x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Informarea Ambasadei României la Budapesta către Ministerul Afacerilor Externe

Informarea Ambasadei României la Budapesta către Ministerul Afacerilor Externe

20 Mai 2009   •   00:00

20 mai 1989, ora 18:00
Tovarăşului Emil Bobu, Tovarăşului Ion Stoian, Tovarăşului Ioan Totu, Tovarăşului Iulian Vlad,
În cadrul şedinţei de la 18 mai 1989 a comisiei centrale de revizie a PMSU a fost prezentat un raport referitor la situaţia internă din sânul partidului ungar.

Discuţiile pe marginea raportului au evidenţiat necesitatea înnoirii şi transformării PMSU într-un partid al reformei, pentru a-şi putea îndeplini rolul în etapa următoare. În documentul intitulat "Punctul de vedere al comisiei centrale de revizie asupra situaţiei partidului", publicat în presa ungară de la 19 mai a.c., se arată următoarele: PMSU trebuie să se transforme într-un partid de masă, care să reprezinte interesele naţionale şi să ţină seama de realităţile interna­ţionale; el trebuie să acţioneze pentru dezvoltarea marxismului, manifes­tând totodată, toleranţă faţă de di­versele idei existente în partid, re­nunţând să ridice exigenţe ideolo­gice nejustificare la primirile de noi membri. PMSU are nevoie de un program nou, care să prevadă reforma siste­mului proprietăţii, stimularea ini-ţiativei în economie, modernizarea mecanismului economic, a vieţii so­ciale, culturii şi ştiinţei. În conformitate cu schimbarea rolului social al PMSU, vor trebui mo­dificate strategia şi practica acestuia, partidul trebuind să acţioneze în condiţiile sistemului multipartidic, pentru lărgirea cât mai mult a sprijinului pe care îl acordă masele. PMSU va trebui să-şi modifice atitudinea faţă de or­ganizaţiile de opoziţie, acomodându-se la noua si­tuaţie, întărindu-şi, însă, capacitatea de a combate încercările de a-l discredita şi consolidându-şi poziţia în mijloacele de informare în masă. În cadrul partidului, trebuie să se instaureze o structură organizatorică de tip nou, şi un nou mod de funcţionare democratică, care să permită libera exprimare a opiniilor de către membrii săi. Comisia centrală de revizie consideră existenţa platformelor în sânul partidului drept o situaţie fi­rească, care nu contravine unităţii şi disciplinei partidului.

Membrii partidului nu pot fi făcuţi răspunzători de greşelile politice ale conducerii PMSU; comisia centrală de revizie îşi face au­tocritică şi recu­noaşte că pentru curăţenia morală a partidului şi pentru câş­tigarea încre­derii oamenilor, vor trebui dezavuaţi, politic şi moral, cei care sunt cu ade­vărat răspunzători de gravele erori care au condus la actuala criză. Co­misia centrală de revizie consideră necesară schimbarea conţinutului şi formei acti­vităţii sale, valorificând principiul democratismului şi trans­punând în viaţă "autonomia" sa faţă de Comitetul Central şi faţă de celelalte organe conducătoare ale PMSU; ea va promova traducerea în viaţă, neştirbit, a drepturilor membrilor partidului, conform prevederilor care asigură funcţionarea democratică a partidului. Comisia centrală de revizie consideră motivată convocarea, pentru toamna acestui an, a conferinţei naţionale a PMSU şi apreciază că nu­mai prin pregătirea şi desfăşurarea acesteia, cu participarea delegaţilor aleşi în mod de­mocratic, vor putea fi risipite principiile de bază ale organizării şi funcţionării acestuia, orga­nismele sale naţionale.
Din cele de mai sus, se desprinde, în mod clar, concluzia că PMSU porneşte de la recunoaşterea că în viitor nu va mai deţine monopolul puterii în so­cietatea ungară şi va trebui să-şi adap­teze metodele şi stilul de muncă, în funcţie de prezenţa unor partide de opoziţie. PMSU a acceptat ca în noul proiect de Constituţie să nu se mai înscrie rolul său conducător, guvernul şi parlamentul au ieşit de sub controlul partidului, inclusiv organizaţia de tineret (Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar - Demisz). Biroul Politic a renunţat la dreptul său în numirea şi promovarea cadrelor în aparatul de stat. În prezent, se discută măsura de renunţare la organizaţiile de partid din întreprinderi şi insti­tuţii. Gărzile muncitoreşti au trecut de la partid în subordinea guvernului. Politica externă a Ungariei nu mai este elaborată şi îndrumată de partid, trecând şi aceasta în sarcina Guvernului şi a Parlamentului. Practic, PMSU adoptă sistemul partidelor burgheze din Occident, care în cea mai mare parte a timpului lor sunt nişte cluburi de discuţie.

