x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Adio fumat şi la serviciu şi în baruri

Adio fumat şi la serviciu şi în baruri

de Jurnalul National    |    12 Ian 2008   •   00:00
Adio fumat şi la serviciu şi în baruri
Sursa foto: AFP/

Necesitatea şi urgenţa com­pa­tibilizării legislaţiei na­ţio­na­le cu cea a UE în privinţa prevenirii şi combaterii efec­telor consumului de tutun au decis Guvernul la emiterea unei or­donanţe pentru modificarea Legii nr. 349/2002, care reglementează consu­mul de tutun. Astfel, legea va suferi numeroase comple­tări şi modificări, din care pu­blicăm mai jos ample fragmen­te.

Necesitatea şi urgenţa com­pa­tibilizării legislaţiei na­ţio­na­le cu cea a UE în privinţa prevenirii şi combaterii efec­telor consumului de tutun au decis Guvernul la emiterea unei or­donanţe pentru modificarea Legii nr. 349/2002, care reglementează consu­mul de tutun. Astfel, legea va suferi numeroase comple­tări şi modificări, din care pu­blicăm mai jos ample fragmen­te.

Prin spaţii publice închise se înţelege toate spaţiile din instituţiile publice centrale şi locale, instituţii sau uni­tăţi economice, de alimentaţie publi­că, de turism, comerciale, de învă­ţământ, medico-sanitare, culturale, de educaţie, sportive, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private, spaţiile închise de la locul de muncă sau alte spaţii prevăzute de lege;

Prin spaţii închise de la locul de muncă se înţelege toate spaţiile din imobilele construcţii, precum halele industriale, spaţiile de depozitare, sălile de şedinţă, sălile de consiliu, holurile, coridoarele, toaletele, liftu­rile, birourile şi camerele.

 

EXCEPŢII. Se interzice fuma­tul în spaţiile publice închise, cu excepţia: a) camerelor pentru locuit destinate fumătorilor de către proprie­tarul sau managerul unităţilor şi structurilor de cazare temporară; b) camerelor în care se testează produsele din tutun în cadrul procesului de fabricaţie, control şi cerce­tare.

Până la data de 1 iulie 2010, în baruri, discoteci, restaurante şi alte spaţii publice cu destinaţie similară, fumatul este permis în spaţii special amenajate pentru fumat cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii:

a) să deservească fumatul; b) să reprezinte cel mult 50% din suprafaţa spaţiului public închis destinat clienţilor; c) să fie delimitate prin pereţi de restul spaţiului public închis astfel încât să se asigure izolarea completă de acesta; d) să nu fie spaţiu de tranzit sau de acces în spaţiul public închis; e) să fie dotate cu sisteme de ventilaţie funcţionale care să asigure eliminarea fumului de tutun, cu scrumiere şi cu extinctoare, şi să fie amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor; f) să fie marcate la loc vizibil cu unul dintre următoarele indicatoare: “Loc pentru fumat”, “Spaţiu pentru fumat”, “Încăpere în care este permis fumatul”.

 

AFIŞARE. Proprietarii sau managerii care administrează spaţii publice închise au obligaţia de a afişa la loc vizibil texte care avertizează că fumatul este interzis în acel spaţiu, precum şi semnul internaţional corespunzător, respectiv ţigareta barată de o linie transversală. Proprietarii sau managerii care administrează spaţii publice închise au obligaţia de a elabora şi a pune în aplicare re­gulamente interne pentru aplica­rea prevederilor prezentei legi pri­vind fumatul în spaţiile publice în­chise. Se interzice vânzarea la bucată a ţigaretelor. Se interzice co­mer­cia­lizarea pachetelor de ţigarete care conţin mai puţin de 20 de bu­căţi. Se interzice vânzarea produ­selor din tutun tinerilor cu vârsta sub 18 ani.

 

COMERCIALIZARE. Se in­ter­zice comercializarea produselor din tutun în unităţile economice si­tuate în incinta şi pe o rază de 200 de metri faţă de perimetrul exterior al spitalelor şi unităţilor de învă­ţă­mânt. Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţă a ori­cărui produs din tutun care nu este inscripţionat cu avertismentele prevăzute de legis­laţia în vigoare.

Măsurarea conţinutului de gu­dron, nicotină şi monoxid de carbon al ţigaretelor se realizează în laboratoare agreate şi monitorizate de Mi­nisterul Sănătăţii Publice sau în la­bo­ratoare acreditate şi monitorizate de autorităţile competente ale altor state membre ale Uniunii Europene.

Ministerul Sănătăţii Publice va face publică pe site-ul instituţiei lista laboratoarelor agreate şi monitori­zate de Ministerul Sănătăţii Publi­ce, specificând criteriile utilizate la agreare şi metodele de monitorizare aplicate, precum şi lista laboratoa­relor acreditate şi monitorizate de autorităţile competente ale altor state membre ale Uniunii Europene.

