x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Special REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A UNITĂŢILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR (Cap. VIII - XI)

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A UNITĂŢILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR (Cap. VIII - XI)

04 Oct 2005   •   00:00

CAPITOLUL VIII - ELEVII

Secţiunea 1 - Dobandirea calităţii de elev

Art.91. Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, care este inscrisă in unitatea de invăţămant şi participă la activităţile organizate de aceasta, are calitatea de elev.

Art.92. (1) In invăţămantul primar (clasele I-a IV-a) şi in ciclul gimnazial al invăţămantului secundar inferior (clasele a V-a - a VIII-a), calitatea de elev se dobandeşte in urma solicitării scrise adresate de părinţi sau tutori legali către unitatea de invăţămant de stat sau particular. Părintele sau tutorele legal are dreptul de a alege forma de invăţămant şi felul educaţiei copilului minor.

(2) In ciclul inferior al liceului şi in şcoala de arte şi meserii (clasele a IX-a - a X-a), in invăţămantul secundar superior (ciclul superior al liceului), in anul de completare şi in invăţămantul postliceal, inscrierea elevilor se face, pe baza regulamentului de admitere sau a criteriilor generale elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, in limita numărului de locuri din planul de şcolarizare. Inscrierea in ciclul superior al liceului, cursuri de zi, se poate face in primi doi ani de la absolvirea ciclului inferior al liceului/ anului de completare, dacă la data inceperii anului şcolar elevul nu a depăşit varsta de 18 ani.

(3) Elevii promovaţi vor fi inscrişi de drept in anul următor de studiu, dacă nu există prevederi specifice de admitere in anul respectiv.

(4) Elevii repetenţi, retraşi sau exmatriculaţi cu drept de reinscriere, din invăţămantul de zi, se pot reinmatricula, la cerere, la acelaşi nivel, ciclu de invăţămant şi, după caz, rută de profesionalizare, la invăţămantul de zi, in următorii doi ani consecutivi, redobandind calitatea de elev. Inscrierea acestora la alte forme de invăţămant, se poate face şi după mai mult de doi ani. Elevii de la celelalte forme de invăţămant, repetenţi, retraşi sau exmatriculaţi cu drept de reinscriere, se pot reinmatricula, la cerere, la orice formă de invăţămant, cu excepţia celui de zi. Reinmatricularea acestora se poate face şi după mai mult de doi ani şcolari.

Secţiunea a 2-a - Exercitarea calităţii de elev

Art.93. (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente in programul fiecărei unităţi de invăţămant.

(2) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către invăţător/profesor, care consemnează, in mod obligatoriu, fiecare absenţă.

(3) Elevii din invăţămantul obligatoriu, inscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă sau la distanţă, sunt obligaţi să se prezinte la fiecare sesiune de examene organizată de unitatea de invăţămant.

Art.94. (1) Absenţele datorate imbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.

(2) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:
 • a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie şi avizată de medicul şcolar (dacă există);
 • b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, in cazul in care elevul a fost internat in spital, avizat(ă) de medicul şcolar (dacă există);
 • c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de invăţămant şi aprobată de acesta, in urma consultării cu dirigintele/invăţătorul clasei.

  (3) Motivarea absenţelor se face de către invăţător sau diriginte, in ziua prezentării actelor justificative.

  (4) In cazul elevilor minori, părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta, personal, dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului lor.

  (5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate in termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către invăţător/diriginte pe tot parcursul anului şcolar.

  (6) Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are in evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.

  (7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 5 din prezentul articol atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate.

  (8) La cererea scrisă a unităţilor de invăţămant in care este organizat invăţămant sportiv, a structurilor naţionale sportive, directorul poate aproba motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional şi internaţional, cu condiţia recuperării materiei, in vederea incheierii situaţiei şcolare.

  Art.95. Elevii din invăţămantul obligatoriu cu handicap fizic, nedeplasabili, cu boli cronice grave, pot fi scutiţi parţial sau total de frecvenţă, beneficiind de indrumarea unităţii de invăţămant. Scutirea se acordă, la cerere, de director, pe baza actelor medicale doveditoare şi a recomandării exprese a compartimentului de igienă şcolară din cadrul direcţiei de sănătate publică a judeţului/municipiului Bucureşti.

