x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din arhiva Ministerului de Externe Realizările propagandistice ale diplomaţiei României socialiste

Realizările propagandistice ale diplomaţiei României socialiste

de Razvan Belciuganu    |    10 Iun 2009   •   00:00

Direcţia cultură şi presă a Minis­terului Afacerilor Externe a adunat într-o sinteză – informativă adre­sată ministrului de resort, Ioan Totu, re­zul­tatele "activităţii curente de propagandă a misiunilor diplomatice" pentru perioada 1 ianuarie-15 mai 1989.Este de remarcat că în documentul respectiv aflat în Arhiva Di­plo­matică şi din care vă pre­zentăm fragmente, se evi­den­ţiază contri­bu­ţia «emigraţiei loia­le» pentru a se pă­trunde la posturile de televiziune locale canadiene.

În acelaşi timp, deşi regimul de la Bucureşti era aple­cat asupra materialismului ştiin­ţific, iar religia era un subiect tabu, diplomaţii români au organizat în 1989 la Geneva un simpozion şi o expoziţie de carte dedicate tricententenarului apariţiei Bibliei de la Bucureşti.


Sinteză - Informativă
Albania

- Seară culturală omagială la Tirana, prilejuită de marcarea centenarului scriitorului Victor Efti­miu. În legătură cu aniversarea acestui centenar, televiziunea albaneză a prezentat o emisiune specială consacrată scriitorului român (la care a colaborat şi RTV, la solicitarea MAE).

Bulgaria
- Televiziunea bulgară a prezentat un program cultural şi o emisiune de­dicată contribuţiei poporului român la victoria în războiul de la 1877 asupra Imperiului Otoman şi cuceririi independenţei de stat a României.

Canada
- Oficiul a iniţiat prima pă­tru­n­dere stabilită la posturi de televi­ziune locale, cu sprijinul emigraţiei loiale; DCP a obţinut de la Radioteleviziunea Română primele 20 de emisiuni despre ţara noastră (imprimate pe casete profesionale trimise din Canada) care vor fi programate pentru transmitere în viitorul apropiat).

Cehoslovacia
- A avut loc premiera piesei "Şa­tra", versiune scenică în limba cehă după romanul lui Zaharia Stancu.
- La Praga se joacă, de asemenea, piesa lui Horia Lovinescu "Jocul mor­ţii şi al vieţii în deşerturi de cenuşă".
Elveţia
- La universităţile din Zürich şi Lausanne au avut loc conferinţe prezentate unui numeros public, format din profesori, studenţi şi alţi specialişti, referitoare la cercetări şi descoperiri arheologice recente de pe teritoriul RS România.
- La Geneva, în colaborare cu orga­nisme internaţionale şi cu autorităţile locale, au fost organizate un simpo­zion şi o expoziţie de carte, consacrate tricentenarului apariţiei Bibliei de la Bucureşti.

Finlanda

- Vernisajul expoziţiei fotodocumentare "România, Călătorii '88".
- Vernisajul şi itinerarea în mai multe oraşe a expoziţiei colective de pictură contemporană românească: V. Mărginean, Tr. Brădean, M. Bandac.

Franţa
- Acţiune culturală complexă, de­di­cată "convergenţelor culturale ro­mâno-franceze" (conferinţa prof. dr. V.Cândea, expoziţia graficianului M. Chirnoagă, expoziţia de carte is­torică).
- Seară de artă dedicată vieţii şi operei lui Constantin Brâncuşi la Teatrul Artelor din Cerisy - Pontoise. A fost prezentată o conferinţă de specialitate, însoţită de întrebări şi răspunsuri şi urmată de proiectarea unor filme documentare dedicate operei marelui sculptor român.
- Seară culturală consacrată istoriei cărţii româneşti organizată la Bi­blioteca Română.
- Seară muzicală la Biblioteca Română, sub genericul "Şcoala contemporană de compoziţie", care a cuprins două conferinţe de specia­litate, audiţii muzicale, expoziţie de discuri, expoziţie de carte muzicală românească.
- Manifestare culturală la Biblioteca Română consacrată tricentenarului apariţiei Bibliei de la Bucureşti.
- În organizarea părţii franceze şi cu participarea oficiului s-a des­făşurat "Seara de poezie româ­nească" în cadrul "Maison de la Poesie" (Paris); de asemenea, a avut loc sim­pozionul "Panait Istrati" în loca­litatea Valence.

Grecia
- Televiziunea elenă a prezentat o emisiune consacrată revoluţiei de la 1821 din Ţara Românească.
- A avut loc vernisajul expoziţiei fotodocumentare "Imagini şi realităţi din România contemporană".
(Urmare din pag. I)

Italia
- Colocviu consacrat prozei româ­neşti contemporane, în claborare cu scriitori şi specialişti italieni.
- Colocviu pe probleme de istorie a României, cu accent pe problemele istoriei Transilvaniei.
- Vernisajul expoziţiei documen­ta­re "Urbanistica şi dezvoltarea edilitară în Bucureşti". A fost prezentată şi o conferinţă de specialitate.
Guineea
- Expoziţie de carte şi de artă populară , cu prilejul manifestărilor care au marcat Ziua Internaţională a femeii, în organizarea Ambasadei române.

Marea Britanie
- Postul de televiziune BBC, canalul 1, a consacrat o emisiune specială referitoare la dezvoltarea turismului în RS România.
- În cooperare cu RTV au fost elabo­ra­­te şi trimise la Londra emisiuni de Te­leviziune despre civilizaţia ro­mâ­nească, care vor fi programate la postul TV - BBC 2 în cadrul programului "Eu­ro­penii" .

