x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Raport privind desfăşurarea propagandei prin conferinţe şi a dezbaterilor ideologice

Raport privind desfăşurarea propagandei prin conferinţe şi a dezbaterilor ideologice

19 Feb 2009   •   00:00

În vederea ridicării activităţii de propagandă prin conferiţe şi a dezbate­rilor ideologice la nivelul cerinţelor Programului ideologic al partidului, al sarcinilor ce decurg din aprecierile şi indicaţiile formulate în Expunerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu la şedinţa comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice şi orga­ni­za­ţiilor de masă şi obşteşti din noiembrie 1988, privind lichidarea rămânerii în urmă a activităţii politico-ideologice, intensificarea educării revoluţionare, patriotice a comuniştilor, a celorlalţi oameni ai muncii, lărgirea orizontului lor de cunoaştere ştiinţifică, se propun următoarele:Tematica propagandei prin conferinţe şi a dezbaterilor ideologice va asigura studierea, însuşirea şi aprofundarea tezelor, ideilor, orientărilor de o excepţională însemnătate teoretică şi practică cuprinse în magistrala Expunere a secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, la forumul democraţiei noastre muncitoreşti revoluţionare din noiembrie 1988, adoptată ca teze pentru Congresul al XIV-lea al partidului, ca program de muncă şi acţiune revoluţionară al partidului, al întregului nostru popor, în celelalte documente de partid, în prodigioasa operă social-politică a
secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu.

Se va acorda o atenţie prioritară sporirii contribuţiei propagandei prin con­ferinţe, dezbaterilor ideologice la mobilizarea oamenilor muncii pentru în­deplinirea în condiţii de înaltă calitate şi eficienţă a planurilor de dezvoltare eco­nomico-socială a ţării, a programelor de organizare şi modernizare a pro­duc­ţiei, de ridicare a nivelului tehnic în industrie.

Expunerile şi dezbaterile vor trebui să vizeze înţelegerea aprofundată şi cunoaşterea temeinică a conceptelor şi categoriilor economice, a sistemului economico-financiar, a tehnicilor şi modalităţilor de finanţare, creditare şi decontare în activitatea unităţilor de producţie, a căilor şi direcţiilor concrete de acţiune pentru creşterea mai accentuată a eficienţei economice şi a rentabilităţii, ridicarea productivităţii muncii, realizarea produselor la parametrii tehnici şi calitativi competitivi pe plan mondial, legarea mai strânsă a cercetării ştiinţifice de cerinţele practice ale producţiei, reducerea cheltuielilor materiale, a consumurilor şi încadrarea în normativele economico-financiare, valorificarea superioară a resurselor materiale refolosibile, lărgirea şi diversificarea activităţii de comerţ exterior.

Un obiectiv important îl va constitui cunoaşterea şi aprofundarea proble­melor teoretice, ideologice şi politico-educative ale făuririi societăţii socia­lis­te multilateral dezvoltate; profundele transformări revoluţionare din anii construcţiei socialiste; creşterea tot mai puternică a rolului conducător al partidului, a rolului statului, al organismelor democraţiei muncitoreşti-revo­lu­­ţionare, înfăptuirea consecventă a tezei construirii socialismului cu poporul şi pentru popor; etapele procesului de edificare şi dezvoltare a noii orânduiri în ţara noastră; stadiul actual al dezvoltării societăţii socialiste româneşti şi căile de acţiune pentru făurirea societăţii socialiste multilate­ral dezvoltate; justeţea politicii partidului de alocare a unei părţi însemnate a venitului naţional pentru fondul de acumulare, de întărire şi dezvoltare continuă a proprietăţii socialiste; perfecţionarea sistemului de conducere şi planificare economico-socială.

Pe baza Programului ideologic, a indicaţiilor secretarului general al partidului, o atenţie deosebită se va acorda problemelor formării omului nou, cu o înaltă conştiinţă revoluţionară, cunoaşterii şi aplicării în viaţă a normelor eticii şi echităţii socialiste, a hotărârilor de partid şi de stat, a legilor ţării, pro­blemelor fundamentale ale istoriei poporului român, ale luptei sale pentru afirmarea fiinţei proprii, pentru libertate socială şi naţională, pentru independenţă şi unitate.

Se va imprima un caracter mai combativ acţiunilor organizate, supunându-se unei critici exigente concepţiile mistico-religioase, obscurantiste, orice denaturare a realizărilor societăţii noastre socialiste, a istoriei poporului român.

O atenţie mai mare se va acorda prezentării politicii externe a partidului şi statului nostru, în strânsă legătură cu politica internă, cunoaşterii inţiativelor româneşti, ale preşedintelui ţării, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, în domeniile păcii şi dezarmării, soluţionării pe calea tratativelor a pro­blemelor complexe cu care se confruntă omenirea, instaurării unei noi
ordini economice şi politice internaţionale, ale întăririi unităţii mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale.

Pe planul propagandei prin conferinţe şi al dezbaterilor ideologice se vor iniţia ample acţiuni, cu un înalt nivel politic şi ştiinţific, menite să contribuie la întâmpinarea cu noi şi măreţe realizări a marilor evenimente ale anului 1989 din viaţa partidului şi a ţării: sărbătorirea zilei de naştere şi a îndelungatei activităţi revoluţionare a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, a tovarăşei Elena Ceauşescu; 45 de ani de la victoria Revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă din August 1944; 130 de ani de la Unirea Principatelor Române Moldova şi Muntenia; 50 de ani de la marea demonstraţie patriotică antifascistă şi antirăzboinică de la 1 Mai 1939; 100 de ani de la adoptarea hotărârii de sărbătorire a zilei de 1 Mai ca Zi Internaţională a celor ce muncesc.

O atenţie deosebită se va acorda acţiunilor şi manifestărilor care vor fi organizate pentru întâmpinarea cu rezultate remarcabile în toate domeniile de activitate a Congresului al XIV-lea al partidului Comunist Român.

Comitetele judeţene de partid vor asigura îmbunătăţirea conţinutului programelor de pregătire a aparatului de partid şi de stat, a propagandiştilor; se va analiza anual desfăşurarea propagandei prin conferinţe şi vor stabili măsuri de îmbunătăţire a muncii în acest domeniu.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR – Secţia Organizatorică, dos. nr. 14/1989

×
Subiecte în articol: partidului din arhiva cc al pcr