  Art.96. Elevii şi elevele aflaţi in situaţii speciale (căsătorie, naşterea unui copil, persoane existente in ingrijirea elevului, detenţie etc.) vor fi sprijiniţi să finalizeze ciclul de invăţămant.

  Secţiunea a 3-a - Drepturile elevilor

  Art.97. (1) Elevii din invăţămantul de stat şi particular se bucură de toate drepturile constituţionale. Elevii din invăţămantul de stat şi particular acreditat se bucură de egalitate in toate drepturile conferite de calitatea de elev.

  (2) Nici o activitate organizată in unitatea de invăţămant nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.

  (3) Elevul sau, după caz, reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia. In situaţia in care argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/reprezentantul său legal se pot adresa directorului unităţii şcolare, care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori de specialitate, care nu predau la clasa respectivă.

  Art.98. (1) Elevii din invăţămantul de stat beneficiază de invăţămant gratuit.

  2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi financiar pentru studii, acordate de bănci, in condiţiile legii. Statul ii sprijină material, cu precădere pe elevii care obţin performanţe, rezultate foarte bune la invăţătură sau la activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei cu situaţie materială precară.

  (3) Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de invăţămant de stat.

  Art.99. (1) Conducerile unităţilor de invăţămant sunt obligate să pună, gratuit, la dispoziţia elevilor, bazele materiale şi bazele sportive pentru pregătirea organizată a acestora.

  (2) Elevii pot fi cazaţi in internate şi pot servi masa la cantinele şcolare, in condiţiile stabilite prin regulamente de organizare şi funcţionare a unităţilor respective.

  (3) Copiii personalului didactic de predare şi de instruire practică beneficiază de gratuitate la cazare in cămine şi internate.

  Art.100. In timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse, la spectacole, muzee, manifestări cultural-sportive şi la transportul in comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi.

  Art.101. Elevii din invăţămantul de stat şi particular au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară.

  Art.102. Elevii din invăţămantul obligatoriu primesc gratuit manuale şcolare. Beneficiază de aceeaşi gratuitate şi elevii din invăţămantul secundar superior ai căror părinţi au un venit lunar, pe membru de familie, egal sau mai mic decat salariul minim brut pe economie.

  Art.103. Elevii aparţinand minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască in limba maternă, la toate nivelurile şi formele de invăţămant, in condiţiile prevăzute de Legea invăţămantului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art.104. Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma de invăţămant pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor. Pentru elevii minori, acest drept se exercită de către părinţii/ tutorii legali ai copiilor.

  Art.105. (1) In fiecare unitate de invăţămant de stat şi particular, se constituie consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clasă.

  (2) Consiliul elevilor funcţionează in baza unui regulament propriu, avizat de conducerea unităţii de invăţămant şi care este anexă a regulamentului intern.

  (3) Consiliul elevilor işi desemnează reprezentanţii, elevi din clasele a IX-a - a XII-a/ a XIII-a sau din invăţămantul postliceal, pentru a participa la şedinţele Consiliului de administraţie al unităţii de invăţămant.

  Art.106. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de invăţămant, precum şi la cele care se desfăşoară in palatele şi in cluburile elevilor, in bazele sportive şi de agrement, in taberele şi in unităţile conexe inspectoratelor şcolare, in cluburile şi in asociaţiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.

  Art.107. (1) Elevilor din invăţămantul preuniversitar de stat şi particular le este garantată, conform legii, libertatea de asociere in cercuri şi in asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de invăţămant.

  (2) Exercitarea dreptului la reuniune, conform art.15 alin. (2) din Convenţia cu privire la drepturile copilului, nu poate fi supusă decat acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare intr-o societate democratică, in interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora.

  (3) Dreptul la reuniune se exercită in afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute in unitatea de invăţămant, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea directorului. Aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise, oficiale privind asigurarea, de către organizatori, a securităţii persoanelor şi a bunurilor.

  (4) In cazul in care conţinutul activităţilor care se desfăşoară in unitatea de invăţămant de stat şi particular contravine principiilor susmenţionate, directorul unităţii de invăţămant poate suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi.

