x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Raport privind execuţia bugetului partidului, a planului unităţilor economice, a balanţei de venituri şi cheltuieli în valută şi a bugetului asigurărilor sociale pe anul 1988

Raport privind execuţia bugetului partidului, a planului unităţilor economice, a balanţei de venituri şi cheltuieli în valută şi a bugetului asigurărilor sociale pe anul 1988

26 Mai 2009   •   00:00

Activitatea financiară, economică şi gospodărească desfăşurată în anul 1988, îndrumată permanent de Secretariatul CC al PCR de tovarăşul Nicolae Ceauşescu personal, a fost caracterizată de preocuparea organelor şi or­ga­nizaţiilor de partid, a instituţiilor şi organizaţiilor finanţate de partid, precum şi a unităţilor economice ale partidului, pentru mobilizarea şi utilizarea cât mai deplină şi eficientă a resurselor materiale şi financiare ale partidului, în vederea asigurării bazei materiale necesare înfăptuirii sarcinilor politi­co-organizatorice stabilite de conducerea partidului în această perioadă.

În cursul anului 1988, vărsămintele unităţilor economice la bugetul partidului prevăzute în plan au fost depăşite, prin mobilizarea posibilităţilor de creştere a producţiei, a productivităţii muncii, de reducere a consumurilor materiale şi a celorlalte costuri de producţie, de creştere a eficienţei, astfel încât rezultatele întregii activităţi economice să asigure finanţarea integrală a nevoilor muncii de partid şi realizarea unui excedent bugetar.


Principalii indicatori ai bugetelor de venituri şi cheltuieli au fost realizaţi după cum urmează:
A. Bugetul partidului
I. Venituri - Planul aprobat în sumă de 4.921,8 mil. lei a fost realizat la suma de 5.677,3 mil. lei (115,3%), cu 370,7 mil.lei (6,9%) mai mult decât veniturile obţinute în anul 1987.
La principalele capitole, situaţia se prezintă astfel:
1. Cotizaţiile membrilor de partid (cu o pondere de 22,1% din totalul veniturilor planificate) au fost realizate în sumă de 1.110,2 mil. lei, faţă de 1.089,6 mil. lei planificat (101,9%), datorită creşterii numărului membrilor de partid; faţă de anul precedent, cotizaţiile încasate sunt mai mari cu 38,4 mil. lei
2. Presa şi editurile au efectuat vărsămintele din beneficii în sumă de 180,4 mil. lei, după cum urmează:
a. presa centrală a realizat 89,8 mil. lei (110,7% faţă de plan), depăşirea provenind în principal de la ziarul Scînteia, revistele Era Socialistă şi Munca de partid, datorită creşterii tirajelor pe o apariţie, precum şi economiilor înre­gistrate la unele articole de cheltuieli;
b. presa locală a realizat 90,6 mil. lei (114,7% faţă de plan), urmare a realizării de către majoritatea ziarelor a unor tiraje medii de apariţie superioare celor planificate, a depăşirii veniturilor din editarea unor suplimente, precum şi a veniturilor din publicitate.
3. Unităţile economice, urmare depăşirii sarcinilor privind producţia fizică, producţia de marfă, productivitatea muncii şi alţi indicatori de eficienţă, au vărsat la bugetul partidului din beneficii, prelevări din beneficii, în contul restituirii fondurilor de investiţii primite în anii precedenţi şi din prisosul de amortizare, suma de 1.193 mil. lei, faţă de 903,4 mil. lei, cât s-a prevăzut în buget.
4. Consiliul Naţional al Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste a înre­gistrat un excedent de 149,3 mil. lei, faţă de 147 mil. lei planificat (101,6%), ca urmare a depăşirii planului de venituri din activitatea publicaţiilor admi­nistrate, precum şi realizării de economii de cheltuieli la toate articolele bugetare, atât la consiliile judeţene, cât şi la Consiliul Naţional.
5. Academia de studii social-politice a realizat un excedent de 23,7 mil. lei, faţă de 15,8 mil. lei planificat (150,2%), ca urmare a economiilor obţinute la majoritatea articolelor bugetare, îndeosebi la cheltuielile de întreţinere şi gospodărie, drepturi cu caracter social şi retribuţii, consecinţă a neocupării integrale a schemei aprobate.
6. Consiliul Naţional al femeilor a înregistrat un excedent de 15,4 mil. lei, faţă de 13,3 mil. lei planificat, datorită depăşirii veniturilor din activitatea revistelor pentru femei şi a vărsămintelor rezultate din acţiunile comitetelor judeţene ale femeilor, precum şi a economiilor realizate la unele articole bugetare.
7. Alte venituri: faţă de suma planificată de 227,2 mil. lei s-a realizat suma de 285,1 mil. lei, urmare în principal a depăşirii încasărilor din dobânzi.


