x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Din Arhiva CC al PCR: Mandatul delegaţiei române la sesiunea Conferinţei pentru dezarmare de la Geneva din 1989

Din Arhiva CC al PCR: Mandatul delegaţiei române la sesiunea Conferinţei pentru dezarmare de la Geneva din 1989

07 Feb 2009   •   00:00

În întreaga sa activitate, delegaţia va promova activ poziţia României, concepţia şi iniţiativele tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre­şe-din­tele Republicii Socialiste România, cu privire la oprirea cursei înar­mă­ri­lor, în primul rând a celor nucleare, şi tre­cerea la dezarmare, lichidarea pri­mej­diei de război şi asigurarea dreptului suprem al popoarelor, al oame­ni­lor la existenţă, la libertate şi independenţă, la viaţă, la pace. În mod special, delegaţia va reafirma şi promova în cadrul conferinţei considerentele şi propunerile Ro­mâ­niei, ale pre­şe­din­telui Nicolae Ceau­şes­cu, cu privire la problemele de­zar­mă­rii şi direcţiile de acţiune pentru solu­ţio­na­rea lor.În ce priveşte orientările de princi­piu ale activităţii Conferinţei pentru dezarmare:
– Delegaţia va susţine că nu este po­si­bil să se asigure eliminarea doar a uno­ra sau a altora din armele nu­clea­re sau chimice şi nici prin aşa-numita "descurajare nucleară" sau alte con­cep­ţii ce promovează cursa înarm­ă­ri­lor. Dimpotrivă, securitatea se poate rea­liza numai prin dezar­ma­re, în toa­te domeniile, prin eliminarea conco­mi­t­entă a armelor chimice, nucleare şi a altor arme de distrugere în masă. Nu­mai adoptarea unor ase­menea mă­suri oferă garanţia că nu vor mai apă­rea încercări de folosire a forţei şi a ameninţării cu forţa din partea unor state faţă de altele şi se va înlătura orice posibilitate de şantaj cu fo­lo­si­rea unei arme sau alteia.

Va sublinia că, ţinând seama de evo­lu­ţiile intervenite în producerea ar­me­lor de distrugere în masă, de peri­co­lul mare pe care îl reprezintă ar­mele nucleare şi chimice, eliminarea concomitentă a acestor arme, trecerea la dezarmarea generală constituie obiectivul major al etapei actuale.

– Pornind de la aceste realităţi, dele­ga­ţia va acţiona ca noua sesiune a Con­ferinţei pentru dezarmare de la Ge­neva să contribuie la aşezarea ba­zelor unui proces efectiv de negocieri de dezarmare nucleară şi chimică, ca­re să se desfăşoare simultan. Să fie adoptate măsuri care să ducă la elimi­na­rea totală a armelor nucleare, chi­mice şi a altor arme de distrugere în masă, la interzicerea acestora şi dis­­trugerea stocurilor existente. Mă­su­­rile să fie privite în mod unitar, ca părţi ale unui ansamblu de acţiuni me­nite să contribuie la stabilitatea în lu­me, să situeze relaţiile dintre state pe baze noi, de egalitate în drepturi, res­­pec­ta­re a independenţei şi su­ver­a­ni­­tăţii, neamestec în treburile interne, eli­mi­nare a forţei şi ameninţării cu forţa.

– Având în vedere caracterul re­pre­zen­tativ al Conferinţei, ca unic for mul­tilateral de negociere în dome­niul dezarmării (40 de state), dele­ga­ţia va acţiona ca obiectivele de mai sus să fie cuprinse în cadrul proiectului pro­gramului global de dezarmare ce este în curs de negociere la Geneva şi care con­ţine acţiuni şi măsuri care să fie realizate de organismele de ne­go­cieri existente, precum şi de  state la nivel regional, bilateral sau unilate­ral, în toate domeniile dezarmării. Un ase­me­nea program ar urma să asi­gure o legătură mai strânsă între ne­go­cierile bilaterale, cele regionale şi cele cu caracter universal, astfel încât măsurile adoptate să se completeze re­ciproc, cuprinzând ansamblul pro­ble­melor dezarmării.