Olanda
- Turneul ansamblului de dansuri şi cântece populare "Argeşul". În pe­rioa­da turneului, oficiul a organizat, de asemenea, o seară folclorică în ca­drul căreia a avut loc o paradă a portu­lui românesc. Totodată, împreună cu "Asociaţia culturală de pritenie Olanda - România" a mai fost organizat un con­cert special de muzică popu­lară ro­mânească (instrumentală). La spec­ta­col a fost prezentat şi un bogat stand tu­ristic.

RP Polonă
- La prestigioasa editură PIW din Varşovia s-a finalizat editarea unui foarte reprezentativ volum literar, sub genericul "Antologia poeziei româ­neşti", la inţiativa misiunii de la Var­şo­via (cca. 700 de pagini).
- Este în curs de tipărire volumul "Arta românească", programat să apa­­ră în toamna anului 1989.
- La Clubul Presei din Varşovia a fost vernisată o expoziţie de sculptură şi desen a artistului V. Ţapu.

Portugalia
- Acţiune culturală complexă iniţiată de Ambasada română, care a cuprins: "Zilele filmului româ­nesc", concerte de muzică populară, ex­po­ziţie foto-documentară ilus­trând dezvoltarea învăţământului şi culturii în ţara noastră, fotovitrină dedicată centenarului Eminescu, stand de carte şi stand turistic.

Spania
- La iniţiativa ambasadei, a avut loc o acţiune culturală complexă, care a cu­prins: o conferinţă despre dezvol­ta­rea economică şi socială a României contemporane; confe­rinţă de presă ofe­rită de am­basa­dorul român; ver­nisajul expo­ziţiei fotodocumentare "Ro­mânia. Călă­torii '88". Manifes­tarea s-a desfă­şurat la Casa de cultură Castilla de la Mancha.
- Vernisajul expoziţiei "Cartea spaniolă în România", în cadrul Bi­bliotecii Naţionale din Madrid, organizată împreună cu instituţiile româ­neşti de specialitate.
Turcia
- Participarea ansamblului artistic al Consiliului Naţional al Pionie­rilor şi Şoimilor Patriei la festivalul Inter­na­­ţional al Copiilor, manifestare anuală tradiţională (ini­ţiativă a ofi­ciu­lui Ankara).

URSS
- Seară culturală românească de­dicată împlinirii a 100 de ani de la naşterea sculptorului C. Medrea (or­g­a­nizată de partea sovietică, cu par­ti­ci­­parea oficiului Moscova).
- Seară muzicală dedicată pre­zen­tării de lucrări ale compozitorilor români de muzică pentru pian (organizată de partea sovietică, cu participarea Ambasadei române).

Argentina
- Vernisajul expoziţiei cu caracter istoric "Carpaţii vorbesc despre Daci".

Mexic
- Publicarea unui ciclu de articole referitoare la momente importante din istoria României.
- Emisiune de televiziune intitulată "Adevărul despre domnitorul Vlad Ţepeş".
- Emisiune radiofonică consacrată prezentării realităţilor contemporane din România socialistă.
- "Săptămâna filmului românesc" la televiziune (5 producţii cinema­to­grafice prezentate pe Canalul 22).
- "Săptămâna filmului românesc" organizată la Universitatea "Cha­pingo".

Peru
- Televiziunea peruană a organizat două gale ale filmului documentar românesc, care au inclus pe­li­culele; "România-Ceauşescu-Pace" şi "Te­zaure antice".
- "Seară culturală românească" con­sacrată prezentării învăţă­mân­tului în RS România (conferinţe, fo­to­e­x­poziţie, filme documentare, mu­zică populară românească).

SUA
- La Facultatea de Relaţii Externe a Universităţii Americane s-au desfă­şurat lucrările unui seminar a cărui problematică a cuprins momente din istoria României, politica noastră externă şi dezvoltarea economică a României în ultimele decenii.

Israel
- La Uniunea Scriitorilor din Israel, cu participarea repre­zen­tanţilor Am­ba­sadei române, a avut loc festivitatea de prezentare a volumului "Până în zori", antologie de nuvele israeliene pu­blicată în România la Ed. "Uni­vers".

Iugoslavia
- Apariţia, în Voivodina, a unui vo­lum de poezie românească.

Bucureşti

- O importantă acţiune culturală, cu caracter internaţional, a repre­zentat vernisajul expoziţiei colective balcanice de pictură, la care au parti­cipat, pentru prima oară, toate statele din această regiune.
- A avut, de asemenea, loc "săp­tămâna teatrului italian" şi spectacolele unei trupe teatrale britanice (în cadrul programelor culturale şi în organizarea CCES şi a unor instituţii subordonate).

În colaborare cu Radioteleviziunea română, Ministerul Afacerilor Ex­terne a trimis misiunilor diplomatice ale ţării noastre în străinătate, la cerere sau din proprie iniţiativă, emisiuni radio şi programe de televi­ziune, pentru a fi folosite la manifestările proprii sau difuzate la posturile de radio şi televiziune din ţările de reşedinţă; 8 videocasete VHS şi 28 de videocasete profesionale U-matic, în unele state occidentale (Franţa, Italia, FG, Austria, Canada, SUA); 140 de radioreportaje,comentarii şi ştiri privind dezvoltarea social-econo­mică, în special după Congresul al IX-lea al partidului.

×