x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Stenograma şedinţei Comitetului Politic Executiv al CC al PCR, din ziua de 2 iunie 1989

Stenograma şedinţei Comitetului Politic Executiv al CC al PCR, din ziua de 2 iunie 1989

03 Iun 2009   •   00:00

Şedinţa a fost prezidată de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român.Tov. Nicolae Ceauşescu: Stimaţi tovarăşi,
Comitetul Politic Executiv, cu paticiparea membrilor guvernului, primilor-miniştri şi cadrelor de conducere din ministere şi centrale, a dezbătut problemele activităţii economico-sociale pe primele cinci luni ale acestui an, îndeosebi pe luna mai, şi prevederile pentru pla­nul pe iunie, care asigură şi trebuie să asigure realizarea în bune condiţiuni a planului pe semestrul I în toate domeniile de activitate.

Pe parcurs s-au clarificat o serie de lucruri, s-au subliniat câteva măsuri care trebuie să le realizăm în cel mai scurt timp, în termenele pe care le-am stabilit în cursul şedinţei şi nu vreau să mă mai refer la ele. Ce doresc însă să subliniez, tovarăşi? Că nu putem fi mulţumiţi cu rezultatele din primele 5 luni. Este adevărat, pe ansamblu, ritmul de creştere a producţiei industriale poate fi considerat satisfăcător, dar în practică un s-au realizat prevederile de plan la producţia fizică, la produsele de importanţă deosebită şi care au rolul hotărâtor pentru dezvoltarea economiei naţionale, şi aceasta se referă, în primul rând, la situaţia din activitatea minieră şi petrolieră, la nerealizarea unor produse foarte importante în sectorul minier, începând cu cărbunele cocsificabil, dar şi alte produse, la nerealizarea producţiei de petrol care au creat o serie de greutăţi în buna aprovizionare tehnico-materială.

În al doilea rând, aceasta se referă la metalurgie şi la Ministerul Industriei Chimise unde, de asemenea, nu s-au realizat o serie de produse chimice foarte importante.

Aţi auzit aici nerealizările în metalurgie, pe ansamblu, dar la o serie de produse importante restanţele sunt mult mai mari şi care au creat greutăţi reale în buna aprovizionare a ministerelor constructoare de maşini şi a altor sectoare de activitate.

Nu s-au realizat mai mult de 35% din producţia de îngrăşăminte, aproape 40 la sută din producţia de fire şi fibre şi alte produse, deşi Ministerul Industriei Chimice nu a dat realizare a producţiei valorice, dar în realitate nu a dat economiei produse deosebit de importante, au creat greutăţi foarte mari în buna desfăşurare a activităţii de producţie.

Mai sunt şi alte sectoare, mă refer însă numai la acestea, pentru că doresc şi prin aceasta să subliniez necesitatea de a fi luate toate măsurile pentru realizarea în bune condiţiuni a producţiei în domeniul minier la toate produsele, în domeniul petrolier şi în domeniul metalurgiei,şi în domeniul chimiei, pentru că ele au un rol foarte important privind asigurarea bazei tehnico-materiale pentru întreaga economie naţională.

În mod corespunzător trebuie să tragă concluziile aici ministerele, organele centrale. Sigur, Consiliul de Miniştri, ca atare, dar şi comitetele judeţene de partid, primii secretari care sunt prezenţi la această şedinţă pentru a analiza, în cadrul organelor de partid, cu conducerile întreprinderilor, măsurile ce trebuie luate în vederea lichidării stărilor de lucruri negative şi îmbunătăţirii întregii activităţi, realizarea în bune condiţiuni a prevederilor planului.

Au participat şi sunt prezenţi la şedinţă toate centralele. Nu am auzit pe nici un director de centrală cum priveşte această stare de lucruri şi atunci se pune pe drept cuvânt întrebarea dacă centralele au înţeles pe deplin rolul care îl au în economia naţională, rolul ca organizator în înfăptuirea planurilor de dezvoltare economico-socială pe principiile autoconducerii şi autogestiunii.

