarea prevederilor legale, suprafeţele atribuite depăşind cu mult pe cele stabilite prin normele legale, în raport de numărul de persoane care alcătuiesc familiile respective.
În acelaşi timp, au fost încălcate prevederile legale privind respectarea ordinii de prioritate, repartiţiile fiind eliberate formal, numai pentru a se oficializa o situaţie de fapt, în care beneficiarii fuseseră stabiliţi cu mult timp înainte, astfel:

- Stoica Ioana, soţia prim-vicepreşedintelui Gheorghe Stoica - numit în aceeaşi funcţie în judeţul Mehedinţi din luna noiembrie 1988 - a primit, în mod ilegal, un apartament cu patru camere şi hol în locul D.11, în timp ce acesta, fiind numit în judeţul Mehedinţi, a primit locuinţă şi în municipiul Drobeta Turnu-Severin.
Precizăm că în municipiul Râmnicu-Vâlcea, familia Stoi­ca deţine totodată şi două garaje, iar fiul lor, care e transfe­rat la Universitatea din Bucureşti, deţine şi el un garaj.

- Teodorescu Emil, director al IAS Râmnicu-Vâlcea, a încheiat contractul nr. 3191 din 15 februarie a.c. privind în­chi­rierea apartamentului, înainte ca acesta să-i fie atribuit. Pentru inducerea în eroare a consiliului oamenilor muncii din întreprindere a susţinut că are nevoie de o altă locuinţă, întrucât are soţia bolnavă, iar familia sa se compune din patru membri. În acest fel, în repartiţie au fost înregistrate patru persoane, în timp ce în acest contract, care s-a încheiat de organele de resort ale Gospodăriei comunale, au fost trecute numai două pesoane, cărora li s-a atribuit astfel un apartament de patru camere cu hol. Ulterior, în tim­pul controlului, acesta, prin fals, a mai adăugat în contractul de închiriere şi pe fiul său, Teodorescu Cătălin Flo­rin, care nu are domiciliul în municipiul Râmnicu-Vâlcea.
Asupra grupului de colocatari din blocul D.11, favorizaţi de tovarăşa Pătru Venerica, se fac comentarii nefavorabile, cum sunt:

- Benacu Mihai ocupă funcţia de şef al Secţiei ortopedie în Spitalul judeţean, dar acesta nu are avizul organelor locale de partid, întrucât tatăl său, Banacu Constantin a fost şef de garnizoană legionară.

- Teodorescu Emil, directorul IAS Râmnicu-Vâlcea, este cunoscut ca având un caracter abuziv şi comportare neprincipială, ceea ce s-a dovedit şi cu ocazia obţinerii apartamentului pe care îl ocupă în blocul D.11. De asemenea, este caracterizat prin preocuparea de a întreţine relaţii neprincipiale cu diferite cadre cu funcţii de răspundere. Din datele existente în dosarul său de partid reise că şi-a însuşit, prin abuz, o suprafaţă de 2.100 mp, teren - în comuna Albeşti, judeţul Argeş - unde şi-a construit o casă eva­luată la circa 200.000 lei, cu materiale a căror provenienţă nu a putut fi justificată. Fapta a rămas nesancţionată.

De asemenea, în acelaşi document este consemnat că Teo­dorescu Emil, cu ocazia unor deplasări în Noua Zeelandă, SUA şi RFG, a luat de fiecare dată legătura cu diverşi transfugi din ţară, de la care a căutat să obţină avantaje materiale, purtând discuţii cu ei, fără a informa despre aceste fapte organele competente. Din dosarul său de cadre rezultă că este fiu de cârciumar, din comuna Şuici, judeţul Argeş, iar fratele său a fost exclus din partid.
2. Apartamentele, rămase disponibile prin mutarea celor şase familii din blocul D.1, au fost repartizate altor persoane unde, de asemenea, se constată şi aici nerespectarea prevederilor legale privind atribuirea spaţiului locativ. De pildă, apartamentul nr. 7 din blocul D.1, cu o suprafaţă locuibilă de 41,30 mp, în care a locuit tovarăşa Pătru Vene­rica - inclusiv garajul - au fost închiriate fiului său, Pătru Liviu, căruia i s-a repartizat această suprafaţă ce depăşeşte cu 100% necesarul spaţiului de locuit prevăzut de normele legale, familia sa fiind formată numai din două persoane.

3. Influenţele exercitate în modul de întocmire şi avizare a documentaţiilor au condus la depăşirea costului lu­cră­rilor încă din faza de proiectare, cu suma de 126.500 de lei.
Prin întocmirea în mod nejustificat a unui proiect unicat, în locul unui proiect tip, s-au produs o serie de abateri de la prevederile legale, stabilite prin Decretul nr. 256 din anul 1984, astfel: au fost proiectate balcoane cu suprafeţe exagerat de mari, de câte 21,6 mp fiecare; s-au realizat holuri de peste 12 mp, în locul unor spaţii mai reduse de trecere. S-a realizat în acest fel un tip de apartament de patru ca­me­re pe hol, în proiect numit în mod nereal vestibul, ceea ce a condus la cheltuieli însemnate suplimentare faţă de pre­ţul-limită al locuinţelor aprobat prin lege; au fost proiectate garaje şi boxe, care sunt considerate că fac parte din subsol, dar care în realitate sunt la parter, la aceeaşi cotă cu in­trarea în clădire. Şi aici s-au executat finisaje îmbu­nă­tă­ţite la faţadă, deşi acest fapt contravine prevederilor le­gale, întrucât blocul nu este amplasat pe artere principale sau în pieţe pentru a se justifica sumele plătite suplimentar.