  Art.108. (1) In unităţile de invăţămant de stat şi particular, conform legii, libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/ publicaţii şcolare proprii, este garantată.

  (2) In cazul in care aceste reviste/ publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de ordine interioară al unităţii de invăţămant, directorul va suspenda editarea şi difuzarea acestora.

  Art.109. Elevii din invăţămantul de stat şi particular, cu aptitudini şi performanţe şcolare excepţionale, pot promova 2 ani intr-un an şcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

  Secţiunea a 4-a - Indatoririle elevilor

  Art.110. Elevii din invăţămantul de stat şi particular au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi insuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.

  Art.111. (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atat in unitatea de invăţămant, cat şi in afara ei.

  (2) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:
 • a) legile statului;
 • b) prezentul regulament şi regulamentul intern;
 • c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;
 • d) normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor;
 • e) normele de protecţie civilă;
 • f) normele de protecţie a mediului.

  Art.112. Este interzis elevilor:
 • a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;
 • b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de invăţămant;
 • c) să aducă şi să difuzeze, in unitatea de invăţămant, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
 • d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de invăţămant sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor;
 • e) să blocheze căile de acces in spaţiile de invăţămant;
 • f) să deţină şi să consume, in perimetrul unităţii de invăţămant şi in afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;
 • g) să introducă, in perimetrul unităţii de invăţămant, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de invăţămant;
 • h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
 • i) să utilizeze telefoanele celulare in timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor;
 • j) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile in perimetrul unităţii de invăţămant;
 • k) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;
 • l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate in limbaj şi in comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de invăţămant.

  Art.113. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor/invăţătorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare in legătură cu situaţia şcolară.

  Art.114. Elevii din invăţămantul preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie in stare bună, la sfarşitul anului şcolar.

  Secţiunea a 5-a - Recompensarea elevilor

  Art.115. Elevii care obţin rezultate remarcabile in activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:
 • a) evidenţiere in faţa colegilor clasei;
 • b) evidenţiere, de către director, in faţa colegilor de şcoală sau in faţa consiliului profesoral;
 • c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;
 • d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de sponsori;
 • e) premii, diplome, medalii;
 • f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, in excursii sau in tabere de profil din ţară şi din străinătate;
 • g) premiul de onoare al unităţii de invăţămant.

  Art.116. (1) Acordarea premiilor elevilor la sfarşitul anului şcolar se face la nivelul unităţii de invăţămant, la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului şcolii.

  (2) Se pot acorda premii elevilor care:
 • a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.00; pentru următoarele trei medii se pot acorda menţiuni;
 • b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;
 • c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;
 • d) s-au remarcat prin fapte de inaltă ţinută morală şi civică;
 • e) au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.

  (3) Se pot acorda premii şi pentru alte situaţii prevăzute de regulamentul intern al unităţii de invăţămant.

  Art.117. Unitatea de invăţămant şi alţi factori pot stimula activităţile de performanţă ale elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului reprezentativ al părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale etc.

  Secţiunea a 6-a - Sancţiunile aplicate elevilor

  Art.118. (1) Elevii care săvarşesc fapte prin care se incalcă dispoziţiile legale in vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi in funcţie de gravitatea acestora..

  (2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele :
 • a) observaţia individuală;
 • b) mustrare in faţa clasei şi/ sau in faţa consiliului clasei/ consiliului profesoral;
 • c) mustrare scrisă;
 • d) retragerea temporară sau definitivă a bursei;
 • e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
 • f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;
 • g) mutarea disciplinară la o altă unitate de invăţămant, cu acceptul conducerii unităţii primitoare;
 • h) preavizul de exmatriculare;
 • i) exmatricularea.

  (3) Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, in scris, părinţilor/reprezentantului legal.

  Art.119. (1) Observaţia individuală constă in dojenirea elevului. (2) Sancţiunea se aplică de diriginte/invăţător sau director. (3) Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare.

  Art.120. (1) Mustrarea in faţa clasei şi/sau in faţa consiliului clasei/consiliului profesoral constă in dojenirea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte in aşa fel incat să dea dovadă de indreptare, atrăgandu-i-se totodată atenţia că, dacă nu işi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă.

