x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din dosarele Securităţii Şedinţa Consiliului Apărării Republicii Socialiste România

Şedinţa Consiliului Apărării Republicii Socialiste România

30 Mai 2009   •   00:00

Şedinţa a fost prezidată de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar ge­ne­ral al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socia­lis­te România şi comandant suprem al Forţelor Armate ale RS România.Tov. Nicolae Ceauşescu: Aţi văzut ordinea de zi?
Trecem la punctul I, tovarăşi: Raport cu privire la îndeplinirea, în anul 1988, a prevederilor Directivei comandantului suprem pentru ridicarea pregătirii de luptă şi politice a trupelor, creşterea capacităţii combative şi de mobilizare, întărirea ordinii şi disciplinei militare şi contribuţia Armatei în economia naţională.
Dacă aveţi ceva de întrebat, ceva de spus?

Tov. Constantin Dăscălescu: Eu aş avea de întrebat ceva: la paginile 6-7, referitor la pregătirea de luptă, la tragerile cu armament de infanterie colective calificativele de satisfăcător şi nesatisfăcător sunt în proporţie de 27,7%, cu un procent mai mare faţă de anul 1988, iar la tragerile cu armament pe tanc, calificativul de nesatisfăcător a crescut, faţă de anul 1988.
Mi se pare că măsura propusă pentru îmbunătăţirea situaţiei în continuare nu este suficientă.

Tov. Vasile Milea: Tovarăşe Nicolae Ceauşescu, secretar general al partidului Comunist Român, Comandant Suprem al forţelor armate, vă raportez că faţă de anul 1987 este o scădere la pregătirea de luptă atât la tragerile cu armament de pe tanc, cât şi la tragerile cu armament de infanterie.
În mod deosebit ne-am confruntat şi anul trecut, dar mai ales în acest an, cu probleme de ordine şi disciplină militară atât în cadrul unităţilor, cât şi în cadrul unităţilor care lucrează în economie, însă cele mai grave au fost de fapt în unităţile militare. Aceasta şi ca urmare a faptului că nici noi, ministerul, nu ne-am implicat suficient în toate problemele; controalele s-au făcut fără răspundere de organele centrale, de comandamentele din economie, iar măsurile au fost luate nu pe măsura gravităţii, ceea ce a făcut ca acestea să se prolifereze, având multe abateri de la ordinea şi disciplina militară şi unele deosebit de grave, mai ales în cadrul comandamentului trupelor de aviaţie, pază şi depozite, în manipularea armamentelor şi muniţiilor, cât şi la comandamentul trupelor de grăniceri.
Raportez, Tovarăşe Comandant suprem, că nu ne-am întâlnit niciodată cu situaţii de genul acesta chiar din partea unor cadre, atât de la nivelul trupelor până la nivelul unor comandanţi de mari unităţi. Am avut asemenea situaţii şi la militarii în termen, dar ceea ce este foarte grav şi ne doare foarte mult este că au săvârşit abateri inclusiv unii ofiţeri superiori.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Alte probleme de ridicat, tovarăşi?
Au dreptul să ia cuvântul şi comandanţii comandamentelor.
Comandantul comandamentului trupelor de grăniceri, col. Teacă Petre: Stimate Tovarăşe Comandant Suprem, permiteţi-mi să raportez: majoritatea cadrelor şi trupelor noastre îşi îndeplinesc cu răspundere misiunile încredinţate pentru paza graniţelor şi manifestă devotament faţă de partid şi popor, faţă de succesele înregistrate în apărarea cuceririlor revoluţionare ale patriei noastre cu patriotism şi demnitate. În primul rând, cadrele noastre veghează la aplicarea politicii externe a partidului şi statului nostru; raportez că în relaţiile cu autorităţile de graniţă, cu autorităţile statelor vecine veghem la asigurarea rezolvării tuturor problemelor de frontieră în spiritul tratatelor, acordurilor şi convenţiilor în vigoare, al relaţiilor de bună vecinătate cu statele vecine. În acest spirit au fost soluţionate în mod corect toate problemele la frontiera de stat. Au fost întreprinse măsuri deosebite privind paza la frontiera cu Ungaria şi cu Iugoslavia.
Am primit sprijin deosebit din partea conducerii ministerului în ceea ce priveşte dotarea şi înzestrarea trupelor de grăniceri cu tehnică nouă pentru reţinerea infractorilor care încearcă să treacă frontiera.
Raportez cu toată răspunderea, ca reprezentant şi comandant al trupelor de grăniceri că, cu toate eforturile mari pe care le-am depus noi şi majoritatea cadrelor de la frontieră, am avut unele abateri grave, îndeosebi la frontiera cu Ungaria şi Iugoslavia, pe fond de indisciplină şi în nerespectarea regulamentelor ţării.
În lunile aprilie şi mai am avut în mod deosebit două cazuri grave - câte un comandant de la pichetul de grăniceri de la frontiera iugoslavă şi ungară - care au părăsit misiunea de luptă şi au trecut fraudulos frontiera.
În luna martie au fost săvârşite abateri grave care s-au soldat cu uciderea din imprudenţă a unor militari - civili găsiţi pe linia de frontieră.
Principalele cauze constau, în primul rând, în activitatea necores­punzătoare desfăşurată în cadrul comandamentului de trupe, a unor cadre cu funcţii de conducere de la comandamentul brigăzii şi unităţii, în comportarea ineficientă a unor cadre pe timpul activităţii de control, îndrumare şi instruire a militarilor care au săvârşit abateri.
Raportez, de asemenea, că aceste lipsuri cu care ne-am confruntat şi ne confruntăm se datorează şi carenţelor în activitatea de formare a cadrelor tinere în şcolile noastre militare şi insuficientei îndrumări în unităţile şi subunităţile de grăniceri.
Pe baza analizei făcute de Ministerul Apărării în Consiliul militar şi în Biroul Consiliului politic al trupelor, am acţionat şi acţionăm cu toată răspunderea pentru redresara în cel mai scurt timp a situaţiei neco­respunzătoare. În această activitate vor fi implicaţi toţi factorii de răspundere prin desfăşurarea, cu prioritate, la pichetele de grăniceri şi companiile de grăniceri, în sectoare deosebite de activitate de la frontiera de Vest şi Sud-Vest.
Preocuparea noastră de bază este respectarea legilor şi acordurilor ţării încheiate cu statele vecine, întărirea ordinei şi disciplinei mi­litare şi spiritul patriotismului socialist, al vigilenţei, onoarei, cinstei şi corectitudinei.
Vă asigurăm că împreună cu organele şi organizaţiile de partid, vom înlătura în termenul cel mai scurt toate neajunsurile raportate de tovarăşul ministru şi vom întâmpina măreţele evenimente ale acestui an cu rezultate numai de bine şi foarte bine.
Să trăiţi! Am terminat.

