x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Instituţiile statului îi învăţau pe oameni să mănânce corect

Instituţiile statului îi învăţau pe oameni să mănânce corect

29 Sep 2009   •   00:00O atenţie deosebită se va acorda cunoaşterii şi însuşirii de toate ca­tegoriile populaţiei a prevederilor prezentului program, formării la fiecare cetăţean a deprinderilor de alimentaţie ştiinţifică, factor im­portant al asigurării sănătăţii po­po­rului.


În acest scop:
1. Organizaţiile componente ale Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste vor desfăşura o susţinu­tă activitate educativă pentru ex­pli­carea în rândul maselor a prin­ci­pii­lor şi regulilor alimentaţiei ştiin­ţifice, pentru mobilizarea aces­tora la înfăptuirea autocondu­cerii şi autoa­provizionării terito­riale, pentru creş­terea răspunderii fiecărui cetăţean în realizarea alimentaţiei sale şi a fami­liei, pentru gospo­dă­ri­rea cu chib­zuinţă a produselor şi pentru lichidarea risipei de orice fel.

Uniunea Generală a Sindicatelor din România, consiliile teritoriale şi comitetele sindicatelor din întreprinderi, presa sindicală, propaganda vizuală şi staţiile de ra­dioam­­plificare, formaţiile artistice de amatori vor fi orientate să sus­ţină şi să popularizeze cerinţele alimentaţiei ştiinţifice, să combată tendinţele de supraalimentaţie şi consum necorespunzător.

Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Uniu­nii Asociaţiilor Studenţilor Comunişti din România şi Consi­liul Naţional al Organizaţiei Pionie­rilor, organele şi organizaţiile de copii şi tineret vor desfăşura o permanentă activitate de explicare a principiilor alimentaţiei ştiinţifice şi de formare în rândurile tinerilor, a unui comportament corect în consumul alimentar. Aceste pro­bleme vor fi dezbătute şi în cadrul activităţilor organizate de consiliile tinerelor fete, în scopul însuşirii unor te­mei­nice cunoştiinţe pri­vind struc­tura şi conţinutul alimentaţiei ştiin­ţi­fice, igiena alimentară şi modul de preparare a alimentelor.

Consiliul Naţional al Femeilor, comitetele şi comisiile femeilor vor organiza în cadrul cluburilor "Fe­mina", lectoratelor pentru fe­mei, cercurilor de educaţie socia­listă, cluburilor culturale acţiuni politico-educative pe teme privind ali­mentaţia ştiinţifică, rolul fe­meilor în promovarea acesteia în rândul tuturor categoriilor populaţiei şi în primul rând în propria familie.

Pentru cuprinderea maselor largi de femei în activităţile educative privind alimentaţia ştiinţifică, comitetele femeilor, împreună cu sindicatele, organizaţiile de tineret şi organizaţiile democraţiei şi uni­tăţii soicaliste vor organiza în fie­care întreprindere şi instituţie, precum şi pe cartiere, străzi, blocuri de locuinţe şi grupe de case cercuri permanente "Femeia şi căminul".

Comitetele judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale ale femeilor vor organiza schimburi de experienţă, demonstraţii practice, expoziţii culinare, vizite la cele mai bune gospodării, întâlniri între femei şi specialişti din domeniul sănătăţii şi agriculturii. De asemenea, se vor edita materiale de propagandă, iar în publicaţiile destinate femeilor vor fi consa­crate rubrici permanente pe pro­bleme privind alimentaţia ştiin­ţifică.
Societatea de Cruce Roşie va participa, alături de celelalte organizaţii de masă şi obşteşti, la răs­pândirea cunoştinţelor privind alimentaţia ştiinţifică prin organizarea de cursuri de iniţiere şi concursuri de masă, precum şi edi­tarea de materiale de popularizare.


2. Ministerul Educaţiei şi Învă­ţământului, organizaţiile de copii, tineret şi femei vor lua măsuri pentru educarea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor în spiritul principiilor alimentaţiei ştiinţifice, pentru însuşirea de către aceştia a unor temeinice cunoştinţe privind va­loarea nutritivă a diferitelor alimente, regulile de igienă alimentară, avantajele consumului cum­pă­tat pentru men­ţinerea sănătăţii şi dezvoltarea armonioasă a orga­nis­mului. La toate ciclurile de în­văţământ se vor revedea progra­mele şi manualele care au tangenţă cu aceste probleme. În timpul afectat practicii în producţie, cât şi în cadrul cercurilor şi al altor acţiuni organizate în afara programului de învăţă­mânt se vor ex­tinde activităţile de educare a tineretului în spiritul alimentaţiei pe principii ştiinţifice.