La lucrările exterioare, pentru accesul la garaje, s-a executat o platformă betonată, cu o suprafaţă de 555 mp, în va­loare de 69.700 de lei, care reprezintă o importantă risipă de materiale.

O dată cu aprobarea proiectului de execuţie de către Comitetul executiv al Consiliului popular judeţean Vâlcea s-a acceptat ca depăşirea de 126.500 de lei să se suporte din economiile obţinute la alte lucrări de locuinţe, realizate în judeţ, ceea ce nu se justifică, întrucât cheltuielile au fost făcute pentru lucrări suplimentare, în scopul obţinerii unui confort sporit şi nu din cauza unor motive obiective, rezultate din condiţii de amplasament sau fundare.

4. În timpul controlului, în urma verificării lucrărilor executate şi a documentaţiei economice, s-a luat măsura şi au fost întocmite şi situaţiile de lucrări efectuate de Întreprinderea antrepriză de construcţii-montaj Vâlcea pentru lucrările executate şi neîncasate la timp şi s-a stabilit că va­loarea acestora, la preţ de stat, este de 217.070 de lei şi pro­vine în principal din: pardoseli de gresie cu desen în bucă­tării, băi şi grupuri sanitare, în loc de mozaic simplu; totodată, în aceste încăperi s-a montat faianţă de calitate superioară, cu desen, în majoritatea cazurilor, pe toată înălţimea pereţilor; în locul parchetului de fag de categoria III - aşa cum a fost prevăzut în deviz - s-a montat parchet de stejar; la ferestre, în loc de glafuri de lemn, s-au montat plăci de marmură; pe plafoane s-au executat profile şi elemente decorative din ipsos; subsolul a fost tencuit şi zugrăvit; în locul tâmplăriei interioare, tip "Pipera", s-a montat tâmplărie de calitate superioară executată de către Combinatul pentru prelucrarea lemnului Râmnicu Vâlcea; la boxe, în loc de uşi cu plasă de sârmă, s-au pus uşi metalice şi s-au montat rafturi cu schelet metalic şi altele.

După ce locatarii s-au mutat, în perioada 25 februarie şi până la 21 aprilie a.c., numai când s-a început controlul aceştia au plătit, la preţuri de stat, suma de 115.470 lei, ceea ce, pentru întreprinderea executantă s-a redus valoarea sumei solicitate suplimentar de la 217.070 lei la 101.600 lei.
În acest sens, a fost antrenată Secţia gospodăriei de partid a judeţului Vâlcea, care a încasat banii de la cei 6 locatari şi i-a depus în contul Întreprinderii judeţene, deşi nu era în atribuţiile sale, neavând acest drept.
5. Din control, a rezultat că mai sunt şi alte sume, cuveni­te unor furnizori, pentru produse livrate şi care nu au fost în­casate până la data controlului. Cooperativa "Metalo­chimica" a executat, pentru boxe şi garaje, rafturi şi uşi me­ta­lice a căror valoare este de 24.055 lei, sumă pe care nu a în­casat-o întrucât nu a avut nici o comandă, lucrarea executându-se în urma solicitărilor verbale; Combinatul de prelucrare a lemnului Râmnicu-Vâlcea a solicitat, iniţial, pentru tâmplăria specială comandată, furnizată şi montată suma de 118.566 lei, dar ulterior a revenit şi a încasat nu­mai 64.776 lei.

Se confirmă şi faptul că beneficiarii apartamentelor, cu excepţia familiei Stoica, şi-au procurat de la Combinatul de pre­lucrare a lemnului Râmnicu-Vâlcea, mobilier făcut din materiale pentru export, pentru care au plătit suma de 102.923 lei. Din control, a rezultat însă că preţurile aplicate ca preţuri cu amănuntul pentru fondul pieţii nu sunt le­gale, întrucât produsele sunt piese de export sau proto­tipuri pentru care preţurile de vânzare către populaţie trebuiau stabilite de către Ministerul Comerţului Interior cu acceptul Comitetului de Stat pentru Preţuri.

Deşi clădirea are încălzire centrală, şi potrivit normati­ve­lor s-a prevăzut şi câte un coş pentru sobe cu lemne, be­ne­ficiarii au cerut să li se execute câte două coşuri, ceea ce s-a făcut şi, de asemenea, s-au realizat câte două sobe în fie­ca­re apartament, cu excepţia apartamentului nr. 6, unde locu­ieşte tovarăşul Păsărin Paulian şi unde s-au executat trei.