Testele suplimentare solicitate vor fi efectuate în laboratoarele agreate sau acreditate. Este obligatorie menţionarea conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon (în cazul ţigare­telor). Dosarul întocmit în conformitate cu preve­derile alineatului (1) se de­pune anual, până la data de 15 oc­tombrie, de către producător sau im­portator, pentru notificare, la autoritatea competentă desemnată de Ministerul Sănătăţii Publice.

Normele pentru aplicarea pre­vede­rilor alineatelor (1) – (4) se stabilesc conform reglementărilor comunitare în domeniu, prin ordin al mi­nistrului Sănătăţii Publice, ce va fi elaborat şi publicat în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României partea I.

 

AVERTIZĂRI. Avertismentul general se tipăreşte pe cea mai vi­zibilă suprafaţă a pachetului şi a oricărui ambalaj exterior, cu excepţia foliei exterioare transparente adi­ţionale, folosită în vânzarea cu amă-nuntul a produsului;

Pentru pachetele cu produse din tutun, altele decât ţigaretele, la care cea mai vizibilă suprafaţă depăşeşte 75 cm2, avertismentele prevăzute de prezenta lege acoperă o arie de cel puţin 22,5 cm2 pe fiecare suprafaţă.

Produsele din tutun care nu se fumează se inscripţionează, în limba română, cu următorul avertisment: “Acest produs din tutun poate să dăuneze sănătăţii tale şi provoacă dependenţă”.

Textul avertismentului se tipă­reşte pe cea mai vizibilă suprafaţă a pachetului şi a oricărui ambalaj exterior, cu excepţia foliei exterioare transparente adiţionale, folosită în vânzarea cu amănuntul a produsului din tutun, şi acoperă cel puţin 30% din aria externă a suprafeţei pe care este tipărit. Chenarul este poziţionat centrat, paralel cu marginea pachetului sau a ambalajului exterior, iar în exteriorul lui, deasupra avertismentelor de sănătate, se va tipări centrat inscrip­ţia: “Directiva Consiliului CE 2001/37/CEE”, dimensiunea textului, culoarea şi tipul fonturilor folosite rămânând la latitudinea producătorului. Acest chenar nu va fi inclus în suprafaţa alocată textului pe care îl încadrează.

 

SANCŢIUNI. Ministerul Sănă­tăţii Publice va înfiinţa un Centru Naţional pentru Controlul Tutu­nu­lui, cu rol de coordonare a activi­tăţilor din domeniul controlului tutunului, în vederea implementării prevede­rilor Convenţiei Cadru pentru Controlul Tutunului.

Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Controlul Tutunului vor fi stabilite prin ordin al ministrului Sănătăţii Publice în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, partea I.

Posturile de radio şi televiziune pun la dispoziţia Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Sănătăţii Publice şi Autorităţii Naţionale pentru Tineret un spaţiu de emisie de minimum 30 de minute săptămânal, din care 50% la ore de maximă audienţă, pentru difuzarea de materiale de prevenire şi combatere a consumului produselor din tutun. Nerespectarea noilor preve­deri se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 la 500 de lei sau efectuarea a 20 de ore de muncă în folosul comunităţii, în cazul ele­vilor sau studenţilor contravenienţi, în condiţiile legii; cu amenzi contravenţionale de la 2.500 la 50.000 lei sau suspendarea temporară a acti­vităţii firmelor.

Cuantumul amenzilor se actualizează prin hotărâre de guvern. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de Ministerul Sănătăţii Publice şi de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. Stocul de produse din tutun aflat deja în circuitul comercial la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, care nu în­deplineşte condiţiile legii, va fi lichidat în termen de 12 luni.

 

PUBLICITATE. O dată ce legea va fi promulgată, publicitatea pentru produsele din tutun va fi in­terzisă. Excepţie vor face publicaţiile destinate în mod exclusiv profesio­niştilor în comerţul cu produse din tutun, publicaţiile care nu au fost editate ori tipărite în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi nu sunt destinate în prin­cipal pieţei româneşti sau celei comunitare, magazinele şi raioanele destinate exclusiv comercializării produselor din tutun şi băuturilor alcoolice, spaţiile special amenajate pentru fumat şi spaţiile publice închise în care este permis fumatul conform legii. Mai mult, vor fi in­terzise distribuirea ţigărilor minorilor şi sponsorizarea pentru produse din tutun a evenimentelor şi activităţilor destinate tinerilor cu vârsta sub 18 ani. În sălile de spectacol nu va mai fi voie să se promoveze produsele în cauză. Preve­derile prezentei ordonanţe intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2008.

×