x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Jurnalul zilei 5 septembrie 1989

5 septembrie 1989

de Ilarion Tiu    |    05 Sep 2009   •   00:00

Ion Sârbu, secretar al CC al PCR, a pri­mit în audienţă o delegaţie de ac­ti­­vişti ai Partidului Comunist Chi­nez. Aceştia se aflau în ultima zi a vi­zi­­tei în ţara noastră. Cu ocazia ani­versării a 45 de ani de la "elibe­rarea" Bul­gariei, la cinematograful "Studio" din Bu­cu­reşti a avut loc "Gala filmului bulgar". Precipitaţiile care cădeau abundent în unele judeţe îngreunau strângerea recoltei.


SCHIMB DE EXPERIENŢĂ ROMÂNO-CHINEZ
S-a încheiat vizita în ţara noastră a delegaţiei de activişti ai Partidului Co­munist Chinez condusă de Ge Hongsheng, membru supleant al CC al PC Chinez, secretar al Comitetului pro­vincial Zhejiang al PC Chinez. De­le­gaţii, sosiţi la Bu­cu­reşti la 24 au­gust, au avut convorbiri la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Ac­ti­vităţii Economice şi la co­mitetele judeţene de Partid Constanţa, Tulcea şi Vrancea. La finalul vizitei, activiştii chinezi au fost primiţi de Ion Sârbu, se­cretar al CC al PCR. În cadrul dis­cu­ţiei au fost evocate "bunele raporturi de prietenie, solidaritate militantă şi colaborare dintre Partidul Comunist Ro­mân şi Partidul Comunist Chinez, dintre popoarele şi ţările noastre, care se dezvoltă continuu pe baza înţelegerilor convenite cu prilejul întâlnirilor la nivel înalt româno-chineze, în interesul edificării noii orânduiri în România şi China, al cauzei socialismului şi păcii".


ZIUA NAŢIONALĂ A COREEI DE NORD
La Ambasada Coreei de Nord la Bucureşti a avut loc o conferinţă de presă, cu ocazia aniversării a 41 de ani de la proclamarea statului asia­tic. Despre semnificaţia evenimentu­lui a vorbit Mun Biong, ambasadorul Re­publicii Populare Democrate Co­reene în România, care a evocat "lup­ta eroică a poporului corean pentru crearea statului celor ce muncesc şi a reliefat pe larg succesele obţinute, sub conducerea Partidului Muncii, la edificarea societăţii socialiste, în dezvoltarea industriei, agriculturii, a celorlalte ramuri ale economiei".


ZIUA BULGARIEI, EVOCATĂ LA BUCUREŞTI
Cu ocazia celei de-a 45-a ani­ver­sări a "victoriei socialiste în Bulga­ria", la cinematograful "Studio" din Bucureşti a avut loc "Gala filmului bulgar". La eveniment au luat parte reprezentanţi ai Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, Centralei "Româniafilm", oameni de artă şi cultură şi "un numeros public".


SIMPOZION TEHNIC LA CLUJ
La Casa Tineretului din Cluj începea a VIII-a ediţie a Simpozionului de teh­nologii şi echipamente de testare au­tonomă THETA, care urma să se încheie la 7 septembrie. Organizator al evenimentului era filiala locală a Institutului de Cercetare Ştiinţifică în Inginerie Tehnologică pentru Automatizări şi Comitetul judeţean Cluj al UTC, cu concursul secţiei de automatică a CNIT şi a Facultăţii de Electronică a Institutului Politehnic. În cadrul secţiunilor ETA hardware, ETA software, Teoria sistemelor în testarea automată, Evaluarea performanţelor sistemelor şi componentelor, specialiştii din institutele de cercetare şi învăţământul superior, precum şi cei din întreprinderi, urmau să dezbată probleme legate de ridicarea calităţii produselor şi creşterea productivităţii muncii prin testarea automată.


RECOLTA SE STRÂNGEA ÎNTRE DOUĂ PLOI
Ploile căzute în ultima vreme în judeţul Cluj îngreunau campania agricolă. Aşadar, lucrătorii de la Consiliul Unic Agro-Industrial Bonţida trebuiau să profite de "ferestrele" dintre precipitaţii. "Numeroase atelaje" ale cooperatorilor din localitate au transportat în­gră­şăminte organice în câmp pentru a fi împrăştiate pe culturile de grâu de toamnă. Numai în ultimele zile se transportaseră aici 400 de tone de gunoi de grajd, ridicând cantitatea de în­gră­şă­min­te organice, la nivelul întregului Consi­liu Unic Agro-Indutrial, la 19.000 de tone. Însă nu doar de gunoi se ocupau ţăranii bonţidei. Printre acţiunile "de zi" se număra recoltatul, în conformitate cu graficele stabilite, a tomatelor şi ardeilor în fermele legumicole ale CAP Bonţida (satele Răscruci şi Bonţida). În ajutorul cooperatorilor din comună au venit şi tractoriştii din Giula, pentru efectuarea arăturilor de toamnă realizându-se "mai bine" de 200 de hectare.


DRUMURI IMPRACTICABILE SPRE TERENURILE AGRICOLE
Campania agricolă nu era "sabotată" numai de condiţiile meteorologice defavorabile din ultima perioadă, ci şi de ca­litatea îndoielnică a căilor de acces spre tarlale. Florin Dumitrache, inginer-şef în cadrul Direcţiei Agricole Iaşi a pornit într-o inspecţie în judeţ, pentru a observa ce nu merge bine şi cum se pot ameliora dificultăţile. Astfel, el a observat că unele drumuri judeţene şi comunale erau serios degradate, iar transportul recoltelor se desfăşura în condiţii neco­respunzătoare. Această situaţie se constata în zona Movileni-Gropniţa-Focuri, spre Plugari, Cristeşti-Golăeşti, Osoi-Mo­reni-Prisăcari, considerate trasee cu pro­bleme deosebite.


"CUPA PRIETENIA" LA PHENIAN
S-a întors în ţară delegaţia sportivă par­ticipantă la "Cupa Prietenia", des­făşurată la Phenian, în Coreea de Nord. Competiţia era rezervată juniorilor născuţi între anii 1971-1972. Atleţii români au cucerit 11 medalii, dintre care 4 de aur.
Dreptul la muncă
"Centrul de Creaţie şi Cultură Socia­listă «Cântarea României»" din Craiova a organizat în cursul săptămânii, în întreprinderi şi instituţii, ciclul de expuneri cu tema "Dreptul la muncă, element primordial al legalităţii socia­liste". Expunerile au fost urmate de recitalul de versuri cu genericul "Mesaj de pace din Carpaţi".


DEZVOLTAREA ECONOMIEI LOCALE
La "Centrul de Creaţie şi Cultură Socia­listă «Cântarea României»" al comunei Erbiceni (jud. Iaşi) a avut loc dezbaterea cu tema "Dezvoltarea economiei locale în lumina documentelor celui de-al XIV-lea Congres al partidului". Ex­pu­nerea, care a constituit punctul de plecare al dezbaterii, a fost prezentată de profesorul Ion Alistar. La eveniment au participat "numeroşi săteni, cadre didactice, specialişti".

×