x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Raport cu privire la activitatea desfăşurată peste hotare de propagandiştii CC al PCR

Raport cu privire la activitatea desfăşurată peste hotare de propagandiştii CC al PCR

13 Feb 2009   •   00:00

CC al PCR ● Secţia Relaţii Externe ● Secţia Propagandă şi PresăÎn cursul anului 1988, pe baza pla­nului de relaţii externe aprobat de con­ducerea partidului, 29 de propa­gan­dişti ai Comitetului Central al Par­ti­dului Comunist Român s-au de­plasat în RP Bulgaria (2), RS Ceho­slovacă (2), RP Chineză (2), Cuba (1), RD Germană (3), RP Polonă (4) şi URSS (15).

Secţia Propagandă şi Presă şi Secţia Relaţii Externe ale Comitetului Central al Partidului Comunist Român au asigurat ca prin această formă de propagandă peste hotare să se realizeze o cât mai bună cu­noaş­tere a politicii interne şi externe a partidului şi sta­tului nostru, a contribuţiei de o inestimabilă valoare teoretică şi practică a secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, la elabo­rarea şi fundamentarea acesteia, la soluţionarea marilor probleme ale lumii contemporane. În acest sens s-a acordat o atenţie mai mare conce­perii şi elaborării expunerilor, se­lecţionării şi pregătirii propagandiştilor CC al PCR din rândul membrilor Comitetului Central, al altor cadre din în­vă­ţă­mânt şi cercetare, cu o bună pre­gă­tire politică, profesională şi ştiin­ţifică de specialitate, cu­nos­că­tori ai politicii partidului şi statului nostru, ai mo­dului în care se aplică aceasta în toate domeniile vieţii sociale. Premergător deplasărilor peste hotare s-a realizat un program sistematic de pregătire şi documentare a fiecărui grup de propagandişti, pe baza te­maticii aprobate şi în raport cu evenimentele noi ce au avut loc pe plan intern şi inter­na­ţi­o­nal, cu ori­en­tă­rile, sarcinile şi in­dicaţiile date de secretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae Cea­uş­es­cu, la ple­narele Co­mi­tetului Central, şedinţele Comitetului Politic Executiv al CC al PCR şi fo­ru­rilor organismelor de­mocraţiei mun­ci­toreşti re­vo­lu­ţionare.

În programele de pregătire a propagandiştilor s-a asigurat studiul te­meinic al operei secretarului gene­ral al partidului, tovarăşul Nicolae Cea­u­şes­cu, al contribuţiei sale la dezvol­tarea teoriei şi practicii revo­luţiei şi construcţiei socialiste în ţara noastră, la îmbogăţirea tezaurului gândirii revoluţionare, al socialismului ştiin­ţi­fic, la aplicarea crea­toare a princi­piilor şi legităţilor ge­ne­rale ale construcţiei socialiste la condiţiile concrete ale României.

Au fost studiate materiale şi sinteze documentare referitoare la relaţiile bilaterale cu partidele unde urma să se efectueze deplasarea, s-au purtat discuţii cu propagandiştii, insistându-se pe înţelegerea şi interpretarea corectă de către aceştia a problemelor majore ale politicii partidului şi statului nostru.

