x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Propuneri privind organizarea alegerilor generale de deputaţi în Marea Adunare Naţională şi în consiliile populare din luna martie 1990

Propuneri privind organizarea alegerilor generale de deputaţi în Marea Adunare Naţională şi în consiliile populare din luna martie 1990

08 Dec 2009   •   00:00În conformitate cu prevederile Constituţiei şi ale Legii electorale a Repu­blicii Socialiste România nr. 67/1974, propunem ca alegerile generale de deputaţi în Marea Adunare Naţională şi în consiliile populare să aibă loc la data de 11 martie 1990.

Întreaga activitate de pregătire a alegerilor de deputaţi în Marea Adunare Naţională şi în consiliile populare se va desfăşura în lumina istoricelor hotărâri adoptate de cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român - Congresul marilor victorii, al triumfului socialismului, al afirmării depline a independenţei şi suveranităţii României -, în clima­tul de profundă efervescenţă politică, de activitate creatoare şi puternică unitate a întregului popor în jurul partidului, al secretarului său gene­ral, tovarăşul Nicolae Ceauşescu.
Pornind de la rolul şi importanţa deosebită a alegerilor de deputaţi în viaţa social-politică a ţării, propunem:


I. Cu privire la alegerile de deputaţi în Marea Adunare Naţională
1. Numărul circumscripţiilor electorale să fie de 415, faţă de 369, câte au fost la alegerile de la 17 martie 1985.
Având în vedere creşterea nu­mă­ru­lui de circumscripţii electorale şi po­pulaţiei ţării, care la data de 1 martie 1990 se estimează a fi de 23.228 de lo­c­uitori, norma medie de reprezentare va fi de un deputat la 55.787. Pe judeţe, numărul circumscripţiilor electorale este pezentat în Anexa nr. 1.

2. Pentru alegerile de deputaţi din anul 1990 propunem următoarele criterii:
- din totalul de 415 de deputaţi, 137 să fie deputaţi centrali (33%) şi 278 de­pu­taţi locali (67,0%). Pro­punerile pe judeţe sunt cuprinse în Anexa nr. 2.
- din totalul candidaţilor de deputaţi, 50%-60% să fie din rândul membrilor CC al PCR;
- din totalul candidaţilor se va avea în vedere ca pe puţin o treime să fie nou-propuşi;
- din totalul candidaţilor de deputaţi, 7,2% să fie membri ai Organizaţiei Democraţiei şi Unităţii Socialiste;
- numărul circumscripţiilor electorale în care candidaţii se propun din rândul femeilor să fie de 158 (38%).
- după naţionalitate, 92,4% să fie ce­tă­ţeni români, 6,9% cetăţeni români de naţionalitate maghiară şi 0,7% cetăţeni români de naţionalitate germană.
Compoziţia deputaţilor în Marea Adunare Naţională este redată în anexele 3 şi 4.
Din totalul de 415 circumscripţii electorale, în 60% se vor depune mai multe candidaturi, în 45% din circumscripţii câte două candidaturi, iar în 15 din ????circumscripţii câte trei candidaturi.


II. Cu privire la alegerile de deputaţi în consiliile populare
1. Consiliile populare de toate categoriile sunt formate în prezent din 62.255 de deputaţi.
Numărul deputaţilor care urmează să fie aleşi în 1990 va fi mai mic decât cel existent în prezent la consiliile po­pulare, ca urmare a reducerii nu­mă­rului de comune, potrivit Legii nr. 2/1989, de la 2.705 la 2.359, şi respectiv mai mare la consiliile populare oră­şeneşti, ca urmare a creşterii nu­mă­rului de la 181 la 209 oraşe.
Potrivit prevederilor legale, nu­mă­rul circumscripţiilor electorale pentru alegerea deputaţilor în consiliile populare municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşeneşti şi comunale se stabileşte de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti. Pentru consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti situaţia ac­tuală şi propunerile privind numărul de circumscripţii electorale sunt pre­zentate în Anexa nr. 5.

2. Numărul de circumscripţii electorale în care să se depună câte două şi trei candidaturi, diferenţiat pe ca­tegorii de consilii populare, se pro­pune să fie după cum urmează:
Categoria de consilii populare
Nr. Circumscripţiilor electorale cu mai multe candidaturi
TOTAL
Din care:
Cu două candidaturi
Cu trei candidaturi
- Judeţene şi al municipiului Bu­cu­reşti 75 55 20
- Municipale 82 60 22
- Sectoarele municipiului Bucu­reşti 87 60 27
- Orăşeneşti 87 60 27
- Comunale 90 55 35

3. Referitor la compoziţia can­di­da­ţilor de deputaţi la consiliile populare judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale se propune să fie cea prevăzută în anexele nr. 6-9.


