x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Scrisoare CPEx către Elena Ceauşescu

Scrisoare CPEx către Elena Ceauşescu

07 Ian 2009   •   00:00

Mult stimată tovarăşă Elena Ceauşescu,La aniversarea zilei dumneavoastră de naştere – zi de aleasă sărbătoare petnru naţiunea noastră – şi a îndelungatei activităţi revoluţionare, vă adresăm, din adâncul inimilor, într-o vibrantă unitate de gând şi simţire cu întregul popor, cele mai calde feli­citări, urări de sănătate şi fericire, de ani mulţi şi rodnici de viaţă, plini de satisfacţii şi împliniri, împreună cu tovarăşul Nicolae Ceauşescu, marele Erou între eroii patriei străbune, înflăcărat patriot şi revoluţionar, genial făuritor de  istorie şi strălucit ctitor de ţară nouă, conducător vizionar al mersului neabătut al României pe calea socialismului – spre comunism.

Cu prilejul acestui înălţător moment sărbătoresc, dorim să vă aducem – asemenea tuturor fiilor patriei – cel mai fierbinte omagiu şi să vă exprimăm cele mai profunde sentimente de stimă, preţuire şi recunoştinţă, de înaltă cinstire pentru îndelungata şi eroica dumneavoastră activitate în rândurile gloriosului nostru partid comunist, în lupta plină de abnegaţie, desfăşurată cu fermitate şi spirit revoluţionar în marile bătălii de clasă, antifasciste şi antirăzboinice, pentru cauza celor mulţi, pentru binele şi fericirea ţării, pentru victoria revoluţiei şi construcţiei socia­liste în patria noastră şi înălţarea României pe culmi tot mai luminoase de progres şi civilizaţie.

Intrând încă din anii tinereţii în rândul eroicului nostru partid comunist, dumneavoastră, mult stimată tovarăşă Elena Ceauşescu, v-aţi format şi călit la şcoala aspră a luptei revoluţionare desfăşurate de forţele cele mai înaintate ale socie­tăţii, de masele largi populare împotriva nedreptei orânduiri burghezo-moşiereşti, a exploatării, fascismului şi războiului, pentru eliberarea socială şi naţională, pentru împlinirea aspiraţiilor de progres şi bunăstare ale poporului şi edificarea unei orânduiri mai drepte şi mai bune pe pământul românesc. Îndeplinind numeroase şi importante sarcini încredinţate de partid, aţi desfăşurat o activitate dârză şi neînfricată pentru atragerea şi moblizarea tineretului, a femeilor, a muncitorilor în lupta pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor democra­tice, cetăţeneşti, pentru înlăturarea asupririi sociale şi înfăptuirea deplinei egalităţi în drepturi între toţi cetăţenii ţării, pentru asi­gurarea integrităţii şi independenţei patriei. V-aţi afirmat, încă de atunci, înaltele calităţi de militant revoluţionar şi patriot înflăcărat, trăsăturile comunistului de înaltă ţinută morală care slujeşte cu exemplară dăruire cauza nobilă a clasei muncitoare, a poporului, a partidului comunist, idealurile de bunăstare şi progres ale întregii naţiuni. Numeroase sunt paginile memorabile din istoria patriei şi a partidului care vorbesc despre strălucita activitate revoluţionară pe care aţi desfăşurat-o, cu neasemuit curaj, pentru a înfăptui, fără şovăire, misiunile de mare răspundere încredinţate de partid în momente decisive ale luptei sale. O asemenea pagină, de luminoasă cutezanţă revoluţionară, dârzenie şi eroism, înscrisă în istoria naţională, o constituie marea demonstraţie muncito­rească, antifascistă şi antirăzboinică de la 1 Mai 1939, în organizarea şi desfăşurarea căreia – împreună cu mult sitmatul şi iubitul conducător al partidului şi statului nostru, tovarăşul Nicolae Ceauşescu – aţi avut un rol hotărâtor.

Întregul partid şi popor dau, de asemenea, cea mai înaltă apreciere prezenţei dumneavoastră active, nemijlocite în viaţa politică a ţării în noua eră deschisă, antifascistă şi antiimperia­listă din August 1944. Manifestând aceeaşi putere de muncă şi abnegaţie, aceleaşi înalte calităţi de comunist, de militant patriot, dumneavoastră, mult stimată tovarăşă Elena Ceauşescu, aţi desfăşurat în rândurile partidului, ale organizaţiilor revolu­ţionare de tineret şi femei o susţinută activitate politico-ideolo­gică şi organizatorică, partipând cu toată energia la lupta pentru democratizarea ţării, pentru cucerirea şi consolidarea puterii politice a clasei muncitoare, pentru înfăptuirea obiectivelor re­voluţiei şi construcţiei socialiste.