Nu am creat centralele numai ca să avem nişte organisme suplimentare şi funcţional suplimentare. Centralele au un rol hotărâtor în cadrul planificării şi conducerii economiei pe baza principiilor autoconducerii şi autogestiunii! Este necesar ca după şedinţa aceasta, pe consilii de ramuri, şi, dacă este necesar, şi pe fiecare minister, să se dezbată, şi este necesar să se dezbată, cu cadrele de conducere, cu centralele toate problemele legate de buna realizare a planului, de felul în care centralele trebuie să-şi îndeplinească rolul pe care îl au în cadrul economiei noastre naţionale.

A doua problemă asupra căreia vreau să atrag, în mod deosebit atenţiunea, este aceea a realizării exportului unde, pe ansamblu, lucrurile sunt nesatisfăcătoare. Dacă avem o creştere faţă de anul trecut importantă a producţiei marfă, nu s-au asigurat măsurile necesare, practice, pentru a realiza cu prioritate producţia de export. Această răspundere o poartă, fără nici o îndoială, ministerele şi celelalte organe centrale, inclusiv Comiteul de Stat al Planificării care răspunde direct de asigurarea realizării acesteia.

Ministerul Aprovizionării, CNST-ul care, ca organe de sinteză, răspund direct de a asigura tot ce este necesar pentru realizarea producţiei de export. Aţi auzit aici la unele ministere de o situaţie cu totul nesatisfăcătoare.
Este de neînţeles ca să se realizeze planul cu 6%-8% faţă de anul trecut şi exportul să fie sub anul trecut. Nu se poate la nici un minister pune problema lipsei de contracte. Este adevărat, nu avem realizate contractele pe întregul an, dar din contractele existente până la data aceasta nu s-au realizat nici 50%. Deci avem contracte de peste 2 mi­liarde o sută de milioane care permiteau realizarea în bune con­di­ţiuni a producţiei de export în întregime! Atrag foarte serios atenţiunea tuturor ministerelor şi centralelor de a analiza - astăzi şi mâine -, dacă este necesar, concret toate problemele exportului şi măsurile pentru ca în luna iunie să avem îmbunătăţire radicală a acti­vităţii de producţie, de a realiza planul de producţie şi chiar de a stabili fiecare program cu cât recuperează în această lună şi în întregime pe trimestrul III toate nerealizările la export. Nu stabilim acum. Aşteptăm ca, conducerile ministerelor, cu centralele împreună, cu Consiliul, să prezinte pro­puneri în această privinţă, sub conducerea - desigur - a guvernului, organelor centrale care se ocupă de această problemă.

Am atras atenţiunea despre activitatea Ministerului Comerţului Exterior. Nu se poate admite o atitudine pasivă, de simplu înregistrator. Ministerul Comerţului Exterior, care are un aparat puternic, -  întreprinderile de comerţ exterior -, trebuie să aibă un rol activ şi poartă răspunderea principală în desfăşurarea activităţii de comerţ exterior. Trebuie să spun că nu se poate considera satisfăcătoare acti­vitatea pe care o desfăşoară astăzi Ministerul Comerţului Exterior în privinţa aceasta şi trebuie de analizat şi stabilite măsuri hotărâte pentru a lichida această stare de lucruri.

Am discutat despre faptul că avem producţie, marfă pentru export în stoc de aproape 1,400 miliard de dolari pe ambele relaţii. Am stabilit măsurile pe care trebuie să le luăm şi nu vreau să mă refer la ele. Este însă necesar ca atât ministerele productive, centralele, Comerţul Exterior, Ministerul de Finanţe şi băncile să-şi îndeplinească co­res­punzător atribuţiile şi răspunderile ce le revin fiecăruia, sarcinile de mare importanţă pe care le au. Nu se poate considera normală o asemenea situaţie! Şi trebuie, în cursul lunii iunie, să lichidăm această stare de lucruri nesatisfăcătoare în activitatea de comerţ exterior!

Sunt probleme care trebuie să le analizăm foarte serios legate de buna funcţionare a unităţilor de producţie. Este inadmisibil, tovarăşi, să avem centrale, unităţi, - un număr important de unităţi - care nu lucrează la întreaga capacitate; ca să fie clar pentru toţi tovarăşii de aici, spre exemplu, la îngrăşămintele de azot avem o capacitate de peste 3 milioane de produs şi producţia anul trecut a fost de 2 mi­lioane. Pe primele 5 luni este mai mică chiar decât acum un an.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Secţia Cancelarie, dos. nr. 40/1989

×