x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Plan de măsuri cu privire la manifestările ce se vor desfăşura cu prilejul zilei de 1 Iunie – Ziua internaţională a copilului

Plan de măsuri cu privire la manifestările ce se vor desfăşura cu prilejul zilei de 1 Iunie – Ziua internaţională a copilului

01 Iun 2009   •   00:00

Sărbătorirea în acest an a zilei de 1 Iunie are loc în atmosfera de puternică angajare politică a întregului nostru popor care, strâns unit în jurul gloriosului nostru partid, al secretarului său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, acţionează cu elan şi dăruire pentru transpunerea în viaţă a indicaţiilor şi orientărilor cuprinse în magistralele cuvântări ale marelui nostru conducător la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din aprilie a.c., la Secţiunea Marii Adunări Naţionale şi la grandioasa adunare populară din Capitală, ample şi mobilizatoare programe de muncă şi acţiune revoluţionară care îmbogăţesc cu teze de o inestimabilă va­loare teoretică şi practică tezaurul socialismului ştiinţific, teoria şi practica construcţiei socialiste şi comuniste.

În perioada premergătoare zilei de 1 Iunie, la nivelul tuturor organizaţiilor de pionieri şi grupelor de şoimi ai patriei vor fi organizate acţiuni politico-educative, în cadrul cărora vor fi prezentate istoricele realizări obţinute de poporul nostru în perioada ce a trecut de la 23 August 1944 şi îndeosebi după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, perioadă pe care întreaga naţiune o numeşte cu dragoste şi recunoştinţă "Epoca de Aur a României socialiste - Epoca Nicolae Ceauşescu", politica înţeleaptă, profund ştiinţifică şi clarvăzătoare promovată de partidul nostru comunist, de secretarul său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu sub a cărui genială conducere ţara noastră cunoaşte o înflorire fără precedent, afirmându-se liberă, suverană şi demnă între naţiunile lumii. Prin conţinutul acţiunilor organizate se va da expresie satisfacţiei şi vibrantei mândrii patriotice a tuturor copiilor patriei faţă de strălucita realizare a poporului nostru - rambursarea integrală a datoriei externe - ce consacră deplina independenţă economică şi politică a României, reprezentând o ilustrare elocventă a forţei şi vitalităţii economiei româneşti, a justeţei politicii Partidului Comunist Român şi, totodată, garanţia viitorului fericit al tinerei generaţii, al întregului nostru popor.

Consiliile Organizaţiei Pionierilor, Comisiile Organizaţiei Şoimii Patriei, împreună cu comitetele şi comisiile femeilor şi comitetele UTC, sub conducerea organelor şi organizaţiilor de partid, vor organiza la toate nivelurile ample manifestări politico-educative şi cultural-artistice prin care copiii şi tinerii vor exprima sentimente de fierbinte dragoste, neţărmurită recunoştinţă, profund respect şi preţuire faţă de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, cel mai iubit fiu al naţiunii noastre, marele Erou între Eroii multimilenarei noastre istorii, a cărui exemplară viaţă şi activitate revoluţionară reprezintă pentru întreaga generaţie tânără o luminoasă pildă de eroism, abnegaţie şi fierbinte patriotism în slujba libertăţii şi suveranităţii patriei, a bunăstării şi fericirii poporului român, a păcii şi progresului în întreaga lume.

Tânăra generaţie a patriei va da glas, totodată, omagiului fierbinte, dragostei şi recunoştinţei faţă de tovarăşa academician doctor ingi­ner Elena Ceauşescu, membru al Comitetului Politic Executiv al CC al PCR, prim-viceprim-ministru al Guvernului, preşedintele Consi­liului Naţional al Ştiinţei şi Învăţământului, eminent om politic şi savant de largă recunoaştere internaţională, pentu contribuţia de excepţională însemnătate adusă la elaborarea şi înfăptuirea politicii partidului şi statului nostru, a programelor privind perfecţionarea organizării şi modernizarea tuturor ramurilor economiei naţionale, la dezvoltarea fără precedent a ştiinţei, învăţământului şi culturii româneşti ca factori fundamentali ai făuririi noii societăţi pe pământul României.

