x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Plan de măsuri pentru realizarea suprafeţelor agricole şi arabile

Plan de măsuri pentru realizarea suprafeţelor agricole şi arabile

15 Mai 2009   •   00:00

Planul na­ţional unic de dezvoltare econo­mi­co-socială a Republicii Socialiste Ro­mâ­nia pe anul 1989 şi pentru gospo­dă­rirea raţională a fondului funciar prevedea mai multe măsuri.În vederea realizării suprafeţelor agricole şi arabile prevăzute în Planul naţional unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1989 şi pentru folosirea eficientă a fondului funciar, toate organele de partid şi de stat vor acţiona cu perseverenţă şi fermitate în spiritul indicaţiilor tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretarul ge­neral al Partidului Comunist Român, pentru îndeplinirea integrală a prevederilor planului şi a programelor adoptate la Plenara lărgită a Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor din de­cem­brie 1988.

În acest scop se va acţiona pentru înfăptuirea neabătută a următoarelor măsuri:
1. Pentru realizarea creşterii supra­feţei agricole cu 198,1 mii hectare şi a celei arabile cu 203,1 mii hectare, din care 113,1 mii hecare până la 30.IV.1989 şi cu încă 90,9 mii hectare până la finele anului, Ministerul Agriculturii, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, Direcţia Generală Economică pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Construcţii în Agricultură împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare, direcţiile generale judeţene pentru agricultură, întreprinderile economice judeţene pentru execuţia lucrărilor de îmbu­nă­tă­ţiri funciare şi unităţile agricole de pro­ducţie vor lua măsuri concrete pentru executarea lucrărilor de ameli­orare şi aducere în producţia agricolă, la ter­me­nele stabilite, a tuturor terenurilor identificate în acest scop  şi vor acţiona în continuare pentru:

a) Concentrarea utilajelor şi a forţei de muncă pe suprafeţele cu lucrări de amenajare mai avansate sau mai simple, astfel ca acestea să fie terminate în­tr-un timp cât mai scurt, pentru a pu­tea fi cultivate în primăvara acestui an.
Termen: Eşalonat până la 30.IV.1989.

b) Continuarea identificării de organele judeţene de specialitate a terenurilor care nu sunt folosite în producţia agricolă, în vederea transformării lor în terenuri agricole şi în special arabile, şi la nivelul stabilit prin plan.
Termen: Eşalonat până la 30.IV.1989.

c) Elaborarea, avizarea şi predarea la unităţile de execuţie a docu­men­ta­ţiilor tehnico-economi­ce pentru toate suprafeţele identificate cu surse de creştere a suprafeţei agricole şi arabile.
Termen: 01.III.1989 pentru supra­fe­ţe restante din anul 1988 şi care nu au documentaţii teh­ni­ce; 30.VI.1989 pentru suprafeţe nou-identificate.

d) Asigurarea fondurilor de inves­tiţii, utilajelor, materialelor şi a forţei de muncă necesare pentru amenja­rea şi transformarea în arabil a tutu­ror terenurilor identificate.
Termen: eşalonat, conform plani­ficării.

e) Recepţionarea imediată, conform normelor legale, a tuturor tere­nu­rilor amenajate şi transformate in­diferent de suprafaţă şi predarea lor la unităţile productive, pentru a fi luate în cultură.
Temen: eşalonat până la 30.IX.1989


2. Pentru readucerea în circuitul pro­ducţiei vegetale şi lichidarea res­tan­ţelor la recuperarea şi redarea te­renurilor ocupate cu obiective de in­vestiţii, care la 31.XII.1988 erau de 15.021 de hectare, din care 12.677 hec­tare arabil. Ministerul Agriculturii şi ti­tularii de investiţii împreună cu or­ga­nele agricole judeţene şi întreprin­derile de execuţie vor lua următoarele măsuri:

a) Se va acţiona cu toată hotărârea pentru ca întreaga suprafaţă restantă să fie amenajată în condiţii normale de fertilitate şi să fie predată unită­ţilor agricole cel târziu până la 30.IV.1989, pentru a putea fi luată în cultură în acest an. Co­misiile de re­cepţie vor verifica la teren calitatea lucrărilor de amenajare, iar în cazul lucrărilor necorespunzătoare vor stabili măsuri şi termene de remediere.
Termen: 30.IV.1989

b) Ministerul Agriculturii, Direcţia Economică pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Construcţii în Agricultură îm­preună cu Consiliul Naţional al Apelor şi celelalte ministere care au de recupe­rat circa 10.000 de hectare pe teri­to­riul judeţului Tulcea, în compensa­rea terenurilor agricole ocupate cu obiective de investiţii în alte judeţe, vor crea toate condiţiile şi vor urmări ca toate lucră­rile de amenajare să fie terminate, recepţionate şi predate uni­tăţilor agricole în acest an.
Termen: 31.XII.1989

