x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din dosarele Securităţii Plan de măsuri pentru acţiunea "Orient ’89"

Plan de măsuri pentru acţiunea "Orient ’89"

16 Dec 2009   •   00:00

În luna decembrie 1989 vor avea loc mai multe activităţi de importanţă excepţională cu participarea secretarului general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, după cum urmează:
- Întâlnirea la nivel înalt a conducătorilor de partid şi de stat din ţările participante la Tratatul de la Varşovia, ce va avea loc la Moscova în ziua de luni, 4 decembrie;
- Plenara CC al PCR în ziua de marţi, 12 decembrie;
- Plenara Consiliului Naţional al Oamenilor Muncii în ziua de miercuri, 13 decembrie;
- Sesiunea Marii Adunări Naţionale în ziua de joi, 14 decembrie;
- Vizita oficială de prietenie în Republica Islamică Iran în zilele de 18-20 decembrie.

Pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor ce revin unităţilor Ministerului de Interne în asigurarea desfăşurării în condiţii de deplină securitate şi ordine a acestor acţiuni, se vor întreprinde următoarele:

I. Măsuri informativ-operative generale
1. Unităţile centrale şi teritoriale de Securitate şi de Miliţie, inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi celelalte unităţi competente vor organiza şi executa în mod exemplar activităţile informative pe toate liniile şi profilurile de muncă în vederea cunoaşterii şi prevenirii oricăror situaţii şi premise de natură a produce evenimente negative.

2. Se va acorda prioritate aspectelor privind intenţiile de organizare sau punere în aplicare a unor acte de atentat, terorist-diversioniste, cu caracter denigrator, de tulburare a ordinii şi liniştii publice sau altor fapte care prezintă pericol social deosebit, luându-se măsuri operative ferme pentru contracararea lor.

3. În întreaga perioadă se va acţiona pentru stăpânirea situaţiei operative în obiectivele, locurile şi mediile date în răspundere, în scopul prevenirii oricăror fapte sau evenimente de natură să afecteze climatul de legalitate şi ordine, acti­vitatea economică sau desfăşurarea normală a tuturor activităţilor.


II. Sarcini pentru unităţile Departamentului Securităţii Statului
4. Pe profilul de informaţii interne se vor intensifica măsurile pentru cunoaşterea şi stăpânirea temeinică a evoluţiei situaţiei operative a stărilor de spirit din rândul populaţiei, asigurând în scop preventiv controlul complet şi eficient asupra elementelor pretabile la acţiuni ostile sau anarhice.

Atenţie deosebită se va acorda persoanelor cuprinse în baza de lucru, cu prioritate celor cu poziţie ostilă activă. Se vor intensifica măsurile specifice de cunoaştere a activităţii tuturor cetăţenilor străini aflaţi la studii, îndeosebi celor proveniţi din zonele ce prezintă interes pentru misiune, acţionându-se cu fermitate pentru neutralizarea oricăror acţiuni de natură să pună în pericol securitatea statului. Direcţia I în cooperare cu Direcţia a II-a, Direcţia a IV-a, Direcţia pentru Paşapoarte şi Inspectoratul General al Miliţiei vor asigura măsurile de întărire a controlului riguros al frontierei de stat.

5. Aparatul de contrainformaţii în sectoarele economice va asigura controlul informativ riguros asupra tuturor problemelor de care depinde prevenirea producerii de evenimente care ar putea afecta securitatea statului în domeniul economic. Se va acorda prioritate marilor platforme industriale din sectoarele chimiei, energiei, mineritului, metalurgiei, industriei de apărare, construcţiilor de maşini, precum şi întreprinderilor cu producţie de export.

Vor fi avute în atenţie elementele cunoscute cu manifestări ostile ori pretabile la alte acţiuni duşmănoase, luându-se măsuri pentru supravegherea lor îndeaproape în vederea prevenirii şi contracarării acestora.

