x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Discurs Elena Ceauşescu

Discurs Elena Ceauşescu

07 Ian 2009   •   00:00

Am deosebita plăcere să exprim cele mai calde mulţumiri conducerii de partid şi de stat pentru înaltul titlu de "Erou al Republicii Socialiste România" ce mi-a fost înmânat astăzi, precum şi pentru aprecierile şi urările ce mi-au fost adresate prin scrisoarea Comitetului Politic Exe­cutiv al Comitetului Central al partidului cu prilejul aniversării zilei mele de naştere şi a îndelungatei activităţi revoluţionare în rândurile Partidului Comunist Român. (Aplauze)Consider toate acestea ca o expresie a aprecierii deosebite pe care partidul şi poporul nostru o dau activităţii mele revoluţionare, ca activist al Partidului Comunist Român, contribuţiei duse la realizarea politicii generale interne şi externe a partidului nostru de dezvoltare a forţelor de producţie, a ştiinţei şi culturii, de ridicare continuă a bunăstării materiale şi spi­rituale a întregului popor, de întărire continuă a independenţei şi suveranităţii României. (Aplauze)

În aceste momente este pentru mine o mare satisfacţie faptul că, de mai bine de 50 de ani, mă aflu în rândurile mişcării revoluţionare ale partidului nostru comunist, am participat în toate împrejurările la lupta împotriva fascismului şi  războiului, pentru înfăptuirea revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă, pentru construcţia socialismului în patria noastră.

Nu există satisfacţie mai mare pentru mine, ca, de altfel, pentru orice activist revoluţionar, pentru orice comunist decât aceea de a fi participant activ la realizarea măreţelor idealuri de libertate, dreptate şi independenţă, la marile transformări pe care le-a obţinut poporul nostru, sub conducerea gloriosului nostru partid comunist, în edificarea noii orânduiri sociale, în făurirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate. (Aplauze)

Aşa cum pe drept cuvânt s-a su­bliniat în Expunerea secretarului general al partidului la marele forum democratic de la sfârşitul lunii noiembrie, anul trecut, România s-a transformat într-o perioadă istorică scurtă dintr-o ţară slab dezvoltată într-o ţară industrial-agrară, cu o industrie puternică, cu o agricultură în plină dezvoltare, cu mari realizări în domeniul ştiinţei, învăţământului, culturii, factori hotărâtori pentru progresul general al patriei noastre socialiste.
Toate aceste mari realizări au asi­gurat ridicarea generală a gradului de civilizaţie, a bunăstării materiale şi spirituale a întregului nostru popor.
Datorăm toate acestea politicii juste a partidului nostru de aplicare consecventă a legilor generale, a principiilor socialismului ştiinţific la realităţile ţării noastre.
Măreţele realizări obţinute sunt rezultatul muncii pline de abnegaţie a clasei muncitoare, ţărănimii, a intelectualităţii, a întregului nostru popor, care, în strânsă unitate, sub conducerea partidului nostru, înfăp­tuiesc neabătut politica gene­rală de înaintare a patriei noastre pe calea socialismului şi comunis­mului.
Suntem, la începutul celui de-al 4-lea an al planului cincinal 1986-1990, care asigură înfăptuirea obiectivelor strategice trasate de Congresul al XIII-lea şi Conferinţa naţională ale partidului, de dezvoltare intensivă, de modernizare, pe baza celor mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, a tuturor sectoarelor de activitate, de înfăptuire a noii re­voluţii agrare.
Pe această bază se vor crea condiţiile necesare trecerii României la un stadiu superior de dezvoltare economico-socială.
Hotărâtor este acum ca, în spiri­tul planurilor şi programelor, al orientărilor de largă perspectivă, cu­prinse în cuvântarea programa­tică a secretarului general al partidului la marele forum democratic din luna noiembrie, să acţionăm cu toată fermitatea pentru înfăptuirea în cele mai bune condiţii în viaţă a tuturor obiectivelor de dezvoltare economico-socială. (Aplauze)

Doresc să mă refer, în mod deo­sebit, la rolul important care revine ştiinţei, învăţământului şi culturii, la necesitatea de a face totul pentru aşezarea la baza întregii activităţi, din toate sectoarele, a celor mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, ale cunoaşterii umane, în general.
Trebuie să perfecţionăm conti­nuu activitatea de cercetare ştiinţifică şi tehnică, în vederea înfăptuirii în cele mai bune condiţii a marilor obiective care asigură înălţarea ţării noastre pe noi culmi de progres şi civilizaţie, ridicarea generală a nivelului de cunoştinţe ştiinţifice şi cu acest prilej justeţea politicii externe a partidului nostru, a României socialiste de dezvoltare a colaborării cu toate ţările socia­liste, cu ţările în curs de dezvoltare, precum şi cu ţările capitaliste dezvoltate, în spiritul principiilor coe­xistenţei paşnice, cu toate statele lumii, fără deosebire de orânduire socială.

×
Subiecte în articol: special partidului dezvoltare