x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Ofiţerii palestinieni se pregăteau şi în România

Ofiţerii palestinieni se pregăteau şi în România

de dr. Petre Opriş    |    15 Sep 2009   •   00:00

La sfârşitul lunii februarie 1989, Ion Coman i-a trimis lui Nicolae Ceau­­şescu un raport al ministrului Apă­ră­rii Naţionale, însoţit de propria sa re­co­mandare, în scopul apro­bării "ce­re­rii Ambasadei Statului Pales­tina la Bu­cureşti privind pregă­ti­rea gratuită în Academia Militară, începând din anul 1989, a doi ofiţeri palestinieni, pe o du­rată de 3 ani şi asigurarea locuin­ţe­lor necesare pentru ei şi familiile acestora".

Ion Coman preciza faptul că Ro­mâ­nia urma să suporte în întregime cheltuielile de pregătire a ofiţerilor palestinieni, de circa 547.500 lei, din Fondul de Solidaritate Interna­ţio­nală.

Propunerea a fost aprobată de Ni­colae Ceauşescu. Acesta a pus re­zo­luţia "Da" pe recomandarea favorabilă trimisă de Ion Coman şi a semnat scurt "N.C.". Apoi, la 2 martie 1989, de la Cancelaria CC al PCR a fost trimisă o adresă lui Ion Coman şi Vasile Milea, prin care aceştia au fost înştiinţaţi despre aprobarea dată de preşedintele României.

În raportul adresat la 27 februa­rie 1989 lui Nicolae Ceauşescu - document pe care îl edităm în conti­nua­re, generalul-colonel Vasile Milea a menţionat şi faptul că "în prezent se află la pregătire, gratuit, în Academia Militară, 6 ofiţeri palestinieni, împreună cu familiile, cărora le sunt asigurate locuinţe".

Extrapolând cheltuielile propuse de Ion Coman şi Vasile Milea la în­tre­gul grup de ofiţeri palestinieni aflat la Academia Militară în anul 1989, putem afirma faptul că Nicolae Ceau­şescu a oferit cu generozitate priete­nului său politic, Yasser Arafat, un ajutor nerambursabil în valoare de 2.190.000 lei. Dar preşe­dintele Româ­niei nu a oferit sprijin fi­nan­ciar din pro­priii bani, ci din ta­xele şi impo­zi­tele plătite de cetă­ţe­nii ţării sale, fără o consultare prea­labilă a lor.

Totodată, se poate afirma faptul că, prin asemenea acţiuni, Nicolae Ceau­şescu a sprijinit direct dezvoltarea te­ro­rismului în Orientul Mijlociu. Paradoxal, liderul PCR a afirmat în re­pe­tate rânduri că unul dintre principiile fundamentale ale poli­ticii externe ro­mâneşti era cel referitor la neames­tecul în treburile inter­ne ale altor state. Însă acest principiu era afirmat de Nicolae Ceau­­şescu doar în cazurile în care liderii politici străini criticau regi­mul comunist de la Bucureşti, nu şi în momen­tele în care liderul PCR sprijinea în mod secret, sub diferite forme, Organizaţia pentru Elibe­ra­rea Palestinei (OEP) sau alte gru­pări re­voluţionare din Asia, Africa sau Ame­rica Latină.

Ajutorul acordat de preşedintele României unor palestinieni nu a fost singular. De exemplu, la 4 martie 1981, Nicolae Ceauşescu a aprobat o notă comună a Secţiei Gospodărie de Partid şi Secţiei Relaţii Externe ale CC al PCR. În document se preciza faptul că lui "Khaled Al-Sheikh, reprezentantul OEP la Bucureşti, care locuieşte tem­porar la hotelul Kiseleff, i s-a re­par­tizat un apartament în Str. Galaţi nr. 26-28, etajul IV, Sectorul 2, apartamentul 18, în­tru­cât apartamentul din Strada Iu­lius Fucik nr. 8, repartizat ca locuin­ţă pentru reprezentantul Orga­ni­za­ţiei pentru Eliberarea Palestinei, con­tinuă să fie ocupat de familia fostului reprezentant al OEP".

Totodată, Nicolae Ceauşescu a apro­bat ca "apartamentul să fie do­tat cu mobilier recondiţionat, în sta­re bună, din rezervele disponibile la Secţia Gos­podăriei de Partid a CC al PCR, urmând ca numai unele obiec­te in­exis­tente în magazia secţiei să fie procurate din comerţ.

Cheltuielile pentru unele lucrări de amenajare a apartamentului, care nu pot fi acoperite din fondu­rile ICRAL, precum şi pentru unele lucrări de re­condiţionare a mobilie­rului, să fie su­portate din fondurile CC al PCR.

Locuinţa respectivă să fie repartizată pe numele reprezentantului OEP, iar contractul de închiriere, de lu­mi­nă, de telefon etc., să se încheie conform normelor în vigoare pentru ce­tă­ţeni români, plata urmând să se fa­că în lei de către reprezentantul OEP".
Republica Socialistă România
Secret Ministerul Apărării Naţionale
Exemplar nr. 1 Ministrul
Nr. M. 01624 din 27.02.1989
Tovarăşului Nicolae Ceauşescu

Ambasada Statului Palestina la Bucureşti a adresat rugămintea de a primi pentru pregătire în Academia Militară, începând din anul 1989, doi ofiţeri palestinieni, pe o durată de 3 ani şi asigurarea locuinţelor pentru ei şi familiile lor, cu supor­ta­rea cheltuielilor de partea româ­nă.

Vă raportăm că, potrivit aprobării dumneavoastră, în prezent se află la pregătire, gratuit, în Academia Mi­litară, 6 ofiţeri palestinieni, împreună cu familiile, cărora le sunt asi­gurate locuinţe.

Propunem şi respectuos vă ru­găm a aproba:
- pregătirea gratuită la Academia Militară, Facultatea de Arme întru­nite, a celor doi ofiţeri, cu asigurarea de către Ministerul Apărării Naţio­nale a locuinţelor necesare;
- cheltuielile, estimate la 547.500 lei, să fie suportate de la Fondul de So­lidaritate Internaţională.
Ministerul Apărării Naţionale va lua măsurile ce se impun pentru des­făşurarea corespunzătoare a pre­gătirii celor doi ofiţeri palestinieni şi respectarea prevederilor Decretului nr. 408/1985 privind apărarea se­cretului de stat.
Ministrul Apărării Naţionale
General-colonel (ss.) Vasile Milea

×
Subiecte în articol: special