x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Sistematizarea României: judeţul Alba

Sistematizarea României: judeţul Alba

14 Aug 2009   •   00:00

Raport cu privire la încheierea primei etape a lucrărilor de siste­matizare, organizare şi moderni­zare a comunelor şi localităţilor, per­fec­ţionării şi organizării unităţilor economice din agricultură, siste­ma­tizarea reţelelor energetice, drumuri şi telecomunicaţii.

Potrivit hotărârilor Congresului al XIII-lea şi Conferinţei Naţionale ale partidului, concepţiei ştiinţifice, ori­ginale a secretarului general al par­tidului, tovarăşul Nicolae Ceau­şes­cu, sistematizarea, organizarea şi mo­der­nizarea teritoriului, a loca­li­tă­ţilor constituie una dintre sar­ci­ni­le de­o­sebit de importante ale ac­tu­a­lei etape de edificare a socialismului în ţara noastră.

Experienţa dobândită în dezvol­ta­rea armonioasă, echilibrată a tutu­ror zo­nelor şi judeţelor ţării, în anii so­cialismului şi în mod deosebit în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, demonstrează justeţea măsurilor privind reorgani­zarea teritorial administrativă a ţă­rii adoptate de Conferinţa Na­ţi­o­na­lă din 1967, a Programului na­ţi­o­nal de sistematizare a teritoriului şi lo­ca­li­tăţilor elaborat din iniţiativa şi sub în­drumarea directă a secretarului ge­neral al partidului. Aceste mă­suri au creat cadrul unor ample trans­for­mări economico-sociale şi în judeţul Alba, unde în perioada 1965-1989 au fost materializate fonduri de in­ves­tiţii de peste 53 miliarde de lei, asigu­rându-se pe aceas­tă bază o creştere de 7 ori a pro­duc­ţi­ei industriale, de 2,5 ori a pro­duc­ţiei agricole şi de 7,5 ori a fondurilor fixe. În aceeaşi perioadă au fost construite 40.000 apartamente, 938 săli de clasă, noi spitale şi policlinici cu peste 2.500 paturi de asistenţă medicală, aşezăminte de cultură. Gradul de urbanizare a crescut la 54,1 la sută, localităţile judeţului dispunând în prezent de importante dotări edilitar-gospodăreşti cum sunt: 622 km străzi orăşeneşti, 526,3 km reţea de apă potabilă, 333 km reţea de distribuire a gazelor naturale, 203,4 km reţea de canalizare, 566 km trasee de autobuze pentru transportul urban de călători.
Pe baza Hotărârii Comitetului Po­li­tic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român s-a des­fă­şurat o amplă analiză pri­vind structura reţelei de comune şi sate, a unităţilor economice agricole de stat şi cooperatiste, a re­ţe­le­lor de drumuri, telecomunicaţii şi energie electrică.

În analiza efectuată, la stabilirea reţelei de localităţi şi a teritoriului administrativ al comunelor s-au avut în vedere următoarele necesităţi impuse de dezvoltarea intensivă a întregii economii a judeţului:
- crearea unor comune echilibrate din punct de vedere al su­pra­fe­ţelor agricole, populaţiei şi po­ten­ţi­alului economic în raport direct de zonele în care se constituie;
- repartizarea şi organizarea for­ţei de muncă pentru toate ac­ti­vi­tă­ţile din teritoriu şi corespunzător aces­teia, stabilirea populaţiei co­mu­nei;
- asigurarea condiţiilor pentru administrarea şi gospodărirea în­tre­gu­lui teritoriu şi a tuturor unităţilor economico-sociale;
- posibilitatea de autofinanţare şi autogestiune potrivit mecanismului economico-financiar;
- asigurarea de accese directe şi eficiente între satul reşedinţă de comună, celelalte sate şi unităţile economice din teritoriu.

La alegerea localităţilor reşedinţă de comună s-a avut în vedere în pri­mul rând mărimea acestora ca nu­măr de locuitori, existenţa unor obiec­ti­ve economice şi perspectivele dez­vol­tării în continuare a acestora, situarea satului în centrul de greutate al activi­tăţii economico-sociale, asigurarea căilor de circulaţie şi transport, a le­gă­turilor cu celelalte sate din comună, rolul şi importanţa localităţii, precum şi influenţa istorică şi social-politică în teritoriu.

Judeţul Alba are, conform Legii nr. 2/1986, următoarea organizare teritorial-administrativă:
- 1 municipiu
- 8 oraşe
- 67 comune
Populaţia rurală trăieşte în 658 sate.

Urmare a analizei efectuate pe baza criteriilor menţionate mai sus şi a indicaţiilor date de conducerea superioară a rezultat următoarea pro­punere de organizare administrativ-teritorială:
- Municipiu - 1
- Oraşe - 8
- Comune - 63

În scopul stabilirii soluţiilor op­ti­me de organizare a comunelor, pe ba­za principiilor enunţate, comisia ju­de­ţea­nă de sistematizare propune următoarele:
- 57 comune rămân nemodificate din punct de vededre al teritoriului administrativ;
- 2 comune, Galda de Jos şi Intregalde îşi modifică teritoriul administrativ în sensul că satele necooperativizate Galda de Sus, Poiana Galdei, Măgura, Lupşeni, Răicani şi Zăgriş trec de la comuna Galda de Jos la comuna Intregalde;
- 4 comune se unifică cu alte unităţi administrative şi anume:
Comuna propusă spre unificare / Comuna cu care se unifică
1. Ceru-Băcăinţi / Blandiana
2. Doştat / Spring
3. Hopârta / Fărău
4. Ohaba / Roşia de Secaş

S-a propus ca prin unificarea co­mu­nelor Doştat şi Spring noua uni­ta­te administrativă să aibă denumi­rea de Draşov şi reşedinţa de co­mu­nă în satul Draşov care este central şi are căi de comunicaţie lesnicioase cu toate localităţile componente.

Propunerile de unificare a acestor comune au avut în vedere ur­mă­toa­rele:
- creşterea continuă a populaţiei;
- realizarea autofinanţării la nivel comunal;
- realizarea programelor privind industria mică şi prestările de servicii;
- asigurarea realizării dotărilor ne­ce­sare pentru crearea unor con­diţii op­time de desfăşurare a activi­tă­ţilor economico-sociale la nivel co­munal ca urmare a creşterii ni­ve­lu­lui de viaţă.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Secţia Cancelarie, dos. nr. 21/1989

×
Subiecte în articol: din arhiva cc al pcr