x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Cultură Teatru Apel pentru salvarea teatrelor independente și a unui sector cultural esențial pentru viitorul României

Apel pentru salvarea teatrelor independente și a unui sector cultural esențial pentru viitorul României

de Magdalena Popa Buluc    |    01 Sep 2020   •   13:26
Apel pentru salvarea teatrelor independente și a unui sector cultural esențial pentru viitorul României

Sectorul independent românesc al artelor performative se află în pericol de dispariție!

Zeci de spații culturale independente și mii de artiști și lucrători culturali independenți din toată țara riscă să rămână fără venituri și în imposibilitatea de a-și continua activitatea și de a se auto susține. Lipsa de implicare a autorităților în sprijinirea spațiilor culturale independente în următorul an ar demonstra o gravă neînțelegere a rolului esențial pe care acestea îl joacă în prezentul și viitorul cultural al României.

Viitorul e incert, dar fără cultură viitorul nu există!

Blocarea activității cu publicul din ultimele șase luni, reglementările sanitare necesare, care vor înjumătăți locurile din sălile de spectacole, precum și lipsa măsurilor concrete de sprijin venite din partea autorităților pun teatrele independente din toată țara în imposibilitatea continuării activității. Spațiile independente pentru arte performative își autofinanțează activitatea și cheltuielile (producție de spectacole, plata chiriei pentru spațiu și a abonamentelor la utilități, plata salariilor etc.) în principal prin vânzarea de bilete la spectacole. Acestea nu beneficiază de bugete de la Stat, dar sunt, de 30 de ani, locul inovației artistice care aliniază România la cultura europeană și, în același timp, aduc contribuții la bugetul de stat (prin achitarea tuturor taxelor aferente desfășurării unei activități culturale) și la ocuparea unei părți importante a forței de muncă tinere din sector.

În luna martie, când pandemia SARS-CoV-2 a forțat întreaga lume să își închidă ușile, sectorul cultural independent era oricum precarizat și fragilizat, în ciuda aportului consistent la evoluția economico-socială a României. Pandemia a acutizat condițiile problematice de muncă, insecuritatea persistentă, și a accentuat inechitățile cu care se confruntă scena artistică independentă. Proiectele culturale inițiate de sectorul privat - reprezentat de asociații, fundații, PFA-uri și firme private SRL - au fost și sunt relevante pe mai multe paliere socio-culturale: au oferit acces la reprezentare și educație culturală în zone defavorizate, au creat cadre de intervenție socială cu rol hotărâtor în dezvoltarea unor comunități, au structurat activități culturale variate pentru categorii de public nou, au realizat studii de cercetare și au dezvoltat politici culturale, au inovat sectorul cultural prin proiecte și programe care au compensat oferta instituțiilor publice. Sectorul independent reprezintă cultura contemporană din România la nivel internațional, prin proiecte europene multi-anuale si prin participarea la festivaluri si platforme precum Europa Creativa, Festivalul Europalia, Sezonul România-Franța 2019, printre altele.

Reprezentanți ai spațiilor independente pentru arte performative din toată țara facem un apel public către autorități – Guvernul României, Ministerul Culturii, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Primării și Prefecturi – cerându-le sprijinul financiar concret pentru următorul an, care se va dovedi definitor pentru peisajul cultural. Cunoaștem și susținem necesitatea regulilor sanitare pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, le respectăm și promovăm activ respectarea lor. Însă, în condițiile în care, pentru a evita răspândirea virusului, vom relua reprezentațiile ocupând doar jumătate din capacitatea sălilor de spectacole, venitul obținut din vânzarea de bilete se va înjumătăți și ne vom vedea în imposibilitatea achitării cheltuielilor necesare continuării activității.

Spre deosebire de teatrele și instituțiile culturale de stat, care beneficiază de bugete pentru producții, spații, utilități, salarii etc. și pentru care reluarea reprezentațiilor la interior, cu distanțare fizică, nu ar avea consecințe asupra continuării activității, pentru spațiile culturale independente consecințele ar fi devastatoare.