  (2) Sancţiunea se aplică de către diriginte/ invăţător sau director.

  (3) Sancţiunea este insoţită de scăderea notei la purtare.

  Art.121. (1) Mustrarea scrisă constă in dojenirea elevului, in scris, la propunerea consiliului clasei sau a directorului, de către diriginte/invăţător şi director şi inmanarea documentului părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură.

  (2) Sancţiunea se inregistrează in catalogul clasei, precizandu-se numărul documentului.

  (3) Sancţiunea se consemnează in raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfarşitul semestrului sau al anului şcolar.

  (4) Sancţiunea este insoţită de scăderea notei la purtare.

  Art.122. (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de director, la propunerea consiliului clasei sau a directorului.

  (2) Sancţiunea este insoţită de scăderea notei la purtare.

  Art.123. (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă in inlocuirea activităţii obişnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate, desfăşurată, de regulă, in cadrul unităţii de invăţămant, in conformitate cu prevederile regulamentului intern şi stabilită, de către director, la propunerea consiliului clasei.

  (2) Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate şi se consemnează in catalogul clasei.

  (3)Sancţiunea se consemnează in catalogul clasei, precizandu-se numărul şi data documentului, in raportul consiliului clasei la sfarşitul semestrului sau al anului şcolar.

  (4) Această sancţiune nu se aplică elevilor din clasele I- a IV-a.

  (5) Sancţiunea este insoţită de scăderea notei la purtare.

  Art.124. (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin inmanarea, in scris, a sancţiunii, de către diriginte/invăţător şi director părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a implinit 18 ani, sub semnătură.

  (2) Sancţiunea se consemnează in registrul de evidenţă a elevilor, in catalogul clasei şi in registrul matricol.

  (3) Sancţiunea se consemnează in raportul consiliului clasei, la sfarşitul semestrului sau al anului şcolar.

  (4) Sancţiunea este insoţită de scăderea notei la purtare.

  Art. 125. (1) Preavizul de exmatriculare se intocmeşte, in scris, de diriginte şi director, pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar şi se inmanează părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a implinit 18 ani, sub semnătură.

  (2) Sancţiunea se aplică elevilor din sistemul de invăţămant liceal, postliceal şi profesional, cu excepţia elevilor din invăţămantul obligatoriu.

  (3) Sancţiunea se consemnează in registrul de evidenţă a elevilor şi in catalogul clasei şi se menţionează in raportul consiliului clasei la sfarşit de semestru sau de an şcolar.

  (4) Sancţiunea este insoţită de scăderea notei la purtare.

  Art.126. (1) Exmatricularea constă in eliminarea, pană la sfarşitul anului şcolar, a elevului din unitatea de invăţămant in care acesta a fost inscris,.

  (2) Exmatricularea poate fi:
 • a) exmatriculare cu drept de reinscriere, in anul următor, in aceeaşi unitate de invăţămant şi in acelaşi an de studiu;
 • b) exmatriculare fără drept de reinscriere in aceeaşi unitate de invăţămant;
 • c) exmatriculare din toate unităţile de invăţămant, fără drept de reinscriere, pentru o perioadă de timp.

  Art. 127. (1) Exmatricularea cu drept de reinscriere in anul următor, in aceeaşi unitate de invăţămant şi in acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din invăţămantul secundar superior, din anul de completare si din invăţămantul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul regulament sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de invăţămant.

  (2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an şcolar.

  (3) Sancţiunea se aprobă, in consiliul profesoral la propunerea dirigintelui, prin consultarea directorului. Dacă motivul sancţionării il reprezintă absenţele nejustificate, aprobarea este condiţionată de emiterea, in prealabil, a preavizului de exmatriculare.

  (4) Sancţiunea se consemnează in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei, in registrul de evidenţă a elevilor şi in registrul matricol.

  (5) Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a implinit 18 ani, in scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei.

  (6) Sancţiunea este insoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.

  Art.128. (1) Exmatricularea fără drept de reinscriere in aceeaşi unitate de invăţămant se aplică elevilor din invăţămantul secundar superior şi din anul de completare, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.

