x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Raport cuprinzând măsurile organizatorice pentru încadrarea în termenele aprobate privind terminarea edificiului Casa Republicii

Raport cuprinzând măsurile organizatorice pentru încadrarea în termenele aprobate privind terminarea edificiului Casa Republicii

09 Mai 2009   •   00:00
Raport cuprinzând măsurile organizatorice pentru încadrarea în termenele aprobate privind terminarea edificiului Casa Republicii
I. Lucrări de construcţii şi in­stalaţii
Lucrările ce au mai rămas de executat în perioada următoare se grupează pe următoarele categorii mai importante: faţade curţi interioare executate din piatră artificială; fini­sare cu mozaic sau marmură a teraselor de la cotele +41,50; +31,50 şi +25,50; trotuare de circulaţie pieto­nală în jurul edificiului; finisarea caselor de scări şi montarea parapetelor la scările cu trepte din mozaic; tencuirea pereţilor în vederea asi­gurării fronturilor de montaj pentru decoraţiunile din lemn; zu­gră­veli şi vopsitorii la pereţi şi plafoane în special în spaţiile re­prezentative.

În vederea executării acestor lucrări la termenele aprobate şi asi­gurarea concomitentă a desfăşurării în bune condiţiuni a lucrărilor de celelalte subantreprize de specialitate (marmură, lemn, montaj instalaţii, dotări etc.), în urma analizei efectuate cu toţi factorii de răspundere, a rezultat necesitatea luării următoarelor măsuri tehnico-organizatorice:

a) în vederea cuprinderii cu efectivele existente a fiecărei categorii de lucrări enumerate mai sus, acestea
s-au redistribuit pe formaţii de muncitori şi spaţii, stabilindu-se în acest sens sarcini concrete pe zile şi ope­raţiuni. De această activitate răspund tovarăşii: Cârstea Florea, g-ral lt Bogdan Constantin şi ing. Iliescu Iordan.

b) prelungirea programului de lucru în funcţie de necesităţi şi condiţiile existente la fiecare loc de muncă, în acest fel se prevede să se lucreze în program prelungit de 12 ore cu efectiv de circa 1.800 oameni la tencuieli, pardoseli din mozaic şi parchet, montaj tâmplărie, zu­grăveli-vopsitorii etc.;

c) Pentru urmărirea şi suprave­gherea modului cum se desfăşoară lucrările pe şantier, acestea au fost repartizate cu răspunderi directe ca­drelor de conducere din cadrul Oficiu­lui Economic Central "Carpaţi". Mi­nis­terul Apărării Naţionale, Ministerul Industrializării Lemnului şi Mate­rialelor de Construcţii, Ministerul Construcţiilor Industriale, Ministerul Transportului şi Telecomunicaţiilor şi Trustul Antrepriză Generală "Carpaţi" conform celor prezentate în anexă;

d) pentru completarea efectivelor de zidari, mozaicari, tâmplari, parchetari şi zugravi-vopsitori, meserii la care în această perioadă se înre­gistrează un deficit, s-a luat măsura atragerii de efective din unităţile de construcţii existente ale Ministerului Apărării Naţionale şi Trustului Antrepriză Generală "Carpaţi". Această ac­ti­vitate va fi coordonată de tovarăşii g-ral lt Bogdan Constantin şi ing. Iliescu Iordan;

e) în vederea rezolvării operative a problemelor privind unele detalii de proiectare, s-a reorganizat permanenţa zilnică pe şantier a pro­iec­tan­ţilor din toate specialităţile, activitate de care răspund tovarăşii: ing. Costescu Romulus, arh. Petrescu Anca, arh. Vlădescu Nicolae şi arh. Belea Romeo;

f) stabilirea cu subantreprizele de specialitate pentru montajul marmurei, pietrei şi lemnului, a con­di­ţii­lor de predare a fronturilor de montaj şi de desfăşurare a lucrărilor acestora în aşa fel încât să se poată desfăşura concomitent mai multe genuri de lucrări cu asigurarea tuturor con­di­ţii­lor de calitate. De această activitate răspund inginerii-şefi de antreprize;

g) pentru scurtarea duratei de execuţie la o serie de lucrări de construcţii (tencuieli, decoraţii ipsos, zugrăveli şi vopsitorii, pardoseli marmură sau parchet) se va asigura în­căl­zirea suplimentară cu aeroterme a spaţiilor respective şi se vor utiliza reactivi sau aditivi pentru întărirea şi uscarea rapidă. În locurile unde este posibil se va organiza prepararea mecanică la faţa locului a mortarelor sau prefabricarea unor elemente de­corative de pereţi sau pardoseală;

h) pentru asigurarea ritmică a materialelor şi subansamblurilor ne­cesare se va organiza împreună cu Sec­ţia Gospodărie şi Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activităţii Economice şi Sociale un control la toate fabricile şi întreprinderile care concurează la realizarea acestui edificiu;

i) în vederea reducerii deplasărilor personalului muncitor care în pre­zent se efectuează pe distanţe de circa 1,7 km se propune utilizarea temporară a spaţiilor nou-create în zona stadion pentru vestiare, magazii de scule şi dispozitive şi magazii de mână, urmând ca această incintă să fie izolată prin blocarea legăturii cu edificiul.
II. Lucrări de pietrărie şi montaj decoraţii din lemn la interior
A. Lucrări la faţadele exterioare

La această categorie au mai rămas de executat în perioada următoare trei lucrări mai importante:
- finalizarea faţadei parc executate din piatră naturală, cuprinsă între cotele -2,40 şi +31,50;
- finisarea şi completarea faţadelor 13 Septembrie, Victoria Socialismului şi Izvor;
- montarea pieselor de racord ale faţadelor cu trotuarul perimetral şi a scărilor principale şi secundare de intrare în edificiu.