Prin măsuri specifice se va asigura cunoaşterea activităţii specialiştilor străini aflaţi în obiectivele economice, luându-se măsurile ce se impun pentru contracararea oricăror acţiuni ostile. Împreună cu organele de Miliţie şi de Pompieri se va realiza o prezenţă activă în toate obiectivele economice urmărind asigurarea unei depline stări de legalitate. Atenţie deosebită se va acorda cunoaşterii stării de spirit şi prevenirea producerii unor acte de dezordine. De asemenea, împreună cu Direcţia de Paşapoarte va asigura efectuarea unui control vamal corespunzător în toate punctele de intrare şi ieşire din ţară pentru a preveni introducerea de materiale cu conţinut antisocialist şi antiromânesc, de armament, muniţii sau substanţe toxice.

6. Unitatea Militară nr. 0650 va întreprinde măsuri pentru controlul situaţiei operative din obiectivele proprii pentru a preveni scurgerea de informaţii secrete pe linia comerţului exterior şi alte acţiuni ostile.
Asupra comercianţilor străini prezenţi în ţară vor fi intensificate măsurile de control şi prevenire.

7. Unitatea Militară nr. 0500 va acţiona ferm pentru asigurarea aplicării ri­guroase în unităţile sociale a prevederilor Legii nr. 23/1971, Decretului nr. 408/1985, ale celorlalte acte normative referitoare la apărarea secretului de stat, stabilirea relaţiilor cu străinii şi respectarea regulilor de protocol.

8. Pe profilul muncii de contraspionaj se va urmări stabilirea preocupărilor, intenţiilor, aprecierilor şi comentariilor ce rezultă din rândul străinilor în legătură cu activităţile care se vor desfăşura în această perioadă.
În mod deosebit se va acţiona pentru prevenirea oricăror acte duşmănoase din partea unor cetăţeni străini, a cadrelor şi agenţilor de spionaj pretabili la acţiuni provocatoare, de incitare sau acte ostile. În acest scop, în conlucrare cu unităţile centrale şi teritoriale de Securitate se vor organiza măsuri specifice de control asupra ziariştilor, studenţilor, doctoranzilor şi turiştilor străini.
Direcţia a III-a împreună cu Direcţia pentru Paşapoarte şi Centrul de Informatică şi Documentare vor localiza străinii aflaţi în ţară şi vor asigura controlul celor suspectaţi, acordând atenţie celor din ţările arabe.

9. Aparatul de contrainformaţii militare va întări munca de informaţii în toate unităţile militare, în obiectivele şi mediile de competenţă, asigurând cunoaşterea şi prevenirea imediată a oricăror împrejurări de natură a afecta capacitatea combativă şi de intervenţie, ordinea şi disciplina militară. Atenţie deosebită se va acorda asigurării contrainformative a efectivelor de la frontiera de stat, a grănicerilor, cadrelor de la PCTF-uri, punctelor de mic trafic şi de trecere simplă.
Se vor întreprinde aceleaşi măsuri şi în rândul efectivelor militare care execută misiuni prevăzute în prezentul plan, la obiective şi pe trasee, în mod deosebit cele care asigură mijloacele de transport prezidenţiale.
Prin verificări şi controale se va urmări aplicarea măsurilor prevăzute în norme privind asigurarea armamentului muniţiei, explozivilor şi a altor substanţe periculoase, asigurând prevenirea oricăror evenimente pe această linie.

10. Direcţia de securitate şi gardă va elabora planuri proprii de măsuri pentru fiecare acţiune, pe care le va supune aprobării Departamentului Securităţii Sta­tului.
Împreună cu USLA şi IMB, va asigura măsurile de securitate cu participarea conducerii Plenarei CC al PCR şi ale Marii Adunări Naţionale.
La obiectivele şi în locurile unde vor avea loc activităţi cu participarea condu­cerii superioare, va coordona activitatea verificărilor tehnice şi controlul de securitate, folosind forţe şi mijloace proprii şi cele puse la dispoziţie de comandantul acţiunii.
Document din volumul: Banalitatea răului. O istorie a Securităţii în documente (1949-1989) de Marius Oprea, Editura Polirom, Iaşi, 2002, p. 527-533

×
Subiecte în articol: din dosarele securităţii