În cursul anului 1988, propagandiştii Comitetului Central al Partidului Comunist Român au prezentat 211 expuneri, în faţa a peste 22.000 de persoane. Cu acest prilej au fost prezentate şi argumentate pe larg următoarele teme de interes major privind contribuţia originală şi consecventă a Partidului Comunist Ro­mân, a secretarului său general, to­varăşul Nicolae Ceauşescu, la îm­bo­gă­ţirea teoriei şi practicii cons­truc­ţiei socialiste: "Concepţia tova­ră­şului Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Ro­mân, cu privire la rolul partidului de forţă politică conducătoare, de centru vital al întregii societăţi ro­mâ­neşti"; "Concepţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu, a Partidului Comunist Român privind etapele înfăptuirii revoluţiei şi construcţiei socialiste în România, trecerea la stadiul de ţară socialistă multilateral dezvoltată"; "Sistemul democraţiei muncitoreşti revoluţionare şi rolul său esenţial în organizarea, conducerea şi buna desfăşurare a întregii vieţi econo­mico-sociale din ţara noastră"; "Orientările programatice ale Congresului al XIII-lea şi ale Conferinţei Na­ţio­nale a partidului cu privire la strategia dezvoltării economico-sociale a României în perioada 1986-1990 şi în perspectivă până în anul 2000"; "Concepţia tovarăşului Nicolae Ceau­şescu, secretar general al Partidului Comunist Român, cu privire la perfecţionarea autoconducerii muncitoreşti revoluţionare, a autogestiunii şi autofinanţării unităţilor econo­mico-sociale, creşterea puternică a spiritului de răspundere şi a ini­ţiativei fiecărui colectiv de oa­meni ai muncii"; "Concepţia Parti­dului Co­munist Român, a to­va­răşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al partidului, privind creş­te­rea puternică a forţelor de producţie, dezvoltarea intensivă a industriei, agriculturii şi a celorlalte sectoare de activitate; realizarea unei noi calităţi a muncii şi vieţii întregului popor"; "Con­cepţia Patidului Comunist Ro­mân, a tovarăşului Nicolae Ceau­şes­cu, se­cretar general al partidului, despre rolul activităţii ideologice şi po­litico-educative în formarea omului nou, constructor conştient al so­cia­lis­mului şi comunismului"; "Lup­ta pentru unitate şi independenţa na­ţi­o­nală, coordonate fundamentale ale istoriei poporului ro­mân. Etapele făuririi statului na­ţi­o­nal unitar ro­mân"; "Rolul culturii, literaturii şi artei în formarea omului nou, în cultivarea trăsăturilor patritismului so­cialist şi umanismului revo­lu­ţ­i­onar. Orientările stabilite de Congresul al XIII-lea de secretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceau­şescu, privind dezvoltarea creaţiei tehnico-ştiinţifice, literare şi artistice ro­mâ­neşti"; "Contribuţia esenţială a to­va­răşei Elena Ceauşescu la dezvoltarea ştiinţei româneşti, la aplicarea rezultatelor acesteia în slujba progresului material şi spiritual al patriei".

În expuneri s-a asigurat reflec­ta­rea principalelor probleme actuale ale politicii partidului şi statului no­stru, etapele şi stadiul actual al edi­ficării socialismului în România şi căile de acţiune pentru făurirea soci­e­tăţii socialiste multilateral dezvoltate; înfăptuirea  consecventă a principiului construirii socialismului cu poporul şi pentru popor; orientările politicii partidului nostru cu privire la alocarea unei părţi însemnate a venitului naţional pentru fondul de acumulare; perfecţionarea sistemului de conducere şi planificare economico-socială, aplicarea principiilor autoconducerii şi autogestiunii, a mecanismului economi­co-financiar; necesitatea creşterii tot mai puternice a rolului con­du­cător al partidului şi statului al organismelor democraţiei muncitoreşti-revoluţionare; rolul activităţii ideologice şi politico-educative în formarea şi afirmarea conştiinţei socia­liste, a omului nou, constructor con­ş­tient şi devotat al socialismului şi co­munismului; orientările şi prin­ci­pii­le fundamentale ale partidului şi statului nostru în domeniul po­li­ti­cii externe, originalitatea şi profun­zi­mea iniţiativelor româneşti ale se­cre­tarului general al partidului, to­va­ră­şul Nicolae Ceauşescu, în forumurile internaţionale cu privire la re­zolvarea complexelor probleme cu care se confruntă omenirea.