II. Cheltuieli
1. Comitete de partid
Planul de cheltuieli aprobat în sumă de 1.259,1 mil. lei a fost realizat la suma de 1.213 mil. lei (96,3%).
După natura cheltuelilor, la principalele capitole, utilizarea fondurilor se prezintă astfel:
a. "Retribuţii pentru personalul scriptic", "Impozit pe fondul de retribuire" şi "Contribuţii pentru asigurările sociale", planificate în sumă de 839,1 mil. lei (cu o pondere de 67% în totalul cheltuielilor), au fost realizate la suma de 813,6 mil. lei (97%), datorită îndeosebi unor posturi vacante în schemele aprobate.
b. "Cheltuieli gospodăreşti şi obiecte de investiţii": planificate în sumă de 66,9 mil. lei, au fost realizate la suma de 65,3 mil. lei (97,5%), datorită preocupării comitetelor judeţene de partid de a se încadra în fondurile aprobate, cu respectarea actelor normative elaborate în acest domeniu (raţio­nalizarea consumurilor de carburanţi, combustibili, energie electrică şi termică, piese de schimb şi furnituri de birou, normarea spaţiilor etc.).
c. "Deplasări": fondurile planificate, în sumă de 13,7 mil. lei, au fost cheltuite în sumă de 13,4 mil. lei (98,1%), urmare măsurilor luate de către majoritatea comitetelor judeţene pentru organizarea raţională şi judicioasă a deplasărilor pe teren.
d. "Instruirea organelor, aparatului şi activului de partid": au fost alocate fonduri totale în sumă de 13 mil. lei, din care s-au cheltuit 10,7 mil. lei (82,4%). Sumele necheltuite se datorează faptului că, la unele instruiri, durata efectivă a fost mai redusă decât cea prevăzută în instrucţiuni, cât şi faptului că în multe cazuri, comitetele judeţene au realizat instruirile pe centre de comune, cu cheltuieli minime de la buget.
e. "Munca externă": fondurile aprobate în sumă de 32,8 mil. lei au fost cheltuite în sumă de 30,4 mil. lei (92,6%), corelat cu realizarea planului de relaţii internaţionale aprobat.
2. Instituţii şi organizaţii finanţate de partid
a. Şcolile interjudeţene de partid au utilizat din dotaţia aprobată 99,6% (rea­lizat 131 mil. lei faţă de 132,2 mil. lei planificat), în concordanţă cu realizarea planului de şcolarizare şi perfecţionare.
b. Institutul de studii istorice şi social-politice şi muzeele partidului au utilizat dotaţia aprobată în proporţie de 70% (realizat 6,9% mil. lei faţă de 9,9 mil. lei planificat), datorită înregistrării unor cheltuieli mai mici la articolele bugetare: retribuţii, munca politică de masă ş.a., precum şi depăşirii excedentului planificat din activitatea revistei "Magazin istoric."
3. În anul 1988, pentru acoperirea în lei a valutei s-a prevăzut în buget suma de 2.400 mil. lei, care nu a fost consumată, deoarece aceste categorii de cheltuieli au fost suportate din sumele devenite disponibile ca urmare încasării de la bugetul statului a echivalentului în lei a 270 mil. dolari cedaţi la fondul va­lutar centralizat al statului pentru achitarea unor obligaţii de plăţi externe.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Secţia Cancelarie, dos. nr. 30/1989

×