x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Proiectul planului tematic al filmelor artistice de lungmetraj pe anul 1989

Proiectul planului tematic al filmelor artistice de lungmetraj pe anul 1989

20 Feb 2009   •   00:00

I. Filme consacrate transformărilor revoluţionare din anii construcţiei socialiste, marilor ctitorii înălţate de poporul român, sub conducerea partidului, în Epoca Nicolae Ceauşescu1. Porţile mării (90 minute)
Tema: Un nou capitol din epopeea celei mai grandioase construcţii din anii socialismului: Canalul Dunăre-Marea Neagră. Redând momentele-cheie ale realizării tronsonului Poarta Albă – Midia – Năvodari, filmul va pune în lumină nivelul înalt de dezvoltare atins de industria româ­neas­că, capacitatea tehnică şi profesională, răspunderea şi angajarea comunistă, alesele însuşiri morale ale celor care făuresc măreţele ctitorii din Epoca Nicolae Ceauşescu.
Casa producătoare 1
Scenariul: Francisc Munteanu
Regia: Sergiu Nicolaescu
Comandă: CCES

2. Reîntâlnirea
Tema: Pornind de la fapte, în­tâm­­­plări şi momente deosebite din vasta des­făşurare de forţe pentru realizarea marilor obiective hidroenergetice din ţara noastră, filmul va reda imaginea impresionantă a salbelor de hidrocentrale înălţate în ultimele două decenii pe toate râurile mari ale României – mărturie vie a dimensiunilor fără precedent ale dezvoltării economiei naţionale în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al PCR
Casa producătoare 1
Scenariul: Adrian Vasilescu
Regia: Mircea Moldovan
Comandă: CCES

3. Pe Argeş în jos (90 minute)
Tema: Film inspirat din epopeea înălţării unei noi ctitorii măreţe a timpurilor noastre: Canalul Bucureşti-Dunăre. Filmul va reflecta amploarea şi însemnătatea acestei construcţii uriaşe pe fundalul general al muncii eroice pentru ridicarea patriei în rândul ţărilor dezvoltate ale lumii.
Scenariul: Ilie Tănăsache, Tudor Băran
Regia: Gheorghe Vitanidis
Comandă: CCES

4. A unsprezecea zi a verii
Tema: Filmul va evoca na­ţio­nalizarea principalelor mijloace de pro­ducţie de la 11 iunie 1948 şi va surprin­de însemnătatea acestui mo­ment esenţial al revoluţiei şi construcţiei socialiste în ţara noastră pe fundalul schimbărilor adânci produse în viaţa oamenilor muncii, al marilor realizări obţinute în deceniile ce au urmat.
Scenariul: Eugen Barbu
Regia: Nicolae Mărgineanu

5. Misiune îndeplinită (90 minute)
Tema: Filmul, dedicat unei realizări de vârf a industriei noastre socialiste, platformele maritime, va scoate în evidenţă dimensiunile morale ale petroliştilor angajaţi în această muncă eroică, în confruntarea lor permanentă cu dificultăţile noii profesiuni şi cu condiţiile aspre în care îşi desfăşoară activitatea, va sublinia aportul lor la asigurarea independenţei energetice a patriei noastre.
Scenariul: Titus Popovici
Regia: Mircea Mureşan
Comandă: CCES

II. Filme inspirate din activitatea creatoare, plină de dăruire patriotică, a oamenilor muncii pentru înfăp­tui­rea programelor de dezvoltare economico-socială a ţării


6. În Valea cu Brazi (80 minute)
Tema: Film inspirat dintr-un fapt autentic petrecut în Valea Jiului, unde, din iniţiativa unui colectiv de mineri, s-a realizat în premieră naţională confecţionarea şi montarea la sol a turnului de extracţie al Minei Valea cu Brazi şi translarea acestuia la amplasamentul final, ceea ce a dus la finalizarea lucrării cu nouă luni în devans.
Casa producătoare 5
Scenariu: Voicu Bugariu
Regia: Tudor Mărăscu
Comandă: CCES

7. Nopţi albe (85 minute)
Tema: Un episod reprezentativ din viaţa şi activitatea oamenilor de ştiin­ţă, a unor cercetători dintr-un institut si­tuat pe o mare platformă industrială, pentru care actul creaţiei ştiin­ţi­fice reprezintă nu numai expresia do­rin­ţei de afirmare personală, ci şi im­plicare conştientă, angajată, responsabilă în efortul general pentru propăşirea ţării, pentru prestigiul ei în lume.
Casă producătoare 5
Scenariu: Radu F. Alexandru
Regia: Cristian Nicolae