O atenţie deosebită a fost acordată marcării peste hotare a gloriosului jubileu de la 1 Decembrie 1988, îm­pli­nirea a 70 de ani de la făurirea statului naţional unitar român. În acest sens, propagandiştii Comitetului Central al Partidului Comunist Român care s-au deplasat în ţările socialiste au prezentat expuneri referitoare la lupta necurmată a poporului român pentru afirmarea fiinţei proprii, pentru unitate şi independenţă naţională. Totodată, la ini­ţiativa şi cu sprijinul oficiilor diplomatice ale Republicii Socialiste Ro­mâ­nia au fost organizate nu­me­roase ma­nifestări în cadrul cărora au fost evocate semnificaţia istorică a Marii Uniri din 1918, precum şi realizările remarcabile obţinute de poporul nostru în anii socialismului, cu deo­se­bire în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului. De asemenea, evenimentului aniversat i s-au dedicat adunări festive, confe­rinţe de presă, expuneri şi în­tâl­niri, prezentări de filme, expoziţii de fotografii, emisiuni la radiotelevi­ziune şi altele. De un interes deosebit s-au bucurat expoziţiile de carte, în care la loc de frunte s-au aflat lu­cră­rile din grandioasa operă social-po­litică a secretarului general al parti­dului, preşedintele Republicii, to­va­ră­şul Nicolae Ceauşescu, precum şi lucrări de înaltă valoare ştiinţifică ale tovarăşei academician doctor ingi­ner Elena Ceauşescu.

Expunerile au suscitat un real şi viu interes, exprimat şi prin cele peste 2.000 de întrebări formulate. În­tre­bările, ca şi comentariile de apre­ciere formulate de partici­panţi, au pus în evidenţă interesul acestora de a cunoaşte şi înţelege cât mai bine experienţa ro­mâ­neas­că în di­fe­ri­te domenii de activitate, gândirea şi activitatea re­vo­lu­ţi­o­nară, profund novatoare a secretarului ge­neral al par­tidului, to­va­răşul Nicolae Ceauşescu.

În toate ţările în care s-au realizat schimburile de propagandişti, auditoriul a manifestat interes pentru problemele economice şi social-po­li­tice fundamentale, definitorii pentru actuala etapă a construcţiei socialiste din România. Astfel, ma­jo­ri­ta­tea întrebărilor s-au referit la cele mai importante domenii ale acti­vi­tăţii economico-sociale, şi anume: evoluţia şi rezultatele apli­cării de mai mulţi ani în ţara noastră a me­canismului economico-financiar, a principiilor autoconducerii, autogestiunii şi autofinanţării uni­tă­ţilor economico-sociale; perfec­ţi­o­narea cadrului de participare democratică a tuturor oamenilor muncii la conducerea societăţii; conţinutul conceptului edificării orândurii socia­liste cu poporul şi pentru po­por; principalele prevederi ale progra­melor de modernizare a industriei şi agriculturii, ale sistematizării, or­ga­ni­zării şi modernizării tuturor lo­ca­li­tă­ţilor patriei; sarcinile şi obiectivele prioritare vizând ridicarea nivelului de trai material şi spiritual, a calităţii muncii şi vieţii între­gului popor; creşterea continuă, în etapa actuală, a rolului conducător al partidului în întreaga viaţă economică, politică şi socială; proble­mele pri­vind dezvol­tarea ştiinţei, învă­ţă­mân­tului, cer­ce­tării şi culturii în construcţia socia­listă, pregătirea tineretului pentru muncă şi viaţă, angajarea lui fermă în efortul ge­neral de edificare a noii orânduri, rolul fa­miliei, şcolii, organizaţiilor de copii şi tineret în formarea şi educarea acestuia, rolul şi locul femeii în socie­tatea ro­mâ­neas­că, rolul muncii politico-educative în formarea şi afirmarea conştiinţei re­voluţionare a omului nou, constructor conştient al socialismului şi comunismului.

