x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Mesaje de la academicieni şi oamenii muncii

Mesaje de la academicieni şi oamenii muncii

de Ilarion Tiu    |    08 Ian 2009   •   00:00

Ziua de naştere a Elenei Ceauşescu era un eveniment important pentru instituţiile statului, muncitori, inte­lectuali, sau reprezentanţii corpului diplomatic acreditaţi la Bucureşti.Încă de la sfârşitul lunii decembrie, pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român începeau să sosească mesaje, telegrame şi scrisori omagiale la adresa soţiei conducă­torului Statului. În timp, formulările acestora au devenit standard – trebuia menţionată activitatea "revoluţio­nară" a Elenei Ceauşescu, contribuţia ei la "propăşirea" educaţiei, ştiinţei şi cercetării în România, la administrarea politică şi economică a ţării... Nu în ultimul rând, "cea mai iubită fiică a poporului" trebuia stimată pentru rolul ei de "înger păzitor" pe lângă Nicolae Ceauşescu, în calitate de soţie şi tovarăşă de viaţă.

Pentru aniversarea de la 7 ianuarie 1989, Elena Ceauşescu a primit la Comitetul Central 1.271 coresponden­ţe, trimise din toate colţurile ţării şi de către toate categoriile de cetăţeni şi instituţii. În fruntea listei se aflau membrii Comitetului Politic Executiv al CC al PCR cu soţiile: Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae Constantin, Ion Dincă, Constantin Dăscă­lescu, Ludovic Fazekaş, Manea Mă­nescu, Maria Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, Constantin Olteanu, Gher­ghe Oprea, Gheorghe Rădulescu, Ştefan Andrei, Mihai Gere, Neculai Ibănescu, Cornel Pacoste, Ion Radu, Ion Stoian, Ion Totu, Ion şi Lucia Ursu, Vasile Bărbulescu, Gheoghe Tănase, Ion Sârbu. Urmau apoi mesajele de felicitare ale secţiilor Comitetului Central, ale ministerelor, "organelor de masă şi obşteşti", comitetelor judeţene de partid, presei centrale şi locale. Fabricile, primăriile, universităţile, institutele de cercetare, şco­lile generale şi liceele, precum şi reprezentanţii corpului diplomatic marcau de asemenea, printr-o scrisoare de felicitare, ziua de naştere a Elenei Ceauşescu. Nu în ultimul rând, pe adresa CC-ului soseau mesaje (trimise în plicuri cu adresa exactă) de la "oamenii simpli", care ţineau să-şi arate simpatia pentru cea de-a doua persoană în stat.

Cele mai importante telegrame şi scrisori erau publicate în Scînteia, atât pe 7 ianuarie, cât şi în zilele următoare. Astfel, Consiliul General al Uniunii Generale a Sindicatelor a trimis următorul mesaj: "La acest moment aniversar când, într-o unitate de gând şi vibrantă simţire, întregul nostru popor cinsteşte ziua dumneavoastră de naştere, sărbă­toare de inimă a ţării, îngăduiţi-ne să vă adresăm, în numele milioanelor de oameni ai muncii, membri ai sindicatelor din România, cu cele mai alese sentimente de stimă, respect şi preţuire, fierbintea urare de ani mulţi şi luminoşi, în deplină sănătate şi fericire, alături de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, strălucitul conducător al partidului şi statului nostru, genial ctitor şi strateg al înaintării României moderne pe drumul victorios al socialismului şi comunismului.

Vă aducem, mult stimată tovarăşă Elena Ceauşescu, un cald şi respectuos omagiu muncitoresc, exprimân­du-vă întreaga admiraţie pentru ero­ica dumneavoastră viaţă de strălucit revoluţionar şi înflăcărat patriot.
Contribuţia dumneavoastră deose­bit de valoroasă la elaborarea şi înfăptuirea politicii interne şi externe a partidului şi statului nostru, a planurilor şi programelor de dezvoltare economico-socială a ţării, la dezvoltarea ştiinţei, orientarea cercetării ştiinţifice spre cerinţele practicii, cu rezultate fructuoase în modernizarea tuturor sectoarelor de activitate, trans­formarea ştiinţei într-o adevărată forţă de producţie în procesul de edificare a societăţii socialiste multila­teral dezvoltate, se bucură de înalta preţuire a poporului român, de o largă apreciere internaţională".

Membrii Academiei Republicii Socialiste România au ţinut şi ei să-şi arate public devotamentul pentru colega Elena Ceauşescu, întrunindu-se special în acest sens: "Mult stimată tovarăşă academician doctor inginer Elena Ceauşescu,
Întruniţi în Adunarea generală solemnă, membrii Academiei Repu­blicii Socialiste România, cel mai înalt for ştiinţific al ţării, evocând aniversarea zilei de naştere şi a îndelungatei dumneavoastră activităţi revoluţio­nare, vă prezintă, cu profundă stimă şi aleasă preţuire, un fierbinte oma­giu şi vă adresează, din adâncul ini­milor, respectuoase urări de sănătate şi fericire, de viaţă îndelungată şi pu­tere de muncă, de noi şi însemnate succese în activitatea de înaltă răspundere pe care o desfăşuraţi spre binele şi înflorirea patriei noastre socialiste, pentru continua dezvoltare a ştiinţei şi culturii româneşti.
Academia Republicii Socialiste România este onorată de a avea ­printre membrii ei pe dumneavoastră, mult stimată tovarăşă academician Elena Ceauşescu, prestigioasă personalitate a ştiinţei şi culturii româneşti, ce întruneşte aprecierea celor mai înalte cercuri ştiinţifice din lumea întreagă, militant revoluţionar animat de înflăcărate şi nobile sentimente patriotice, care, împreună cu cel mai iubit fiu al poporului nostru, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al partidului, preşedintele Republicii Socialiste România, aduceţi o strălucită contribuţie la edificarea societăţii socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.
Sub îndrumarea şi conducerea dumneavoastră directă, munca de creaţie ştiinţifică şi tehnică din România cunoaşte remarcabile împliniri în realizarea Programului partidului nostru, obiectivelor fundamentale stabilite de istoricele hotărâri ale Congresului al XIII-lea al partidului şi ale Congresului ştiinţei şi învăţământului".

"Mişcată" de multitudinea de mesaje, Elena Ceauşescu le-a răspuns celor care s-au gândit la ea, tot printr-o scrisoare publicată de Scînteia: "Doresc să exprim cele mai calde mulţumiri organelor şi organizaţiilor de partid, de masă şi obşteşti, ministerelor şi celorlaltor instituţii centrale de stat, colectivelor de oameni ai muncii din unităţile industriale şi institutele de cercetare, învăţământ, cultură, artă, comuniştilor, membrilor de partid cu stagiu în ilegalitate, muncitorilor, ţăranilor, intelectualilor, tuturor acelora care mi-au adresat felicitări şi urări cu prilejul aniversării zilei mele de naştere şi a îndelungatei activităţi revoluţionare.
Adresez, din toată inima, tuturor acelora care m-au felicitat, cele mai bune urări de sănătate şi fericire, de noi succese, satisfacţii şi împliniri în muncă şi în viaţă. Doresc, de asemenea, să urez tuturor oamenilor muncii, întregului nostru popor cele mai rodnice realizări în activitatea consacrată înfăptuirii prevederilor planului din acest an şi pe întregul cincinal, a hotărârilor istorice ale Congresului al XIII-lea şi Conferinţei Naţionale ale partidului, care vor asigura dezvoltarea puternică şi multilaterală a patriei noastre, progresul şi înflorirea necontenită a României socialiste, liberă, independentă şi suverană".

×