8. Ca roua dimineţii (80 minute)

Tema: Inspirat din viaţa unei loca­li­tăţi rurale, reşedinţă a unui consi­liu unic agroindustrial de stat şi coope­ratist, filmul aduce în prim-plan preocu­pările factorilor de răspundere şi ale celorlalţi oameni ai muncii pentru înfăptuirea sarcinilor noii revo­luţii agrare, relevând dimensiunile modernizării satului românesc contemporan, schimbările structurale pe care le-a cunoscut şi le cunoaşte în aceşti ani.
Casa producătoare 1
Scenariul: Corneliu Bichineţ
Regia: Lucian Mardare

9. Reuşita (80 minute)

Tema: Preocuparea colectivului unei unităţi industriale de a găsi soluţii adecvate pentru modernizarea tehnologiilor dă naştere unei puternice înfruntări între rutină, inerţie şi neîncredere în forţele proprii, pe de o parte, şi spiritul revoluţionar de promovare a noului, pe de altă parte. Se va afirma astfel şi va ieşi biruitor un mod îndrăzneţ şi responsabil de apreciere a capacităţii de mobilizare şi energie creatoare de care dispune colectivul întreprinderii.
Casa producătoare 1
Scenariu: Paul Eugen Banciu
Regia: Adrian Petringenaru

10. Să nu aşteptăm să vină toamna (80 minute)

Tema: Impasul în care ajunge la un moment dat o cooperativă agricolă de producţie, ca urmare a incapacităţii unor cadre din conducerea ei, determină reacţia viguroasă a unor membri cooperatori, care nu acceptă explicaţiile date de cei în culpă. O vie confruntare de mentalităţi, opinii, inte­rese va duce la promovarea în condu­ce­re a unor buni gospodari, care, prin pregătirea şi experienţa lor econo­mică şi de producţie, prin autoritatea lor morală, tenacitatea şi pasiunea cu care acţionează pentru binele obştesc, vor mobiliza toate forţele cooperativei într-o susţinută bătălie pentru redresarea situaţiei şi consolidarea economică a unităţii respective.
Casa producătoare 5
Scenariu: Gheorghe Verman, Radu Gurău
Regia: Al.G. Croitoru
Comandă: CCES

11. Nu poţi să ştii dinainte (80 minute)

Tema: În peisajul tonic, mobilizator, pe care îl constituie marile şantiere ale Capitalei este urmărită activitatea profesională şi socială a unui tânăr, cu toate mutaţiile ce decurg din im­pac­tul cu primele responsabilităţi. Mun­ca desfăşurată în mijlocul unor oa­me­ni care ştiu să-şi asume sarcinile cu res­ponsabilitate va exercita o puternică înrâurire asupra maturizării sale de gândire şi comportament.
Casa producătoare 4
Scenariu: Lelia Munteanu
Regia: Ovidiu Drăgănescu

12. Oraşul şi oamenii săi
Tema: Animat de înţelegerea superioară a răspunderii faţă de cei care l-au învestit cu încrederea lor ale­gân­du-l primar, eroul filmului, miner, se im­plică plenar în acţiunea de dezvol­tare economică şi socială a localităţii. El se confruntă cu situaţii, probleme, mentalităţi dintre cele mai diferite, reuşind cu sprijinul comuniştilor, al deputaţilor, al cetăţenilor înaintaţi să obţină, o dată cu realizarea unor obiec­­tive economice şi gospodăreşti, mu­taţii adânci în conştiinţa celor care l-au ales.
Casa producătoare 5
Scenariu: Platon Pardău
Regia: Alexandru Tatoş
Comandă: CCES

13. Orgolii şi onoare (85 minute)
Tema: Pentru a depăşi un moment critic din activitatea propriei întreprinderi, un colectiv de ingineri şi tehnicieni, la chemarea organizaţiei de partid, reuşeşte într-un timp-re­cord să realizeze o instalaţie de concepţie proprie, capabilă să asigure desfăşurarea producţiei la parametri superiori. O reuşită tehnică, având adânci semnificaţii în planul încre­derii în capacitatea de creaţie a specialiştilor noştri.
Casa producătoare 5
Scenariu: Grigore Zanc
Regia: Francisc Munteanu

14. Floarea-soarelui (80 minute)
Tema: Filmul redă tensiunea speci­fi­că unei campanii agricole de vară într-un sat de câmpie. Micile în­tâmplări cotidiene din viaţa unor fa­milii de ţărani cooperatori surprinse pe fundalul efortului colectiv pentru efectuarea lucrărilor agricole aflate la ordinea zilei vor genera momente emoţionante, semnificative pentru modul în care oamenii muncii de la sa­te îşi asumă responsabilitatea fap­te­lor mari, caracteristice epocii actuale.
Casa producătoare 4
Scenariu: George Buşecan
Regia: Valeriu Drăguşanu
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR – Secţia Cancelarie, dos. nr. 5/1989

×