Pentru terminarea la termenele aprobate a acestei categorii de lucrări s-au luat următoarele măsuri organizatorice:
a) aducerea în zonele de montaj a tuturor pieselor preluate de la uni­tă­ţile furnizoare şi din depozitele intermediare, până la 16 octombrie 1989;

b) desfăşurarea pe două schimburi a lucrărilor de montaj, pe faţada parc şi a montajului pieselor de racord ale faţadelor cu trotuarul;

c) desfăşurarea tuturor lucrărilor de montaj şi finisaj sub directa condu­cere a inginerilor-şefi de antreprize şi a cadrelor din conducerea Trustului Antrepriză Generală Construcţii Montaj şi Reparaţii Braşov.


B. Lucrări de montaj marmură sau piatră la interioare
Pentru terminarea lucrărilor de de­co­raţii cu marmură sau piatră la in­te­­rioare s-au adoptat următoarele măsuri:
a) desfăşurarea proceselor de prelucrare mecanică de debitare, formatizare-semifabricate, degroşare prin copiere şi de prelucrare mecanică finală cu absolut toate maşinile din dotare în regim de lucru continuu, precum şi generalizarea regimului prelungit de 12 ore pentru toţi lu­cră­torii din atelierele de prelucrare;

b) urmărirea zilnică prin dispeceri din partea Centralei materialelor de construcţii a stadiului execuţiei şi li­vră­rii pieselor pe fiecare unitate pre­lu­crătoare şi adoptarea măsurilor operative ce se impun;

c) deplasarea la unităţile pre­lu­cră­toare a proiectanţilor de stereotomie din cadrul Ministerului In­dus­tria­li­ză­rii Lemnului şi materialelor de construcţii, pentru acordarea asistenţei tehnice;

d) expedierea la Casa Republicii a pie­selor pe ansambluri sau suban­sam­bluri în ordinea de montaj;

e) completarea forţelor de montaj şi finisaj cu încă 300 de oameni prin selectarea din cei care încheie lu­cră­rile de montaj la faţade, precum şi din alte unităţi ale ministerului şi consiliilor populare judeţene şi introducerea regimului de lucru în două schimburi în zonele unde sunt asigurate toate condiţiile.

De organizarea şi desfăşurarea proceselor de prelucrare a pieselor din marmură şi de montaj a acestora răspund directorul general adjunct al Centralei materialelor de construcţii şi al Grupului de marmură, directorul general al Centralei materialelor de construcţii şi Cristea Marin - adjunct al ministrului.


C. Lucrări de montaj decoraţii din lemn la interioare
Pentru finalizarea execuţiei şi montajului confecţiilor fixe din lemn s-au luat următoarele măsuri:
a) desfăşurarea procesului de prelucrare mecanică şi de finisaj în întreprinderile de prelucrare a lemnului în regim continuu;

b) deplasarea proiectanţilor confecţiilor din lemn la unităţile prelucrătoare pentru asigurarea asistenţei tehnice;

c) execuţia confecţiilor din lemn pe ansambluri şi subansambluri în or­di­nea de montaj;

d) urmărirea zilnică prin dispeceri din partea Centralei de prelucrare a lemnului a stadiului execuţiei şi li­vrării confecţiilor pe fiecare unitate prelucrătoare şi adoptarea măsurilor operative ce se impun;

e) aducerea în spaţiile de montaj din Casa Republicii a tuturor con­fec­ţii­lor terminate şi execuţia lucrărilor de montaj de toate echipele din uni­tăţile prelucrătoare sub directa conducere a inginerilor-şefi sau şe­fi­lor secţiilor care au executat con­fec­ţii­le; precum şi de câte un dispecer al Centralei de prelucrare a lemnului.
De desfăşurarea lucrărilor de exe­cu­ţie şi montaj al confecţiilor din lemn răspund directorul general al Centralei de prelucrare a lemnului şi Cristea Marin, adjunct al ministrului.
III. Lucrări exterioare
Au mai rămas de executat ur­mă­toa­rele categorii de lucrări:
- finisarea şi finalizarea îm­prejmui-rii în zonele Izvor-Coşbuc, 13 Septembrie şi Mihai Vodă nou;
- pavarea drumurilor de acces la Comitetul Central, Consiliul de Stat şi la platformele Marii Adunări Na­ţio­na­le de la cotele -15,00  şi -9,00;
- finalizarea zidurilor de sprijin şi a cabinelor de poartă de pe platforma Marii Adunări Naţionale;
- finalizarea reţelelor exterioare de apă, canalizare şi iluminat exterior;
- aducerea şi nivelarea pământului vegetal pe platformele Marii Adunări Naţionale şi a Consiliului de Stat.

