x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Restituiri

Restituiri

21 Ian 2009   •   00:00

Program privind acţiunile politico-organizatorice şi economico-sociale ce urmează să aibă loc în trimestrul I al anului 1989I. Acţiuni pe linie de partid şi de stat:
1. Plenara CC al PCR – Ultima decadă a lunii martie 1989.
– Raport privind efectivul, compoziţia şi structura organizatorică a partidului la 31 decembrie 1988 şi activitatea politico-organizatorică desfăşurată de organele şi organizaţiile de partid pentru înfăptuirea hotărârilor şi directivelor partidului.
– Raport cu privire la activitatea desfăşurată de organele de partid, de stat şi organizaţiile de masă în anul 1988 pentru înfăptuirea politicii de cadre a partidului.
– Raport privind activitatea de rezolvare a pro­punerilor, sesizărilor, reclamaţiilor şi cererilor oamenilor muncii în anul 1988.
– Raport cu privire la activitatea internaţională a partidului şi statului în 1988 şi principalele obiective ale politicii externe în anul 1989.

2. Plenara Consiliului Naţional al Oamenilor Muncii – A doua decadă a lunii februarie 1989

3. Plenara Consiliului Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare şi Gospodăririi Apelor – Ultima decadă a lunii februarie 1989

4. Sesiunea Marii Adunări Na­ţionale – A doua decadă a lunii martie 1989
– Raport cu privire la realizarea sarcinilor de plan pe anul 1988 pe bază de bilanţ şi măsurile ce se impun pentru înfăptuirea planului de dezvoltare economico-socială pe anul 1989.

5. Plenare ale comitetelor jude­ţene de partid – 3-15 februarie 1989
– Analiza stilului şi metodelor de muncă, în lumina indicaţiilor şi orientărilor tovarăşului Nicolae Ceau­şescu, secretarul general al partidului, cuprinse în Expunerea la şedinţa comună a Plenarei CC al PCR şi organismelor democraţiei muncitoreşti, în ve­derea îndeplinirii neabătute a planului şi programelor de dezvoltare economico-socială a ţării.

6. Plenare cu activul de partid din ministere şi instituţii centrale – 9-23 ianuarie 1989
– Analiza stilului şi metodelor de muncă în lumina Expunerii tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretarul general al partidului, la şedinţa comună a Plenarei CC al PCR, a organismelor democratice şi organizaţiilor de masă şi obşteşti din 28-30 noiembrie 1988.

7. Instruiri şi consfătuiri
a. Instruirea unitară a aparatului CC al PCR – 9-12 ianuarie 1989
b. Instruirea unitară a organizatorilor de partid, preşedinţi ai consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste – c. Ultima decadă a lunii fe­bruarie 1989
c. Instruirea anuală a membrilor organelor de partid, conform Instrucţiunilor CC al PCR – 23 ia­nuarie-20 februarie 1989
d. Consfătuirea cu cadrele de bază din dome­niul zootehniei – Ultima decadă a lunii februarie 1989

8. Alte acţiuni
a. Pregătirea propunerilor privind convocarea Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român – martie 1989
b. Aniversarea a 130 de ani de la Unirea Principatelor Române – 24 ianuarie 1989
c. Împlinirea a 40 de ani de la Plenara CC al PCR din 3-5 martie 1949, care a adoptat sarcinile partidului privind transformarea socialistă a agriculturii – 3-5 martie 1989
d. Ziua Internaţională a Femeii – 8 Martie 1989

9. Sesiuni ale consiliilor populare, judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale
– Adoptarea propunerilor privind organizarea, sistematizarea şi modernizarea localităţilor şi unităţilor din agricultură, dezbaterea şi aprobarea planului de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, a bugetului local şi a programului de autoconducere şi autoaprovizionare – 12-30 ia­nuarie 1989

B. Acţiuni pe linia organizaţiilor de masă şi obşteşti
1. Plenare ale organizaţiilor de masă şi obşteşti, în care se vor dezbate sarcinile ce revin din magistrala Expunere a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, se­cretarul general al partidului, la şedinţa comună a Plenarei Comitetului Central al partidului, a orga­nismelor democratice şi organizaţiilor de masă şi obşteşti;
– Comitetul Central al UTC, Consiliul Central al UASCR, Consiliul Naţional al Organizaţiei Pionie­rilor – 21 ianuarie 1989
– Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România – 1 februarie 1989
– Consiliul Naţional al Femeilor – 2 februarie 1989
– Comitetul pentru Problemele Consiliilor Popu­lare – 10 februarie 1989
– Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport – 15 februarie 1989
– Uniunea Naţională a Cooperativelor Agricole de Producţie – 24 februarie 1989

2. Desfăşurarea lucrărilor Congresului  Socie­tăţii de Cruce Roşie – martie 1989

3. Desfăşurarea lucrărilor Conferinţei pe ţară a mişcării sportive – martie 1989

4. Desfăşurarea adunărilor generale de dare de seamă şi alegeri ale organizaţiilor UTC conduse de birouri – ianuarie-februarie 1989

5. Desfăşurarea adunărilor generale de dări de seamă şi alegeri la cooperativele de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor şi la cooperativele de credit – februarie 1989

C. Acţiuni pe linia activităţii economico-sociale
1. Desfăşurarea adunărilor generale ale oamenilor muncii pentru analiza, pe bază de bilanţ, a activităţii desfăşurate în anul 1988 şi măsurile ce trebuie adoptate pentru realizarea integrală a planului pe 1989 – ianuarie-februarie 1989

2. Desfăşurarea recensământului animalelor domestice – 20-28 ianuarie 1989
16 ianuarie 1989
DANIC, Fond CC al PCR – Secţia Organizatorică, dos. nr. 5/1989

×
Subiecte în articol: special partid februarie partidului martie pcr