x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Aniversarea a 40 de ani de la crearea Organizaţiei Pionierilor

Aniversarea a 40 de ani de la crearea Organizaţiei Pionierilor

17 Feb 2009   •   00:00

În anul 1989 se împlinesc 40 de ani de la crearea primelor detaşamente de pionieri din ţara noastră. Pentru aniversarea acestui eveniment, Biroul Consiliului Naţional al Organizaţiei Pionierilor supune spre aprobare următoarele:Întreaga activitate de educare şi formare comunistă, patriotică, în spirit revoluţionar a pionierilor şi şcolarilor se va desfăşura în spiritul tezelor, ide­i­lor, orientărilor şi indicaţiilor cu­prin­se în magistrala Expunere a to­va­ră­şu­lui Nicolae Ceauşescu, secretarul ge­ne­­ral al Partidului Comunist Român, la şedinţa comună a Plenarei CC al PCR, a organismelor democratice şi or­ganizaţiilor de masă şi obşteşti, al chemărilor şi caldelor îndemnuri dre­sate de marele nostru conducător ce­lei mai tinere generaţii cu prilejul Plu­gu­şorului 1989, şi va fi integrată ma­ni­festărilor politico-educative prin care întregul nostru popor întâmpină cea de-a 45-a aniversare a victoriei re­vo­­luţiei de eliberare socială şi na­ţi­o­nală, antifascistă şi antiimperialistă de la 23 August 1944 şi cel de-al XIV-lea Congres al PCR.

I. La nivelul tuturor detaşamentelor şi unităţilor de pionieri vor fi intensificate acţiunile politico-educative pentru cunoaşterea temeinică, aprofundată de toţi elevii, a politicii in­ter­ne şi externe a partidului şi statului nostru, a măreţelor realizări ob­ţi­nu­te prin muncă eroică de poporul nos­tru, sub conducerea înţeleaptă a PCR, în anii so­cialismului, şi, cu deosebire, în pe­rioada inaugurată de istoricul Congres al IX-lea al partidului, perioadă pe care întreaga noastră naţiune, într-o deplină unitate de gând şi faptă o nu­meşte cu dragoste, profund res­pect, aleasă preţuire şi vibrantă mân­drie patriotică "Epoca Nicolae Ceauşescu".

În toate colectivele pioniereşti vor fi organizate cicluri de acţiuni dedicate cunoaşterii vieţii, operei şi activităţii revoluţionare a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, marele conducător al naţiunii noastre socialiste, marele Erou al neamului, personalitate  pro­e­minentă, de înalt prestigiu a lumii contemporane, a cărui pilduitoare dăruire şi abnegaţie revoluţionară puse în slujba înfăptuirii celor mai nobile aspiraţii şi idealuri ale poporului român reprezintă pentru toţi co­piii patriei un  strălucit exemplu de patriot înflăcărat, de comunist consecvent revoluţionar, care îşi dedică întreaga viaţă cauzei partidului şi poporului, socialismului şi comunismului, triumfului păcii şi progresului în întreaga lume.

Prin întreaga activitate politico-educativă ce se va desfăşura în această perioadă, şoimii patriei, pionierii şi şcolarii, cadrele care le îndrumă acti­vi­tatea vor da expresia înaltului omagiu,  dragostei fierbinţi şi re­cu­noş­tinţei nemărginite ale celei mai tinere generaţii a patriei faţă de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, pre­şe­din­tele Republicii So­ci­a­liste România, prietenul şi în­dru­mătorul cel mai apropiat al copiilor ţării, cărora cu neasemuită grijă şi atenţie le asigură condiţii minunate de viaţă, muncă şi învăţătură, de educare şi formare multilaterală.

Totodată, se va da expresie dra­gos­tei şi recunoştinţei, stimei, profundului respect şi alesei preţuiri ale ti­ne­re­lor vlăstare faţă de tovarăşa Elena Ceauşescu, membru al Comitetului Po­litic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim viceprim-ministru al Guvernului Re­publicii Socialiste România, preşedintele Consiliului Naţional al Ştiinţei şi Învăţământului, pentru prodigioasa  activitate desfăşurată în vederea elaborării şi înfăptuirii programelor de dezvoltare a patriei, pentru con­tri­bu­ţia hotărâtoare la dezvoltarea şi în­flo­rirea continuă a ştiinţei, învăţământului, artei şi culturii româneşti.

II. În toate detaşamentele şi uni­tă­ţi­le de pionieri se vor desfăşura ac­ţi­u­nile complexe de educaţie patriotică "Tot înainte" şi "Patrie română – ţară de eroi", întâlniri cu activişti de partid şi de stat, muncitori fruntaşi, istorici, oameni de ştiinţă şi cultură, veterani de război, care vor contribui la cu­noaş­terea şi preţuirea de copii a tra­di­ţiilor revoluţionare de luptă şi muncă ale poporului şi partidului nostru, ale mişcării de tineret şi copii din ţara noastră, a contribuţiei ho­tă­râ­toare a tovarăşului Nicolae Cea­u­şes­cu în or­ganizarea luptei revoluţionare a ti­ne­retului român, în orientarea şi îndrumarea activităţii organizaţiilor de copii şi tineret din patria noastră.

Consiliile şi comandamentele pioniereşti îşi vor intensifica întreaga activitate de educare a copiilor în spi­ri­tul unei înalte exigenţe şi responsa­bi­lităţi faţă de propria pregătire şco­lară, pentru obţinerea unor rezultate tot mai bune la învăţătură şi disciplină – principale îndatoriri patriotice ale pionierilor şi şcolarilor. Totodată, se va acţiona pentru participarea co­pi­ilor la acţiuni de muncă patriotică, de gospodărire şi înfrumuseţare a şcolilor şi localităţilor, la recuperarea materialelor refolosibile, pentru educarea lor în spiritul muncii, al respectului faţă de avutul obştesc, faţă de făuritorii bunurilor materiale. Anga­ja­mentul anual asumat de Or­ga­ni­zaţia Pionierilor, în cadrul întrecerii la muncă patriotică "Fiecare pionier, o faptă de muncă pentru înflorirea patriei", va fi îndeplinit în proporţie de 80% în cinstea Zilei Pionierilor 1989 şi integral în cinstea sărbătorii de la 23 August.

În toate organizaţiile de pionieri va fi intensificată activitatea de educare şi formare a copiilor în spiritul valorilor şi normelor moral-politice specifice omului nou al societăţii noastre socialiste, gata oricând să slujească cu devotament patria, partidul şi po­po­rul, cauza socialismului şi comunismului pe pământul scump al patriei.

III. Toate manifestările organizate cu prilejul aniversării a 40 de ani de la crearea organizaţiei Pionierilor se vor des­făşura sub conducerea a organelor şi organizaţiilor de partid.

Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR – Secţia Cancelarie, dos. nr. 4/1989

×