Pentru executarea acestor lucrări au fost luate următoarele măsuri organizatorice:
a) repartizarea spre execuţie a împrejmuirii la patru antreprize, care acţionează pe fronturi distincte, cu formaţii dimensionate numeric şi pe meserii. Răspund de această activitate: ing. Rădulescu Mircea, ing. Călin Ion, ing. Gheţu Gheorghe, ing. Colo­nici Alexandru;

b) organizarea lucrărilor în două schimburi şi asigurarea  iluminatului artificial. Răspunde ing. Istrătescu Gheorghe;

c) organizarea a trei poligoane de turnare a prefabricatelor din beton pentru garduri. Răspunde ing. David Constantin;

d) dublarea capacităţii de tăiere pe şantier a pavelelor din andezit pentru pavajul în zonele de drum în curbă. Răspunde ing. David Constantin;

e) urmărirea zilnică a transportului pavelelor şi bordurilor de la furnizori la şantier. Răspunde ing. Rădulescu Radu;

f) suplimentarea formaţiilor de pavatori şi atacarea lucrărilor pe mai multe fronturi consecutiv. Răspund: ing. Lupăşteanu Mihai, ing. Călin Ion şi ing. Rădulescu Mircea;

g) organizarea transportului de pământ vegetal în două schimburi. Răspunde ing. Gheţu Gheorghe.
IV. Măsuri cu caracter general
a) în vederea rezolvării operative a problemelor care apar pe parcursul execuţiei s-au organizat analize zilnice pe următoarele grupe de acti­vităţi, şi anume:
- lucrări de construcţii, instalaţii, montaj marmură şi lemn la interior. Răspund tovarăşii ing. Cristea Marin din partea MILMC şi ing. Ciurel Ştefan din partea OECC;
- lucrări la faţadele exterioare şi interioare, terase, trotuare pietonale. Răs­pund tovarăşii ing. Cristea Marin din partea MILMC şi ing. Ciurel Ştefan din partea OECC;
- lucrări de amenajări exterioare, drumuri, alei, sistematizare verticală, împrejmuiri, reţele de iluminat, apă şi canalizare. Răspund tovarăşii g-ral lt Bogdan Constantin şi ing. Constantinescu Nicolae din partea MTTc;

b) tovarăşul Ion Coman, secretar al CC al PCR, care răspunde de executarea acestui edificiu, va asigura în continuare legătura permanentă cu primii secretari din judeţele în care sunt unităţi ce asigură furnizarea materialelor şi subansamblurilor, iar tovarăşul Ludovic Fazekaş, vi­ce­prim-ministru al Guvernului, care răs­pun­de de Comitetul pentru Pro­blemele Consiliilor Populare şi Mi­nisterul Industrializării Lemnului şi Materialelor de Construcţii, va coordona în continuare activitatea de prelucrare şi montaj a subansamblurilor din marmură, piatră şi lemn ce se execută în unităţile din subordinea acestor ministere;

c) tovarăşul Mihai Gere, şeful Secţiei Gospodărie a CC al PCR, va coordona în continuare activitatea de apro­vi­zionare a cantinelor şi bufetelor din incintă şi cea de cazare a muncitorilor.

Formular cuprinzând cadrele de conducere care răspund nominal, în afara sarcinilor de serviciu, de fi­na­lizarea unor lucrări la Casa Republicii
Ing. Bumbăcea Vasile - cordonarea avizării soluţiilor de proiectare pentru lucrări interioare şi exterioare;
Ing. Cârstea Florea - Sala Plenarelor; Sala Coloanelor; Salon D1 parter;
G-ral lit. Bogdan Constantin - Lucrări exterioare
Ing. Iliescu Iordan - Sala Unirii
Ing. Badea Petre - Sala România; Saloane şi cabinete cota +70.50; Ca­binet 1 , cabinet 2 şi saloane adiacente din Corpul Comitetului Central;
Arh. Burcea Ştefan - Saloane parter şi etaj din Corpul Consiliului de Stat;
Ing. Sava Dan - Saloanele de la parter şi etaj din Corpul E2;
Col. Bartoş Mihail - Corpul B3; galerie cota +9.00 corp A2' galerie cota +19.50 corp A1; Oficiu corp E4 cota -9.00; Terasă corp E3.
Ing. Dimitriu Alexandru - Corp E4 cotele - 9.00; +0,00 şi +9,.00; De­po­zite zona Stadion; Corp B4.
Ing. Constantinescu Nicolae - Împrejmuiri; ziduri de sprijin; drum şi alee; reţele exterioare.
Ing. Gheorghe Constantinescu - coordonarea execuţiei şi montajului confecţiilor din lemn;
Ing. Marin Cristea - coordonarea execuţiei şi montajul confecţiilor din piatră şi marmură.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Gospodăria de Partid, dos. nr. 5/1989

×