x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Articolul zilei Sesiunea ştiinţifică naţională cu tema "Însemnătatea istorică a demonstraţiei patriotice, antifasciste şi antirăzboinice de la 1 Mai 1939"

Sesiunea ştiinţifică naţională cu tema "Însemnătatea istorică a demonstraţiei patriotice, antifasciste şi antirăzboinice de la 1 Mai 1939"

27 Iun 2009   •   00:00
Sesiunea ştiinţifică naţională cu tema "Însemnătatea istorică a demonstraţiei patriotice, antifasciste şi antirăzboinice de la 1 Mai 1939"
Sursa foto: Arhivele Naţionale/

Miercuri a avut loc în Capitală se­siunea ştiinţifică naţională cu tema "Însemnătatea istorică a demons­tra­ţiei patriotice, antifasciste şi anti­răz­boinice de la 1 Mai 1939, în organizarea căreia tovarăşul Nicolae Ceau­şes­cu, tovarăşa Elena Ceauşescu au avut o contribuţie determinantă. Eroi­ca acti­vitate revoluţionară a tova­ră­şu­lui Nicolae Ceauşescu, consacrată partidului şi poporului, triumfului socia­lis­mului şi comunismului în România".La sesiune, organizată de Comitetul Central al Partidului Comunist Ro­mân, au participat membri şi membrii supleanţi ai Comitetului Politic Executiv al CC al PCR, secretari ai Co­mitetului Central al partidului, membri ai CC al PCR, ai Consiliului de Stat şi ai Guvernului, conducători ai unor instituţii centrale, organizaţii de masă şi obşteşti, activişti de partid şi de stat, reprezentanţi ai vieţii noastre ştiin­ţifice şi culturale, oameni ai muncii din înteprinderile bucureştene.

Luând cuvântul la deschiderea lucrărilor, tovarăşul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, se­cretar al CC al PCR, a arătat că sesiunea ştiinţifică are loc într-o perioadă cu profunde semnificaţii politice, când partidul nostru, între­gul popor român trăiesc momente de înaltă vibraţie patriotică, generate de excepţionalele cuvântări ale secretarului general al partidului la istorica Plenară a Comi­te­tului Central din 12-14 aprilie, Sesiu­nea Marii Adunări Naţionale şi Plenara Consiliului Naţional şi Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste, care au dezbătut probleme de o deosebită însemnătate pentru prezentul şi viitorul patriei noastre şi care au determinat un nou şi puternic avânt revo­lu­ţionar, o atmosferă de o profundă emu­laţie creatoare. Asemenea gran­dioaselor adunări populare desfă­şu­rate în urmă cu câteva zile în toate judeţele, din iniţiativa orga­ni­zaţiilor de partid, de stat, de masă şi obşteşti, orga­nismelor democraţiei muncito­reşti revolu­ţio­nare - la care au participat aproape 3 milioane de oameni ai muncii - sesiunea ştiinţifică constituie un emoţionant prilej de evocare a măreţelor transformări revo­lu­ţionare, înregistrate îndeosebi de la istoricul Congres al XIX-lea, sub conducerea gloriosului nostru partid comunist, de omagiere a activităţii revoluţionare desfăşurate din cea mai fragedă tine­re­ţe de cel care cu nemărginit pa­trio­­tism a militat împotriva ex­ploa­tării şi asupririi, pentru eliberare na­ţio­nală şi so­cială, pentru asigurarea inde­pen­den­ţei şi suve­ranităţii Ro­mâ­niei, secretarul gene­ral al partidului, preşedintele republicii, tovarăşul Nicolae Ceauşescu.

Între acţiunile revoluţionare cu profundă rezonanţă, desfăşurate în perioada în care cercurile cele mai odioase, în frunte cu forţele fasciste, pregăteau cel de-al doilea război mondial - a subliniat vorbitorul - se înscrie cu litere de aur grandioasa demonstraţie patriotică, antisfascistă şi antirăzboinică de la 1 Mai 1939, în organizarea căreia tovarăşul Nicolae Ceauşescu, tovarăşa Elena Ceauşescu au avut o contribuţie determinantă, hotărâtoare, constituind prima miş­ca­re puternică din Europa care a chemat nu numai poporul român şi clasa muncitoare din România, dar şi toate forţele democratice, progresiste, de pe întregul continent, la lupta fascismului şi războiului pentru apărarea independenţei tuturor statelor. Demonstraţia de la 1 Mai 1939 s-a desfăşurat având ca stindard unitatea de monolit a clasei muncitoare şi a evidenţiat cu putere hotărârea sa eroică de a se opune fascismului şi politicii de război, de a apăra interesele supreme ale României.