Prin toate acţiunile organizate, şoimii patriei, pionierii şi elevii îşi vor exprima cele mai vii mulţumiri faţă de partid, faţă de iubiţii noştri conducători, tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi tovarăşa Elena Ceauşescu, pentru minunatele condiţii de viaţă, muncă, învăţătură şi recreere, de formare şi afirmare multilaterală asigurate în aceşti ani de glorie şi măreţie a României socialiste.

Tânăra generaţie îşi va reafirma hotărârea fermă de a învăţa şi munci, de a se pregăti temeinic pentru muncă şi viaţă, pentru a putea deveni muncitori, tehnicieni şi specialişti în toate domeniile de activitate, cadre de nădejde ale construirii noii societăţi în patria noastră - aşa cum le cere secretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu - pentru a întâmpina cu rezultate superioare în întreaga activitate împlinirea a 45 de ani de la victoria re­voluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiim­perialistă de la 23 August 1944 şi Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.

Organizaţiile de copii şi tineret îşi vor intensifica preocupările în vederea însuşirii temeinice de toţi elevii a cunoştinţelor teore­tice şi practice, a celor mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, ale cunoaşterii umane, pentru îmbogăţirea orizontului de cultură gene­rală şi formarea lor în spiritul celei mai înaintate concepţii despre viaţă, natură şi societate, al valorilor moral-politice ale societăţii noatre socialiste.

Consiliul Naţional al femeilor, comitetele şi comisiile femeilor, împreună cu organizaţiile UTC şi de pionieri vor organiza activităţi politico-educative în cadrul cărora se va evidenţia grija şi preocuparea permanentă a partidului şi statului nostru, personal a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, a tovarăşei Elena Ceauşescu, pentru asigurarea celor mai bune condiţii de viaţă şi educaţie tuturor copiilor, de asistenţă medicală şi ocrotire a mamei şi copilului.

Comisiile şi comitetele femeilor împreună cu organele şi organizaţiile UTC vor organiza acţiuni care să contribuie la ridicarea nivelului de conştiinţă al femeilor, la înţelegerea misiunii nobile ce revine mamelor, familiilor tinere în creşterea natalităţii, în educarea şi formarea copiilor în spirit comunist, patriotic, al înaltelor virtuţi morale ale poporului nostru.

Organele şi organizaţiile de pionieri, UTC şi de femei vor organiza ample acţiuni de muncă patriotică, de înfrumuseţare a spaţiilor de învăţământ şi a localităţilor, de amenajare a spaţiilor verzi, a locurilor de joacă şi terenurilor de sport, de plantare a pomilor.

Comitetele şi comisiile femeilor, în colaborare cu organizaţiile de Cruce Roşie, Comitetele UTC şi Consiliile Organizaţiei Pionierilor vor organiza un ansamblu de activităţi educative, cultural-artistice şi de recreere pentru copiii cuprinşi în casele de copii, creşe, leagăne şi în învăţământul special.

Cu prilejul zilei de 1 Iunie, la nivelul tututor colectivelor de pionieri, şoimi ai patriei şi elevi vor fi organizate spectacole, expoziţii de desene şi fotografii, demonstraţii tehnico-aplicative, concursuri de desene, acţiuni sportive şi turistice.

Vor fi organizate activităţi politico-educative în cadrul cărora va fi evidenţiată politica de pace şi cooperare internaţională promovată de România socialistă, al cărui strălucit promotor este tovarăşul Nicolae Ceauşescu, Preşedintele Republicii, marele Erou al păcii, personalitate proeminentă, de înalt prestigiu a lumii contemporane, militant neobosit pentru cauza colaborării şi înţelegerii între naţiuni, pentru realizarea aspiraţiilor de progres şi bunăstare, pentru pace şi făurirea unei lumi mai bune şi mai drepte pe planeta noastră.
Presa şi emisiunile de radio şi televiziune vor reflecta în mod co­respunzător manifestările prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Iunie.

Toate acţiunile organizate cu acest prilej se vor desfăşura sub directa conducere a organelor şi organizaţiilor de partid.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Secţia Organizatorică, dos. nr. 11/1989

×