  (2) Aplicarea sancţiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei sau a directorului.

  (3) Sancţiunea se consemnează in registrul de procese-verbale ale consiliului profesoral, in catalogul clasei, in registrul de evidenţă a elevilor şi in registrul matricol.

  (4) Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a implinit 18 ani, in scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei.

  (5) Sancţiunea este insoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.

  Art.129. (1) Exmatricularea din toate unităţile de invăţămant, fără drept de reinscriere pentru o perioadă de timp, se aplică elevilor din invăţămantul secundar superior, din anul de completare şi din invăţămantul postliceal pentru abateri deosebit de grave.

  (2) Aplicarea sancţiunii şi stabilirea duratei se fac de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la propunerea motivată a consiliului profesoral.

  (3) Sancţiunea se consemnează in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei, in registrul de evidenţă al elevilor şi in registrul matricol.

  (4) Sancţiunea se comunică, de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, in scris, sub semnătură, părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a implinit 18 ani.

  (5) Sancţiunea este insoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.

  Art.130. (1) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolele 120-123 dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămani de şcoală pană la incheierea semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate anula.

  (2) Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea.

  Art.131. Pentru toţi elevii din invăţămantul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate, pe semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină/modul, va fi scăzută nota la purtare cu cate un punct.

  Art.132. (1) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de invăţămant plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru inlocuirea bunurilor deteriorate.

  (2) In cazul in care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind intregii clase.

  (3) In cazul distrugerii/ deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi inlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat, iar in caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.

  (4) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) şi (3), elevii pot fi sancţionaţi, in conformitate cu dispoziţiile art. 119-129 din prezentul regulament.

  Art.133. (1) Contestaţiile impotriva sancţiunilor prevăzute la art. 119-128 se adresează, in scris, consiliului de administraţie al unităţii de invăţămant, in termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii.

  (2) Contestaţia se soluţionează in termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de invăţămant.

  (3) Hotărarea consiliului de administraţie este definitivă.

  Art. 134. Sancţiunea prevăzută la art. 129 este definitivă şi poate fi contestată, in conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare.

  Secţiunea a 7-a - Transferul elevilor

  Art.135. Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesionala la alta, de la o formă de invăţămant la alta, in conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern al unităţii de invăţămant de la şi la care se face transferul. Aprobările pentru transfer se dau de către consiliile de administraţie ale celor două unităţi de invăţămant.

  Art.136. (1) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul. In situaţii medicale deosebite, elevii de clasa a IX-a pot fi transferaţi şi in cursul primului semestru sau inainte de inceperea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/ a municipiului Bucureşti, cu respectarea condiţiei de medie menţionate anterior.

  (2) Elevii din clasele a X-a - a XII-a/a XIII-a se pot transfera, de regulă, la clasele la care media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul. Excepţiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul profesoral.

  Art.137. In invăţămantul primar (clasele I-a IV-a) şi in ciclul gimnazial al invăţămantului secundar inferior (clasele a V-a - a VIII-a), elevii se pot transfera, după cum urmează:
 • a) in aceeaşi unitate de invăţămant, de la o clasă la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;
 • b) de la o unitate de invăţămant la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă.

  Art.138. In invăţămantul profesional (şcoală de arte şi meserii şi anul de completare) elevii se pot transfera, după cum urmează:
 • a) in aceeaşi unitate de invăţămant, de la o clasă la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;
 • b) de la o unitate de invăţămant la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă. In cazul schimbării domeniului de pregătire/calificării profesionale, se susţin examene de diferenţă.

  Art.139. Gemenii se pot transfera in clasa celui cu media mai mare, sau invers, la cererea acestora.

  Art.140. In invăţămantul postliceal, elevii se pot transfera de la o calificare profesională la alta, in cadrul aceluiaşi profil, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă. In cazul schimbării calificării profesionale, se susţin examene de diferenţă.