Atragem atenția că, fără implicarea autorităților în susținerea financiară a spațiilor independente pe toată perioada restricțiilor și a reducerii drastice a numărului de spectatori în sălile de spectacole, sectorul nostru va dispărea, iar golul cultural pe care acesta îl va lăsa nu va putea fi recuperat. De aceea, cerem autorităților sprijin financiar. Demersul nostru va fi oficializat printr-o serie de propuneri concrete trimise către acestea. Sperăm că apelul nostru să fie ascultat și să primească un răspuns. Lipsa acestuia ar fi o dovadă de nepăsare, o greșeală care nu ar face decât să condamne la dispariție un sector cultural esențial care, până acum, a adus statului și societății doar beneficii.

Call for saving independent theaters, a cultural sector essential for Romania's future!

The Romanian independent performing arts sector is in danger of extinction!

Dozens of independent cultural spaces and thousands of independent artists and cultural workers from all over the country are in risk of being left without income and become unable to continue their activity and support themselves. The lack of involvement of the authorities in supporting independent cultural spaces in the next year would demonstrate a serious misunderstanding of the essential role that these play in the cultural present and future of Romania.

The future is uncertain, but without culture, the future does not exist!


Blocking the activity with the public for the last six months, the necessary sanitary regulations, which will halve the seats in the auditoriums, in autumn, as well as the lack of concrete support measures from the authorities, make independent theaters across the country unable to continue. The independent spaces for performing arts self-finance their activity and expenses (production of shows, payment of rent for space and subscriptions to utilities, payment of salaries, etc.) mainly by selling tickets to shows. They do not benefit from state budgets, but have been, for 30 years, the place of artistic innovation that aligns Romania with European culture and, at the same time, contribute to the state budget (by paying all taxes related to carrying out a cultural activity) and occupying a significant part of the young workforce in the sector.

In March, when the COVID-19 pandemic forced the whole world to close its doors, the independent cultural sector was already precarious and weakened, despite the consistent contribution to the economic and social evolution of Romania. The pandemic has exacerbated problematic working conditions, persistent insecurity, and accentuated the inequities facing the independent art scene. The cultural projects initiated by the private sector - represented by associations, foundations, PFAs and private companies SRL - were and are relevant on several socio-cultural levels: they provided access to representation and cultural education in disadvantaged areas, they created frameworks for social intervention with a decisive role in the development of communities, structured various cultural activities for new audiences, conducted research and developed cultural policies, innovated the cultural sector through projects and programs that compensate the offer of public institutions, represented the contemporary culture of Romania at international level, through multi-annual European projects and by participating in festivals and platforms (Creative Europe, Europalia Festival, Romania-France Season 2019, among others).


Representatives of independent spaces for performing arts from all over the country call on the authorities - the Romanian Government, the Ministry of Culture, the Ministry of Public Finance, the Ministry of European Funds, City Halls and Prefectures - asking for concrete financial support for next year, which will prove for the cultural landscape.


We know and support the need for health rules to prevent the spreading of COVID-19, we respect and actively promote their compliance, health rules, we understand and support the need for these, but, provided that, to avoid the spread of SARS-CoV-2, we will resume representations occupying only half of the capacity of the performance halls, the income obtained from ticket sales will be halved and we will find ourselves unable to pay the expenses necessary to continue the activity.
Unlike state theaters and cultural institutions that benefit from budgets for productions, spaces, utilities, salaries, etc. and for which the resumption of representations inside, with physical distance, would not have consequences on the continuation of the activity, for the independent cultural spaces the consequences would be devastating.


We draw attention to the fact that without the involvement of the authorities in the financial support of independent venues throughout the restrictions and the drastic reduction of the number of spectators in the performance halls, our sector will disappear and the cultural gap left behind will never be recovered. That is why we are asking the authorities for financial support. Our approach will be formalized through a series of concrete proposals sent. We hope that our call will be heard and answered; the lack of an answer would be a proof of indifference, a mistake that would only condemn to extinction an essential cultural sector that, so far, has brought only benefits to the state and society.

×