III. Cu privire la unele măsuri organizatorice
1. În vederea coordonării tuturor acţiunilor de pregătire şi desfăşurare a alegerilor de deputaţi, până la data de 15 decembrie 1989, să se prezinte spre aprobare componenţa Comisiei Centrale de Partid şi de Stat, a Co­misiei de cadre şi colectivelor pentru probleme organizatorice, de propagandă şi presă şi gospodăreşti-financiare.
Până la data de 15 decembrie 1989 să se constituie comisii de partid şi de stat la nivelul judeţelor, municipiului Bu­cureşti, sectoarelor acestuia, mu­ni­ci­piilor, oraşelor şi comunelor, al­cătuite din reprezentanţi ai organelor locale de partid, de stat şi ai consiliilor FDUS, care să coordoneze acţiunile de pregătire şi desfăşurare a alegerilor de deputaţi. Aceste comisii să fie conduse de primii secretari a comitetelor judeţene şi municipale sau, după caz, de secretarii comitetelor orăşeneşti şi comunale de partid.

2. Să se elaboreze şi să se prezinte spre aprobare:
- până la 15 dcembrie 1989, proiectul planului de măsuri privind ac­ţiu­nile politice, cultural-educative şi or­ga­nizatorice ce urmează a fi întreprinse în campania electorală;
- până la 25 decemrie 1989, proiectul manifestului Frontului Democratic şi Unităţii Socialiste;
- până la 10 ianuarie 1990, proiec­tele de decret cu privire la: stabilirea da­tei alegerilor; stabilirea nor­mei de re­prezentare pentru alegerea de­putaţilor în Marea Adunare Na­ţio­nală; delimitarea, numerotarea şi de­numirea circumscripţiilor electorale pentru Marea Adunare Naţională; stabilirea numărului circumscripţiilor electorale pentru consiliile populare judeţene; stabilirea modelului listei de alegători, al buletinelor de vot şi al ştampilei de control; confirmarea Comisiei Electorale Centrale; confirmarea comisiilor electorale judeţene şi a municipiului Bucureşti.

3. Până la 20 decembrie 1989 să se încheie acţiunea de selecţionre a candidaţilor de deputaţi de către comi­siile de partid şi de stat de la judeţe şi municipiul Bucureşti, urmărindu-se ca pentru fiecare deputat ce va fi ales să se prezinte două-trei propuneri.
Până la aceeaşi dată să se înainteze la Comisia Centrală de Partid şi de Stat propunerile nominale de candidaţi de deputaţi pentru Marea Adunare Naţională şi situaţia statistică privind compoziţia candidaţilor de deputaţi în consiliile populare.

4. Până la 20 decembrie 1989 să se organizeze de Comisia Centrală de Partid şi de Stat instruirea secretarilor cu probleme organizatorice de la comitetele judeţene de partid, a secretarilor consiliilor judeţene ale FDUS şi a secetarilor comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene cu privire la principalele acţiuni ce trebuie întreprinse în vederea bunei organizări şi desfăşurări a campaniei electorale pentru alegerile de deputaţi în Marea Adunare Naţională şi consiliile populare.

5. Până la data de 31 decembrie 1989 să se încheie lucrările pregătitoare pentru delimitarea circumscripţiilor electorale petnru Marea Adunare Naţională, precum şi pentru consiliile populare judeţene, al municipiului Bucureşti şi sectoarelor acestuia, municipale, orăşeneşti şi comunale.

6. Să fie înaintate la Comisia Centrală de Partid şi de Stat până la data de 5 ianuarie 1990 propunerile de delimitare a circumscripţiilor electorale pentru Marea Adunare Na­ţi­o­nală, precum şi propunerile privind numărul circumscripţiilor electorale pentru consiliile populare judeţene.

7. Până la data de 5 ianuarie 1990 să se prezinte Comisiei Centrale de Partid şi de Stat propunerile nominale privind componenţa Comisiei Electorale Centrale, precum şi a comisiilor electorale judeţene şi a municipiului Bucureşti.
Până la aceeaşi dată, comisiile de partid şi de stat judeţene şi a munici­piului Bucureşti vor asigura selec­ţio­narea membrilor comisiilor electo­rale municipale, ale sectoarelor mu­nicipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Secţia Organizatorică, dos. nr. 51/1989

×
Subiecte în articol: din arhiva cc al pcr