  Art.141. (1)Elevii din invăţămantul liceal se pot transfera, păstrand forma de invăţămant, astfel:
 • a) in aceeaşi unitate de invăţămant, de la o clasă la alta, cu aceeaşi specializare/calificare profesională, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;
 • b) in aceeaşi unitate de invăţămant, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, de la o calificare profesională la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferenţă;
 • c) de la un liceu la altul, respectand filiera, profilul, specializarea, respectiv calificarea profesională, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, in baza criteriilor prevăzute in prezentul regulament şi in regulamentul intern al liceului la care se solicită transferul;
 • d) de la un liceu la altul, schimband filiera, profilul, specializarea, respectiv calificarea profesională, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferenţă, in baza criteriilor prevăzute in regulamentul intern al unităţii de invăţămant la care se solicită transferul;

  (2) Elevii din invăţămantul liceal se pot transfera la şcoala de arte şi meserii, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după recuperarea practicii, in baza criteriilor prevăzute de regulamentul intern al unităţii de invăţămant la care se solicită transferul.

  Art.142. (1) Elevii de la şcoala de arte şi meserii, care au promovat testele naţionale, se pot transfera, după promovarea clasei a IX-a, in clasa a X-a de liceu, după promovarea examenelor de diferenţe, in limita efectivului de 30 elevi la clasă.

  (2) Obiectele de studiu, precum şi materia din care se susţin examene de diferenţă, se stabilesc de conducerile liceelor, prin compararea curriculumului liceal cu cel al şcolii de arte şi meserii.

  (3) La disciplinele care se află in planul-cadru al specializării liceale la care se solicită transferul, dar nu sunt prevăzute in planul-cadru al şcolii de arte şi meserii, la clasa a IX-a, examenele de diferenţe se susţin din toată materia prevăzută in programele de liceu, la clasa a IX-a, la disciplinele respective.

  (4) La disciplinele care se regăsesc atat in planul-cadru al specializării liceale la care se solicită transferul, cat şi in planul-cadru al şcolii de arte şi meserii, la clasa a IX-a, examenele de diferenţe se susţin numai din materia necuprinsă in programele şcolare pentru şcoala de arte şi meserii.

  Art.143. Elevii din invăţămantul liceal, din şcoala de arte si meserii, din anul de completare şi din invăţămantul postliceal se pot transfera de la o formă de invăţămant la alta astfel:
 • a) elevii de la invăţămantul seral, cu frecvenţă redusă sau la distanţă, se pot transfera la forma de invăţămant de zi, cu susţinerea şi promovarea examenelor de diferenţă, dacă au media anuală cel puţin 7,00, la fiecare obiect de studiu, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, şi potrivit criteriilor prevăzute in regulamentul intern;
 • b) elevii de la invăţămantul cu frecvenţă redusă sau la distanţă se pot transfera la invăţămantul seral, in condiţiile precizate la lit. a);
 • c) elevii de la cursurile de zi se pot transfera la forma de invăţămant seral, cu frecvenţă redusă sau la distanţă, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă.

  Art.144. (1) Elevii din invăţămantul preuniversitar particular autorizat se pot transfera la unităţi de invăţămant de stat, la sfarşitul anului şcolar, in condiţiile prezentului regulament.

  (2) Elevii din invăţămantul preuniversitar de stat se pot transfera in invăţămantul particular, cu acordul unităţii primitoare.

  Art.145. Nepromovarea unuia dintre examenele de diferenţă anulează dreptul la transfer. şcoala de la care elevul a solicitat transferul este obligată să-l reprimească.

  Art.146. Transferurile in care se păstrează forma de invăţămant se pot efectua numai in perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară; regulamentul intern al unităţii de invăţămant poate prevedea şi condiţii speciale de transfer.

  Art.147. Transferurile in care se schimbă forma de invăţămant se efectuează in următoarele perioade:
 • a) de la invăţămantul de zi la altă formă de invăţămant sau de la invăţămantul seral la cel cu frecvenţă redusă sau la distanţă, in perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară;
 • b) de la invăţămantul cu frecvenţă redusă sau la distanţă la cel seral sau de la alte forme de invăţămant la cel de zi, numai in perioada vacanţei de vară;
 • c) elevii din clasa a XII-a, invăţămant de zi, se pot transfera in clasa a XIII-a, invăţămant seral, după absolvirea semestrului I al clasei a XII-a şi după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă. In această situaţie, pe diploma de absolvire şi in registrul matricol, se menţionează anul şcolar, semestrul I/ zi, clasa a XII-a şi semestrul II/ seral, clasa a XIII-a. Mediile anuale pe discipline se calculează din mediile celor două semestre.