În cadrul lectoratelor cu părinţii şi al comitetelor de părinţi de pe lângă grădiniţe şi şcoli se vor organiza, cu participarea specialiştilor, dez­bateri pe probleme privind con­sumul alimentar, munca şi odih­na copilului, aplicarea cerin­ţelor unei alimentaţii echilibrate în funcţie de vârsta şi cerinţele spe­cifice ale copiilor şi tinerilor.
3. Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste va asigura editarea unor lucrări de popularizare şi lite­rar-artistice, realizarea de diapo­zitive, filme documentare şi ştiin­ţifice privind rolul alimentaţiei echilibrate în menţinerea şi promovarea sănătăţii.

Aşezămintele culturale, casele de cultură, căminele culturale şi clu­­burile, universităţile cul­tu­ral-ştiinţifice vor organiza ex­puneri, dezbateri, simpozioane, cursuri de iniţiere şi alte manifestări menite să popularizeze ce­rin­ţele ştiinţifice de consum alimentar, să contribuie la înţele­ge­rea de către toţi locuitorii de la oraşe şi sate a importanţei şi res­pectării lor şi la combatarea efec­telor negative ale unui consum necorespunzător. În acelaşi scop, se va intensifica acti­vitatea brigăzilor ştiinţifice prin organizarea de întâlniri cu cetă­ţenii de la oraşe şi sate, iar bi­bliotecile publice vor stimula lectura cărţilor de educaţie alimentară şi vor organiza expoziţii, re­cen­zii şi prezentări de cărţi cu acest pro­fil tematic.


4. Presa, radioul şi televiziunea îşi vor alcătui planuri proprii de acţiuni de lungă durată în spriji­nul educaţiei pentru o alimentaţie ştiinţifică, popularizând o alimentaţie ştiinţifică, popularizând prin articole şi emisiuni prevederile prezentului program. Se vor rea­liza rubrici speciale, articole, dezbateri, mese rotunde, convorbiri cu medici şi alţi specialişti privind alimentaţia corectă, bazată pe criterii ştiinţifice.

Publicaţiile şi emisiunile care se adresează femeilor, tinerilor, ca­drelor didactice vor cuprinde teme menite să ajute familia şi şcoala în promovarea unei comportări chib­zuite şi a autoconducerii în alimentaţie. Vor fi poplarizate reţetele culi­nare care au în vedere diversificarea alimentaţiei şi realizarea unui echilibru între diferitele ca­tegorii de alimente, atât în consumul familial, cât şi în cantine şi unităţi de alimentaţie publică.

Întreaga activitate de educare a populaţiei pentru o alimentaţie ştiin­ţifică se va desfăşura sub în­dru­marea şi cu sprijinul de specia­litate al Ministerului Sănătăţii.

Programul de alimentaţie ştiin­ţifică a populaţiei implică o preocupare sporită din partea Comitetului de Stat al Planificării, Ministerului Aprovizionării Tehnico-Ma­teriale şi Controlului Gospo­dăririi Fondurilor Fixe, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Comer­ţului Interior, Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producţie, Achiziţii şi Desfacere a Mărfurilor şi a consiliilor populare judeţene pentru crearea con­di­ţiilor necesare producerii prelucrării şi vânzării către populaţie a produselor agroalimentare co­respunzător cerinţelor ştiinţific de­ter­minate.

Răspunderi importante revin, de asemenea, Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, Ministe­rului Industriei de Ma­şini-Unelte, Electrotehincă şi Electro­nică, Ministerului Industriei Chi­mice, Ministerului Eco­no­miei Fo­restiere şi Materialelor de Construcţii, Ministerului Industriei Uşoare, care, în cadrul profilului lor de activitate, trebuie să pună la dispoziţie echi­pa­mentele tehnice şi materialele cerute de produ­cerea şi prelucrarea superioară a resur­selor agro­ali­­men­tare, de prac­ticarea unui co­merţ modern şi civilizat.

Organele şi organizaţiile de partid, organele centrale şi locale ale puterii de stat vor acţiona cu fermitate pentru înfăptuirea integrală a prevederilor programului de alimentaţie ştiinţifică, pentru ri­dica­rea necontenită a nivelului de trai, a calităţii vieţii întregului nostru popor.
Scînteia, nr. 12407/1986

×
Subiecte în articol: special