Călăuzindu-vă după teza de inestimabilă valoare teoretică şi practică, fundamentată de secretarul general a partidului, potri­vit căreia socialismul şi comunismul nu se pot construi decât pe baza celor mai noi cuceriri ale creaţiei umane, dumneavoastră, mult stimată tovarăşă Elena Ceauşescu, aţi acţionat şi acţionaţi cu înaltă răspundere pentru ca ştiinţa şi cultura românească să cunoască o dezvoltare multilaterală, pe baze moderne.

Eminent om de ştiinţă, savant de largă recunoaştere internaţională, animat de un puternic spirit revoluţionar în gândire şi acţiune, înzestrat cu o remarcabilă forţă de înţelegere şi anticipare a cerinţelor viitorului, dumneavoastră manifestaţi în acelaşi timp o neobosită preocupare pentru desăvârşirea propriei opere ştiinţifice, impresionantă prin dimensiunile sale, care îmbogăţeşte şi perfecţionează cunoaşterea într-unul din domeniile de mare importanţă pentru economia naţională – chimia – sporind prestigiul şi autoritatea internaţională a ştiinţei româneşti.

În înaltele răspunderi ce vi s-au încredinţat, aţi adus şi aduceţi, stimată tovarăşă Elena Ceauşescu, o contribuţie de cea mai mare importanţă la dezvoltarea, perfecţionarea şi modernizarea învăţământului românesc de toate gradele, astfel încât şcoala să fie în măsură să asigure procesului complex al dezvoltării economice sociale a ţării cadre cu o temeinică pregătire profesio­nală, de specialitate şi un larg orizont cultural, cu o concepţie înaintată, materialist-dialectică despre lume şi viaţă, adevăraţi oameni noi ai epocii noastre de cutezătoare aspiraţii şi rodnice împliniri socialiste şi comuniste.

Este, de asemenea, larg apreciată contribuţia deosebită pe care o duceţi la dezvoltarea artei şi culturii naţionale, la îndrumarea şi desfăşurarea cu succes a marii competiţii de masă – Festivalul naţional al muncii şi creaţiei "Cântarea României" –, la conti­nua îmbogăţire a vieţii spirituale a poporului, la formarea şi educarea omului nou, înaintat al societăţii noastre socialiste.

Prin contribuţia dumneavoastră nemijlocită, de cea mai mare însemnătate, la transpunerea neabătută în viaţă a politicii partidului în domeniul vieţii spirituale, patria noastră dispune astăzi de o ştiinţă, de un învăţământ şi o cultură înaintate, puse în sluj­ba progresului multilateral al ţării, călăuzite, mai mult decât oricând, de marile şi perenele valori ale umanismului socialist, de indealurile şi aspiraţiile cele mai înalte ale poporului român.

Întreaga dumneavoastră activitate, îmbinând în mod armonios vocaţia muncii de creaţie ştiinţifică a savantului-cetăţean cu patosul luptei revoluţionare a eminentului militant comunist, constituie pentru noi toţi un luminos  exemplu de slujire cu nemărginit devotament a cauzei partidului, a înfloririi şi propăşirii naţiunii noastre socialiste, ne însufleţeşte tot mai pu­ternic în activitatea pe care o desfăşurăm pentru înfpătuirea neabătută a hotărârilor Congresului al XIII-lea şi Conferinţei Naţionale ale partidului, a mobilizatoarelor îndemnuri adresate de marele nostru conducător, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, în magistrala Expunere prezentată la şedinţa comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice şi organizaţiilor de masă şi obşteşti.

În această zi de scumpă sărbătoare pentru ţară şi popor, animaţi de cele mai înălţătoare gânduri, dorim să vă exprimăm, mult stimată tovarăşă Elena Ceauşescu, sentimentele noastre de aleasă stimă şi preţuire şi să vă adresăm, din adâncul inimilor, urarea fierbinte de viaţă îndelungată şi fericită, plină de mari realizări şi satisfacţii, multă sănătate şi putere de muncă pentru a contribui pe mai departe, împreună cu încercatul revoluţionar şi genialul conducător al partidului şi statului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, la înaintarea patriei noastre, independente, libere şi demne, pe calea făuririi societăţii socialiste multilateral dezvoltate, a înfăptuirii visului de aur al întregii naţiuni – comunismul.

Cu cele mai profunde sentimente de gratitudine şi afecţiune tovărăşească, vă adresăm, cu toată căldura inimilor noastre, dumneavoastră şi iubitului nostru conducător, tradiţionala urare:
"LA MULŢI ANI!"

×
Subiecte în articol: special partidului ceausescu elena