  Art.148.Transferul elevilor in timpul anului şcolar se poate efectua, in mod excepţional, cu respectarea prevederilor art. 136 - 145, in următoarele situaţii:
 • a) la schimbarea domiciliului părinţilor intr-o altă localitate;
 • b) la recomandarea de transfer, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de Direcţia de Sănătate Publică;
 • c) la / de la invăţămantul de artă sau sportiv;
 • d) de la liceu la şcoala de arte şi meserii;
 • e) de la invăţămantul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri.

  Art.149. După aprobarea transferului, şcoala primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului in termen de 5 zile. şcoala de la care se transferă elevul este obligată să trimită, la şcoala primitoare, situaţia şcolară a celui transferat, in termen de 10 zile. Elevul nu este inscris in catalog pană la primirea situaţiei şcolare de către şcoala la care s-a transferat.

  Secţiunea a 8-a - Incetarea calităţii de elev

  Art.150. (1) Calitatea de elev incetează in următoarele situaţii:
 • a) la absolvirea studiilor invăţămantului obligatoriu, liceal, postliceal sau profesional;
 • b) in cazul exmatriculării;
 • c) in cazul abandonului şcolar;
 • d) la cererea scrisă a elevului major sau a părintelui/tutorelui legal, caz in care elevii se consideră retraşi;
 • e) in cazul in care elevul inscris/ admis la invăţămantul secundar superior şi postliceal nu se prezintă la cursuri in termen de 20 de zile de la inceperea lor fără să justifice absenţele.

  (2) Art. 150 lit. b) şi d) nu se aplică in invăţămantul obligatoriu.

  CAPITOLUL IX - INVĂŢĂMANTUL SPECIAL

  Art. 151. Organizarea şi funcţionarea unităţilor de invăţămant special sunt reglementate prin regulament specific, aprobat prin ordin al ministrului.

  Art.152. (1) Copiii cu deficienţe mentale uşoare şi medii pot fi inscrişi in clasa I in şcoala de masă cea mai apropiată de domiciliul acestora sau la o altă şcoală, la solicitarea părinţilor.

  (2) Elevii cu deficienţe mentale uşoare şi medii, inscrişi in unităţile de invăţămant special, sunt integraţi in şcolile de masă prin următoarele forme:
 • a) integrare individuală sau de grup, pentru elevii cu deficienţe uşoare;
 • b) integrare prin clase speciale compacte, pentru elevii cu deficienţe medii;

  (3) Elevii cu alte tipuri sau grade de deficienţă pot fi inscrişi in clasa I sau integraţi in şcoala de masă, la cererea părinţilor.

  (4) Toţi elevii cu deficienţe, care frecventează invăţămantul de masă, beneficiază de:
 • a) asistenţă psihopedagogică şi de specialitate, acordată de cadre didactice itinerante şi de sprijin;
 • b) toate drepturile privind ocrotirea şi asistenţa socială, stipulate de prevederile legislaţiei in vigoare.

  Art.153. Personalul didactic care se ocupă de instrucţia, educaţia, reabilitarea, recuperarea şi integrarea şcolară şi socială a copiilor cu cerinţe educative speciale se socoteşte personal care activează in sfera educaţiei speciale şi beneficiază de prevederile legislaţiei referitoare la invăţămantul special.

  Art.154. Intrucat dispun de dotări corespunzătoare şi de personal specializat, unităţile de invăţămant special pot oferi şcolilor de masă următoarele tipuri de servicii:
 • a) activităţi de invăţare individualizată;
 • b) activităţi de adaptare curriculară şi de evaluare;
 • c) activităţi individualizate de intervenţie;
 • d) terapii specifice pentru: dificultăţi de invăţare, tulburări de limbaj, dificultăţi de dezvoltare, dificultăţi de adaptare;
 • e) psihodiagnoză, proiectare, prognoză psihologică;
 • f) consiliere pentru elevi şi părinţi;
 • g) orientare şcolară şi profesională;
 • h) asistenţă la domiciliu, pentru persoanele nedeplasabile;
 • i) consiliere psihopedagogică pentru profesorii care predau in şcolile de masă.

