x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Raport cu privire la îndeplinirea planului repertorial al instituţiilor de spectacole şi concerte pe anul 1989 şi al proiectului stagiunii 1990 (II)

Raport cu privire la îndeplinirea planului repertorial al instituţiilor de spectacole şi concerte pe anul 1989 şi al proiectului stagiunii 1990 (II)

11 Dec 2009   •   00:00

II. Proiectul de repertoriu al instituţiilor teatrale şi muzicale pentru stagiunea 1990 a fost alcătuit pe baza orientărilor şi indicaţiilor conţinute în magistralul Raport prezentat la Congresul al XIV-la al Partidului Comunist Român în Expunerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretarul general al partidului, cu privire la problemele socialismului, ale activităţii ideolo­gice, politico-educative, de formare a omului nou, constructor conştient al socialismului şi comunismului în România, având, totodată, în vedere perspectivele noii etape de dezvoltare social-economică a patriei. O atenţie deosebită s-a acordat reflectării marilor evenimente şi aniversări ce vor avea loc în anul viitor, un loc de frunte ocupându-l aniversarea a 25 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, moment istoric hotărâtor pentru edificarea socialismului şi comunismului în România.

În lumina indicaţiilor date de tovarăşul Nicolae Ceauşescu la şedinţa Secretariatului Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care a analizat proiectele editoriale, repertoriale şi ale cinematografiei pe anul 1989, a în­drumărilor date de tovarăşa academician doctor inginer Elena Ceau­şescu, proiectul de repertoriu a fost alcătuit pe baza propunerilor formulate de organismele colective de conducere ale instituţiilor de profil, avizate de organele locale de partid şi ale culturii, de Comisia petnru problemele teatrale şi muzicale de pe lângă Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, de conducerile uniunilor şi asociaţiilor de creatori şi de Biroul Executiv al Consilului Culturii şi Educaţiei Socialiste, respec­tându-se riguros metodologia aprobată.

Pornind de la orientările formulate de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul general al partidului, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socia­liste a elaborat un plan tematic de perspectivă pe baza căruia a lansat comenzi tematice unor creatori consacraţi din domeniul teatrului şi muzicii. De asemenea, împreună cu uniunile de creaţie şi instituţiile de profil au fost iniţiate comenzi unor largi categorii de autori, astfel încât să fie cuprinse majoritatea temelor din cadrul Planului de perspectivă.

Un accent deosebit s-a pus pe lucrările inspirate din realităţile contemporane, în care se reflectă temele principale ale devenirii so­cia­liste şi comuniste a societăţii noastre, desăvârşirea - cu poporul şi pentru popor - a celei mai bune şi mai drepte orânduiri pe pământul românesc, făurirea omului nou cu o înaltă conştiinţă umanist-revolu­ţionară, animat de un puternic spi­rit patriotic. Un loc deosebit îl ocupă creaţiile ce oglindesc rolul con­ducător al partidului, munca plină de abnegaţie şi dăruire a întregii naţiuni, pentru edificarea ctitoriilor din toate domeniile vieţii econo­mice-sociale în "Epoca Nicolae Ceau­şescu", superioritatea con­cepţiei revoluţionare despre existenţă şi societate, a democraţiei muncito­reşti-revoluţionare promovate în ţara noastră, perspectivele deschise de Programul Partidului Comunist Român de dezvoltare generală a ţării, tăria sentimentelor patriotice, consolidarea independenţei şi suve­ranităţii naţionale, puternica rezonanţă internaţională a contribuţiei României socialiste, a preşedintelui Nicolae Ceauşescu, la cauza păcii, prieteniei şi colaborării pe planetă, la progresul continuu al societăţii umane.

Au fost recomandate instituţiilor teatrale şi muzicale, pentru tran­spunerea în spectacole, lucrări de va­loare, cu un conţinut ideatic şi estetic major, rezultate în urma comenzilor sociale, cât şi a con­cursurilor tematice lansate în ultima perioadă de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, împreună cu alte orga­nisme din frontul educaţiei şi culturii.

O pondere importantă deţin lucrările clasice, de referinţă din patrimoniul naţional şi universal în care se cultivă dragostea  neţăr­mui­tă faţă de patrie, de faptele înain­taşilor, idealurile umanist-revo­luţionare, înaltele virtuţi morale, aspiraţiile spre civilizaţie, bunăstare şi înţelegere între oameni. Se marchează, în mod cores­punzător, comemorarea unor personalităţi de prestigiu ale României - Vasile Alecsandri - centenar, Nicolae Iorga - semicentenar ş.a.

Structura proiectului de repertoriu pe 1990 cuprinde la teatrele dramatice un număr de 815 spectacole, din care 547 cu piese româneşti (374 contemporane, 173 clasice), 288 cu piese străine (68 contemporane, 200 clasice). Din totalul titlurilor, 37 sunt inedite pentru scenă (26 cu lucrări româneşti, din care 25 contemporane, una clasică); 11 cu lucrări străine (5 contemporane, 6 clasice).

Instituţiile muzicale au prevăzut, pe secţiuni: teatre muzciale: 101 lucrări de creaţie românească (operă, operetă, librete de operă), 14 titluri noi şi 117 lucrări din patrimoniul universal; filarmonici şi orchestre simfonice; 1.719 lucrări simfonice, vocal-simfonice, ca­merale şi corale cu 280 în primă audiţie şi 452 partituri din creaţia internaţională.

Având în vedere sarcinile noi şi de mare răspundere ce îi revin din do­cumentele Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Ro­mân, Consi­liul Culturii şi Educaţiei Socialiste asigură conducerea superioară de partid, pe tovarăşul Nicolae Cea­u­şescu, secretarul general al Partidului Comunist Român pe tovarăşa academician doctor ingi­ner Elena Ceauşescu, prim vice­prim-ministru al Guvernului că va face totul, în strânsă conlucrare cu ceilalţi factori educaţionali, cu uniunile şi aso­ciaţiile de creatori, pentru sporirea continuă a eficienţiei politico-educative şi cultural artistice a activităţii tuturor instituţiilor de spectacole şi concerte, pentru ca acestea să devină adevărate centre de formare şi educare comunist-pa­trio­tică şi revoluţionară a maselor largi de oameni ai muncii din întreaga ţară.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Secţia Propagandă şi Agitaţie, dos. nr. 77/1989

×
Subiecte în articol: din arhiva cc al pcr