x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Teatrele raportau îndeplinirea planului

Teatrele raportau îndeplinirea planului

09 Dec 2009   •   00:00

Raport cu privire la îndeplinirea planului repertorial al instituţiilor de spectacole şi concerte pe anul 1989 şi al proiectului sta­giunii 1990 (I)

I. În lumina sarcinilor reieşite din Programul Directivă şi Tezele pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, din ex­punerile şi cuvântările tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretarul general al partidului, din îndrumările şi  recomandările to­va­ră­şei academician doctor inginer Elena Ceau­şescu, membru al Comitetului Politic Exe­cutiv al Comitetului Central al Partidului Co­munist Român, prim-viceprim-ministru al Guvernului vizând necesitatea per­fec­ţio­nă­rii continue şi intensificării activităţii de ansamblu în domeniul politico-ideologic, cultural-educativ şi artistic, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste  s-a preocupat în permanenţă de sporirea contribuţiei tuturor instituţiiilor teatrale şi muzicale la educarea în spirit comunist, revoluţionar, patriotic a maselor de oameni ai muncii, a tinerei ge­neraţii, la formarea omului nou, cu un vast orizont de cultură şi înaltă conştiinţă socia­listă, ataşat profund cauzei edificării socia­lismului şi comunismului în România.

Biroul Executiv şi Comisia pentru pro­blemele teatrale şi muzicale ale Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste au luat măsuri de completare şi îmbunătăţire a repertoriului pe anul 1989, incluzând noi şi valoroase lucrări dramatice şi muzicale, în care se oglindeşte uriaşul proces al construcţiei  politico-sociale în "Epoca Nicolae Ceau­şes­cu", voinţa hotărâtă a poporului nostru de a transpune în fapte documentele progra­mati­ce adoptate de partid, importanţa Actului istoric de la 23 August 1944, a caracterului  profund revoluţionar al Congresului al IX-lea al partidului, marile obiective economice şi sociale realizate. Precizăm că lucrările aprobate în repertoriul stagiunii 1989 au fost pregătite şi di­fu­zate publicului, majoritatea dintre ele fiind realizate la un înalt nivel artistic, fapt relevat şi cu prilejul fazei finale a Festivalului Na­ţio­nal "Cântarea României".

S-au distins, în acest cadru, spectacolele cu pie­sele: "Moştenirea" de Titus Popovici, la Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" din Bu­cu­reşti; "Piticul din grădina de vară" de Du­mi­tru Radu Popescu, la Teatrul Naţional din Craio­va; "Cartea lui Ioviţă" de Paul Everac, la Tea­trul Naţional din Iaşi; "A treia ţeapă" de Ma­rin Sorescu, la Teatrul "L.S. Bulandra"; "Con­damnat la libertate" de Dinu Săraru (dra­matizare), la Teatrul Dramatic "Maria Filotti" din Brăila. În domeniul muzical men­ţio­năm spectacolele de operă: "Eminescu" de Paul Urmuzescu, libretul de Gheorghe Buţă, la Opera Română din Bucureşti, "Călătorie în zori" de Liana Alexandra, libretul de George Arion, la Opera Română din Timişoara; de ope­retă" "Vis de  primăvară" de Elly Roman, li­bretul de Val Săndulescu, la Teatrul Liric din Craiova; de balet: "Cântec înalt" de Irina Ogă­descu-Ţuţuianu; "Vibraţii contemporane" de Şer­ban Nichifor, la Opera Română din Bu­cu­reşti; Simfonia a V-a "Pro patria" de Şerban Ni­chifor şi poemul simfonic "Flăcări" de Că­tă­lin Ursu, la Filarmonica "George Enescu" din Bucureşti.

Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, împreună cu alţi factori, a organizat şi în acest an spectacole de amploare consacrate unor evenimente şi aniversări de mare importanţă (1 Mai, 23 August), cu participarea celor mai reprezentative colective artistice şi a unor actori şi muzicieni de frunte.

Instituţiile de spectacole şi concerte s-au preocupat intens de valorificarea potenţialului uman şi material, reuşind o mai bună organizare a muncii, întărirea disciplinei în toate sectoarele, însuşirea şi respectarea legalităţii socialiste. Nu s-au înregistrat abateri de la programele repertoriale aprobate, îmbunătăţindu-se şi sprijinul acordat instituţiilor de către organele locale.

Cu toate acestea, există încă unele neajunsuri în activitatea de ansamblu a instituţiilor teatrale şi muzicale, cum ar fi: calitatea artistică mai scăzută a unor spectacole, efortul in­suficient de a menţine spectacolele la un ni­vel ridicat în turnee şi deplasări, deficienţe în folosirea judicioasă a tuturor cadrelor ar­tis­­tice etc. De asemenea, unele instituţii de pr­o­­fil nu au reuşit să-şi realizeze integral şi rit­mic indicatorii de autofinanţare şi auto­ges­­tiune, fapt ce a condus în unele cazuri la scă­­derea numărului de spectatori şi slăbirea efi­cienţei economice a unor manifestări  artistice. În legătură cu toate aceste aspecte, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, îm­preună cu organele locale, a adoptat măsuri concrete, astfel încât ele să fie înlăturate şi să se asigure îndeplinirea şi depăşirea tuturor indicatorilor stabiliţi, să se realizeze o îm­bu­nătăţire radicală a întregii activităţi.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Secţia Propagandă şi Agitaţie, dos. nr. 77/1989

×
Subiecte în articol: din arhiva cc al pcr