  Art.155. Elevii cu cerinţe educative speciale, integraţi in invăţămantul de masă, beneficiază de planuri de invăţămant modificate, de programe şcolare adaptate, precum şi de programe de intervenţie personalizate.

  Art.156. (1) In unităţile de invăţămant special, pot să funcţioneze grupe de preşcolari şi clase din şcolile de masă, urmand ca ambele categorii de elevi să beneficieze de servicii de specialitate competente şi eficiente.

  (2) şcolile speciale, care primesc asemenea clase, işi vor schimba structura, organizarea, componenţa, conţinutul şi obiectivele de realizat şi vor inceta să se numească şcoli speciale;

  Art.157. Tipul şi forma de şcolarizare a copiilor cu deficienţe sunt dependente numai de tipul şi de gradul deficienţei acestora.

  Art.158. Elevii cu deficienţe, integraţi in invăţămantul de masă, au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi ceilalţi elevi.

  Art.159. Transferul elevilor cu deficienţe, integraţi in invăţămantul de masă, de la o şcoală la alta, se realizează la sfarşitul fiecărui an şcolar, cu condiţia obţinerii mediei de trecere la toate obiectele de invăţămant.

  Art.160. Elevilor cu deficienţe, şcolarizaţi in unităţi de invăţămant special, din alte judeţe decat din judeţul de domiciliu, li se asigură finanţarea deplasării, a mesei şi a cazării de către consiliul judeţean al judeţului de domiciliu al acestora.

  CAPITOLUL X - TRANSPORTUL ELEVILOR

  Art. 161. Transportul elevilor cu microbuzele oferite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de administraţia locală este gratuit. Cu aceste mijloace de transport pot călători, fără plată, şi cadrele didactice către şcoală şi către localitatea de domiciliu.

  Art. 162. (1) Directorul şcolii de centru desemnează un cadru didactic pentru insoţirea elevilor in fiecare mijloc de transport. Acesta are obligaţia să supravegheze elevii in timpul transportului.

  (2) Directorul şcolii de centru creează condiţii pentru instruirea periodică a elevilor in legătură cu securitatea transportului.

  Art. 163. (1) Elevii sunt obligaţi să ocupe locurile stabilite in timpul deplasării şi să nu distrugă bunurile din mijlocul de transport. In caz contrar, răspund disciplinar şi material pentru prejudiciile create.

  (2) Elevilor care distrug sistematic componente ale mijlocului de transport, li se poate interzice deplasarea cu acest mijloc pe o perioadă determinată de timp.

  CAPITOLUL XI - DISPOZIŢII FINALE

  Art.164. In unităţile de invăţămant preuniversitar, fumatul este interzis, conform legii.

  Art.165. a) In cazul invăţămantului preşcolar, prezentul regulament va fi completat cu prevederi specifice, aprobate prin ordin de ministru.

  b) Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile legale prevăzute de regulamente specifice.

  Art.166. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării evaluărilor naţionale (teste naţionale, examen de bacalaureat, examene de absolvire).

  Art.167. a) Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa elevilor şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora;

  b) In baza prezentului regulament şi a regulamentului intern al unităţii şcolare, directorul va incheia cu părintele / elevul de clasa a IX-a - a XII-a/a XIII-a, acord de parteneriat şcoală-familie, după modelul din anexă.

  Art.168.Prezentul regulament intră in vigoare la data publicării in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art.169. La data intrării in vigoare a prezentului regulament, se abrogă "Regulamentul de organizare şi funcţionarea unităţilor de invăţămant preuniversitar de stat (primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal)", aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4747/16.10.2001.

  Art.170. In termen de 30 de zile de la data publicării prezentului regulament in Monitorul Oficial al Romaniei, unităţile de invăţămant sunt obligate ca, pe baza acestuia şi a dispoziţiilor legale in vigoare, să elaboreze regulamentul intern.
 • ×