x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Texte de lozinci în 1989

Texte de lozinci în 1989

30 Apr 2009   •   00:00
Texte de lozinci în 1989

Că textele pancartelor şi lozincilor erau aprobate cu multe luni înainte nu mai miră pe nimeni.Iată, de exemplu, lista celor aprobate pentru adu­na­rea festivă de 1 Mai în 1989:

1. Trăiască Partidul Comunist Ro­mân, în frunte cu secretarul său general, tovarăşul Nicolae Cea­u­şescu!

2. Trăiască unitatea de nezdruncinat a întregului nostru popor în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu!

3. Trăiască unitatea de nezdruncinat a întregului nostru popor sub conducerea Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu!

4. Trăiască Partidul Comunist Ro­mân - forţa politică conducătoare a societăţii noastre socialiste!

5. Trăiască Partidul Comunist Român - conducătorul încercat al po­po­rului nostru pe calea socialismului şi comunismului!

6. Trăiască Partidul Comunist Ro­mân - continuatorul tradiţiilor re­voluţionare ale clasei muncitoare, ale poporului român!

7. Partidul - Ceauşescu - România!

8. Ceauşescu - PCR!

9. Stima noastră şi mândria, Cea­u­şes­cu - România!

10. Ceauşescu - eroism, România - comunism!

11. Ceauşescu şi poporul!

12. Ceauşescu şi poporul, patria şi tricolorul!

13. Ceauşescu - România - Pace!

14. Ceauşescu - Pace!

5. Ceauşescu - România - viitorul!

16. Epoca Nicolae Ceauşescu - epoca de aur a României socialiste!

17. Epoca Nicolae Ceauşescu - epocă de glorioasă istorie, de măreţe înfăptuiri socialiste şi luminoase perspective!

18. În deplină unitate, sub condu­cerea Partidului Comunist Român, să acţionăm pentru realizarea ne­a­bă­tută a Programului partidului de fă­u­rire a societăţii socialiste multilate­ral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism!

19. Trăiască patria noastră liberă şi independentă - Republica Socialistă România!
20. Trăiască şi înflorească scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România, liberă, independentă şi demnă în rândul naţiunilor lumii!

21. Trăiască harnicul şi talentatul popor român - constructor eroic al societăţii socialiste multilateral dezvoltate!

22. Să acţionăm ferm pentru înfăptuirea hotărârilor Congresului al XIII-lea şi Conferinţei Naţionale ale Partidului Comunist Român!

23. Prin munca noastră hotărâtă pentru realizarea planului şi a angajamentelor pe anul 1989, să întărim necontenit forţa economică şi independenţa patriei socialiste!

24. Trăiască eroica noastră clasă muncitoare!

25. Trăiască ţărănimea patriei noastre!

26. Trăiască intelectualitatea patriei noastre!

27. Trăiască 1 Mai, Ziua solidarităţii internaţionale a celor care muncesc, ziua frăţiei muncitorilor de pretutindeni!

28. Trăiască 1 Mai - Ziua muncii!

29. Trăiască Partidul Comunist Român, detaşament activ al mişcării comuniste şi muncitoreşti inter­na­ţionale!­

30. Trăiască comunismul, viitorul luminos al întregii omeniri!

31. Trăiască solidaritatea şi cola­borarea între partidele comuniste şi muncitoreşti, între toate forţele re­voluţionare, progresiste, democratice şi antiimperialiste!

32. Trăiască prietenia, colaborarea frăţească şi solidaritatea tuturor ţărilor socialiste!

33. Trăiască prietenia şi colaborarea dintre toate popoarele lumii!

34. Să triumfe lupta popoarelor pentru întărirea securităţii şi colaborării în Europa şi în întreaga lume!

35. Să triumfe politica de destindere, colaborare, securitate, pace şi independenţă naţională!

36. Trăiască lupta unită a popoarelor pentru pace, dezarmare, pentru o lume fără arme şi fără războaie!

37. O sută de ani de la declararea zilei de 1 Mai ca zi a solidarităţii inter­na­ţi­onale a celor care muncesc.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Secţia Cancelarie, dos. nr. 12/1989

×