Gen. maior Rus Iosif, comandantul Aviaţiei Militare: Tovarăşe comandant suprem, raportez că datorită grijii permanente a condu­cerii superioare de partid şi de stat, a dumneavoastră, aviaţia militară s-a dezvoltat continuu, a fost dotată cu noi tipuri de aeronave, s-au îmbunătăţit condiţiile de instruire şi pregătire, ceea ce a determinat o creştere a capacităţii de luptă şi este implicată în activităţile econo­mice ce se desfăşoară în ţara noastră, făcându-şi cu cinste datoria şi bucurându-se de aprecierea partidului pentru rezultatele obţinute.
Am înţeles scopul pentru care am fost convocaţi aici. Situaţia nu este pe măsura cerinţelor şi exigenţelor cerute de dumneavoastră la întâlnirea cu activul de comandă şi de partid din armată cu privire la sarcinile construcţiei socialiste şi la creşterea capacităţii de apărare a patriei.
Măsurile, la aviaţie, n-au fost suficient de convingătoare şi exigente. Accidente şi nereguli au continuat să apară anul trecut şi anul acesta. Pentru mine, întâlnirea cu dumneavoastră acum şi cu alte prilejuri le-am considerat adevărate rapoarte de activitate, pe care cu mândrie patriotică şi adânc respect noi toţi vă considerăm ctitorul aeronauticii moderne.

În aviaţia militară comandanţii în funcţie n-au acordat atenţia necesară pregătirii cadrelor şi aeronavelor. Comisiile tehnice de control n-au privit cu toată răspunderea modul în care se face asigurarea securităţii zborurilor şi a circulaţiei aeriene. Au fost cazuri de indiscipină şi în pregătirea tehnică. Tovarăşul ministru m-a făcut atent asupra observaţiilor şi indicaţiilor dumneavoastră, pe care întotdeauna le-am înţeles ca ordine ale dumneavoastră.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Cancelarie, dos. nr. 38/1989

×
Subiecte în articol: anul trupelor din dosarele securităţii