x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Decret al Consiliului de Stat

Decret al Consiliului de Stat

04 Mai 2009   •   00:00

Privind asigurarea producţiei de energie, folosirea raţională a energiei electrice şi termice pe perioada de vară 1989, Consiliul de Stat al Repu­blicii Socialiste România decretează:Art. 1 - Ministerul Energiei Electrice şi consiliile populare judeţene şi cel al municipiului Bucureşti sunt obligate să ia măsuri ferme pentru funcţi­o­na­rea centralelor electrice pe cărbune, hidrocarburi şi a hidrocentralelor la întreaga capacitate şi livrarea energiei la nivelurile stabilite prin plan, în ve­derea desfăşurării normale a activi­tăţii în unităţile economice, în toate ra­mu­ri­le şi sectoarele din economie.
Ministerul Energiei Electrice este obligat să asigure la toate centralele electrice organizarea co­res­pun­ză­toa­re a producţiei şi a muncii, întărirea ordinii şi disciplinei, folosirea deplină a mijloacelor din dotare, astfel încât sistemul energetic naţional să funcţi­o­neze în bune condiţii.

Art. 2 - Consiliul de Miniştri va pre­zen­ta spre aprobare propuneri pri­vind resursele şi consumurile de ener­gie electrică şi termică necesare lu­nar şi săptămânal economiei na­ţi­o­nale. În fiecare lună se va constitui o rezervă de 10 mii tone păcură şi 80 milioane mc gaze naturale, echivalentă cu o putere medie produsă de 400 MW în termocentralele pe hidrocarburi, care se va utiliza în cazuri excepţionale, cu aprobarea conducerii.

Art. 3 - Consiliul de Miniştri va lua măsuri pentru ca în toate întreprin­de­rile industriale să se asigure organizarea corespunzătoare a schimbu­ri­lor, a fluxurilor tehnologice în vede­rea reducerii consumului de energie electrică şi încadrării stricte în nor­me­le de consum aprobate, care sunt ma­xi­me.
Totodată, prin programarea cores­punzătoare a schimburilor se vor asigura încadrarea în puterile medii orare aprobate pe schimburi şi la orele de vârf şi echilibrarea consumului pe întreaga durată a zilei.

Art. 4 - Ministerele, celelalte organe centrale, consiliile populare judeţene şi cel al municipiului Bucureşti, mu­ni­cipale şi orăşeneşti vor lua toate mă­surile ca unităţile subordonate să apli­ce regimuri de economisire şi raţio­nalizare a energiei electrice şi termice, să asigure încadrarea în nor­me­le de consum şi în repartiţiile aproba­te.
De asemenea, se vor lua măsuri pen­tru creşterea gradului de recupe­rare a resurselor energetice refolosibile prin asigurarea funcţionării la capacitatea nominală a tuturor instalaţiilor recuperatoare şi realizarea punerii în funcţiune a noii capacităţi.

Art. 5 - În scopul pregătirii condi­ţi­i­lor necesare pentru preluarea vâr­fu­lui de sarcină din iarna 1989-1990, se vor lua următoarele măsuri:
a) Ministerul Energiei Electrice şi Consiliul Naţional al Apelor vor asigura menţinerea producţiei de energie electrică în hidrocentrale la nivelurile reduse aprobate în vederea umplerii integrale a lacurilor de acumulare până la 31 octombrie 1989.
b) Ministerul Minelor poartă întreaga răspundere pentru livrarea de către unităţile miniere centralelor electrice a întregii cantităţi de căr­bu­ne, prevăzută în programul aprobat, şi de calitatea corespunzătoare, pentru asigurarea producţiilor de energie electrică în termocentrale şi formarea stocurilor de cărbune de 8,5 milioane tone până la 30 septembrie 1989.
Ministerul Energiei Electrice va ac­ţi­ona pentru asigurarea funcţionării instalaţiilor din gospodăria de cărbune şi organizarea lucrărilor de stocare.
c) Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice va livra lunar la rezerva de stat, din producţia obţinută de la acţiunea de prelucrare a ţiţeiului din import pentru export, cantităţile de păcură necesare constituirii până la 31 octombrie 1989 a unui stoc de 1 mi­lion de tone.
d) Ministerul Energiei Electrice va urmări realizarea în întregime şi la termen a noilor capacităţi de produc­ţie şi a reparaţiilor capitale planificate, prin respectarea strictă a graficelor de livrare a utilajelor şi de execuţie a lucrărilor şi asigurarea împreună cu Ministerul Construcţiilor de Maşini a forţei de muncă necesare. Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Godpodăririi Fondurilor Fixe vor prevedea prin programele lunare de aprovizionare, iar Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini şi Ministerul Industriei Me­talurgice vor asigura livrarea cu pri­ori­tate în trimestrele II şi III 1989 a bazei materiale necesare, corelat cu gra­fi­cele de reparaţii aprobate.
e) Ministerul Energiei Electrice va urmări permanent şi va raporta decadal stadiul realizării lucrărilor de reparaţii capitale şi măsurile pentru desfăşurarea în continuare şi înche­ie­rea tuturor reparaţiilor planificate până la 31 octombrie 1989.

Art. 6 - Consiliile de conducere ale ministerelor, consiliile oamenilor muncii din întreprinderi şi instituţii, consiliile populare judeţene şi cel al municipiului Bucureşti, municipale, orăşeneşti şi comunale răspund de în­cadrarea strictă în repartiţiile de consum aprobate, îndeplinirea în bune condiţii a sarcinilor de plan şi asigurarea desfăşurării normale a lucrului în toate domeniile de activitate.
Cotele de energie electrică, termică şi gaze naturale vor fi defalcate pe unităţi şi se vor lua măsuri de strictă încadrare în repartiţiile zilnice şi de respectare a programului de lucru stabilit pentru fiecare unitate de încadrare în  puterile medii orare, pe schimburi, în cele aprobate pentru vârful de sarcină.

Art. 7 - Producţia şi consumul de energie electrică şi termică în perioada de vară 1989, precum şi măsurile necesare pentru realizarea acestora sunt prevăzute în anexele nr. 1-13, care fac parte integrantă din prezentul decret.

Art. 8 - Ministerele, celelalte organe centrale, consiliile populare judeţene şi cel al municipiului Bucureşti vor urmări zilnic consumul de energie electrică şi termică al marilor consumatori şi vor adopta măsuri pentru încadrarea permanentă în repartiţii a tuturor unităţilor subordonate.
Consiliile populare municipale, orăşeneşti şi comunale vor întocmi programe pe fiecare localitate pentru livrarea apei calde menajere, conform anexei nr. 1.

Art. 9 - Consiliul de Miniştri va lua măsuri pentru aplicarea fermă a dispoziţiilor prezentului decret în ve­derea asigurării energiei electrice şi termice şi respectării riguroase de că­tre ministere, centrale, întreprin­deri şi ceilalţi consumatori a nor­me­lor de consum stabilite şi eliminării oricăror forme de risipă, asigurând cele mai bune condiţii pentru desfăşurarea activităţii economico-sociale.
Nicolae Ceauşescu
Preşedintele Republicii Socialiste România
Monitorul Oficial, 4 mai

×