Zilele acestea, Imre Pozsgay, membru al Biroului Politic al CC al PMSU, mi­nistru de stat, care a întreprins o vizită în Austria, a declarat că PMSU trebuie să se împace cu ideea că ar pu­tea să piardă alegerile parlamentare de la sfârşitul acestui an sau pri­mă­vara anului viitor; criticile aduse la ultima plenară secretarului general Károly Grósz, a spus Imre Poszgay, ar putea determina schimbarea actualului secretar general la viitoarea conferinţă naţională. În cadrul partidului au luat fiinţă diferite platforme şi cercuri ale reformei care în realitate conduc al subminarea unităţii PMSU. Re­cent, s-a anunţat formarea unei platforme marxist-centriste, care cuprin­de mai multe sute de membri de partid, reprezentând mai ales generaţia vârstnică. Potrivit acestei platforme, partidul se află într-o gravă criză a cărei responsabilitate este pusă în seama actualilor conducători. Se apreciază că în Biroul Politic persona­lit­ăţile influente sunt acelea care, împreună cu partidele burgheze în curs de renaştere şi care se pronunţă direct împotriva socialismului, preco­ni­zează trecerea la un sistem burghez de tip occidental. Membrii platformei se pronunţă împotriva reevaluării istoriei ultiimilor 40 de ani, motivând că aceasta riscă să promoveze disensiuni fără sfârşit şi să conducă în mod inevitabil, la o sciziune în partid. Platforma se pronunţă petnru unitatea partidului, dar mai mulţi fondatori ai acesteia susţin instituirea unui "au­tentic" partid comunist.

După alegerea noastră, principalul răspunzător de criza prin care trece PMSU este secretarul său general, Károly Grósz, care a dovedit lipsă de consecvenţă şi fermitate în apărarea şi promovarea principiilor şi ideologiei marxiste, în activitatea teoretică şi practică a partidului ungar.

Evoluţia din ultimul timp a acti­vităţii conducerii PMSU lasă impresia, tot mai mult a existenţei unui plan de trecere a societăţii ungare de la socia­lism spre o democraţie burgheză. Se vehiculează tot mai frecvent ideea neutralităţii Ungariei şi adoptarea modelului de dezvoltare finlandez, prin crearea unei economii de piaţă şi a unei societăţi pluraliste, care să-i permită integrarea, în anii ce vin, în comunitatea economică vest-europeană. Cercurile guvernamentale un­gare afirmă că încă cu doi ani în urmă Ungaria a intrat în contact cu Consi­liul Europei, al cărui parlament ur­mează că în cel mai scurt timp să creeze un "statut de invitat special" pentru ţările din Europa de Est. Acest statut urmează să fie acordat în primul rând Ungariei.

La Budapesta au început, deja, pre­gătirile în vederea vizitei pre­şe­din­telui SUA, George Bush. Conducerea ungară nutreşte convingerea că vizita preşedintelui american va contribui la participarea SUA la punerea pe pi­cioare a economiei ungare.
Traian Pop
Document din volumul: 1989 - Principiul dominoului. Prăbuşirea regimurilor comuniste europene, Ediţie de: Dumitru Preda şi Mihai Retegan, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2000, p. 63-66

×
Subiecte în articol: special partid partidului pmsu