Totodată, pe baza expunerilor şi răspunsurilor date de propagandişti, participanţii au dat o înaltă apreciere politicii internaţionale a Partidului Comunist Român, indisolubil legată de numele şi activitatea neobosită a secretarului general al partidului, preşedintele Republicii Socialiste România, tovarăşul Nicolae Ceau­şes­cu, pusă în slujba progresului, bu­năs­tării, păcii şi colaborării între popoare. Cu toate acestea, în URSS, RP Polonă, RS Cehoslovacă şi RP Bulga­ria au fost formulate unele întrebări din care a rezultat o slabă sau in­corectă informare a participanţilor la expuneri asupra unor aspecte cu privire la aplicarea meca­nis­mului economico-financiar, în­făp­tu­irea noii revoluţii agrare, a pre­ve­de­rilor programelor de autocon­du­cere şi autoaprovizionare teritori­ală, rezol­va­rea problemei naţionale în ţara noastră, evoluţia relaţiilor româno-ungare din ultimii ani, modul în care se realizează progra­mele de organizare, modernizare şi sistematizare a teritoriului, a loca­li­tăţilor României.

În cursul anului 1988, potrivit prevederilor planului de relaţii, 28 de propagandişti ai comitetelor centrale ale partidelor comuniste şi muncitoreşti din RP Bulgaria (2), RS Cehoslovacia (2), Cuba (1), RD Germană (3), Mongolia (1), RP Polonă (4), URSS (15) au prezentat expuneri referitoare la politica internă şi externă a partidelor şi statelor lor.

În cursul expunerilor şi în dis­cuţiile avute cu activişti de partid şi de stat, propagandişti şi cursanţi ai diferitelor forme de învăţământ de partid, cu cadre şi lucrători din industrie, agricultură, ştiinţă, învă­ţă­mânt, cultură şi presă, propa­gan­diştii oaspeţi au subliniat preocuparea constantă a partidului şi sta­tului nostru pentru ridicarea nivelului material şi spiritual al poporului, remarcând, în mod deosebit, marile realizări obţinute în ţara noastră în anii construcţiei socialismului, de­vo­ta­mentul şi abnegaţia cu care oa­me­nii muncii înfăptuiesc ho­tă­râ­ri­le Congresului al XIII-lea şi Conferinţei Naţionale ale partidului.

Atât în discuţiile cu oaspeţii, cât şi prin informările propagandiştilor Comitetului Central al Partidului Comunist Român rezultă utilitatea şi eficienţa acestor schimburi pentru o mai bună informare şi cunoaştere reciprocă. Menţionăm că Partidul Comunist Italian, Uniunea Comuniştilor din Iugoslavia, Partidul Co­munist din Vietnam şi Partidul Co­munist din Finlanda au cerut amâ­na­rea schimbului de propagandişti din acest an. De asemenea, nu s-a efectuat schimbul de propa­gan­dişti cu Partidul Muncitoresc Socia­list Un­gar. Pentru anul 1989 se propune lăr­gi­rea sferei de cuprindere, în cadrul acestei activităţi, şi a altor partide comuniste cu care nu s-au rea­lizat schimburi de propagandişti până acum.

Secţia Propagandă şi Presă şi Secţia Relaţii Externe ale Comitetului Central al Partidului Comunist Român vor îmbogăţi conţinutul şi aria tematică a expunerilor ce se vor prezenta peste hotare în lumina tezelor, conceptelor şi orien­tărilor formulate de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, vor asigura ca ex­punerile ce urmează să fie prezentate peste hotare să fie elaborate pe baza magistralei Expuneri la Şe­dinţa comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democra­tice şi organizaţiilor de masă şi obşteşti de la 28 noiembrie 1988, program de muncă şi luptă re­vo­luţionară al întregului nostru partid şi popor.
Constantin Olteanu, Ion Stoian

Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR – Secţia Cancelarie, dos. nr. 4/1989

×