Teracota necesară pentru sobe a fost dată de Întreprinderea judeţeană de construcţii, însă montajul s-a făcut prin unitatea de gospodărie comunală şi locativă sau cu sobari particulari, iar plata teracotei s-a făcut printr-o unitate a cooperaţiei de consum din Olăneşti, cu gestiune va­lorică globală şi unde toate documentele au date evident contradictorii.

6. Se confirmă că lucrările au fost începute fără finanţare în luna mai întrucât a lipsit documentaţia aprobată legal, iar 80% din valoarea lucrărilor s-a încasat, efectiv, la 10 octombrie 1988, când acestea erau într-un stadiu avansat de finisaj, ceea ce a influenţat negativ activitatea economi­că a înterprinderii executante.

Abuzurile create în realizarea blocului D.11 au creat o atmosferă nefavorabilă la adresa întregului grup - care beneficiază de această construcţie - însoţită de comentarii nefavorabile, atât în municipiul Râmnicu-Vâlcea, cât şi în judeţ, în mod deosebit la adresa primului secretar cât şi a inspectorului-şef al inspectoratului judeţean al Ministerului de Interne, cu atât mai mult cu cât în municipiul Râm­nicu-Vâlcea sunt circa 1.800 cereri - îndreptăţite - pentru locuinţe, care nu au putut fi rezolvate.

Din verificările efectuate rezultă că tovarăşa Pătru Vene­rica poartă o mare răspundere pentru abaterile săvârşite; într-o măsură tot atât de gravă se fac vinovaţi şi Păsărin Paulian, Teodorescu Emil şi ceilalţi din acest grup.

În acelaşi timp, colectivul care a cercetat faptele reclama­te în scrisoare a constatat că vinovate se fac şi alte cadre cu funcţii de răspundere, cum sunt: Popescu Vasile, prim-vi­cepreşedinte al Comitetului executiv al Consiliului Po­pular judeţean Vâlcea, care a aprobat să se cheltuiască suma de 126.500 lei pentru executarea unor lucrări suplimentare, Stoica Gheorghe, fost prim-vicepreşedinte al Comitetului executiv al Consiliului Popular judeţean Vâlcea, care a acţionat pentru proiectarea şi avizarea blocului D.11 ca unicat, prin încălcarea prevederilor legale, în scopul obţinerii unui confort sporit pentru un grup restrâns de persoane precum şi tovarăşul Alboiu Gheorghe, primul-secretar şi preşedinte al Comitetului executiv al Consiliului Popular municipal Râmnicu-Vâlcea, care nu a sesizat nici el în­căl­cările ce s-au făcut. De asemenea, vinovat se face şi directo­rul întreprinderii antrepriză de construcţii montaj, to­va­răşul Lazăr Dănuţ, care a început şi executat lucrările fără a avea asigurată finanţarea acestora; vinovate se fac şi alte cadre cu funcţii de partid şi de stat care, cunoscând ilega­lităţile ce se comit, nu au sesizat la timp abaterile primului se­cretar al judeţului şi a altor cadre implicate în construcţia blocului D.11, pentru a preveni astfel de încălcări şi abuzuri, care au adus prejudicii organelor de partid locale.


Faţă de cele constatate, propunem următoarele măsuri:
1. Tovarăşa Pătru Venerica să se mute în blocul D.1, apartamentul 7, unde a stat înainte, pentru care a avut aprobarea conducerii partidului.
2. Celelalte familii din blocul D.11 să fie mutate, în termen de 60 zile, în apartamente proprietate de stat, care urmează să se dea în funcţie cu respectarea strictă a prevederi­lor legale în legătură cu atribuirea suprafeţelor locuibile; de asemenea, cei 5 beneficiari să predea şi garajele ocupate în blocul D.11, care prin grija Consiliului popular judeţean să fie transformate în spaţii de producţie pentru prestări servicii; de asemenea, şi cele două garaje deţinute ilegal de Stoi­­ca Gheorghe şi Stoica Cristian.
3. Ministerul de Interne să analizeze activitatea şefului Inspectoratului judeţean Vâlcea - Păsărin Paulian şi, ţinând seama de faptul că a fost implicat în abuzurile constatate, să fie mutat într-un alt judeţ.
4. Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare să asigure exercitarea unui control mai sever privind res­pec­tarea legislaţiei în realizarea lucrărilor de locuinţe şi în repartizarea spaţiului locativ.
5. Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producţie, Achi­zi­­ţie şi Desfacere a mărfurilor (CENTROCOOP) să ia măsuri pentru respectarea prevederilor legale privind vânzarea materialelor de construcţii către populaţie şi gestionarea lor.
6. În ce priveşte destinaţia blocului D.11, propunem ca după evacuarea actualilor locatari, să fie trecut în admi­nistrarea gospodăriei de partid.
7. Rezultatul privind încălcările comise de cadrele de partid şi de stat din judeţul Vâlcea să fie dezbătute într-o plenară a Comitetului judeţean cu activul de partid, cât şi în or­ganizaţiile de partid din care respectivii fac parte, în care să se ia măsurile organizatorice, politice, cât şi aplicarea de sancţiuni conform statutului Partidului Comunist Ro­mân.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR -Secţia Organizatorică, dos. nr. 29/1989

×