Sesiunea ştiinţifică de astăzi se înscrie în suita amplelor manifestări prin care clasa muncitoare, ţără­nimea, intelectualitatea omagiază cei peste 55 de ani de eroică şi neîntreruptă activitate revoluţionară şi aproape 25 de ani de când, prin voinţa fierbinte şi unanimă a partidului, a întregii noastre naţiuni, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a fost investit în supremele funcţii de partid şi de stat, conducând cu clarviziune poporul român pe drumul făuririi societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi al înaintării spre comunism.

Astăzi, când rememorăm glorioasele izbânzi obţinute în anii care au trecut de la Congresul al XIX-lea, sub con­du­cerea tovarăşului Nicolae Ceau­şescu, trăim sentimente de neţărmurită bucurie patriotică, pentru faptul că patria noastră socialistă a înscris în bilanţul marilor sale împliniri încă o excepţională realizare - lichidarea datoriei externe, ceea ce asigură deplină independenţă economică şi politică a României.

Înfăpuirea acestui obiectiv de uriaşă importanţă naţională şi inter­na­ţio­nală ilustrează, cu puterea de netă­gă­duit a faptelor, realismul conceptelor şi orientărilor secretarului general al partidului, care a fundamentat, cu înalt spirit ştiinţific, strategia dezvol­tării economico-sociale a patriei, întemeiată pe aplicarea creatoare a legităţilor socialismului ştiinţific la condiţiile concrete ale ţării noastre.

Este şi acesta un minunat prilej de a sublinia că chezăşia trainică a fău­ri­rii societăţii socialiste multilateral dez­vol­tate şi înaintării neabătute a Ro­mâniei spre comunism o constituie faptul că în fruntea destinelor patriei se află conducătorul încercat şi clar­văzător, tovarăşul Nicolae Ceauşescu.

Iată de ce, şi în cadrul acestei sesiuni ştiinţifice, împreună cu întreaga naţiune aducem un vibrant omagiu marelui Erou între eroii neamului, înflăcărat pariot, revoluţionar, eminent gânditor şi om politic, a cărui viaţă şi activitate se contopesc cu înfăptuirea idealurilor supreme ale clasei muncitoare, ale poporului român, de dreptate socială, unitate, independenţă, libertate şi progres, triumfului cauzei socialismului şi comunismului, colaborării şi păcii în lume, secretarul general al partidului, preşedintele Republicii, tovarăşul Nicolae Ceauşescu.

"Concepţia secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceau­şescu, privind lupta poporului ro­mân, a clasei muncitoare pentru dreptate socială şi libertate na­ţională, pentru independenţa şi suve­ranitatea patriei, pentru făurirea societăţii socialiste şi comuniste în România" este titlul comunicării prezentate de tovarăşul Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al CC al PCR, în care se spune:
Luminoasa pagină înscrisă în istoria României la 1 Mai 1939 - marea de­mon­straţie patriotică antifascistă şi antirăzboinică, în organizarea şi desfăşurarea căreia o contribuţie determinantă au avut tovarăşul Nicolae Ceauşescu, tovarăşa Elena Ceau­şes­cu, a pus cu putere în evidenţă uriaşele resurse revoluţionare ale clasei muncitoare, ale poporului nostru, capacitatea Partidului Comunist Ro­mân de a conduce lupta pentru drep­tate socială şi libertate naţională, pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a patriei.

Aniversarea acestui istoric eveniment ne oferă un nou şi fericit prilej pentru a aduce un călduros şi respectuos omagiu celor care acum o jumătate de secol au avut rolul decisiv în organizarea şi desfăşurarea lui, iar astăzi conduc poporul român cu clarviziune pe luminoasele culmi ale socialismului şi comunismului - tovarăşul Nicolae Ceauşescu, tovarăşa Elena Ceauşescu.
România liberă, nr. 13.832 din 27 aprilie 1989

×