c) Pentru a evita în viitor diminua­rea supra­feţelor agricole şi arabile prin amplasarea obiectivelor de in­vestiţii, se vor respecta cu stricteţe pre­ve­derile Legii nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar, emiţându-se avize şi aprobări pentru amplasamentele de noi obiective, numai în condiţiile când titularii de investiţii au lichidat restanţele din trecut şi au recuperat anticipat o suprafaţă echivalentă cu suprafaţa solicitată.
Termen: permanent
3. Pentru folosirea cu eficienţă maximă a fondului funciar, ridicarea potenţialului productiv al solului şi cultivarea întregii suprafeţe arabile, Ministerul Agriculturii împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare, direcţiile ge­nerale judeţene pentru agricultură şi unităţile agricole de producţie vor acţiona cu toată hotă­rârea pentru aplicarea "Programului privind gospodărirea şi conservarea fondului funciar" adoptat la Plenara lărgită a Consiliului Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor din decembrie 1988.

În acest scop se va acţiona pentru:
a) Elaborarea şi materializarea pe teren a proiectelor de organizare a te­ri­toriului şi introducerea asolamen­telor la 1.089 de unităţi agricole, care nu dispun de asemenea documen­taţii.
Termen: 31.XII.1989

b) Acordarea asistenţei tehnice necesare pentru aplicarea întocmai a prevederilor din pro­iectele de organizare a teritoriului elaborate în perioada 1986-1988, la toate unităţile agricole urmărindu-se în principal:
- asigurarea stabilităţii teritoriale a unităţilor şi fermelor componente;
- stabilirea categoriilor de folosinţă a tere­nurilor agricole în funcţie de condiţiile pedoclimatice şi cerinţele economico-sociale;
- introducerea asolamentelor ra­ţionale, cu sole de mărimi optime, care să asigure condiţii corespun­ză­toare pentru aplicarea unor rotaţii raţionale ale culturilor agricole;
- aplicarea de tehnologii dife­ren­ţiate de lu­crarea solului în funcţie de calitatea acestuia şi de cerinţele culturilor respective;
- aplicarea lucrărilor pedoameliorative şi de prevenire şi combatere a eroziunii solului;
- distribuirea uniformă a apei pentru irigarea culturilor.
Termen: permanent

c) Îmbunătăţirea potenţialului productiv al solurilor afectate de unele procese de degradare şi aducerea lor la potenţialul normal de producţie prin efectuarea lucrărilor agropedoameliorative, cum sunt:  curăţirea tere­nului de reziduuri nocive şi impuri­tăţi; sacrificare, afânare adâncă şi subsol; corectarea reacţiei solului prin apli­carea de amendamente calca­roa­se; fertilizare cu îngră­şăminte organi­ce.
Termen: permanent

d) Realizarea programului de prevenire şi com­batere a eroiziunii solului şi generalizarea apli­cării lucrărilor agrofitotehnice antiero­zio­nale pe toate terenurile în pantă, după mo­delul Sta­ţiunii Perieni, experimentat în perimetrele eta­lon din fiecare judeţ care are terenuri în pan­tă.
Termen: permanent

e) Cultivarea de toţi deţinătorii a tuturor su­pra­feţelor agricole pe care le deţin în câmp, localităţi şi incinte proprii, cu respectarea strictă a preve­derilor Legii nr. 59/1974 şi a indicaţiilor condu­cerii superioare.
Termen: permanent

f) Pentru cunoaşterea sistematică a întregului fond funciar al ţării se va acţiona pentru introducerea şi ţi­ne­rea la zi a cadastrului funciar şi înscria pe deţinători în registrul agricol. În acest scop se va efectua mă­su­rarea terenurilor şi întocmirea planurilor şi registrelor cadastrale conform actelor normative.
Termen: conform programului.

g) Consiliul Naţional pentru Gospodărirea Unitară a Fondului Funciar împreună cu Biroul Executiv al Consiliului Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospo­dăririi Apelor, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, consiliile populare jude­ţene şi al municipiului Bucureşti şi comisiile judeţene pentru gospodărirea unitară a fondului funciar vor acţiona pentru întărirea ordinii şi disciplinei în apărarea, conservarea, folosirea şi ridicarea potenţialului productiv al pământului, executând un control permanent şi exigent asupra modului cum se respectă legile ţării cu privire la fondul funciar şi vor lua măsuri ferme pentru folosirea şi gospodărirea raţională a fondului funciar.

Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi ale municipiului Bucureşti, direcţiile generale agricole judeţene şi consiliile pentru gospodărirea unitară a fondului funciar vor analiza trimestrial modul de îndeplinire a sar­ci­nilor cu privire la creşterea suprafeţei agricole şi arabile şi buna gospodărire a fondului funciar.
Termen: permanent
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Secţia Cancelarie, dos. nr. 35/1989

×