În ce priveşte punctele concrete aflate pe ordinea de zi, delegaţia va acţiona după cum urmează:
1. Dezarmarea nucleară
Delegaţia va insista asupra necesi­tăţii intensificării tratativelor dintre Uniunea Sovietică şi Statele Unite privind reducerea cu 50% a armelor strategice şi încheierea unui acord în acest domeniu în anul 1989. Va sublinia că este necesar să înceapă ne­gocieri, cu participarea tuturor sta­te­lor, pentru lichidarea totală a ar­me­lor nucleare şi punerea lor în afara legii.

Delegaţia va propune:
– Trecerea urgentă la elaborarea unui Tratat universal privind interzi­ce­­rea şi eliminarea totală, în etape, a ar­­­­melor nucleare. Un asemenea acord să prevadă interzicerea produ­ce­­­rii, perfecţionării şi experimentării ar­­melor nucleare, distrugerea sto­cu­ri­lor existente şi a mijloacelor de trans­portare a lor la ţin­tă.
– Pentru negocierea Tratatului universal de interzicere şi lichidare a armelor nucleare să se constituie un or­ganism special la care să participe toate puterile nucleare, precum şi celelalte state.
– Trecerea la tratative concrete pentru eliminarea armelor nucleare tactice, cu rază scurtă de acţiune.
– Până la lichidarea totală a armelor nucleare, statele posesoare de asemenea arme să şi le retragă în limitele frontierelor lor naţionale.
– De asemenea, să se creeze zone li­be­re de arme nucleare şi chimice, ar­mele nucleare şi chimice find privite în strânsă unitate, pentru ca regiuni cât mai întinse ale globului să fie scoa­se de sub incidenţele pericolului acestor arme de distrugere în masă. Trans­for­marea Balcanilor într-o zo­nă de pa­ce, cooperare şi bună ve­ci­nă­ta­te, li­be­ră de arme nucleare şi chimi­ce, fără tru­pe şi baze militare străine, stabi­li­rea de asemenea zone şi alte re­giuni.

2. Interzicerea experienţelor nu­clea­re.
Delegaţia va propune:
– Încetarea de urgenţă a tuturor ex­pe­­rienţelor cu arma nuclară şi trece­rea la negocierea unui acord cu parti­ci­pare universală privind oprirea perfecţionării acestor arme. În acest sens, se va sublinia importanţa ini­ţia­tivei de amendare a Convenţiei universale din 1963 privind interzicerea efec­tuă­rii de experienţe nucleare în cele trei medii – atmosferă, apă şi spaţiu cosmic – prin extinderea acesteia şi asu­pra mediului subteran, în care au loc în prezent experien­ţele. Se va arăta că Ro­mânia a comunicat acordul pentru con­voca­rea unei conferinţe in­ter­na­ţio­nale pe această temă şi va lua parte ac­tivă la lucrări. Se va sublinia că ne­go­cierile în curs dintre URSS şi SUA pentru limi­ta­rea treptată a numă­ru­lui şi puterii ex­perienţelor nu­cleare nu pot fi con­si­­derate decât paşi inter­me­diari, obiectivul final trebuind să fie oprirea şi interzicerea tu­turor ex­pe­rienţelor cu arma nucleară.
– Crearea unui sistem inter­naţional de control asupra respectării angajamentelor de încetare a experienţelor nu­cleare, asumate de state, prin constituirea unei reţele de comunicaţii între staţiile seismice existente. Se va reconfirma disponibilitatea ţării noastre de a participa, cu mijloacele tehnice pe care le posedă (staţia Cheia), la acest sistem de verificare.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR – Secţia Cancelarie, dos. nr. 3/1989

×
Subiecte în articol: special arme nucleare